Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (4. oktober 2018)

Ministeren for offentlig innovation (Sophie Løhde):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om Den Sociale Investeringsfond

(Lovforslag nr. L 56)

Lovforslaget har til formål at etablere Den Sociale Investeringsfond, som er en del af udmøntningen af Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 mellem Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Med lovforslaget lægges der op til, at fonden – ved at forbedre rammerne for nye partnerskaber mellem den offentlige, private og frivillige sektor – skal understøtte, at der sættes tidligere og mere forebyggende ind på de større velfærdsområder, inden problemerne vokser sig store for den enkelte borger og for samfundet.

Fonden skal således bidrage til at udvikle og udbrede nye tidlige og helhedsorienterede indsatser på de større velfærdsområder med henblik på at skabe bedre resultater for borgerne og samtidig sænke de offentlige udgifter. Herudover skal fonden skabe mere viden om effekterne af tidlige indsatser og tiltrække ny kapital ved at understøtte, at private aktører kan investere i forebyggende velfærdsindsatser. Fonden kan således være med til at forbedre borgernes levevilkår og tilvejebringe indsatser til gavn for borgerne, så deres livssituation kan blive forbedret.

Der lægges endvidere op til, at fonden vil blive rådgivet af repræsentanter fra bl.a. vidensinstitutioner, civilsamfundsorganisationer, almennyttige fonde og pensionsselskaber, hvilket skal bidrage til, at fonden kan forme sine aktiviteter, så de får den størst mulige effekt i forhold til fondens formål.

Der er i forbindelse med Aftale om satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021 afsat 50 mio. kr. til etableringen af Den Sociale Investeringsfond. På den baggrund foreslås det, at fonden oprettes med en egenkapital på 50 mio. kr. i form af et statsligt kapitalindskud.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.