Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1313 af 26. november 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 41, stk. 6, § 53, stk. 19, og § 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 225 af 20. marts 2018, som ændret ved lov nr. 1670 af 26. december 2017, og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse:«

2. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Et fuldtidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have haft mindst 296 løntimer inden for en sammenhængende periode, som dækker 12 uger eller 3 måneder. Et deltidsforsikret medlem skal forud for ledigheden have haft mindst 148 løntimer inden for en sammenhængende periode som dækker 12 uger eller 3 måneder. Timekravet opfyldes efter reglerne i bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge.«

3. I § 2, stk. 4, § 3, stk. 3, og § 9, stk. 4, ændres »bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed« til: »bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge«.

4. I § 10, stk. 3, ændres »bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode« til: »bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge«.

5. I § 11, stk. 3, § 12, stk. 4, og § 14, stk. 5, ændres »bekendtgørelse om beskæftigelseskrav for lønmodtagere og dagpengeperiode og bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed« til: »bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 26. september 2018

Maria Schack Vindum

/ Kirsten Brix Pedersen