Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet
Bilag 2 Spørgsmål til initiativkredsen til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godkendelse af frie grundskoler uden statstilskud

I medfør af § 7 a, stk. 3, og § 40 b i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1111 af 30. august 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (styrelsen) behandler ansøgninger efter friskolelovens § 7 a om godkendelse af frie grundskoler, der ikke ønsker at modtage statstilskud.

§ 2. Ved initiativkredsen forstås i denne bekendtgørelse de fysiske personer, som står bag skoleinitiativet. I den udstrækning denne personkreds overstiger 10 personer, forstås ved initiativkredsen de 10 personer, som spiller den vigtigste rolle for skoleinitiativets praktiske gennemførelse.

§ 3. Initiativkredsen, jf. § 2, skal indsende følgende materiale til styrelsen:

1) En oversigt over de personer, der udgør initiativkredsen, jf. § 2, 1. pkt., samt en liste over medlemmerne af en eventuel skolekreds og øvrige personer, organisationer, foreninger m.v., der er involveret i skoleinitiativet.

2) Referat af det stiftende møde for den nye skole og eventuelle efterfølgende møder.

3) Initiativkredsens medlemmers udfyldte erklæring om frihed og folkestyre-kravet, jf. bilag 1.

4) Initiativkredsens medlemmers besvarelse af spørgsmål til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet, jf. bilag 2.

Stk. 2. Hvis initiativkredsen ændrer sammensætning under styrelsens behandling af en ansøgning om godkendelse, skal tilkomne medlemmer tillige afgive den i stk. 1, nr. 3, nævnte erklæring. Den underskrevne erklæring skal indsendes til styrelsen umiddelbart efter det nye medlems indtræden i initiativkredsen.

§ 4. Initiativkredsen skal i øvrigt indsende det materiale, som styrelsen konkret finder relevant for vurderingen af, om en skole kan godkendes.

§ 5. De afgørelser, som styrelsen træffer efter lovens § 7 a og efter bekendtgørelsen, kan ikke indbringes for undervisningsministeren.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, den 25. september 2018

Birgitte Hansen
Direktør

/ Jonas Gramkow Barlyng


Bilag 1

Erklæring om frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet

Fra initiativkredsen vedrørende

________________________________________________________________________________

(skolens navn)

[Hvert medlem af initiativkredsen udfylder individuelt skemaet ved at afkrydse i rubrikken til venstre for de udsagn, som vedkommende kan tilslutte sig]

Frihed og folkestyre-kravet, jf. friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt.:

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

 
Jeg erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på,
- at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, og
- at skolen skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse.
 
Jeg erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen skal udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder at skolen skal styrke og udvikle elevernes kendskab til og respekt for
- religionsfriheden, herunder retten til at vælge, ændre og frafalde en religion og til ikke at have nogen religion,
- menings- og ytringsfriheden og
- forbuddet mod diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse og seksuel orientering.
 
Jeg erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen ikke vil beskæftige eller blive ledet eller styret af personer, hvis adfærd i eller uden for arbejdsmæssige sammenhænge er uforenelig med frihed og folkestyre-kravet.
 
Jeg erklærer, at initiativet til denne skole er baseret på, at skolen ikke kommer under påvirkning eller afhængighed af personer, foreninger, virksomheder, organisationer, institutioner, stater m.v., hvis adfærd er uforenelig med frihed og folkestyre-kravet.
 
Jeg erklærer, at jeg er vidende om, at undervisningsministeren, hvis skolen ikke overholder frihed og folkestyre-kravet, kan træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler.

Jeg har læst og forstået ovenstående.

Navn: ___________________________________________________________________________________________

Bopæl: __________________________________________________________________________________________

Dato: ______________________ Underskrift: _______________________________________________

Friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt. (frihed og folkestyre-kravet)

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Frihed og folkestyre-kravet omfatter hele skolens virksomhed. Det betyder, at skolen i sin undervisning – og også sin eventuelle modersmålsundervisning – skal sikre, at eleverne lærer og kommer til at respektere, at det danske samfund bygger på en række grundlæggende menneske- og frihedsrettigheder, f.eks. et forbud mod diskrimination på grund af køn, race eller religion.

Men frihed og folkestyre-kravet vedrører ikke kun selve undervisningen. Frihed og folkestyre-kravet skal også afspejles i skolens samlede faktiske liv og virke, herunder skolens praksis for optagelse og bortvisning af elever, skolens generelle elevinddragelse i og uden for undervisningen, skolens ordensregler og skolens omgangsformer – herunder mellem elever og lærere, mellem drenge og piger og mellem mandlige og kvindelige ansatte.

Det betyder eksempelvis, at det vil stride mod frihed og folkestyre-kravet, hvis en skole bygger på en grundholdning om, at manden er kvinden overlegen. Det betyder også, at skolen i sin optagelsespraksis ikke må diskriminere på baggrund af køn eller etnisk oprindelse.

Frihed og folkestyrekravet indebærer også, at en skoles bestyrelse, leder, lærere og andre ansatte for at varetage dette hverv eller den stilling troværdigt og tillidsfuldt skal kunne leve op til krav og normer angående frihed og folkestyre, herunder demokratisk dannelse (dekorum-kravet). Ekstremistiske holdninger hos de personer, som sætter rammerne for skolens virksomhed, vil således indgå i vurderingen af, hvorvidt skolen lever op til frihed og folkestyre-kravet.

Sigtet med kravet om, at skolerne skal udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse, er at markere, at det er skolernes opgave at danne deres elever til engagerede medborgere med lyst og evne til at være aktive i et demokratisk samfund.

Friskolelovens § 9 h, 1. pkt.

Finder undervisningsministeren på baggrund af et skærpet tilsyn, at der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at en skole opfylder kravene i § 1, stk. 2, 1. eller 2. pkt., kan ministeren træffe afgørelse om, at skolen ikke længere omfattes af lovens regler om frie grundskoler, og at skolen ikke kan modtage tilskud efter loven.

Bestemmelsen indebærer bl.a., at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan træffe afgørelse om, at en skole ikke længere omfattes af friskolelovens regler om frie skoler, hvis styrelsen på baggrund af et skærpet tilsyn finder, at skolen ikke opfylder frihed og folkestyre-kravet.


Bilag 2

Spørgsmål til initiativkredsen til brug for en samlet vurdering af skoleinitiativet

1. Hvorfor og hvordan er initiativet til at starte denne skole kommet i stand?

2. Det følger af friskolelovens § 5, stk. 4, 3. pkt., at skolen skal offentliggøre oplysninger om sit værdigrundlag på hjemmesiden. Hvad forventer initiativkredsen, at skolen vil anføre om sit værdigrundlag på hjemmesiden, når skolen måtte blive en realitet?

3. Hvorledes ser skolens initiativkreds på de grundlæggende menneskerettigheder, f.eks.

religionsfriheden, herunder retten til at vælge, ændre og frafalde en religion og til ikke at have nogen religion,

menings- og ytringsfriheden og

forbuddet mod diskrimination, herunder pga. køn, race, etnisk eller social oprindelse og seksuel orientering?

4. Hvorledes anskuer initiativkredsen en eventuel konflikt mellem dansk lov og ret på den ene side og politiske/religiøse læresætninger på den anden side?

5. I hvilken udstrækning har medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige medlemmer af skolens ledelse eller lærerstab offentligt udtrykt tilslutning til antidemokratiske aktiviteter?

6. I hvilken udstrækning har medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige medlemmer af skolens ledelse eller lærerstab offentligt undsagt eller på anden måde modarbejdet grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder religionsfriheden, ytringsfriheden eller kønnenes ligestilling?

7. Er der medlemmer af skolens initiativkreds eller kendte eller forventede fremtidige medlemmer af skolens ledelse eller lærerstab, som har eller har haft tilknytning til en fri grundskole, som ikke længere er en fri grundskole, eller som har fået påbud som følge af, at skolen ikke opfyldte frihed og folkestyre-kravet, eller som lukkede under en tilsynssag herom, uden at der blev taget stilling til kravets overholdelse? I bekræftende fald, hvilken skole?

8. Har skoleinitiativet modtaget donationer og i bekræftende fald fra hvem?

9. Hvorledes anskuer initiativkredsen kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, herunder styrke elevernes demokratiske dannelse?