Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema

I medfør af § 8, stk. 1, i skattekontrolloven, lov nr. 1535 af 19. december 2017, fastsættes:

§ 1. Fysiske personer modtager en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema med de undtagelser, som følger af stk. 2 og 3.

Stk. 2. Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis de for indkomståret forventes at skulle give Skatteforvaltningen oplysninger om

1) selvstændig erhvervsvirksomhed, jf. dog § 2,

2) indkomst fra udlandet, jf. dog § 3,

3) ejendom i udlandet, jf. dog § 3,

4) indkomster, der helt eller delvist er fritaget for indeholdelse af dansk skat, medmindre fritagelsen angår indeholdelse i dansk pension, eller

5) indkomster, der optjenes som vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold udført uden for landet, og for hvilke der gives nedslag i skatteberegningen efter en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning eller efter danske regler.

Stk. 3. Fysiske personer modtager ikke en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis

1) de har været både fuldt og begrænset skattepligtige i løbet af indkomståret,

2) de er fuldt skattepligtige her til landet og samtidig er skattemæssigt hjemmehørende i et andet land,

3) de anvender forskudt indkomstår,

4) de er omfattet af skattekontrollovens § 8, stk. 2, eller

5) de anmoder Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. skattekontrollovens § 8, stk. 3.

§ 2. Uanset § 1, stk. 2, nr. 1, modtager en fysisk person, som driver selvstændig erhvervsvirksomhed, og som i øvrigt ikke er omfattet af § 1, herunder har anmodet Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Personen er ikke registreret med moms- eller lønsumsafgiftspligtige forhold for indkomståret.

2) Personens virksomhedsresultat udgør 25 pct. eller mindre af den samlede personlige indkomst for indkomståret.

3) Personen har ikke for et tidligere indkomstår hensat beløb på konto for opsparet overskud, som ikke er hævet, jf. virksomhedsskattelovens § 10.

4) Personen har ikke for et tidligere indkomstår hensat beløb på konjunkturudligningskontoen eller anvendt udligningsordningen for forfattere og skabende kunstnere, som ikke er hævet, jf. virksomhedsskattelovens §§ 22 b og 22 d.

5) Personen er ikke begrænset skattepligtig af indkomst fra selvstændig erhvervsvirksomhed her i landet.

Stk. 2. Grundlaget for vurderingen af, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår. Er personens forskudsopgørelse blevet ændret for det aktuelle indkomstår, er grundlaget i stedet oplysningerne i forskudsopgørelsen.

Stk. 3. Selv om betingelserne i stk. 1 ikke er opfyldt, modtager personer med indkomst, som beskattes efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 9 eller 11, eller efter personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10, 12 eller 13, som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 772 af 29. august 2003, en årsopgørelse. Det gælder dog ikke, hvis de har indkomst fra anpartsprojekter, hvor anparterne er anskaffet før den 12. maj 1989 og ikke vedrører investering i skibe, eller hvis de ud over indkomsten fra anpartsvirksomheden har indkomst fra anden selvstændig erhvervsvirksomhed, som ikke er omfattet af bekendtgørelsens § 2, stk. 1.

§ 3. Uanset § 1, stk. 2, nr. 2 og 3, modtager en fysisk person, som forventes at skulle give Skatteforvaltningen oplysninger om indkomst fra udlandet eller om en ejendom i udlandet, og som i øvrigt ikke er omfattet af undtagelserne i § 1, stk. 2, eller stk. 3, nr. 1-4, eller har anmodet Skatteforvaltningen om at få tilsendt et oplysningsskema i stedet for en årsopgørelse, jf. § 1, stk. 3, nr. 5, en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema, hvis

1) personens indkomst fra udlandet består af pension,

2) personens indkomst fra udlandet består af kapitalindkomst, eller

3) personen har ejendom i udlandet.

Stk. 2. Grundlaget for vurderingen af, om betingelserne i stk. 1, nr. 1-3, er opfyldt, er oplysningerne i personens årsopgørelse for det seneste indkomstår, når oplysningerne er givet i TastSelv, medmindre oplysningerne er slettet i forskudsopgørelsen.

§ 4. Fysiske personer, som forventes at give Skatteforvaltningen oplysninger omfattet af § 1, stk. 2, nr. 1-5, eller er omfattet af § 1, stk. 3, nr. 1-3 eller 5, modtager et oplysningsskema.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra og med indkomståret 2018.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 535 af 22. maj 2013 om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for en selvangivelse ophæves.

Skatteministeriet, den 14. november 2018

Karsten Lauritzen

/ Per Hvas