Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede
private andelsboliger m.v., lov om leje af almene boliger, lov
om social service, lov om boliger for ældre og personer med
handicap, lov om ejerlejligheder og lov om byfornyelse og
udvikling af byer

(Nyetablering af selvejende almene ungdomsboliginstitutioner m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændres ved det af Folketinget den 28. april 2005 vedtagne forslag til lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v. og lov om kommunal anvisningsret. (Indsats mod ghettoisering), foretages følgende ændringer:

1. I lovens titel udgår »samt støttede private andelsboliger«.

2. I § 5, stk. 1, nr. 10, indsættes efter »Almene«: »familie- og«.

3. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Almene ungdoms- eller ældreboliger, der ejes af en selvejende institution, udgør en selvstændig økonomisk enhed, der udelukkende kan behæftes og forpligtes af forhold, der vedrører de ungdoms- eller ældreboliger, som tilsagnet vedrører.«

4. I § 21, nr. 1 , ændres »kontantvurdering« til: »vurdering«.

5. I § 25 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdoms- og ældreboliginstitutioner. Selvejende almene ungdoms- og ældreboliginstitutioner indsender en genpart af regnskabet til kommunalbestyrelsen til kritisk gennemgang. Socialministeren kan fastsætte regler i en bekendtgørelse om registrering af institutionernes regnskabsoplysninger.«

6. I § 27, stk. 1, 2. pkt., udgår »støttede eller« og »11 a og«.

7. I § 27, stk. 1, 3. pkt., § 30, stk. 1, § 57, stk. 2, 1. pkt., § 58, 1. pkt., § 105, stk. 2, og § 115, stk. 4, ændres »personer med varigt« til: »personer med betydelig og varigt«, og i § 54, stk. 2, 1. pkt., ændres »personer med varig« til: »personer med betydelig og varigt«.

8. § 27, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Hvis ejendommen omfatter almene boliger, skal afhændelse tillige godkendes af socialministeren, medmindre afhændelse sker inden for samme boligorganisation, til en afdeling i en anden almen boligorganisation, til en selvejende almen institution eller efter § 116, stk. 2.«

9. I § 27, stk. 3 , indsættes efter »jf. dog«: »stk. 5 og«.

10. § 27, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Sker afhændelse til en kommune eller en amtskommune, vurderes ejendommen af vurderingsmyndigheden. Overdragelsessummen må omregnet til kontantværdi ikke være lavere end den af vurderingsmyndigheden ansatte værdi. Vurderingsmyndighedens ansættelse kan af køberen og sælgeren påklages efter de regler, der er fastsat i skattestyrelsesloven. Ved afhændelse af almene boliger med henblik på anvendelse som almene ældreboliger kan overdragelsessummen dog fastsættes til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier, kommunale og amtskommunale garantier samt alle regarantier vedstås.«

11. I § 27 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:

»Stk. 5. Ved afhændelse af en almen boligorganisations ejendom til en anden afdeling inden for samme boligorganisation, til en afdeling i en anden almen boligorganisation eller til en selvejende almen institution kan overdragelsessummen fastsættes til indestående belåning. Meddelte tilsagn om støtte overføres, og statsgarantier, kommunale og amtskommunale garantier samt alle regarantier vedstås. Sker afhændelse af ejendom med henblik på opførelse af nybyggeri med støtte efter § 115 eller § 117 eller kapitel 9 a, og medtages ejendommens værdi i anskaffelsessummen, fastsættes overdragelsessummen dog efter stk. 3. Sker afhændelse med henblik på ombygning med støtte efter de i 3. pkt. nævnte bestemmelser, og medtages ejendommens værdi i anskaffelsessummen, kan overdragelsessummen fastsættes til en værdi, der svarer til seneste almindelige vurdering, omvurdering efter § 3 eller § 4-vurdering efter lov om vurdering af landets faste ejendomme. 1. og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse ved overdragelse af kommunale og amtskommunale almene ældreboliger til en afdeling i en almen boligorganisation eller til en selvejende almen institution, jf. dog stk. 6.

Stk. 6. Ved afhændelse af kommunale og amtskommunale almene ældreboliger til en afdeling i en almen boligorganisation eller til en selvejende almen institution kan overdragelsessummen fastsættes til et beløb, der svarer til restgælden på lån optaget i KommuneKredit til finansiering af anskaffelsessummen, jf. §§ 118-119. Er der udført arbejder vedrørende boligerne, som har medført lejeforhøjelse, tillægges overdragelsessummen et beløb svarende til restgælden, hvis arbejdet havde været finansieret med realkreditlån af en type, der er sædvanlig for det pågældende arbejde.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 7 og 8.

12. I § 27, stk. 6 , der bliver stk. 8, ændres »5« til: »7«.

13. I § 30 a, stk. 1, indsættes efter »prioriteter i«: »almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og i«.

14. § 31, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Bestemmelserne i §§ 6-8, § 12, stk. 1 og 3-5, §§ 13-15, 17 og 18, § 23, 1. pkt., § 26, stk. 1, og §§ 27-29 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdoms- og ældreboliger. Herudover finder bestemmelserne i § 30 tilsvarende anvendelse på selvejende almene ældreboliger. Bestemmelsen i § 23, 1. pkt., gælder tilsvarende for de i § 30 a, stk. 3, omhandlede selvejende ældreboliger, ungdomsboliger og lette kollektivboliger.«

15. I § 33, stk. 3, 1. pkt., ændres »institutioner« til: »ældreboliginstitutioner«.

16. I § 33 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. I selvejende almene ungdomsboliginstitutioner vælger beboerne, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ungdomsboligerne er beliggende, og de lokale uddannelsesinstitutioners ledelse hver en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen. Mindst en tredjedel skal være beboere i den selvejende institution.«

17. Efter § 37 a indsættes:

»§ 37 b. Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal løbetid på 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at få forbedret sin bolig, herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender afdelingsmødets beslutninger.

Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle uenigheder mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om afdelingsmødets beslutninger efter stk. 1 for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 3. Stk. 1 omfatter ikke hårde hvidevarer.«

18. I § 43, stk. 2, indsættes efter »almene«: »ungdoms- og«.

19. I § 49 indsættes som 2. pkt.:

»Bestemmelserne i § 45 og § 48 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, som ejes af en selvejende institution.«

20. Efter § 53 og før overskriften til § 54 indsættes:

»§ 53 a. Bestemmelserne i § 52, stk. 1-3, samt § 53 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, som ejes af en selvejende institution. Fælles anvisning efter § 52, stk. 2, kan dog ske alene efter kommunalbestyrelsens bestemmelse.«

21. I § 59, stk. 7, 1. pkt., indsættes efter »almene boligorganisationer«: », selvejende almene ungdomsboliginstitutioner«.

22. I § 60, stk. 1, 1. pkt. , ændres »§ 59, stk. 1 eller 2,« til: »§ 59, stk. 1 eller 2, eller § 63,«.

23. Efter § 62 indsættes:

»§ 63. Den almene boligorganisation kan indgå aftale med kommunalbestyrelsen om at stille ledige almene familieboliger til rådighed for kommunalbestyrelsen med henblik på udlejning som udslusningsboliger, jf. stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan overlade anvisningsretten til de nævnte boliger til amtsrådet.

Stk. 2. En udslusningsbolig er en bolig, som udlejes til personer, der opholder sig i midlertidige boformer efter lov om social service §§ 91, 93 eller 94, og som udlejes på de vilkår, der fremgår af § 4, stk. 3, i lov om leje af almene boliger.

Stk. 3. Kommunen eller amtskommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, og indtil udlejning sker. Kommunen eller amtskommunen garanterer endvidere for boligtagerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for boligorganisationen til at istandsætte boligen ved fraflytning. Opsiger udlejer lejekontrakten efter kommunalbestyrelsens eller amtsrådets anmodning, jf. § 4, stk. 3, 2. pkt., i lov om leje af almene boliger, betaler kommunen eller amtskommunen huslejen i perioden fra lejerens fraflytning, til genudlejning sker, dog ikke ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning efter § 88 i lov om leje af almene boliger. Ændrer kommunalbestyrelsen eller amtsrådet beslutning om at råde over en bolig, som ikke er udlejet, skal lejen (boligafgiften) ikke betales ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.«

24. I § 64, stk. 1 , ændres »59-62« til: »59-63«.

25. I § 64 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Bestemmelserne i § 59, stk. 3 og 5, og § 62 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, som ejes af en selvejende institution.«

26. § 74, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Staten refunderer kommunens eller amtskommunens udbetalinger efter stk. 4, 1. pkt., med to tredjedele. Kommunen eller amtskommunen indbetaler til staten de beløb, som modtages efter stk. 4, 2. pkt., dog højst et beløb svarende til statsrefusionen efter 1. pkt.«

27. I § 74, stk. 7, indsættes efter »almene«: »ungdoms- og«.

28. § 75 b, stk. 3, nr. 4 og 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»4) Boliger, som har fået støtte efter § 142 b.«

29. I § 80 c indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger, som ejes af en selvejende institution.«

30. I § 91, stk. 8, indsættes efter »støtte til«: »almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og til«.

31. I § 92, stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 96« til: »§ 96, stk. 1,«.

32. I § 98, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »anvendelse på«: »almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og«.

33. I § 114 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 103, 104, 106-108, 111 og 112 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdomsboliger.«

34. I § 115, stk. 3, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

35. I § 115 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor boligerne agtes etableret, kan på statens vegne give tilsagn om ydelsesstøtte til selvejende institutioner, jf. dog § 116, stk. 2, til etablering af almene ungdomsboliger, der etableres ved

1) nybyggeri,

2) ombygning eller erhvervelse med efterfølgende ombygning af eksisterende ejendomme, forudsat at der sker en tilvækst af boliger.«

Stk. 5-8 bliver herefter stk. 6-9.

36. I § 115, stk. 7, der bliver stk. 8, ændres »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

37. I § 115, stk. 8, der bliver stk. 9, ændres i 2. pkt. »stk. 1-4« til: »stk. 1-5«.

38. § 116, stk. 1 og 2, affattes således:

»Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens tilsagn til almene boligorganisationer efter § 115, stk. 1, nr. 1, til selvejende almene ældreboliginstitutioner efter § 115, stk. 2, nr. 1, og til selvejende almene ungdomsboliginstitutioner efter § 115, stk. 5, nr. 1, samt tilsagn til selvejende almene ældreboliginstitutioner om nybyggeri efter kapitel 9 a, at den, som modtager tilsagnet, er udpeget på baggrund af en åben konkurrence blandt bygherrer som nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan på baggrund af den i stk. 1 nævnte konkurrence udpege og meddele tilsagn om ydelsesstøtte til nybyggeri efter § 115, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 5, nr. 1, og kapitel 9 a til almene boligorganisationer og selvejende almene ungdoms- eller ældreboliginstitutioner. Kommunalbestyrelsen kan tillige meddele tilsagn om støtte til almene boligorganisationer, almene forretningsførerorganisationer, almene andelsselskaber og andre bygherrer, som påtager sig at opføre almene boliger med henblik på overdragelse senest på ibrugtagningstidspunktet til en almen boligorganisation eller en selvejende almen ungdoms- eller ældreboliginstitution. Det er en forudsætning for tilsagnet til en bygherre, der opfører almene boliger med henblik på overdragelse, at der senest på tilsagnstidspunktet foreligger en aftale om overdragelsen til en almen boligorganisation eller en selvejende almen ungdoms- eller ældreboliginstitution.«

39. I § 117, stk. 2, ændres »§ 115, stk. 7« til: »§ 115, stk. 8«, og »samt § 178, stk. 5,« udgår.

40. I § 118, stk. 1, indsættes efter »§ 115, stk. 1-3«: »og 5«.

41. I § 118 a ændres »§ 115, stk. 1-4,« til: »§ 115, stk. 1-5,«.

42. §§ 134 a-d ophæves.

43. I § 135 indsættes efter »§ 115, stk. 1, nr. 1, 2 og 5,«: »og stk. 5,«.

44. § 142 a ophæves.

45. Efter § 142 a indsættes:

»Særlig støtte til etablering af almene boliger og servicearealer

§ 142 b. Inden for bevillingsrammer, der fastsættes på de årlige finanslove, kan socialministeren yde særlig støtte til dækning af udgifter, herunder dækning af kommunale og amtskommunale udgifter, der er forbundet med etablering af almene boliger og servicearealer.«

46. I § 143, stk. 1, ændres »§ 115, stk. 3-6,« til: »§ 115, stk. 3, 4, 6 og 7,«.

47. I § 143, stk. 2, ændres »§ 115, stk. 3 og 5-7,« til: »§ 115, stk. 3 og 6-8,«.

48. I § 143 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Bestemmelserne i § 115, stk. 6, §§ 121 og 127-130, § 131, stk. 2, og §§ 132-134 og 136-139 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdomsboliger.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

49. I § 143, stk. 3, der bliver stk. 4, udgår »§ 134 a, § 134 b, § 134 c, § 134 d«, og » § 142 a« ændres til: »142 b«.

50. § 143 n affattes således:

»143 n. Reglerne i § 91, stk. 8, og § 92, stk. 3, om støtte fra Landsbyggefonden finder ikke anvendelse på ustøttede almene plejeboliger.«

51. § 151, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Nybyggeri og ombygning efter §§ 115, 117 og 143 a-143 d.«

52. I § 151, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Byggeri, som har modtaget tilsagn om offentlig støtte i perioden 1. januar 1998 til 31. december 2004 efter dagældende bestemmelse i § 160 b i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.«

53. I § 151, stk. 2, ændres »§ 115, stk. 1-4,« til: »§ 115, stk. 1-5,«, og », 143 d og 160 b« ændres til: »og 143 d«.

54. § 158 ophæves.

55. I § 160 ændres », § 156, stk. 3 og 5, og § 158« til: »og § 156, stk. 3 og 5,«.

56. §§ 160 b-160 d, 160 f-160 j og 160 l ophæves.

57. § 160 e, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Garantien omfatter til enhver tid så stor en del af lånets restgæld og eventuelt forfaldne terminsydelser, som det oprindelige garantibeløb udgjorde af hovedstolen. Den del af restgælden, der ikke omfattes af garantien, har panteret forud for den garanterede del af restgælden.«

58. I § 169, stk. 1, indsættes efter »almene«: »ungdoms- og«.

59. § 178, stk. 5, ophæves.

§ 2

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.« til: »lov om almene boliger m.v.«

2. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) Almene ungdomsboliger, der tilhører en selvejende institution.«

3. I § 4 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. Ved udlejning af en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v., kan bestemmelserne i denne lovs §§ 39 og 40, kapitel 12, § 79, stk. 2, og §§ 85 og 88, med kommunalbestyrelsens eller amtsrådets godkendelse fraviges ved aftale mellem udlejer og lejer. Det kan herunder aftales, at udlejer efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller amtsrådet kan opsige lejeren med virkning fra det tidspunkt, hvor lejeren får stillet en bolig til rådighed i en boform omfattet af serviceloven. Det kan endvidere aftales, at lejemålet ikke kan forbedres efter lejerens ønske, jf. § 37 b i lov om almene boliger m.v. Det skal fremgå af lejeaftalen, hvor længe de aftalte fravigelser er gældende inden for en periode på højst 2 år fra lejeforholdets begyndelse.«

4. § 39, stk. 1, affattes således:

»Lejeren har ret til at udføre forbedringer af boligen og ved fraflytning få økonomisk godtgørelse for de afholdte dokumenterede udgifter. Retten omfatter ikke hårde hvidevarer.«

5. I § 39, stk. 2 og 5, udgår »m.v.«, og i § 42 udgår »m.v«.

6. I § 39, stk. 3, udgår »særligt luksusprægede arbejder eller«.

7. I § 39 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. Ud over de i stk. 1 nævnte forbedringer har lejeren ret til uden godtgørelse at flytte og fjerne ikkebærende skillevægge og at opsætte skillevægge i sædvanligt omfang.«

§ 3

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 17. februar 2005, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.« til: »lov om almene boliger m.v.«

2. Efter § 95 indsættes:

»§ 95 a. Den kommune eller amtskommune, der har anvist en lejer til en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v., skal refundere lejeren forskellen mellem lejerens udgifter til leje og andre pligtige pengeydelser fratrukket støtte efter lov om individuel boligstøtte og det beløb, jf. § 95, stk. 2, som lejeren skulle have betalt i et botilbud omfattet af §§ 91, 93 eller 94. Lejerens udgifter til beboerindskud eller depositum indgår dog ikke i beregningen af refusionen. Socialministeren fastsætter nærmere regler i en bekendtgørelse om de i denne bestemmelse nævnte forhold.«

3. Efter § 130 indsættes:

» § 130 a. Kommunen eller amtskommunen afholder endeligt udgifter efter § 95 a til lejere, som kommunen eller amtskommunen har anvist en udslusningsbolig, jf. § 63 i lov om almene boliger m.v.«

§ 4

I lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 664 af 8. august 2002, som ændret ved § 76 i lov nr. 145 af 25. marts 2002 og § 5 i lov nr. 1219 af 27. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 16, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Staten refunderer kommunens udbetalinger efter stk. 5, 1. pkt. med to tredjedele. Kommunen indbetaler til staten de beløb, som modtages efter stk. 5, 2. pkt., dog højst et beløb svarende til statsrefusionen efter 1. pkt.«

2. I § 23, stk. 3, indsættes som 2. pkt.:

»Socialministeren kan fastsætte regler om registrering af bebyggelsernes regnskabsoplysninger.«

3. I § 33 indsættes som 2. pkt.:

»Socialministeren kan herunder fastsætte regler om anvisning af statsrefusion, regnskabsaflæggelse og revision vedrørende de beløb, der er nævnt i § 5 a og § 16, stk. 3-6.«

§ 5

I lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004 og § 1 i lov nr. 488 af 9. juni 2004, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v.« til: »lov om almene boliger m.v.«

2. I § 7, 2. pkt., indsættes efter »samme lov«: »eller ved indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygning af yderligere etager efter § 10, stk. 3 eller 6,«.

§ 6

I lov nr. 1234 af 27. december 2003 om byfornyelse og udvikling af byer foretages følgende ændring:

1. I § 47, stk. 2 , ændres »reguleringsindekset for boligbyggeri fra 1. juli 2003 (indeks 172,8)« til: »byggeomkostningsindekset for boliger fra den 1. juli 2003 (indeks 101,2)«.

§ 7

Loven træder i kraft den 1. juli 2005.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. maj 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen