Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Opgaver
Kapitel 2 Beføjelser
Kapitel 3 Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside
Kapitel 4 Klageadgang
Kapitel 5 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

I medfør af § 131 i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014, § 99, § 112, stk. 1, og § 113, stk. 1, i jernbaneloven, jf. lov nr. 686 af 27. maj 2015, § 17, stk. 1 og 5, i lov nr. 552 af 6. juni 2007 om en Cityring, § 152, § 152 a, § 153, stk. 2, og § 153 a, stk. 2, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, § 134 a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, § 72 i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, § 19, stk. 1, og § 21, stk. 4, i lov nr. 455 af 18. maj 2011 om energimærkning af energirelaterede produkter, § 12 i lov om godkendelse og syn af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 24. september 2012, § 31 i lov om trafikselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 323 af 20. marts 2015, § 2 a, stk. 1 og § 18, stk. 1, nr. 12, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 746 af 1. juni 2015, § 8, stk. 1 og 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, § 27 i postloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 30. august 2017, § 17 a i lov om havne, jf. lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012, § 27 i lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S, § 31 D i byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016, § 12 i lov nr. 441 af 8. maj 2018 om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren, § 34 i taxiloven, jf. lov nr. 1538 af 19. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Opgaver

§ 1. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

§ 2. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager følgende opgaver:

1) Regulering og tilsyn på jernbaneområdet vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring.

2) Regulering og tilsyn på luftfartsområdet vedrørende civil luftfart, herunder beredskab, samt drift af Bornholms Lufthavn.

3) Regulering og tilsyn på færdselsområdet vedrørende sikkerhed og køretøjers indretning og udstyr samt bæredygtige transportløsninger.

4) Behandling af klagesager, udstedelse af tilladelser og autorisationer samt anden konkret sagsbehandling på færdselsområdet.

5) Godkendelse af køretøjer samt regulering og tilsyn i forbindelse med syns- og omsynsvirksomheders syn henholdsvis omsyn af køretøjer.

6) Varetagelse af statslige opgaver på trafikselskabsområdet vedrørende godkendelse af takster samt koordinering af den kollektive trafik og deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet og tilsyn med overholdelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder samt behandling af klager vedr. forordningen, der ikke kan behandles af Ankenævnet for Bus, Tog og Metro. Ankenævnet for Bus, Tog og Metro har kun kompetence til at behandle civilretlige tvister.

7) Udstedelse af tilladelse til buskørsel og rutekørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

8) Udstedelse af tilladelse til godskørsel samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

9) Udstedelse af tilladelse til erhvervsmæssig persontransport, tilladelse til at drive kørselskontor og chaufførkort samt regulering og tilsyn i forbindelse hermed.

10) Regulering og tilsyn på postområdet.

11) Regulering og tilsyn vedrørende sikring af havnefaciliteter og havne.

12) Udstedelse af tilladelser til anlæg af en erhvervshavn, udvidelse af en bestående erhvervshavn samt uddybning, opfyldning og udgravning af kanaler og regulering heraf.

13) Regulering af byggeområdet.

14) Udpegning af operatører af væsentlige transporttjenester samt regulering og tilsyn vedrørende sikkerheden i net- og informationssystemer i transportsektoren.

15) Regulering vedrørende infrastruktur til transmission af alternative drivmidler samt tilsyn i forbindelse hermed.

Kapitel 2

Beføjelser

Beføjelser efter jernbaneloven

§ 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager de statslige opgaver efter jernbaneloven og opgaver, der følger af EU-forordninger vedrørende sikkerhed på jernbaneområdet.

Stk. 2. Varetagelse af opgaver vedrørende interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet omfatter i denne bekendtgørelse udstedelse af afgørelser, fastsættelse af regler og tilsyn.

§ 4. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 9, stk. 4 og 5, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 29, § 38 k, stk. 4, § 38 p, § 38 q, § 39, stk. 1 og 2, § 40, stk. 6, 7 og 8, § 48, stk. 3, § 49, stk. 3, § 53, stk. 4, § 54, § 56, § 58, stk. 2, § 59, stk. 2, § 61, stk. 5, § 62, stk. 4, § 63, stk. 2, § 66, stk. 2 og 4, § 68, stk. 1 og 2, § 69, stk. 7, § 78, stk. 5, § 80, stk. 7 og 8, § 100, § 101, stk. 2, § 102, stk. 1 og 2, § 109, stk. 5 og 8, § 110, stk. 1 og 2, § 111, stk. 4 og 7, og § 112, stk. 3, i jernbaneloven, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i jernbanelovens § 29, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for så vidt angår fastsættelse af regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og drift af jernbaneinfrastruktur, herunder for infrastrukturens forhold til omgivelserne og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for jernbaneinfrastrukturens ensartethed og sikkerhed.

Stk. 3. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i jernbanelovens § 102, stk. 1, vedrørende opfyldelse og anvendelse af EU-retsakter udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for så vidt angår interoperabilitet, sikkerhed, beredskab og jernbanesikring på jernbaneområdet samt forhold vedrørende miljø og naturbeskyttelse omfattet af denne lov. Reglerne fastsættes som bekendtgørelser.

Stk. 4. Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet (TSI), som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fastsætter efter direktiver på jernbaneområdet, kan gennemføres i dansk ret ved Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Beføjelser efter lov om en Cityring

§ 5. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager opgaver efter § 15 i lov om en Cityring vedrørende jernbanesikkerhed og byggesagsbehandling.

Beføjelser efter lov om luftfart

§ 6. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 1 a, § 2, stk. 1, litra c, § 3, stk. 1, § 4, stk. 2 og 3, § 7, stk. 3, § 9, § 13, stk. 1, litra b, § 16, stk. 1 og 2, § 20, stk. 3, § 21, stk. 3, § 24, stk. 1, § 26, stk. 1 og 2, § 30, § 31, § 32, stk. 2, § 34, § 35, stk. 1, § 40 g, stk. 1-4, § 40 i, stk. 3, § 50, stk. 9, § 51, § 52, stk. 1 og 2, § 53, § 54, § 55, stk. 1 og 3, § 57, stk. 2, nr. 7-9, § 57, stk. 3, § 57 a, stk. 5 og 6 § 58, stk. 2, § 59, § 60, stk. 1 og 3, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1, § 64, stk. 2, § 65, stk. 2, 3 og 4, § 67, stk.1, § 68, stk. 1, § 69, § 70, stk. 1 og 2, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 4 og 5, § 71, stk. 1-4 og 6, § 73, § 74, § 75, stk. 1, 2, 4 og 8, § 76, § 77, stk. 3, § 81, § 82, § 82 a, stk. 1 og 2, § 83, stk. 1 og 2, § 85, stk. 1, 2 og 4, § 86, § 88, § 89 a, § 89 b, stk. 1, § 126 b, stk. 3, § 126 c, stk. 3-5, § 126 d, stk. 4 og 5, § 126 e, stk. 1 og 3, § 126 f, § 126 h, § 126 i, § 130, stk. 2 og 3, § 130 a, § 131, § 148, stk. 4, 5 og 7, § 148 a, stk. 3 og 4, § 149, stk. 18, § 150 e, stk. 1 og 2, § 150 f, stk. 1 og 3, § 151, stk. 1 og 2, § 152, stk. 3, 1. led, § 153, stk. 1, § 153 a, stk. 1, § 154, stk. 1, § 155, stk. 2 og § 156, stk. 2, i lov om luftfart samt § 111, stk. 1, i bilaget til loven, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i luftfartsloven, og opgaver, der følger af EU-forordninger på luftfartsområdet.

Stk. 2. Endvidere udøves ministerens beføjelser i luftfarts-lovens § 3, stk. 2, til midlertidigt at indskrænke eller forbyde adgangen til luftfart inden for hele riget af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis indskrænkningen eller forbuddet alene skyldes hensynet til flyvesikkerheden.

Stk. 3. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan efter luftfartslovens § 152, stk. 2, overlade beføjelser til andre offentlige myndigheder, private organisationer eller sagkyndige til at træffe afgørelser, som efter luftfartsloven eller § 6, stk. 1, i denne bekendtgørelse er tillagt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, inden for den hobbyprægede flyvning, og hvor det i øvrigt må anses for flyvesikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Stk. 4. Forvaltningslovens kap. 2-7 gælder for private organisationer og sagkyndige, der efter stk. 3 får tillagt afgørelseskompetence. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan fastsætte regler om opbevaring m.v. af dokumenter og om tavshedspligt.

Beføjelser efter færdselsloven

§ 7. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i færdselslovens § 3, stk. 2, § 5, stk. 5, § 7, stk. 1, § 28, stk. 4, § 31, stk. 2, § 32, stk. 3, § 32 a, stk. 2, § 33 a, stk. 2, § 34, stk. 1-2, § 35, stk. 1, 2 og 4, § 37, stk. 3, 5 og 7, § 43, stk. 8-12, § 46, stk. 2, § 50, stk. 2-3, § 51, stk. 8, § 52 b, § 55 a, stk. 2, § 56, stk. 5, § 56 b, § 57, stk. 1 og 3, § 59, stk. 2, 2.-3. pkt. og stk. 3, § 59 a, stk. 1 og 3, § 61, stk. 1-3, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 2 og 6, § 68, §§ 68 a - 68 e, § 69, stk. 1-2, § 70, stk. 3 og 4, § 70 a, stk. 2, § 79, § 80, stk. 3 og 4, § 80 a, stk. 5-6, § 80 b, stk. 3, § 81, stk. 5, § 81 a, nr. 1-3, § 82, stk. 4, § 83, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, § 86 a, stk. 1, 2 og 4, § 88 a, stk. 1, 1. pkt., § 89, stk. 2-3, § 105, stk. 3, § 118 c, stk. 9, § 124 i og § 124 q udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. De regler, som Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen fastsætter efter færdselslovens § 68, stk. 1, kan fastsættes som Detailforskrifter for Køretøjer (DfK).

Beføjelser efter færdselslov for Grønland

§ 8. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 2, stk. 2, § 4, § 6, stk. 2, § 7, stk. 2, § 38, stk. 4, § 40 a, stk. 2, § 43 og § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 9. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser, for så vidt angår motordrevne køretøjer i §§ 17-20 i lov om energimærkning af energirelaterede produkter, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 10. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 10 a og 15, stk. 2, i lov om godkendelse og syn af køretøjer udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godkendelse og syn af køretøjer.

Beføjelser efter lov om trafikselskaber

§ 11. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 2, stk. 4 og 5, § 4, § 6 b, stk. 7-9, § 6 c og § 6 d, § 7, stk. 2, § 8, § 10, § 12, stk. 4, § 20, stk. 3, §§ 21-23 og § 28 b, i lov om trafikselskaber, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelse i § 31, stk. 2, i lov om trafikselskaber udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, når der fastsættes regler efter § 6 b, stk. 5, i lov om trafikselskaber.

Beføjelser efter lov om buskørsel

§ 12. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 1, stk. 2, § 2 a, stk. 2, § 9, stk. 4, § 12, stk. 3, § 13 a, stk. 3, § 13 b, stk. 2, § 18, stk. 1 og 3, § 18 a, § 18 b, § 20, § 20 a, stk. 5 og § 22 b i lov om buskørsel udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om buskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009.

Beføjelser efter lov om godskørsel

§ 13. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 1, stk. 1, § 2, stk. 1-3, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 4-6, § 6 a, stk. 6 og 8, § 6 b, stk. 4, § 6 c, § 8, stk. 2-4, § 9, § 10, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8, § 16 b, stk. 5, § 16 c, § 16 d og § 17 b, i lov om godskørsel udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i lov om godskørsel og opgaver, der følger af forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009.

Beføjelser efter taxiloven

§ 14. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 2, stk. 2 og 3, § 3, stk. 2, 10 og 11, § 4, stk. 3, § 5, stk. 2 og 8, § 6, stk. 3 og 4, § 7, stk. 2 og 6, § 9, stk. 3, § 11, § 15, § 18, stk. 2-4, § 20, stk. 10-12, § 21, stk. 5, § 28, § 30, § 31, stk. 1, § 32, § 33, stk. 1 og 4, § 34, stk. 2, § 37, stk. 4, § 39, stk. 4 og 5, i taxiloven udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen varetager desuden opgaver, der er tillagt styrelsen i taxiloven.

Beføjelser efter postlov

§ 15. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser efter postloven udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om havne

§ 16. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 1 a, § 2, § 3, § 4, § 7, stk. 1 og 4, § 14 a, § 15, stk. 2, § 17, stk. 1, § 21, stk. 2 og 5, i lov om havne udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S

§ 17. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 24, stk. 2, 3 og 4, § 25, stk. 1, og § 26, stk. 1, i lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter byggeloven

§ 18. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i henhold til § 2, stk. 4, § 3, § 4 A, § 4 B, § 4 C, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 12, stk. 6, § 15, § 15 A, stk. 2, § 15 B, § 16, stk. 12, § 16 A, § 16 B, § 16 C, stk. 6, § 18, stk. 3 og 5, § 18 B, § 21, § 22, stk. 6 og 9, § 25 B, stk. 7, § 25 C, stk. 6, § 25 E, stk. 4, § 25 F, stk. 4 og 5, § 28, stk. 2-5, § 30, stk. 2, § 30 A, § 30 B, § 30 C, § 31 og § 31 E i byggeloven, udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om offentlige veje

§ 19. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 17 k, stk. 4, § 17 p og § 17 q i lov om offentlige veje udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om infrastruktur for alternative drivmidler

§ 20. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 2, stk. 1-5, i lov om infrastruktur for alternative drivmidler udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

§ 21. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 3, § 4, stk. 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, stk. 1, § 10 og § 11 i lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Beføjelser efter lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer

§ 22. Transport-, bygnings- og boligministerens beføjelser i § 31 i lov om registrering af rettigheder over luftfartøjer udøves af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kapitel 3

Visse forskrifter, der alene kundgøres på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside

Forskrifter vedrørende jernbane

§ 23. Reglement for international jernbanetransport af farligt gods (RID-reglementet) af 1. maj 2015 og senere ændringer heraf indføres ikke i Lovtidende, jf. § 99, stk. 1, i jernbaneloven.

Stk. 2. RID-reglementet og senere ændringer heraf kundgøres ved offentliggørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.

§ 24. Forskrifter og tekniske specifikationer, der udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter §§ 29 og 56 i jernbaneloven kan udfærdiges som Bestemmelser for Jernbane (BJ).

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte forskrifter og tekniske specifikationer, der udfærdiges som BJ’er, indføres ikke i Lovtidende, men kundgøres ved offentliggørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.

Forskrifter vedrørende luftfart

§ 25. Forskrifter, der udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 6 kan udfærdiges som Bestemmelser for Civil Luftfart (BL), jf. dog stk. 5.

Stk. 2. Bestemmelser for Civil Luftfart indføres ikke i Lovtidende.

Stk. 3. Organisationen for International Civil Luftfarts tekniske instruktioner for sikker lufttransport af farligt gods indføres ikke i Lovtidende. Det samme gælder senere ændringer i de tekniske instruktioner.

Stk. 4. De i stk. 1-3 nævnte forskrifter og tekniske instruktioner kundgøres ved offentliggørelse på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.

Stk. 5. Forskrifter, der fastsættes efter luftfartslovens § 40 g, stk. 1, 3 og 4, § 50, stk. 9, § 70, § 70 a, stk. 1-4, § 70 b, stk. 1-5, § 76, § 85, § 126 b, stk. 3-4, § 126 c, stk. 3-5, § 126 d, stk. 4-5, § 126 e, stk. 3, § 126 f, stk. 2, § 130, § 130 a og § 131, udstedes som bekendtgørelser, der indføres i Lovtidende.

Kapitel 4

Klageadgang

§ 26. Medmindre andet følger af bestemmelserne i §§ 28-46 kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser påklages til transport-, bygnings- og boligministeren.

§ 27. Klage over Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens afgørelser efter § 4, § 11 og § 28, stk. 2, skal være indgivet senest 4 uger efter, at den afgørelse, der klages over, er meddelt den pågældende.

Stk. 2. Transport-, bygnings- og boligministeren kan se bort fra fristen, når omstændighederne taler derfor.

Stk. 3. Klage til transport-, bygnings- og boligministeren har ikke opsættende virkning. Transport-, bygnings- og boligministeren eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan dog, når der foreligger særlige forhold, tillægge en klage opsættende virkning.

Klageadgang efter jernbaneloven

§ 28. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter jernbaneloven eller bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser om, hvorvidt personer på jernbaneområdet besidder de nødvendige helbredsmæssige og faglige kvalifikationer, kan påklages til transport-, bygnings- og boligministeren.

§ 29. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter jernbanelovens § 110, og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. denne bekendtgørelses § 4, stk. 1, kan kun påklages til transport-, bygnings- og boligministeren for så vidt angår retlige spørgsmål.

Klageadgang efter lov om en Cityring

§ 30. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 15 i lov om en Cityring eller bekendtgørelser fastsat i medfør heraf kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om luftfart

§ 31. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 6 i denne bekendtgørelse og efter luftfartsloven, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, Bestemmelser for Civil Luftfart og EU-forordninger på luftfartsområdet kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

§ 32. Afgørelser truffet efter § 6, stk. 3, i denne bekendtgørelse kan påklages til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Klageadgang efter færdselsloven

§ 33. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 7 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter færdselslov for Grønland

§ 34. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 8 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om energimærkning af energirelaterede produkter

§ 35. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 9 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godkendelse og syn af køretøjer

§ 36. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter § 10 i denne bekendtgørelse kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om trafikselskaber

§ 37. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter lov om trafikselskaber og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om buskørsel

§ 38. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter lov om buskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1073/2009, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om godskørsel

§ 39. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter lov om godskørsel, bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, forordning nr. 1071/2009 og forordning nr. 1072/2009, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter taxiloven

§ 40. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter taxiloven og bekendtgørelser, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fastsat i medfør heraf, jf. § 14 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter postlov

§ 41. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter postlov og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 15 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om havne

§ 42. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til lov om havne og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 16 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Afgørelser truffet i henhold til havnelovens § 7, stk. 4, kan efter de almindelige konkurrenceretlige regler påklages til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Klageadgang efter lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet Byg og Havn I/S

§ 43. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 17 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter byggeloven

§ 44. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til byggeloven og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 18 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om offentlige veje

§ 45. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i henhold til kapitel 2 a i lov om offentlige veje eller bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 19 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Klageadgang efter lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren

§ 46. Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter lov om sikkerhed i net- og informationssystemer i transportsektoren og bekendtgørelser fastsat i medfør heraf, jf. § 21 i denne bekendtgørelse, kan ikke påklages til transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 47. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. oktober 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 453 af 11. maj 2017 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter ophæves.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, den 28. september 2018

Ole Birk Olesen

/ Lars Damkjær Jespersen