Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1512 af 8. december 2016 om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 581 af 30. maj 2017 og ved bekendtgørelse nr. 1188 af 7. november 2017, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 1, stk. 2 og 3, § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5 og § 32, stk. 9, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 618 af 12. juni 2013 og lov nr. 374 af 1. maj 2018, og § 1, stk. 2 og 3, §§ 3-5 og § 32, stk. 2, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:«

2. I Kapitel XV, regel 6, litra b, indsættes som 2. pkt.:

»Er fornyelsessyn fuldført mere end 3 måneder, før udløbet af det eksisterende certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår, er det nye certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår gyldigt i en periode, der ikke overstiger 5 år fra datoen for fornyelsessynets fuldførelse.«

3. Kapitel XV, regel 6, litra c, affattes således:

»c) I situationer hvor et fornyelsessyn er fuldført før udløbet af det eksisterende certifikat vedrørende søfarendes arbejdsvilkår, og synet har vist, at skibet fortsat opfylder nationale regler og tiltag for certifikatets udstedelse, men hvor et nyt certifikat ikke umiddelbart kan udstedes eller sendes til skibet, kan Søfartsstyrelsen eller en af denne anerkendt institution eller organisation, jf. regel 3, litra a, udvide certifikatets gyldighedsperiode for en periode, der ikke overstiger 5 måneder fra datoen for certifikatets udløb, og påtegne certifikatet i overensstemmelse hermed. Når nyt certifikat efterfølgende udstedes, er certifikatets gyldighedsperiode 5 år fra tidspunktet, som anført i regel 6, litra b.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Søfartsstyrelsen, den 5. oktober 2018

Martin John

/ Kristina Ravn