Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Krav om digital selvbetjening
Kapitel 3 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven

I medfør af § 9 g, stk. 2, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på ansøgninger efter udlændingeloven, der indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration, jf. § 2.

Kapitel 2

Krav om digital selvbetjening

§ 2. En ansøgning skal indgives ved anvendelse af den digitale ansøgningsløsning, som Styrelsen for International Rekruttering og Integration stiller til rådighed på www.nyidanmark.dk (digital selvbetjening) i følgende tilfælde:

1) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1.

2) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 2.

3) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 3.

4) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 4.

5) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 5.

6) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 6.

7) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 8.

8) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 9.

9) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 10.

10) Ansøgning om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11.

11) Ansøgning om certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 16, og forlængelse af certificering efter udlændingelovens § 9 a, stk. 18.

12) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 1.

13) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 i, stk. 2.

14) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 j, stk. 1.

15) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 k, stk. 1.

16) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m, stk. 1.

17) Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 n, stk. 1.

18) Ansøgning om udstedelse af nyt opholdskort.

Stk. 2. Hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne indgive ansøgning efter stk. 1, skal Styrelsen for International Rekruttering og Integration tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening.

§ 3. Ansøgninger, der ikke indgives ved digital selvbetjening, kan afvises af Styrelsen for International Rekruttering og Integration, medmindre andet følger af EU-retten, jf. dog også stk. 2.

Stk. 2. Styrelsen for International Rekruttering og Integration kan undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for styrelsen ved at modtage ansøgningen på anden måde, eller hvis det efter sagens karakter er hensigtsmæssigt at modtage ansøgningen på anden måde, f.eks. hvis styrelsens digitale ansøgningsløsning er ude af drift.

Stk. 3. Styrelsen for International Rekruttering og Integrations afvisning efter stk. 1 kan ikke påklages.

§ 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Kapitel 3

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 737 af 12. juni 2017 om brug af obligatorisk selvbetjening for indgivelse af ansøgning til Styrelsen for International Rekruttering og Integration i henhold til udlændingeloven ophæves.

Stk. 3. For ansøgninger om opholdstilladelse og forlængelse af opholdstilladelse, der er indgivet før den 1. oktober 2018, finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 737 af 12. juni 2017 anvendelse, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 4. For ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 412 af 9. maj 2016, når opholdstilladelsen er meddelt på baggrund af en ansøgning indgivet før den 10. juni 2016, finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1511 af 23. december 2014 anvendelse.

Stk. 5. For ansøgninger om forlængelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 2. oktober 2017, når opholdstilladelsen er meddelt på baggrund af en ansøgning indgivet før den 1. juli 2018, finder bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 737 af 12. juni 2017 anvendelse.

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den 24. september 2018

Inger Støjberg

/ Marianne Ulrik Mertens