Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

(Ændring af lovens målgruppe)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1117 af 20. december 1995 om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v. foretages følgende ændring:

1. § 1 affattes således:

»§ 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Borgeren har altid ret til tilbud om mindst to årlige forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 71 i lov om social service.«

§ 2

Forslag om revision af § 1 fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2007-08.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2005.

Givet på Schackenborg, den 27. april 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn
JOACHIM
Prins til Danmark
Rigsforstander

/Eva Kjer Hansen