Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

I medfør af § 89, stk. 2, 2. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, § 15, stk. 2, 3. pkt., og stk. 4, i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 10 i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 735 af 8. juni 2018, § 18, stk. 1, nr. 6, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, og § 33, stk. 4, i taxiloven, lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, § 10 og §§ 12-13 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter for syn, omsyn, udstedelse af legitimationskort til særtransportassistance, udstedelse af chaufføruddannelsesbevis til førere af lastbiler og busser, udstedelse af varebilschaufføruddannelsesbevis til førere af varebiler, udstedelse af chaufførkort til førere af biler til erhvervsmæssig persontransport i biler, udstedelse af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport i biler, behandling af ansøgning om og udstedelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler, behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor samt godkendelse af uddannelsessteder, kurser og udbydere heraf.

Betaling af gebyrer og afgifter

§ 2. For hvert syn og omsyn betaler synsvirksomheder og omsynsvirksomheder et fast gebyr på 20 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, jf. lov om godkendelse og syn af køretøjer.

§ 3. For udstedelse, fornyelse og erstatning af legitimationskort til personer, der har gennemført uddannelse i at regulere færdsel i forbindelse med gennemførelse af særtransporter, jf. bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter, betales et gebyr på 160 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 4. For udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af et chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport samt varebilschaufføruddannelsesbevis, jf. bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, betales gebyrer til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

1) For chaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 180 kr.

2) For varebilschaufføruddannelsesbevis betales et gebyr på 340 kr.

§ 5. For udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort, jf. taxiloven, betales et gebyr på 800 kr. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

§ 6. For behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler betaler virksomhederne en afgift til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 605 kr. pr. tilladelse med gyldighed på op til 5 år og 1.211 kr. pr. tilladelse med gyldighed over 5 år, jf. taxiloven.

Stk. 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan opkræve de i stk. 1 nævnte afgifter på ansøgningstidspunktet. Det opkrævede beløb tilbagebetales, hvis der ikke udstedes tilladelse.

§ 7. For behandling af ansøgning om samt udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelse til at udføre godskørsel for fremmed regning i varebiler, jf. lov om godskørsel § 1, stk. 2, betaler virksomhederne et gebyr til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 1.400 kr. pr. udstedelse.

§ 8. For følgende opgaver betales, jf. taxiloven og lov om godskørsel, et gebyr efter regning til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen:

1) Behandling af ansøgning og udstedelse af tilladelse til at drive kørselskontor, der sælger erhvervsmæssig persontransport i biler.

2) Godkendelse af uddannelsessteder, der udbyder kurser for chauffører vedrørende udførelse af erhvervsmæssig persontransport i biler.

3) Godkendelse af uddannelser for varebilschauffører og kurser for varebilsvognmænd og udbydere heraf.

Stk. 2. Timesatsen for ydelser efter stk. 1 er 800 kr.

Stk. 3. Ved afbrydelse af sagsbehandlingen betales et beløb for det allerede udførte arbejde.

§ 9. Udebliver betaling af gebyrer og afgifter efter sidste rettidige indbetalingsdag, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen opkræve et ekspeditionsgebyr på 100 kr. for hver rykkerskrivelse. Der tillægges renter i overensstemmelse med rentelovens § 5.

Klageadgang

§ 10. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2. §§ 2-7 har først virkning fra den 1. januar 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet ophæves.

Stk. 4. §§ 1-6 og §§ 8-9 i bekendtgørelse nr. 1629 af 19. december 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet finder fortsat anvendelse til og med 31. december 2018.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 24. oktober 2018

Carsten Falk Hansen

/ Dorthe Laursen