Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - medhold

J.nr. 18-10605

En kvinde efterspurgte efter det oplyste en ”herreklip” og blev nægtet at oprette et klippeabonnement under henvisning til, at hun er en kvinde. Kvinden blev derfor stillet ringere end mænd, for hvem det var muligt at oprette et sådant abonnement. Indklagede havde ikke løftet bevisbyrden for, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Kvinden fik derfor medhold i klagen og blev tilkendt en godtgørelse på 2.500 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med, at det ikke var muligt for klager at oprette et klippeabonnement på indklagedes hjemmeside.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligestillingsloven, at indklagede på deres hjemmeside afviste at oprette et abonnement til klager under henvisning til, at hun er kvinde.

Indklagede skal inden 14 dage betale en godtgørelse til klager på 2.500 kr. med procentrente fra den 11. februar 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Indklagede tilbyder via sin hjemmeside abonnementer til herreklipninger. Abonnenter kan herefter henvende sig til udvalgte frisørsaloner og få en ”herreklipning”.

Klager, som er kvinde, ønskede at oprette et abonnement hos indklagede, men blev afvist på indklagedes hjemmeside under henvisning til, at indklagede ikke tilbyder klipninger til kvinder gennem abonnementsordningen.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 11. februar 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at der er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Klager ønskede at oprette et abonnement på indklagedes hjemmeside, da det var et særdeles fordelagtigt tilbud. Ifølge klager ville en såkaldt korthårs ”mandefrisure” være fint til hende, da hun i forvejen har kort hår.

Klager blev imidlertid afvist som abonnent under henvisning til, at indklagede endnu ikke tilbyder abonnementet til klipning til kvinder.

Under sagens behandling tog klager direkte kontakt til indklagede via mail og telefon, idet hun ønskede oplyst, hvordan hun kunne oprette et abonnement som kvinde. Som svar hertil henviste indklagede til den verserende sag ved Ligebehandlingsnævnet og forklarede, at de ville rette sig efter nævnets afgørelse i sagen.

Ved at skulle tage direkte kontakt til indklagede udenom hjemmesiden, for at kunne oprette et klippeabonnement, blev klager behandlet ringere end mænd.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Abonnementstilbuddet udbydes som udgangspunkt til mænd, da tilbuddet afspejler karakteren og omfanget af den konkrete arbejdsopgave. Det er oftest sværere og mere omfattende at klippe en kvinde end eksempelvis at maskinklippe en korthåret mand.

Indklagede har henvist til Østre Landsrets dom af 10. november 2014. Østre Landsret lagde til grund, at en dameklipning og en herreklipning er to forskellige ydelser, og at tidsforskellen i ydelserne i gennemsnit udgør 15 minutter. To landsretsdommere udtalte i den pågældende sag, at da klagerne ikke havde henvendt sig i de respektive

frisørsaloner og bedt om en ”herreklip” og var blevet nægtet dette, var klagerne ikke blevet udsat for kønsdiskrimination. .

Det afgørende i nærværende sagen må derfor være, om klager har henvendt sig direkte til indklagede udenom hjemmesiden, og om hun er blevet afvist der.

Af indklagedes hjemmeside fremgår det ikke, at en klipning gennem abonnementsordningen alene er forbeholdt mænd, men det er derimod blot en beskrivelse af selve ydelsen. Indklagedes abonnement er alene et tilbud, som er beregnet ud fra de parametre, der gør sig gældende for en almindelig ”herreklipning”. Grundet den tekniske opstilling af hjemmesiden er klager blevet afvist dér, men ville ikke være blevet afvist, såfremt hun havde henvendt sig direkte til indklagede.

Det findes derfor ikke bevist, at klager er blevet stillet ringere på baggrund af sit køn.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligestilling af kvinder og mænd (ligestillingsloven).

Det fremgår af ligestillingsloven, at ingen må udsætte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af køn. Forbuddet mod forskelsbehandling gælder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilgængelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Klager, der efter det oplyste efterspurgte en ”herreklip”, blev nægtet at oprette et klippeabonnement alene under henvisning til, at hun er en kvinde.

Klager blev herved stillet ringere end mænd, for hvem det var muligt at oprette et sådant abonnement.

Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at indklagede har udøvet forskelsbehandling.

Nævnet finder ikke, at indklagede har løftet denne bevisbyrde.

Nævnet finder det uden betydning for sagens afgørelse, at klager ikke har henvendt sig fysisk i en af indklagedes saloner.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 2.500 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrente fra den 11. februar 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, om klagebehandling

Ligestillingsloven

§ 1 a, om lovens anvendelsesområde

§ 2, stk. 1 og 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 2, stk. 4, om delt bevisbyrde

§ 3 c, om godtgørelse

<18-10605>