Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Vækstkapital II

I medfør af § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden fastsættes:

Stiftelse af investeringsselskab

§ 1. Erhvervsministeriet stifter et investeringsselskab ved navn Dansk Vækstkapital II, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2. Selskabets vedtægter aftales mellem investorerne.

Stk. 3. Erhvervsministeren udpeger en professionel bestyrelse for Dansk Vækstkapital II på baggrund af indstilling fra investorerne. Dansk Vækstkapital II’s bestyrelse består af 3-7 medlemmer med relevant erhvervserfaring.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmerne i Dansk Vækstkapital II udpeges for en periode på op til tre år. Det er muligt at blive genudpeget. Bestyrelsesperioden ved genudpegning vil ligeledes være på op til tre år.

Selskabets opgaver

§ 2. Bestyrelsen for Dansk Vækstkapital II har ansvaret for den daglige ledelse og drift af selskabet.

Stk. 2. Bestyrelsen fastlægger Dansk Vækstkapital II’s investeringsstrategi.

Stk. 3. Dansk Vækstkapital II skal investere i både venturefonde, smallcap fonde, midcap fonde og fonde, der udbyder ansvarlig kapital, herunder mezzaninfonde. Bestyrelsen fastlægger den nærmere fordeling af midler på forskellige typer af investeringsfonde.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for at gennemføre investeringerne i investeringsfonde, og bestyrelsen tilsikrer, at investeringerne sker på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et markedskonformt afkast.

Stk. 5. Bestyrelsen tilsikrer, at placeringen af kapital i investeringsfonde gennemføres effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Vækstkapital II.

§ 3. Vækstfonden fungerer som sekretariat for bestyrelsen i Dansk Vækstkapital II.

Tilsyn

§ 4. Erhvervsministeriet fører tilsyn med Dansk Vækstkapital II.

Stk. 2. Dansk Vækstkapital II har pligt til at holde Erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra selskabets budget. Som led i dette afholdes der minimum et årligt møde mellem Erhvervsministeriet og bestyrelsesformanden for Dansk Vækstkapital II.

Stk. 3. Erhvervsministeren modtager minimum en gang årligt en afrapportering fra Dansk Vækstkapital II.

§ 5. Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Dansk Vækstkapital II’s årsrapport.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den den 22. oktober 2018.

Erhvervsministeriet, den 4. oktober 2018

Rasmus Jarlov

/ Julie Sonne