Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilmelding og udmeldelse af fleksydelsesordningen
Kapitel 2 Indbetaling af fleksydelsesbidrag
Kapitel 3 Overgang til fleksydelse
Kapitel 4 Beregning af fleksydelse
Kapitel 5 Udbetaling af fleksydelse
Kapitel 6 Tilbagebetaling af fleksydelse
Kapitel 7 Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag
Kapitel 8 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fleksydelse

I medfør af § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 8, § 3, § 3 a, stk. 6, § 6, § 10, § 15, stk. 3, § 17, stk. 13, § 19, § 21, stk. 1 og 3, § 26, § 30 og § 33 i lov om fleksydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 17. september 2015, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Tilmelding og udmeldelse af fleksydelsesordningen

Tilmelding

§ 1. Når Udbetaling Danmark får meddelelse om, at en kommune har visiteret en person til fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, skal Udbetaling Danmark orientere personen om, at denne bliver tilmeldt fleksydelsesordningen med virkning fra den 1. i måneden efter visitationen.

§ 2. Udbetaling Danmarks orientering efter § 1 skal som minimum indeholde oplysning om følgende forhold:

1) Vilkårene for fortsat tilmelding.

2) Betingelserne for at modtage fleksydelse.

3) Bidragsopkrævning, jf. kapitel 2.

4) Betingelserne for at melde sig ud af ordningen, jf. § 7.

5) Borgerens oplysningspligt efter lov om Udbetaling Danmark.

Anciennitet

§ 3. På grundlag af anciennitet optjent ved indbetaling af fleksydelsesbidrag, medlemskab af arbejdsløshedskasse og indbetalt efterlønsbidrag mv., jf. lovens § 2, stk. 1, nr. 4, og stk. 2, som overføres til fleksydelsesordningen, sender Udbetaling Danmark en opgørelse til personen over den optjente anciennitet. Udbetaling Danmark oplyser også, om der er mulighed for at opnå ret til fleksydelse inden folkepensionsalderen.

§ 4. Lovens § 2, stk. 1, nr. 4, kan fraviges efter reglerne i stk. 2 og 3.

Stk. 2. En person kan få beregnet anciennitet efter reglerne i stk. 4, hvis personen

1) er født før den 1. juli 1966,

2) på grund af en varig nedsat arbejdsevne ikke har kunnet opnå eller fastholde job på normale vilkår, og

3) har haft en vis tilknytning til arbejdsmarkedet via lønnet beskæftigelse, deltagelse i revalideringstilbud mv.

Stk. 3. Det er en forudsætning for at være omfattet af stk. 2, at personen på grund af nedsat arbejdsevne ikke har mulighed for at opfylde betingelserne om anciennitet i lovens § 2 a. Der skal være betalt uafbrudt bidrag til fleksydelsesordningen fra den 1. juli 2001 eller fra den 1. i måneden efter den første visitation til et fleksjob.

Stk. 4. En person, der er omfattet af stk. 2, kan opfylde kravet til optjeningstid efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, ved uafbrudt indbetaling af fleksydelsesbidrag fra tilmeldingen til mindst fleksydelsesalderen. Den uafbrudte optjeningstid efter 1. pkt. skal mindst være 5 år.

Fortrydelsesordningen

§ 5. En person, der har været medlem af en a-kasse indtil tilmeldingen til fleksydelsesordningen, jf. lovens § 4, stk. 1, og som tidligere har valgt efterlønsordningen fra, kan opnå ret til fleksydelse efter lovens § 3 a.

Udmeldelse

§ 6. Hvis en person ikke kan opnå ret til fleksydelse, jf. § 3, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om udmeldelse af fleksydelsesordningen. Udmeldelsen får virkning fra tilmeldingsdatoen, jf. § 1.

Stk. 2. Får Udbetaling Danmark oplysninger til brug for ret til fleksydelse, som viser, at personen kan optjene ret til fleksydelse, kan udmeldelsen efter stk. 1 ophæves.

§ 7. En person kan altid melde sig ud af fleksydelsesordningen. Udmeldelsen har virkning fra den 1. i måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget skriftlig besked om, at personen melder sig ud af ordningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal skriftligt bekræfte modtagelsen af udmeldelsen. Udbetaling Danmark orienterer samtidig om betingelserne for tilbagebetaling af indbetalte fleksydelsesbidrag, jf. kapitel 7.

Stk. 3. For en person, der er blevet tilmeldt fleksydelsesordningen automatisk, jf. § 1, men som ikke ønsker at være tilmeldt ordningen, har udmeldelsen virkning fra tilmeldingsdatoen, jf. § 1.

Kapitel 2

Indbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 8. En person, der er tilmeldt fleksydelsesordningen, skal indbetale fleksydelsesbidrag til Udbetaling Danmark fra den dato, hvor tilmeldingen får virkning, jf. § 1 og lovens § 4.

Stk. 2. Fleksydelsesbidrag betales kvartalsvis forud og udgør 1/4 af det årlige beløb, jf. lovens § 8, afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Udbetaling Danmark kan fravige 1. pkt. ved opkrævning af den første bidragsperiode efter tilmelding.

Stk. 3. Udbetaling Danmark oplyser bidragsperiode og betalingsfrist ved opkrævning af fleksydelsesbidrag.

Stk. 4. En person, der modtager fleksydelse, kan aftale med Udbetaling Danmark, at bidraget betales ved, at det fratrækkes fleksydelsen for den måned, hvor der er frist for betaling af bidraget. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Bidragsfri perioder

§ 9. En person kan, jf. lovens § 2 a, stk. 4, få en bidragsfri periode, hvis personen

1) er født senest den 31. december 1975 og inden den 1. januar 2008 har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag før det fyldte 35. år, der ikke er betalt tilbage, eller

2) er født den 2. juli 1960 eller senere og efter det fyldte 35. år har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i perioden fra den 1. januar 2007 til og med den 31. december 2007, der ikke er betalt tilbage.

Stk. 2. Perioden med indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag skal dog udgøre mindst 25 år, jf. lovens § 2 a, stk. 3, 2. pkt. Bidragsfri perioder kan ikke medregnes som perioder med indbetalt fleksydelsesbidrag.

Stk. 3. Personen skal skriftligt bede Udbetaling Danmark om at få en bidragsfri periode. Personen får den bidragsfri periode fra den første i måneden efter, at Udbetaling Danmark modtager anmodningen.

Stk. 4. Den bidragsfri periode svarer til den periode, som personen har indbetalt efterlønsbidrag eller fleksydelsesbidrag i, der ikke er betalt tilbage. Perioden med indbetalt efterlønsbidrag rundes op til nærmeste hele måned. Den bidragsfri periode ophører, når perioden er udløbet.

Stk. 5. Den bidragsfri periode, jf. stk. 3, kan deles op i flere perioder. Hver enkelt periode, som mindst er på en måned, skal udløbe den sidste dag i en måned. Personen skal give Udbetaling Danmark skriftlig besked, hvis personen ønsker at afbryde den bidragsfri periode. Afbrydelsen har virkning fra den første i måneden efter, at Udbetaling Danmark modtager anmodningen.

Regler for restance

§ 10. Betaler en person ikke fleksydelsesbidraget til tiden, skal Udbetaling Danmark sende en rykker.

Stk. 2. Det skal klart fremgå af rykkeren, at personen bliver meldt ud af fleksydelsesordningen, hvis det opkrævede bidrag ikke bliver betalt senest 3 uger efter, at rykkeren er sendt. Det skal også fremgå af rykkeren, at personen kan miste sin ret til fleksydelse.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan opkræve et restancegebyr på 100 kr. Opkræver Udbetaling Danmark et gebyr, skal dette pålægges alle tilmeldte, der ikke har betalt, inden rykkeren sendes.

Udmeldelse ved manglende indbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 11. Betaler en person ikke fleksydelsesbidraget inden udløbet af betalingsfristen på 3 uger, jf. § 10, stk. 2, skal Udbetaling Danmark straks skriftligt underrette personen om, at personen er blevet meldt ud af fleksydelsesordningen. Personen bliver udmeldt fra den dato, hvortil personen har betalt.

Stk. 2. Det skal fremgå af den skriftlige underretning, at udmeldelsen bliver ophævet, hvis personen senest 4 uger efter at den skriftlige underretning er sendt, betaler det opkrævede bidrag samt de bidrag, der senere skulle have været betalt.

Modregning i fleksydelse ved manglende indbetaling af fleksydelsesbidrag

§ 12. Hvis en person modtager fleksydelse, modregner Udbetaling Danmark skyldigt fleksydelsesbidrag og restancegebyr, jf. § 10, stk. 3, i den først kommende udbetaling af fleksydelse.

Efterbetaling til fleksydelsesordningen

§ 13. Efterbetaling til fleksydelsesordningen sker ved indbetaling af et engangsbeløb.

Stk. 2. Personen kan anmode Udbetaling Danmark om en afdragsordning. Personen skal hvert kvartal afdrage med et beløb, der mindst svarer til 3 måneders optjening af anciennitet. Beregningen af beløbet sker på grundlag af størrelsen af efterløns- eller fleksydelsesbidraget for den optjeningsperiode, som efterbetalingen knytter sig til. Efterbetalingen skal senest være afsluttet ved overgangen til fleksydelse.

Stk. 3. Afdragsordning efter stk. 2 skal ske ved skriftlig aftale mellem Udbetaling Danmark og personen.

Stk. 4. Ved opkrævning af bidrag, jf. § 8, stk. 1, skal efterbetaling af bidrag opgøres særskilt med en angivelse af bidragsperioden, som indbetalingen dækker, og grundlaget herfor. Hvis der er aftalt en afdragsordning, skal den resterende afdragsperiode fremgå af opkrævningen.

Stk. 5. Reglerne i §§ 10-11 gælder også ved efterbetaling.

Kapitel 3

Overgang til fleksydelse

§ 14. En person, der opfylder betingelserne i lovens § 2, kan overgå til fleksydelse efter lovens § 15.

Stk. 2. Senest 3 måneder før personen når fleksydelsesalderen, orienterer Udbetaling Danmark personen om muligheden for at overgå til fleksydelse.

Stk. 3. Personen skal skriftligt ansøge Udbetaling Danmark om fleksydelse.

§ 15. Fleksydelse ydes tidligst med virkning fra måneden efter, at Udbetaling Danmark har modtaget skriftlig ansøgning om fleksydelse.

§ 16. En person, som modtager tilskud efter §§ 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, og som ønsker at overgå til fleksydelse, skal ophøre med den selvstændige virksomhed. Ophøret skal opfylde betingelserne i kapitel 5 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.

Stk. 2. Erklærer en person virksomheden for ophørt på tro og love og er virksomheden ikke registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen inden for 6 måneder efter det angivne ophørstidspunkt, kan personen ikke få udbetalt fleksydelse, indtil virksomheden er registreret som ophørt hos Erhvervsstyrelsen.

Kapitel 4

Beregning af fleksydelse

Beregningsgrundlaget for lønmodtagere

§ 17. Ved indberetningsperiode forstås den periode, indberetningen efter lov om et indkomstregister vedrører, jf. § 4 i lov om et indkomstregister.

Stk. 2. Beregningsperioden er den periode, der danner grundlag for beregning af fleksydelsens størrelse, jf. § 18.

Stk. 3. Beregningsgrundlaget er indtægten for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden, jf. §§ 19 og 20.

§ 18. Beregningsperioden omfatter de seneste hele indberetningsperioder, jf. lov om et indkomstregister, der dækker et sammenhængende år, jf. dog stk. 2. Beregningsperioden regnes bagud fra den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse.

Stk. 2. Hvis visitationen til fleksjob er sket mindre end et år før den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse, omfatter beregningsgrundlaget de indberetningsperioder, som ligger efter visitationen til fleksjob og indtil den 1. i måneden inden overgangen til fleksydelse. Indtægten i beregningsperioden efter 1. pkt. ganges op til et årligt beløb.

§ 19. Beregning sker på baggrund af indtægt, der er indberettet for en indberetningsperiode i henhold til § 3 i lov om et indkomstregister, jf. dog § 20, stk. 3.

Stk. 2. Kun indtægt efter visitationen til fleksjob kan indgå i beregningsgrundlaget.

Stk. 3. Beregning sker før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag, jf. arbejdsmarkedsbidragsloven.

§ 20. Ved beregning medtages alle skattepligtige indtægter, der efter § 3 i lov om et indkomstregister er indberettet for de indberetningsperioder, som danner grundlag for beregningsperioden.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 tages personens bidrag til pensionsordninger, der er omfattet af afsnit I i lov om beskatningen af pensionsordninger m.v., og bidrag til ATP med ved beregning. Det gælder også beløb, som et pensionsselskab eller pensionsinstitut løbende har indbetalt til et medlems gruppelivsforsikring.

Stk. 3. Udbetalinger fra pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven medregnes ikke i beregningsgrundlaget.

Beregningsgrundlaget for selvstændige

§ 21. For en person, der overgår til fleksydelse efter ophør med selvstændig virksomhed efter § 16, opgøres beregningsgrundlaget efter § 3, stk. 1, nr. 3, og § 4 i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen. Tilskuddet efter § 70 g eller 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indgår i indtægten. Kun indtægt fra regnskabsår, der er sluttet i en periode, hvor personen har været visiteret til fleksjob, kan indgå i beregningen.

Stk. 2. Ved beregningen af fleksydelsens størrelse finder § 7, stk. 3 og 4, og § 9, stk. 2-4, i bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen tilsvarende anvendelse.

Fradrag for pensioner m.v.

Oplysninger om pensioner m.v.

§ 22. For en person, der søger om fleksydelse, skal Udbetaling Danmark foretage en endelig opgørelse af alle pensioner mv., der skal medføre fradrag efter lovens § 18. Opgørelsen skal ske på baggrund af de elektronisk indberettede oplysninger om pensioner mv. samt personens egne erklæringer herom. Personen skal skriftligt bekræfte indholdet af Udbetaling Danmarks opgørelse.

Stk. 2. Personen skal selv afgive oplysninger om egne pensioner mv., der ikke er indberettet elektronisk. Det gælder også pensioner mv. fra udenlandske pensionsinstitutter mv.

Stk. 3. Oplysning om en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A, § 12 A eller § 29 A, som personen skal give i henhold til § 23, stk. 5, nr. 3, skal være med den bruttoficerede værdi. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627 efter bestemmelsen i lovens § 18, stk. 3.

Stk. 4. Oplysning om pensioner mv. efter stk. 2 skal afgives med værdien ved fleksydelsesalderen.

Stk. 5. Udbetaling Danmark skal vejlede personen om, hvilken betydning de indberettede pensioner mv. kan have for personens fleksydelse.

§ 23. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 18, stk. 1, indberetter 1/2 år før fleksydelsesalderen i elektronisk form oplysninger om værdien af pensioner mv. ved fleksydelsesalderen. Indberetning sker efter Skatteministeriets bekendtgørelse om indberetning af pensioner m.v. til brug for opgørelse af fradrag i efterløn, delpension og fleksydelse.

Stk. 2. Pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 18, stk. 1, indberetter 1/2 år før fleksydelsesalderen eventuelle udbetalinger fra pensionsordninger udbetalt efter personens 60. år i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen.

Stk. 3. En person, som overgår til fleksydelse, skal skriftligt oplyse over for Udbetaling Danmark, om der i perioden fra indberetningen til fleksydelsesalderen er sket ekstraordinære indbetalinger til pension mv.

Stk. 4. Som en ekstraordinær indbetaling anses følgende:

1) Indbetaling ud over det aftalte til livsvarig alderspension (livrente eller lignende).

2) Indbetaling ud over det aftalte i henhold til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er indberettet med størrelsen af depotet på indberetningstidspunktet, tillagt forrentning og aftalte bidrag frem til fleksydelsesalderen.

3) Indbetaling til ikke-livsvarig pension, hvor ordningen er opgjort og indberettet med størrelsen af depotet 1/2 år før fleksydelsesalderen.

4) Indbetaling til nyoprettet pension efter tidspunktet for indberetning af pensioner.

Stk. 5. Hvis der sker ekstraordinær indbetaling til pension m.v., der tilsammen overstiger en mindstegrænse, som svarer til det til enhver tid fastsatte grundbeløb efter § 18, stk. 5, i lov om beskatning af pensionsordninger, skal Udbetaling Danmark opgøre den eller de pågældende pensioner som følger:

1) Det årlige livsvarige pensionsbeløb efter stk. 4, nr. 1, opgøres med den faktiske årlige ydelse på datoen for fleksydelsesalderen.

2) Depotværdien af pensionsbeløb efter stk. 4. nr. 2 og 3, tillægges det eller de ekstraordinært indbetalte beløb. Renter, kursudvikling m.v. i perioden fra indberetningen af pension til fleksydelsesalderen tilskrives ikke eller trækkes ikke fra ved opgørelsen af ny reguleret depotværdi af pensionen.

3) Værdien af den nyoprettede pension efter stk. 4, nr. 4, opgøres ved fleksydelsesalderen.

Stk. 6. Ved beregning af, om de ekstraordinære indbetalinger overstiger mindstegrænsen i stk. 5 bruttoficeres indbetalinger, der er omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A. § 12 A eller § 29 A. Det sker ved, at depotværdien divideres med 0,627 efter bestemmelsen i lovens § 18, stk. 3.

Stk. 7. Hvis en person i perioden efter den elektroniske indberetning har ophævet en pension, eller en pension helt eller delvist er ophørt i forhold til personen med virkning forud for datoen for fleksydelsesalderen, udgår pensionen af den samlede opgørelse, hvis den ikke er udbetalt i overensstemmelse med aldersvilkårene i pensionsordningen. Personen skal dokumentere over for Udbetaling Danmark, at en pension er ophævet eller ophørt.

Stk. 8. En pensionsordning, der er konverteret til en ordning omfattet af pensionsbeskatningslovens § 10 A, § 12 A eller § 29 A, eller til en LD-aldersopsparing efter § 2 a i lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond anses ikke som ophævet eller helt eller delvist ophørt.

Stk. 9. Udbetaling Danmarks nye opgørelse af pensioner mv. skal ske på baggrund af, at personen selv indhenter oplysninger herom til Udbetaling Danmark.

§ 24. Ved indbetaling efter fleksydelsesalderen til pensionsordninger, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, indberettes værdien af pensionen i overensstemmelse med Skatteministeriets regler herom. Værdien af indbetalingen lægges til den pensionsopgørelse, som personen fik foretaget ved overgangen til fleksydelse. Foretager en person flere indbetalinger, skal der for hver indbetaling foretages en ny opgørelse.

Stk. 2. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberetter pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 18, stk. 1, den beregnede livsvarige årlige ydelse. Ved indbetaling på en eksisterende ordning skal alene det tillæg, som skal lægges til den eksisterende ordnings beregnede livsvarige årlige ydelse, indberettes. Indbetaling på alle andre typer pensionsordninger indberettes med værdien af indbetalingen.

Stk. 3. Oplysninger om enhver indbetaling til en pension efter lovens § 18, stk. 7, indtil folkepensionsalderen, jf. lovens § 18, stk. 8, indberettes i elektronisk form.

Stk. 4. Udbetaling Danmark sender den nye opgørelse til personen. Personen har pligt til at underrette Udbetaling Danmark om eventuelle fejl eller mangler i Udbetaling Danmarks oplysninger.

Stk. 5. Opgørelsen skal have virkning fra førstkommende mandag efter tidspunktet for indbetaling til pensionen.

§ 25. En klage fra en person over oplysning fra pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser mv., samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, jf. lovens § 18, stk. 1, om værdien af pensioner mv. indgives til den enhed, der har givet oplysningen.

Beregning af fradrag for pensioner mv.

Personer, der er født den 1. januar 1956 eller senere

§ 26. Alle pensioner, der medfører fradrag i fleksydelsen efter lovens § 18, stk. 5, opgøres på årsbasis.

Stk. 2. Pensionsudbetalinger, jf. lovens § 18, stk. 9, fra en pensionsordning indgår i beregningen af fradraget. Udbetalinger omfattet af lovens § 18, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, divideres med det maksimale antal år i fleksydelsesperioden. Udbetalinger omfattet af lovens § 18, stk. 5, 2. pkt. indgår i beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter.

Stk. 3. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), jf. lovens § 18, stk. 6, som er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i fleksydelsen. Det samme gælder løbende udbetaling fra en tilsvarende pension, som er etableret i forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet.

Stk. 4. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til tidligere borgmestre, udvalgsformænd, rådmænd, regionsformænd m.fl. samt medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet medfører fradrag.

Stk. 5. Løbende udbetaling af beløb fra en tidligere arbejdsgiver, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder uanset, om beløbet udbetales ved arbejdsophør eller som supplement til fleksydelse.

Stk. 6. Der skal ske fradrag i fleksydelsen med 80 pct. af det beregnede beløb efter stk. 1, og 64 pct. af den løbende udbetalte pension før skat efter stk. 3, jf. dog § 27, stk. 1 og 6.

Stk. 7. Ved overgangen til fleksydelse skal personen oplyse Udbetaling Danmark om alle pensioner, der skal medføre fradrag efter denne bestemmelse. Er der sket ændringer i pensionsudbetalingerne efter stk. 3-5, siden opgørelsen, jf. § 22, skal denne ændres. Det samme gælder, hvis pensionsudbetalinger efter stk. 3-5 først kommer til udbetaling i løbet af perioden.

Personer, der er født før den 1. januar 1956

§ 27. For personer, der er født før den 1. januar 1956, opgøres alle pensioner, der medfører fradrag i fleksydelsen efter lovens § 18, stk. 5, på årsbasis. Beregningsgrundlaget nedsættes med bundfradraget på tidspunktet for overgangen til fleksydelse, jf. lovens § 18, stk. 11.

Stk. 2. Pensionsudbetalinger, jf. lovens § 18, stk. 9, fra en pensionsordning indgår i beregningen af fradraget. Udbetalinger omfattet af lovens § 18, stk. 5, 1. pkt. og stk. 6, divideres med det maksimale antal år i fleksydelsesperioden. Udbetalinger omfattet af lovens § 18, stk. 5, 2. pkt. indgår i beregningen med det udbetalte beløb før skat og afgifter.

Stk. 3. Løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg) jf. lovens § 18, stk. 12, som er led i et ansættelsesforhold, medfører fradrag i fleksydelsen. Det samme gælder løbende udbetaling fra en tilsvarende pension, som er etableret i forbindelse med en arbejdsperiode i udlandet.

Stk. 4. Løbende udbetaling af pension og pensionslignende ydelser til tidligere borgmestre, udvalgsformænd, rådmænd, regionsformænd m.fl. samt medlemmer af Folketinget eller Europaparlamentet medfører fradrag.

Stk. 5. Løbende udbetaling af beløb fra en tidligere arbejdsgiver, som kan sidestilles med pension, medfører fradrag. Dette gælder uanset, om beløbet udbetales ved arbejdsophør eller som supplement til fleksydelse.

Stk. 6. Der skal ske fradrag i fleksydelsen med 60. pct. af det beregnede beløb efter stk. 1, og 50 pct. af den løbende udbetalte pension før skat efter stk. 3.

Stk. 7. Ved overgangen til fleksydelse skal personen oplyse Udbetaling Danmark om alle pensioner, der skal medføre fradrag efter denne bestemmelse. Er der sket ændringer i pensionsudbetalingerne efter stk. 3-5, siden opgørelsen, jf. § 22, skal denne ændres. Det samme gælder, hvis pensionsudbetalinger efter stk. 3-5 først kommer til udbetaling i løbet af perioden.

Fælles bestemmelser om fradrag for pensioner

§ 28. Hvis der sker ændring i pensionen efter § 26 eller § 27, skal personen straks oplyse om ændringen til Udbetaling Danmark. Hvis der er udbetalt for meget i fleksydelse, skal Udbetaling Danmark foretage fradrag ved den først kommende udbetaling af fleksydelse.

§ 29. Der skal ske fradrag for pensioner efter § 26 og § 27 før fradrag for øvrige indtægter og arbejde efter denne bekendtgørelse.

§ 30. Ydelser fra en udenlandsk social pension, herunder alderspension, der ikke direkte kan sidestilles med ydelser efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv., medfører fradrag krone for krone i fleksydelsen. Det samme gælder, hvis den udenlandske pension er mindre end dansk folkepensions grundbeløb.

Fradrag for arbejde

§ 31. Lønarbejde eller arbejde som selvbygger eller medbygger medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Stk. 2. Selvstændig virksomhed, jf. §§ 44-50, afvikling af en virksomhed, der er ophørt på tro og love, og fritidsbeskæftigelse medfører fradrag i fleksydelsen. Ved definition af selvstændig virksomhed og fritidsbeskæftigelse finder kapitel 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Fradrag for fritidsbeskæftigelse og for afvikling af en virksomhed, der er ophørt på tro og love, sker efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

Stk. 4. Støtte til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker med det antal timer, personen får støtte for.

Stk. 5. Hvis der skal ske beregning af fradrag for arbejde på grund af en omregning af udenlandsk indtægt, skal der omregnes med den officielle valutakurs den første hverdag i perioden for udbetalingen af fleksydelse.

Lempet fradrag for kontrollabelt arbejde

§ 32. For arbejde med kontrollabel arbejdstid foretages fradraget i fleksydelsen for de første 38.329 kroners arbejdsindtægt (2018-niveau) i et kalenderår i fleksydelsesperioden således:

1) Hvis timelønnen er større end den gældende omregningssats, jf. bekendtgørelse om fastsættelse og regulering af omregningssats, foretages fradraget efter § 31.

2) Hvis timelønnen er mindre end omregningssatsen, men større end højeste sygedagpengesats på timebasis, foretages fradraget ved at dividere indtægten med den til enhver tid gældende omregningssats. Det timetal, der fremkommer herved, fradrages i fleksydelsen.

3) Hvis timelønnen er mindre end højeste sygedagpengesats på timebasis, ansættes den til højeste sygedagpenge på timebasis.

Stk. 2. Timelønnen er før fradrag for arbejdsmarkedsbidrag og inklusiv de tillæg, som fremgår af lønsedlen. Timelønnen fastlægges som den gennemsnitlige timeløn for en hel lønperiode.

Stk. 3. For personer, der har en fast timeløn i en hel måned med udbetaling af fleksydelse, foretages fradraget ved udbetalingsmånedens udløb efter stk. 1.

Stk. 4. Der foretages et foreløbigt fradrag efter § 31, hvis

1) der ikke er en fast timeløn i hele udbetalingsmåneden,

2) timelønnen ikke er kendt ved udbetalingsmånedens udløb, eller

3) der er tvivl om, hvornår beløbet efter stk. 1, 1. pkt., nås.

Stk. 5. Udbetaling Danmark regulerer udbetalingen af fleksydelse, jf. stk. 4, når der er indberettet tilstrækkelige oplysninger til indkomstregistret eller Udbetaling Danmark har modtaget personens lønseddel eller anden dokumentation. Er oplysningerne fra indkomstregistret ikke tilstrækkelige til at Udbetaling Danmark kan regulere fradrag, skal personen indsende dokumentationen senest 3 måneder efter ydelsesperiodens udløb. Dette gælder dog ikke, hvis personen har haft fyldestgørende grund til ikke at have indleveret dokumentation.

Stk. 6. Der udbetales ikke fleksydelse, hvis den faktiske arbejdstid overstiger 128 timer i en kalendermåned.

Stk. 7. For hvert hele kvartal i et kalenderår, hvor personen enten ikke har været overgået til fleksydelse, eller hvor retten til fleksydelse er ophørt, fordi personen har nået folkepensionsalderen, nedsættes beløbsgrænsen i stk. 1, 1. pkt., med en fjerdedel.

Stk. 8. Ved opgørelsen af beløbet efter stk. 1, 1. pkt., indgår alle lønindtægter, herunder lønindtægter, hvor timelønnen er højere end omregningssatsen, løn for arbejde med ukontrollabel arbejdstid, udbetalt akkord eller bonus, der ikke er indgået i fradraget efter stk. 3, og løn fra perioder, hvor personen ikke har fået udbetalt fleksydelse på grund af et for højt timetal i perioden, jf. stk. 5. Indtægt fra arbejde, hvor timelønnen er fastsat efter stk. 1, nr. 3, beregnes som timetallet gange højeste sygedagpenge på timebasis.

§ 33. For arbejdsindtægter ud over de første 38.329 kr. (2018-niveau) i et kalenderår eller det nedsatte beløb i overgangsåret eller året, hvor personen når folkepensionsalderen, foretages fradraget i fleksydelsen efter § 31.

Stk. 2. I den måned, hvor indtægtsgrænsen nås, foretages fradraget for den del af indtægten, der overskrider indtægtsgrænsen, efter § 31.

§ 34. For lønmodtagere, hvis arbejdstid er ukontrollabel, foretages fradraget i fleksydelsen efter reglerne om ukontrollabelt arbejde i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

§ 35. En person, der modtager fleksydelse, har ret til uden begrænsning at udføre frivillige aktiviteter og frivilligt ulønnet arbejde her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz efter principperne i reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

§ 36. Ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge eller tilsvarende ydelser fra et andet EØS-land, Schweiz, Grønland eller Færøerne skal der ske fradrag med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden sygdommens indtræden. Hvis en person, der modtager fleksydelse, har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindre end 4 uger, sker fradraget med den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i den tid, personen var beskæftiget hos arbejdsgiveren.

Fradrag for andre indtægter mv.

§ 37. Indtægter for at varetage borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde, medfører fradrag efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge.

§ 38. En person, der modtager fleksydelse, skal oplyse om, hvornår den pågældende holder ferie med løn eller feriegodtgørelse.

Stk. 2. Ferie med løn medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor personen holder ferien eller ved den først kommende udbetaling. Fradraget sker med antallet af løntimer i ferieperioden.

Stk. 3. Ferie med feriegodtgørelse medfører fradrag i fleksydelsen. Fradraget sker på det tidspunkt, hvor personen holder ferien eller ved den først kommende udbetaling. Fradraget sker i forhold til det antal feriedage, der holdes. Hver hel feriedag, personen holder, medfører fradrag med 7,4 timer. Der afrundes til hele eller halve feriedage. Feriedage, der er optjent i en 6 dages uge, skal ganges med 5/6.

Stk. 4. Udgør feriegodtgørelsens bruttobeløb pr. dag et mindre beløb end fleksydelsen pr. dag, kan personen få udbetalt differencen som fleksydelse.

Stk. 5. En person, som holder ferie i et ansættelsesforhold, kan få omregnet feriegodtgørelsen pr. dag til timer. Dette sker ved at dele feriegodtgørelsens bruttobeløb med personens timeløn i ansættelsesforholdet. Hvis det timetal, der fremkommer, er færre timer end fuld tid, kan personen få fleksydelse med fradrag for de beregnede timer.

§ 39. Feriepenge optjent efter ferieloven, efter andre feriebestemmelser eller efter tilsvarende bestemmelser i udenlandsk lovgivning, der udbetales i perioden med fleksydelse eller inden for 3 måneder før overgangen til fleksydelse, uden at ferien holdes, medfører fradrag i fleksydelsen.

Stk. 2. Fradraget efter stk. 1 skal ske fra og med den måned, personen får udbetalt feriepengene. Hvis fradraget ikke kan ske i udbetalingsmåneden, skal det ske i den førstkommende udbetaling af fleksydelse inden for 12 måneder fra tidspunktet for udbetalingen af feriepengene.

Stk. 3. Feriepengene medfører fradrag for det antal feriedage, der udbetales. Feriedage, der er optjent i en 6-dages-uge, ganges med 5/6. Hver feriedag medfører fradrag med 7,4 timer. Der belægges med timer fra feriepengene op til 37 timer pr. uge.

Stk. 4. Hvis feriepengenes bruttobeløb pr. time er mindre end fleksydelsen pr. time, kan personen få udbetalt differencen som fleksydelse.

Stk. 5. En person, som i det optjeningsår forud for overgangen til fleksydelse, der danner grundlag for de udbetalte ferie penge, har været ansat i et deltidsfleksjob, kan få omregnet feriepengene pr. dag for det pågældende optjeningsår til timer. Omregningen sker ved at dele feriepengenes bruttobeløb pr. dag med den seneste timeløn, personen havde før overgang til fleksydelse. Det beregnede timetal skal fradrages i fleksydelsen.

§ 40. Følgende andre indtægter medfører fradrag i fleksydelsen efter reglerne i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge:

1) Løn, rådighedsløn mv. for en periode, hvor der ikke udføres arbejde, eller ydelser, der træder i stedet.

2) Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker eller film.

3) Legater.

Stk. 2. Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag medfører fradrag i fleksydelsen time for time.

§ 41. Når en person, der modtager fleksydelse, er omfattet af strejke eller lockout (konflikt), jf. § 61, stk. 2, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., skal der ske fradrag med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse.

§ 42. Ved beregning af fradrag for indtægter, omfattet af reglerne i dette kapitel, skal den udenlandske udbetaling omregnes med den officielle valutakurs den første hverdag i perioden for udbetalingen af fleksydelse.

Indtægter, der ikke medfører fradrag

§ 43. Der skal ikke ske fradrag for følgende indtægter:

1) Licensafgifter, biblioteksafgifter, Koda/Gramex-afgifter og lignende.

2) Ydelser efter lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP).

3) Efterlevelseshjælp i henhold til kapitel 10 a i lov om aktiv socialpolitik.

4) Erstatninger, herunder erstatning efter lov om arbejdsskadesikring.

5) Krigsskadeserstatning, renteudbetaling til besættelsestidens ofre og hædersgaver.

6) Livsvarige ydelser på finansloven til kunstnere og deres efterladte.

7) Efterløn efter Funktionærlovens § 8, efterindtægt efter Tjenestemandspensionslovens kap. 6, godtgørelse for usaglig opsigelse efter Hovedaftalens § 4, stk. 3, Funktionærlovens § 2 b, mv., fratrædelsesgodtgørelse efter Funktionærlovens § 2 a, sømandslovens § 42 eller godtgørelse efter ligebehandlingslovene.

8) Indtægt ved salg af erhvervsvirksomhed eller fast ejendom.

9) Forpagtningsafgift.

10) Indtægt ved udlejning, der ikke kan betragtes som erhvervsmæssig, og overskud af egen bolig.

11) Renter, aktieudbytter og lignende, arv, gaver, gevinster.

12) Underholdsbidrag.

13) Pension, der udbetales som følge af tab af erhvervs- eller arbejdsevne.

14) Den forhøjelse af pensionen, som en tjenestemand modtager som følge af arbejdsskade (tilskadekomstpension).

15) Vederlag, der modtages for at overholde konkurrence- eller kundeklausuler.

16) Betaling for feriefridage, som ikke holdes.

17) Indtægter i form af rådighedsvederlag, personlige tillæg m.m. til deltidsansatte brandmænd.

18) Andre indtægter fra formueforvaltning, jf. kapitel 2 i bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet.

Selvstændig virksomhed samtidig med fleksydelse

§ 44. En person kan modtage fleksydelse samtidig med drift af selvstændig virksomhed, hvis den samlede arbejdstid i virksomheden højst udgør 400 timer pr. kalenderår, og virksomhedens indtægt ikke overstiger 79.048 kr. pr. år (2018-niveau). Beløbet reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 2. Ved indtægt forstås virksomhedens dækningsbidrag 1, det vil sige nettoomsætning fratrukket vareforbrug.

Stk. 3. For interessentskaber må personens personlige arbejdstid i virksomheden højst udgøre 400 timer pr. kalenderår, jf. stk. 1. Indtægten, jf. stk. 1, ved interessentskabet opgøres i forhold til personens ideelle andel af interessentskabet. Personens virksomhed udgør alene personens ideelle andel af det samlede interessentskab.

§ 45. I det kalenderår, hvor personen går på fleksydelse, nedsættes det antal timer, der må arbejdes i virksomheden, forholdsmæssigt for resten af året. Går personen på fleksydelse i 2. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 300 timer. Går personen på fleksydelse i 3. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 200 timer. Går personen på fleksydelse i 4. kvartal, må arbejdet i virksomheden højst udgøre 100 timer.

Stk. 2. Har en virksomhed indtil overgang til fleksydelse haft en større indtægt pr. regnskabsår end nævnt i § 44, stk. 1, kan personen vælge, at indtægten i § 44, stk. 1, forhøjes i det regnskabsår, hvor personen overgår til fleksydelse. Den tilladte indtægt fremkommer ved, at indtægten forud for og efter overgangen til fleksydelse i overgangsåret lægges sammen, jf. stk. 3 og 4. Vælger personen ikke at forhøje indtægten, gælder indtægtsgrænsen i § 44, stk. 1, efter overgang til fleksydelse.

Stk. 3. Indtægt forud for overgang til fleksydelse opgøres ved, at virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen deles i forhold til antallet af måneder, hvor personen ikke er på fleksydelse i overgangsåret. Virksomhedens gennemsnitlige indtægt pr. regnskabsår forud for overgangen beregnes på baggrund af virksomhedens gennemsnitlige indtægt inden for de 3 seneste, hele regnskabsår. Har personen drevet virksomheden i mindre end 3 hele regnskabsår, opgøres den gennemsnitlige indtægt inden for det eller de 2 hele regnskabsår, hvor virksomheden har været drevet.

Stk. 4. Indtægt efter overgang til fleksydelse opgøres ved, at indtægtsbeløbet i § 44, stk. 1, deles i forhold til antallet af måneder, som personen er på fleksydelse i overgangsåret.

Stk. 5. Oplysningen om virksomhedens indtægt, jf. stk. 2, skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor. Der skal fremlægges en attesteret specifikation af den attesterede indtægt, hvis Udbetaling Danmark beder om det.

§ 46. Hvis den selvstændige virksomhed er af større omfang end nævnt i §§ 44 og 45, kan personen ikke få udbetalt fleksydelse.

§ 47. En person, som udøver selvstændig virksomhed, jf. § 44, får foretaget fradrag i fleksydelsen for den periode, hvor den selvstændige virksomhed udføres.

Stk. 2. Arbejdet i den selvstændige virksomhed medfører fradrag i fleksydelsen time for time. Der skal ske fradrag for den faktiske tid, personen har brugt på alle arbejdsfunktioner i virksomheden, herunder administration og transport.

§ 48. Personen skal senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning oplyse om virksomhedens indtægt mv.

Stk. 2. Har virksomheden haft en nettoomsætning på mindre end 79.048 kr. pr. år (2018-niveau), skal personen blot oplyse om omsætningens størrelse.

Stk. 3. Oplysningerne, jf. stk. 1 og 2, skal være attesteret af en registreret revisor eller en statsautoriseret revisor.

Stk. 4. Har personen ikke inden fristens udløb overholdt sin oplysningspligt efter stk. 1, skal Udbetaling Danmark indstille udbetalingen af fleksydelse. Udbetalingen kan først genoptages, når personen har givet de ønskede oplysninger.

§ 49. Overstiger tidsforbruget i virksomheden 400 timer, skal Udbetaling Danmark indstille udbetalingen af fleksydelse. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget udbetalt fleksydelse fra det tidspunkt, hvor tidsforbruget overstiger 400 timer.

Stk. 2. Udbetalingen kan først genoptages fra den 1. januar i det følgende år. Det er en betingelse, at personen sandsynliggør over for Udbetaling Danmark, at arbejdet i virksomheden ikke vil overstige det tilladte timetal. Ophører personen varigt med den selvstændige virksomhed, kan udbetalingen dog genoptages fra dette tidspunkt.

§ 50. Konstaterer Udbetaling Danmark, jf. § 48, stk. 1, at indtægten i virksomheden i et regnskabsår har oversteget beløbsgrænsen, jf. § 44, stk. 1, skal Udbetaling Danmark indstille udbetalingen af fleksydelse.

Stk. 2. Det er en betingelse for genoptagelse af udbetalingen, at personen har tilbagebetalt fleksydelse svarende til overskridelsen. Udbetalingen kan også genoptages, hvis personen har indgået frivilligt forlig om tilbagebetaling af fleksydelse svarende til overskridelsen. Det frivillige forlig kan indeholde en aftale om, at tilbagebetaling sker ved modregning.

Kapitel 5

Udbetaling af fleksydelse

§ 51. Fleksydelse kan udbetales fra fleksydelsesalderen efter skriftlig ansøgning, jf. kapitel 3, om overgang til fleksydelse.

Stk. 2. Udbetaling af fleksydelse forudsætter oplysninger om følgende forhold:

1) Indtægter i beregningsperioden efter § 17, stk. 5 og 6.

2) Pensioner, jf. lovens § 18.

3) Erhvervsarbejde, jf. lovens § 20.

4) Selvstændig virksomhed mv., jf. lovens § 21.

Stk. 3. Udbetaling Danmark kan i særlige tilfælde udbetale fleksydelse i en periode på op til 6 måneder, selvom ikke alle pensioner mv. efter kapitel 4 er opgjort og indberettet.

Stk. 4. Det er en betingelse for at få udbetalt fleksydelse efter stk. 3, at personen skriftligt erklærer sig villig til at betale den fleksydelse tilbage, som er udbetalt for meget på grund af den manglende opgørelse af pension mv.

§ 52. Hvis en person ikke opfylder sin oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark, standses udbetalingen af fleksydelse. Udbetalingen kan først genoptages, når personen har opfyldt sin oplysningspligt. Genoptagelse af udbetalingen kan ske med virkning fra standsningen, hvis personen i øvrigt opfylder betingelserne for fleksydelsen.

§ 53. Fleksydelse bliver udbetalt månedsvis bagud, så den er til disposition for personen senest den sidste bankdag i måneden.

Stk. 2. En person med bopæl i udlandet modtager fleksydelse ved overførsel til en konto i et dansk eller udenlandsk pengeinstitut. Ved valg af dansk pengeinstitut overføres fleksydelsen til disposition senest den sidste bankdag i måneden. Ved valg af udenlandsk pengeinstitut overføres fleksydelsen, så den bør være til disposition den sidste bankdag i måneden.

§ 54. Udbetaling af fleksydelse bliver standset ved ophold uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne i mere end 3 måneder, jf. § 60, ved frihedsberøvelse efter domstols- eller administrativ afgørelse, jf. lovens § 22, stk. 3, eller i andre situationer, hvor Udbetaling Danmark bliver bekendt med, at fleksydelse bliver udbetalt med urette. Udbetalingen bliver standset fra den dag, hvor betingelsen for udbetaling af fleksydelse ikke længere er opfyldt.

Stk. 2. Genoptagelse af udbetaling af fleksydelse efter forhold omfattet af stk. 1 sker med virkning fra den dag, hvor lovens betingelser for udbetaling af fleksydelse er opfyldt. Ved udbetaling af fleksydelse for en del af en måned sker beregningen ud fra antallet af kalenderdage. En hel måned regnes for 30 dage.

§ 55. Udbetaling af tilgodehavende fleksydelse sker på tidspunktet for den først kommende udbetaling, jf. § 54.

Stk. 2. Udbetaling Danmark kan i særlige situationer fremskynde udbetaling af tilgodehavende fleksydelse i henhold til stk. 1, hvis der er et særligt behov herfor.

§ 56. Fleksydelse bliver udbetalt sidste gang for den måned, hvori personen når folkepensionsalderen.

Stk. 2. Udbetaling Danmark meddeler datoen for fleksydelsens ophør senest 3 måneder før folkepensionsalderen.

§ 57. Retten til fleksydelse ophører, hvis modtageren afgår ved døden. Retten ophører fra dagen for dødsfaldets indtræden.

§ 58. I tilfælde af dødsfald, hvor fleksydelsen er udbetalt eller bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut for perioden efter dødsfaldet, kræves beløbet tilbagebetalt efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 2. Udbetaling Danmark tilbagefører fleksydelsen for perioden efter dødsfaldet, når følgende forudsætninger er opfyldt:

1) Fleksydelsen er bogført på modtagerens konto i et pengeinstitut.

2) Dødsfaldet indtræder inden dispositionsdagen.

3) Både tilbagekaldelsen og den faktiske disposition kan ske inden dispositionsdatoen.

Stk. 3. For en person i udlandet kan tilbageførsel ske efter dispositionsdatoen.

Stk. 4. Udbetaling Danmark kan kræve det for meget udbetalte beløb tilbage fra dødsboet eller afdødes ægtefælle, hvis fleksydelsen ikke kan tilbageføres efter stk. 2.

Stk. 5. Udbetaling Danmark kan opgive krav på tilbagebetaling efter stk. 3, hvis beløbet må anses for uerholdeligt, eller de økonomiske og administrative omkostninger ved afkrævningen står i misforhold til tilbagebetalingskravet.

§ 59. Reglerne om tilbageførsel, jf. § 58, gælder også ved andre midlertidige eller permanente afbrydelser af udbetaling, fx ved bopæl i udlandet, fængselsophold, udmeldelse mv.

Ophold og arbejde i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne

§ 60. En person kan få udbetalt fleksydelse under midlertidigt ophold i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne i op til sammenlagt 3 måneder inden for hvert kalenderår.

Stk. 2. Overstiger opholdet sammenlagt 3 måneder, eller tager personen fast ophold uden for EØS-området, Schweiz, Grønland eller Færøerne skal Udbetaling Danmark standse udbetalingen af fleksydelse, indtil personen igen tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller Schweiz.

Stk. 3. Hvis en person har bevaret retten til fleksydelse under ophold i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne lige op til et årsskifte, kan personen dog bevare retten til fleksydelse i en ny 3 måneders periode uden forinden at tage ophold her i riget, et andet EØS-land eller Schweiz.

§ 61. En person, der modtager fleksydelse, og som tager ophold i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, skal give Udbetaling Danmark oplysning om opholdets begyndelses- og sluttidspunkt.

Stk. 2. Udbetaling Danmark registrerer perioder, hvor en person opholder sig i lande uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne og standser udbetaling af fleksydelse i overensstemmelse med reglerne i §§ 54 og 60.

§ 62. En person, der arbejder i et land uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, kan ikke få udbetalt fleksydelse, medmindre arbejdet udføres som led i udsendelse for en dansk arbejdsgiver. Perioden, hvor personen kan få udbetalt fleksydelse, kan højst udgøre 3 måneder.

Stk. 2. Hvis en person efter stk. 1 fortsat har bopæl i riget, et andet EØS-land eller i Schweiz, har personen ret til fleksydelse uden tidsmæssig begrænsning.

§ 63. Når en person tager fast ophold her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz efter ophold i andre lande i længere tid end nævnt i § 60, kan Udbetaling Danmark genoptage udbetaling af fleksydelse efter anmodning fra personen, hvis betingelserne for ret til fleksydelse fortsat er opfyldt.

Stk. 2. Udbetaling af fleksydelse bliver også genoptaget efter ophør med arbejde uden for EØS-området, Schweiz, Grønland og Færøerne, jf. § 62.

Stk. 3. Genoptagelse af udbetaling af fleksydelse efter forhold omfattet af stk. 1 sker med virkning fra den dag, hvor lovens betingelser for udbetaling af fleksydelse er opfyldt. Ved udbetaling af fleksydelse for en del af en måned sker beregningen ud fra antallet af kalenderdage. En hel måned regnes for 30 dage.

Kapitel 6

Tilbagebetaling af fleksydelse

§ 64. Hvis en person har tilsidesat sin oplysningspligt, jf. § 4 i lov om Udbetaling Danmark, eller i øvrigt mod bedre vidende uberettiget har modtaget fleksydelse, skal personen eller dennes dødsbo tilbagebetale det beløb, der er modtaget med urette.

§ 65. Når Udbetaling Danmark har truffet afgørelse om tilbagebetaling, skal der straks ske påkrav om betaling.

Stk. 2. Udbetaling Danmark skal skriftligt underrette personen eller dennes dødsbo om tilbagebetalingsbeløbet, og at restancen ved fortsat manglende indbetaling overgives til restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse.

Stk. 3. Udbetaling Danmark fastsætter en frist for indbetaling af tilbagebetalingsbeløbet. Der gives kun henstand, hvis særlige omstændigheder taler for det.

§ 66. Hvis det skyldige beløb, fx under hensyn til beløbets størrelse og de nærmere omstændigheder ved gældens opståen, ikke bør kræves betalt med det samme, skal Udbetaling Danmark oplyse personen om muligheden for at indgå en afdragsaftale om det skyldige beløb. Det skal fremgå af aftalen, at misligholdelse kan medføre, at den pågældende mister retten til fleksydelse.

§ 67. Hvis personen ikke har betalt det skyldige beløb efter påkrav, og Udbetaling Danmark ikke kan opnå en aftale om en afdragsordning, skal Udbetaling Danmark anmode restanceinddrivelsesmyndigheden om at inddrive kravet, jf. dog § 68.

Modregning i fleksydelse

§ 68. Hvis personen ikke har betalt efter påkrav, kan Udbetaling Danmark foretage modregning i den månedlige udbetaling af fleksydelse, jf. dog § 28.

Stk. 2. Hvis der er indgået aftale om en afdragsordning mellem Udbetaling Danmark og personen, kan gælden afdrages ved modregning. Modregning skal altid ske således, at der levnes tilstrækkelige midler til personens underhold.

Kapitel 7

Tilbagebetaling af fleksydelsesbidrag

§ 69. Udbetaling Danmark betaler fleksydelsesbidraget, herunder efterbetalt bidrag, jf. § 13, tilbage efter reglerne i lovens § 31, stk. 1 og 2, hvis personen skriftligt anmoder om det. Det er tilbagebetalingstidspunktet, der afgør, om personen er omfattet af lovens § 31, stk. 1, eller lovens § 31, stk. 2.

Stk. 2. En person, der ønsker at få fleksydelsesbidraget overført til en dansk pensionsordning, skal over for Udbetaling Danmark dokumentere, at pensionsordningen er omfattet af pensionsbeskatningslovens kap. 1. Bidraget kan ikke overføres til en pensionsordning, hvis personen skal have det kontant tilbage, jf. lovens § 31, stk. 2-4.

Stk. 3. Det er en betingelse for at få fleksydelsesbidraget kontant tilbage ved emigration, jf. lovens § 31, stk. 2, nr. 3, at personen dokumenterer over for Udbetaling Danmark , at personen er emigreret eller skal emigrere.

§ 70. Udbetaling Danmark betaler af egen drift fleksydelsesbidraget tilbage efter reglerne i lovens § 31, stk. 3-4.

§ 71. Hvis personen er overgået til fleksydelse, foretager Udbetaling Danmark fradrag i tilbagebetalingsbeløbet efter reglerne i lovens § 32, stk. 2. Fradrag for en del af en måned sker ved at gange antallet af kalenderdage, hvor personen har modtaget fleksydelse, med 2/3.

§ 72. Tilbagebetaling skal ske senest ved udgangen af den måned, hvor udmeldelsen har virkning fra, jf. § 7, dog tidligst når betingelserne for tilbagebetaling er opfyldt, jf. §§ 69-70 og lovens § 31.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.v.

§ 73. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1601 af 19. december 2017 om fleksydelse ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. september 2018

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen