Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Den uafhængige revisors erklæring om virksomhedens transfer pricing-dokumentation
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing

I medfør af § 45 i skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19. december 2017, fastsættes:

§ 1. Når betingelserne i skattekontrollovens § 43 er opfyldt, kan Skatteforvaltningen pålægge en virksomhed at indsende en erklæring fra en revisor, der er godkendt i henhold til revisorloven, om virksomhedens indsendte dokumentation.

Stk. 2. Virksomhedens dokumentation skal vise, hvordan priser og vilkår for koncerninterne transaktioner er fastsat og skal kunne danne grundlag for en vurdering af, om priser og vilkår er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet. Virksomhedens dokumentation skal udarbejdes i overensstemmelse med

1) ligningslovens § 2,

2) skattekontrollovens § 39,

3) bekendtgørelse om dokumentation af prisfastsættelsen af kontrollerede transaktioner og

4) OECD’s Transfer Pricing Guidelines.

§ 2. Revisor skal i henhold til § 1, stk. 1, afgive en erklæring om, hvorvidt revisor ved det udførte arbejde er blevet opmærksom på forhold, der giver anledning til at konkludere, at den transfer pricing-dokumentation, som er indsendt til Skatteforvaltningen, ikke giver et retvisende billede af virksomhedens fastsættelse af priser og vilkår for koncerninterne transaktioner i overensstemmelse med § 1, stk. 2.

§ 3. En skabelon for erklæringen, som revisor kan anvende, fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Erklæringen afgives i henhold til bestemmelserne om andre erklæringer med sikkerhed i bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (Erklæringsbekendtgørelsen).

§ 4. Revisorerklæringen kan udarbejdes på dansk, norsk, svensk eller engelsk.

§ 5. Revisorerklæringen skal indsendes til Skatteforvaltningen senest 90 dage efter pålæggets datering.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for kontrollerede transaktioner foretaget i indkomstår, der er påbegyndt den 1. januar 2019 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 162 af 8. februar 2013 om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing ophæves.

Skatteforvaltningen, den 31. oktober 2018

Merete Agergaard

/ Jesper Wang-Holm


Bilag 1

Den uafhængige revisors erklæring om virksomhedens transfer pricing-dokumentation

(jf. bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing)

   
Indkomstår:
Cvr-nummer:
 
Virksomhedens navn:
 
Virksomhedens adresse:
 

 
Til ledelsen
 
(Identifikation af TP-dokumentationen, der omfattes af revisors erklæring, samt oplysning om anvendt begrebsramme, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.)
 
Revisors ansvar og det udførte arbejde
 
Vores ansvar er, på basis af vores arbejde, at udtrykke en konklusion om ovennævnte virk-
somheds TP-dokumentation (Herefter følger en beskrivelse af det udførte arbejde).
 
 
 
 
Forbehold
 
Grundlag for konklusion med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion
 
 
 
 
Konklusion
 
Konklusion med forbehold/Afkræftende konklusion/Manglende konklusion
 
 
 
 
Supplerende oplysninger om TP-dokumentation
 
 
 
 
 
Supplerende oplysninger om det udførte arbejde
 
 
 
 
Dato på revisors erklæring:
 
Revisionsvirksomhedens navn:
 
 
Revisors underskrift:
 
Revisors navn og titel: