Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2018)

Kulturministeren (Mette Bock):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, personskatteloven, lov om social pension og forskellige andre love (Gennemførelse af aftale om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen m.v.)

(Lovforslag nr. L 36)

Med lovforslaget foreslås følgende:

- Der gennemføres en gradvis afskaffelse af medielicensen over perioden 2019-2022, så hidtil licensfinansierede medie- og filmformål fra 2022 finansieres fuldt ud over finansloven.

- Med lovforslaget specificeres det, at DR og de regionale TV 2-virksomheder finansieres via tilskud fra staten, ligesom dette i praksis også vil være tilfældet for øvrige hidtidige modtagere af licens. I en overgangsperiode frem til 31. december 2021 vil DR og de regionale TV 2-virksomheder delvist fortsat være finansieret af deres andel af licensafgifterne.

- I takt med nedsættelse og bortfald af medielicensen gennemføres efter lovforslaget en mindreregulering af personfradraget for alle, der er fyldt 18 år.

- Der indføres en ny mediecheck til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens samt en undtagelse af mediechecken fra husstandsindkomsten ved beregning af boligstøtte.

Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser m.v. er belyst i lovforslagets bemærkninger.

Det forventes, at loven træder i kraft 1. januar 2019. Medielicensen vil være fuldt afskaffet fra 2022.

Idet jeg henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.