Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Skatteudvalget den 27. september 2018

Beretning

over

Skatteudvalgets arbejde med deleøkonomi

1. Indledning

Skatteudvalget afgav den 2. oktober 2017 en beretning om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skulle undersøge muligheder og udfordringer i forhold til skat og deleøkonomi. Arbejdsgruppen blev nedsat af Skatteudvalget den 2. oktober 2017 (folketingsåret 2016-2017, Skatteudvalget, beretning af almen art nr. 8).

Forud for nedsættelsen af arbejdsgruppen havde manglende skattebetaling i forbindelse med privatpersoners brug af dele- og platformsselskaber til at korttidsudleje bolig- og delebilstjenester m.v. været genstand for offentlig debat.

Arbejdsgruppen har haft til formål at indhente yderligere viden om de muligheder og udfordringer, som deleøkonomi og platformsøkonomi rummer. Derudover har arbejdsgruppen haft til formål at indhente viden om, hvordan det kan sikres, at de positive elementer ved fleksibiliteten i ressourceudnyttelsen og de innovative forretningsmodeller kan kombineres med en retfærdig skattebetaling, som bidrager til en samfundsmæssig gevinst og en lige konkurrence med mere traditionelle erhverv. Regeringen offentliggjorde den 10. oktober 2017 »Strategi for deleøkonomi i vækst«, og den 17. maj 2018 blev der indgået en politisk aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om mere attraktive skattevilkår og korrekt skattebetaling og klare rammer for korttidsudlejning i deleøkonomien. I den mellemliggende periode har arbejdsgruppen haft til formål at tilegne sig yderligere viden, der kunne inspirere i forhold til arbejdet med deleøkonomi og skat i Danmark.

2. Arbejdsgruppens arbejde

Medlemmer

Som udgangspunkt har det været partiernes skatteordførere, der har deltaget i arbejdet og aktiviteterne, men alle medlemmer af Skatteudvalget har haft mulighed for at deltage på lige fod. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er blevet inviteret til at deltage i relevante aktiviteter.

Aktiviteter

Arbejdsgruppen har afholdt et ekspertmøde med deltagelse af Airbnb, Go More og Happy Helper. Derudover har skatteministeren afholdt en teknisk gennemgang af regeringens udspil »Strategi for deleøkonomi i vækst« for arbejdsgruppen. Endelig har 4 medlemmer af arbejdsgruppen og 1 medlem af Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget været på en studietur til Tallinn for at få et indblik i den estiske tilgang til skat og deleøkonomi samt digitalisering. Estland er langt fremme med en enkel digital infrastruktur og har en liberal tilgang til nye digitale tjenester, herunder platforme. Endvidere er Estland det første land, der har indført selvstændig regulering af deleøkonomiske selskaber, og landet har siden 2015 haft en proces med at få platformsvirksomheder til at samarbejde med skattemyndighederne.

Derudover er der udarbejdet en række notater til arbejdsgruppen om bl.a. fradrag i forbindelse med udlejning af privates bolig i Norge og mulighed for at pålægge banker at indberette oplysninger om privates indtægter ved deleøkonomiske aktiviteter til SKAT samt kompendier med udvalgsspørgsmål og svar.

Spørgsmål

I den periode, arbejdsgruppen har fungeret, er der stillet 46 udvalgsspørgsmål om dele- og platformsøkonomiske selskaber m.v. 3 ud af de 46 spørgsmål er først blevet besvaret endeligt den 21. september 2018. Det drejer sig om SAU alm. del – spørgsmål 189, 313 og 337, som omhandler banker og den finansielle sektors mulighed for at indberette privatpersoners indtægter ved korttidsudleje til skattemyndighederne. I foreløbige besvarelser af de tre spørgsmål blev Skatteudvalget stillet de endelig svar i udsigt i helholdsvis uge 10 og uge 19 2018.

Skriftlig høring

Arbejdsgruppen har stillet en række spørgsmål om beskatning af deleøkonomiske aktiviteter til andre parlamenters biblioteker og udredningstjenester via det såkaldte ECPRD-samarbejde. Arbejdsgruppen modtog på den baggrund svar fra 9 lande. Som opfølgning på høringen er der udarbejdet et sammendrag af svarene, der er omdelt til udvalget (SAU alm del – bilag 113).

Fokus på andre landes regulering af dele- og platformsselskaber har givet arbejdsgruppen et overblik over andre muligheder for regulering og initiativer på området. Det gælder f.eks. de teknologiske muligheder for automatisk indberetning af indtægter fra deleøkonomiske aktiviteter, indhentning af oplysninger om deleøkonomiske aktiviteter fra tredje part, erfaringer med samarbejde med platformsvirksomheder m.m.

En oversigt over bilag, herunder materiale fra møder og spørgsmål og svar, som har relevans for beretningen, fremgår af bilag 1.

Afgrænsning

Arbejdsgruppen har taget afsæt i følgende definition: Deleøkonomien er et socioøkonomisk system baseret på deling af menneskelige og fysiske ressourcer og aktiver og inkluderer design, produktion, distribution, handel og forbrug af varer og tjenesteydelser mellem mennesker og organisationer. (»Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark«, Erhvervsstyrelsen, 2014).

Arbejdsgruppen har fokuseret på de såkaldte P2P-platforme, som formidler deling mellem privatpersoner. P2P-platforme er en del af platformsøkonomien, der er et marked, hvor privatpersoner gennem digitale platforme køber/sælger/lejer varer eller ydelser af andre privatpersoner eller virksomheder med fortjeneste, f.eks. Airbnb og lign.

P.u.v.

Lea Wermelin

formand


Bilag 1

Udvalgsspørgsmål og svar 2017/2018 (SAU alm. del)
Nr.
Titel
69
Vil ministeren på baggrund af side 13 i »Strategi for Vækst gennem deleøkonomi«, hvoraf det fremgår, at der er en række studier, der viser, at deleøkonomi fordrer vækst, kort redegøre for konklusionerne i studierne og oversende studierne til Skatteudvalget?
70
Vil ministeren oplyse, hvorfor transportområdet og arbejdstagernes rettigheder ikke er velbelyst i forhold til deleøkonomiske tjenester i »Strategi for Vækst gennem deleøkonomi«?
71
Vil ministeren oplyse status på det deleøkonomiske panel, herunder hvem der skal deltage i panelet?
73
Vil ministeren oplyse, hvordan og hvornår regeringen påtænker, at den deleøkonomiske strategi skal evalueres og på hvilket grundlag?
74
Vil ministeren redegøre for baggrunden for, at regeringen efterlader et rum til kommunerne i forhold til at fastlægge, hvor mange dage det er tilladt at leje sin bolig ud (90 vs. 30 dage afhængig af registreret platform, men med mulighed for dispensation)? Risikerer man her en skævvridning af landet med de meget liberale kommuner og de mere restriktive?
77
Vil ministeren oplyse, om udlejere via platforme fortsat vil kunne indberette manuelt, eller om det fremadrettet skal foregå 100 pct. digitalt via platformene? Hvis det skal ske manuelt, hvordan vil SKAT så sikre sig, at udlejere benytter en »hvid« platform?
76
Vil ministeren redegøre for den skattemæssige sondring mellem, hvornår man er en privatperson, der udlejer sine aktiver, og hvornår man er selvstændig erhvervsdrivende, og hvordan stiller ministeren sig i forhold til løn og overenskomstfastsatte tariffer for f.eks. håndværkerarbejde?
78
Vil ministeren på baggrund af regeringens oplysninger om, at der skal indgås aftaler med deleøkonomiske platforme, som skal indberette brugernes indtægter til SKAT, give en status på, hvor mange platforme, der er en aftale med? I den forbindelse bedes ministeren forholde sig til, hvordan regeringen vil imødekomme bekymringen fra deleøkonomiske virksomheder, der påpeger, at det skal sikres, at der ikke bliver en gruppe »gode« virksomheder, der samarbejder med SKAT, og en anden gruppe af virksomheder uden aftaler med SKAT, der render med alle kunderne?
79
Vil ministeren redegøre for, om alle muligheder har været afsøgt for at finde en løsning, der tvinger platformsselskaberne til at indberette indkomstdata til skattemyndighederne, selv om der ikke er tale om et dansk, endsige europæisk selskab?
80
Vil ministeren forholde sig til, at det har været på tale i en del andre europæiske lande at kunne kræve, at platformsselskaberne udleverer indkomstdata fra privatpersoner til skattemyndighederne, bl.a. i Norge og Frankrig? Har ministeren og/eller Skatteministeriet været i dialog med disse lande, og hvad har det i givet fald bidraget til?
81
Vil ministeren uddybe, hvad der ligger i, at regeringen vil arbejde for en harmoniseret dataindsamling i EU og en digitaliserbar lovgivning? Indgår det i overvejelserne at arbejde for at sikre, at platforme ikke fungerer i skattely, og at der aldrig bliver betalt skat i et EU-land af de gebyrer, som platformene pålægger sine brugere – gebyrer, som alt andet lige må forventes at stige, hvis platformene skal varetage en administrativ ordning på vegne af myndighederne?
82
Vil ministeren oplyse, om regeringen via EU's Ministerråd påtænker at opfordre Europa-Kommissionen til at se på de nævnte udfordringer, der er på indberetningssiden for platformsøkonomien?
86
Ministeren bedes oplyse, hvad nettoreguleringen har været ved SKATs kontrolprojekt »Anvendelse af deleøkonomi« i 2015, 2016 og så vidt muligt også dele af 2017. Hvis der ikke er foretaget et provenuskøn på baggrund af nettoreguleringerne, bedes ministeren foretage dette og opdele provenuet pr. årsværk på samme måde som i tabel 2 i svaret på SAU alm. del – spørgsmål 80 om negativ moms.
91
Kan ministeren oplyse, om de danske skattemyndigheder vil kunne indhente oplysninger om danskere, der f.eks. udlejer deres bolig via et platformsselskab fra det land, hvor platformsselskabet har hovedsæde på baggrund af bilaterale aftaler eller EU-aftaler med det pågældende land?
92
Ministeren nævner i B 82 – svar på spm. 1 (2015-16), at »Den myndighed, der anmoder om oplysningerne [fra myndighederne i et andet land], skal have en begrundet formodning for, at de oplysninger, der efterspørges, er relevante og findes i det land, der anmodes om oplysningerne«. Kan ministeren oplyse, om det vil være tilstrækkeligt for myndighederne at have kendskab til, at en person har udlejet sin bolig via en platform, der har hovedsæde i det pågældende land og dermed ligger inde med oplysninger om indkomst mm. ?
95
Kan ministeren oplyse, om det vil være muligt at pålægge bankerne at registrere og indberette brugeres indkomst fra platformsselskaber til skattemyndighederne?
96
Kan ministeren oplyse, om der er EU-lovgivning, der ligger til hinder for, at et medlemsland vedtager regler om, at platformsselskaber skal udlevere oplysninger om brugeres indkomst til skattemyndighederne?
98
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 10. november 2017 fra HORESTA vedrørende foretræde om national deleøkonomisk strategi, jf. SAU alm. del – bilag 51.
101
Kan ministeren oplyse, hvor stor en årlig indtjening danske Airbnb værter har haft på at udleje deres bolig inden for de sidste tre år? Det ønskes herunder oplyst, hvor stort spændet er fra dem, der tjener mest, til dem, der tjener mindst. Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?
102
Kan ministeren bekræfte, at der er danske Airbnb værter, der tjener op mod en halv million kr. om året eller mere på at udleje deres bolig? Såfremt ministeren ikke er i besiddelse af oplysningerne, vil ministeren så efterspørge oplysningerne hos Airbnb?
104
Ministeren bedes kommentere præsentationen fra HORESTA anvendt under foretræde for Skatteudvalget den 16. november 2017, jf. SAU alm. del – bilag 62.
130
Vil ministeren, såfremt det ikke er muligt at opnå enighed i OECD-regi om at forhindre skattely, arbejde for, at der i EU bliver stillet forslag om at pålægge europæiske banker og øvrige banker, der opererer i EU, at rapportere om borgeres indtægter ved platformsøkonomi, som en parallel til reguleringen i forhold til hvidvask?
148
Vil ministeren uddybe sine svar på SAU alm. del – spørgsmål 95 og 130 og svare på, om ministeren agter at arbejde for at pålægge banker at rapportere om borgeres indtægter ved platformsøkonomi og i samme forbindelse oplyse, om ikke banker i henhold til hvidvaskningsdirektivet registrerer oplysninger, der går ud over bankernes virke, dvs. oplysninger, der ikke alene vedrører forholdet mellem banken og kunden? Vil ministeren desuden redegøre for regelgrundlaget?
150
Ministeren bedes oplyse den årlige omsætning for virksomheder, der er en del af den digitaliserede økonomi som eksempelvis Facebook, Google, Airbnb m.v., fra 2007 og frem til i dag. Svaret bedes så vidt muligt både gives for Danmark, Norden og EU.
151
Ministeren bedes oplyse den årlige profit for virksomheder, der er en del af den digitaliserede økonomi som eksempelvis Facebook, Google, Airbnb m.v., fra 2007 og frem til i dag. Svaret bedes så vidt muligt både gives for Danmark, Norden og EU.
153
Ministeren bedes oplyse, om det vil kræve ny lovhjemmel at anvende Netfiltreringsordningen i forbindelse med onlineselskaber, som f.eks. Facebook, Google, Airbnb m.v., hvis disse ikke lever op til dansk skattelovgivning, eller hvad det eksisterende hjemmelsgrundlag vurderes at være.
159
Ministeren bedes oplyse, hvor meget momsindtægterne for staten udgjorde fra følgende 25 selskaber i 2016 (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres): 1. Spotify 2. Netflix 3. Google 4. Viaplay 5. Dropbox, inc. 6. Facebook 7. Twitter 8. Apple 9. Time Warner 10. Uber 11. Adobe Systems 12. Linked-In 13. Snapchat 14. Vimeo 15. Alphabet 16. Viacom 17. Yahoo 18. Microsoft 19. The Priceline Group 20. E-bay 21. Zelando 22. Xpedia, Inc 23. Airbnb 24. Tripadvisor 25. ASOS
160
Ministeren bedes oplyse, hvor meget selskabsskatteindtægterne for staten udgjorde fra følgende 25 selskaber i 2016 (der spørges bevidst til et stort antal virksomheder, idet svaret således kan afgives, uden at enkeltvirksomheder kan identificeres): 1. Spotify 2. Netflix 3. Google 4. Viaplay 5. Dropbox, inc 6. Facebook 7. Twitter 8. Apple 9. Time Warner 10. Uber 11. Adobe Systems 12. Linked-In 13. Snapchat 14. Vimeo 15. Alphabet 16. Viacom 17. Yahoo 18. Microsoft 19. The Priceline Group 20. E-bay 21. Zelando 22. Xpedia, Inc 23. Airbnb 24. Tripadvisor 25. ASOS
161
Ministeren bedes oplyse, i hvor høj grad det vurderes, at der sker fuld momsbetaling af de salg, der foregår på onlineplatforme, hvad enten købet foretages af virksomheder eller privatpersoner.
189
Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 undersøge, herunder gerne med udtalelse fra bankerne, hvor stor en byrde det reelt vil være for bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til brugere af platformene og indberetter disse til SKAT?
190
Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 be- eller afkræfte, at bankernes screening af transaktioner og kundeforhold også baserer sig på geografisk tilhørsforhold, og at registreringer af overførsler fra platformsselskaber oftest vil være fra steder udenfor EU?
191
Ministeren nævner følgende i svar på SAU alm del – spørgsmål 148: »Bankerne er ikke efter hvidvaskloven forpligtet til at undersøge, om en kunde har betalt skat af et beløb eller om kunden påtænker det«. Vil ministeren oplyse, om en regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberetter disse til SKAT, vil stride imod hvidvaskningsdirektivet?
192
Vil ministeren på baggrund af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 undersøge om en regel, der pålægger bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber til deres brugere og indberetter disse til SKAT, vil kræve en lovændring?
193
I forlængelse af svar på SAU alm del – spørgsmål 148 henledes ministerens opmærksomhed på initiativer taget af de australske myndigheder i forhold til, at banker og andre finansielle institutioner har rapporteringspligt, hvis en borger modtager beløb fra f.eks. Uber. Har ministeren kendskab til disse initiativer fra Australien?
230
Kan en digital platform, der udbyder arbejdskraft, lovligt undlade at lægge moms på sine produkter, fordi arbejdskraften kan benytte momsregistreringsgrænsen på 50.000 kr.? Vil ministeren betragte det som et hul i lovgivningen, og vil regeringen ændre noget?
280
Vil ministeren, under henvisning til de for nylig offentliggjorte skattelister for 2016, oplyse den momspligtige omsætning i Danmark for årene 2012-2016, inkl. den momspligtige omsætning for følgende selskaber: Burger King, Q8, Kellogg’s, Aldi, Arriva og Phillips?
281
Vil ministeren oplyse den momspligtige omsætning i Danmark i 2016 for følgende selskaber: Chr. Hansen Holding A/S, Coloplast A/S, DSV A/S, Genmab A/S, GN Store Nord A/S, Lundbeckfond Invest A/S, Nets Holding A/S, NKT A/S, Novo Holding A/S, Pandora A/S, TDC A/S, Tryghedsgruppen SMBA, William Demant Invest A/S og Ørsted A/S?
309
Vil ministeren give en status på analysearbejdet om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning jf. Beretning over B 82 – Forslag til folketingsbeslutning om indberetningspligt for virksomheder, der formidler udlejning (folketingsåret 2015-16), og oversende analyserne til Folketingets Skatteudvalg?
313
Vil ministeren redegøre for, om svaret på SAU alm. del – spørgsmål 192 skal forstås sådan, at et flertal i folketinget ved en lovændring kan pålægge bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber og indberette disse til skat.
314
Vil ministeren oplyse, om der allerede i skattekontrollovens § 8 D, stk. 1 er hjemmel til at indhente oplysninger om indtægter fra platformstjenester? I bekræftende fald bedes ministeren udtømmende redegøre for de forhindringer en lovændring måtte møde.
315
Vil ministeren uddybe og forklare Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge en række platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat i 2017 og oplyse, om Skatterådets beslutning kun vedrører danske platformsselskaber?
316
Vil ministeren oplyse, hvordan Skatterådets kendelse fra den 28. februar 2018 om at pålægge platformsselskaber at indberette oplysninger om brugernes indtægter til skat harmonerer med regeringens strategi for vækst gennem deleøkonomi, hvor man vil forhøje fradrag for brugere af de platforme, der indgår en aftale med SKAT om udlevering af oplysninger om brugeres indtægter?
325
Vil ministeren som opfølgning på sit svar på SAU alm. del – spørgsmål 309 oversende de analyser, der ligger til grund for regeringens »Strategi for vækst gennem deleøkonomi«, herunder særligt de analyser, der ligger til grund for resultaterne i strategien?
337
Ministeren bedes oplyse, hvilken lovgivning der skal foretages ændringer i, såfremt et flertal i Folketinget ønsker at pålægge bankerne at registrere overførsler fra platformsselskaber og indberette disse til SKAT.
345
Vil ministeren oversende den gennemgang af kontrolresultater fra skattemyndighederne, der ligger til grund for Skatteministeriets pressemeddelelse af 3. april 2018 om, at blot 3 ud af 1.195 Uber-chauffører, som SKAT har kontrolleret, har haft styr på indberetningen af deres indtægter, som de har tjent ved at køre Uber, hvilket svarer til, at der har været fejl i 99 pct. af chaufførernes skatte- og momsindberetninger?
469
Ministeren bedes oplyse, hvad regeringens holdning er til at indføre et licenssystem, som det f.eks. kendes fra Barcelona eller Bilbao, hvor udlejere, når de udlejer via platforme som f.eks. Airbnb, skal verificeres med et licensnummer, der skal fremgå af opslaget på platformen.
Udvalgs bilag 2017/2018 (SAU alm del.)
Nr.
Titel
7
Beretning nr. 8 afgivet den 2. oktober 2017 om nedsættelse af en parlamentarisk arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheder og udfordringer i forhold til skat og deleøkonomi
12
Pressemeddelelse »Folketingets Skatteudvalg nedsætter parlamentarisk arbejdsgruppe om skat og dele- og platformsøkonomi«
14
Internt dokument: Oplæg til møde med deleøkonomiske virksomheder
16
Regeringens »Strategi for vækst gennem deleøkonomi« og Faktaark
28
Program for ekspertmødet om skat og dele- og platformsøkonomi den 9. november 2017
58
Præsentationer fra Skatteudvalgets ekspertmøde om deleøkonomi den 9. november 2017
110
Internt dokument: Udkast til rejserapport fra studietur til Tallinn 26.-27. november 2017
113
Notat om regulering af deleøkonomi i udvalgte lande
164
Internt dokument: Notat om udlejeres fradrag ved udlejning
172
Internt dokument: Notat om indberetning af indtægter ved deleøkonomi
184
EU-note om beskatning af den digitale økonomi
188
Internt dokument: Oplæg om Kommissionens forslag til beskatning af den digitale økonomi