Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk Landbrugskapital

I medfør af § 9 i lov nr. 691 af 8. juni 2018 om Vækstfonden fastsættes:

Stiftelse af investeringsselskab

§ 1. Erhvervsministeriet stifter et selskab ved navn Dansk Landbrugskapital, der har juridisk status af et kommanditselskab (K/S).

Stk. 2. Selskabets aftalegrundlag, herunder investeringspolitikken, og selskabets vedtægter aftales mellem investorerne i Dansk Landbrugskapital.

Selskabets opgave

§ 2. Vækstfonden er forvalter for Dansk Landbrugskapital.

§ 3. Forvalter har ansvaret for den daglige ledelse og drift af Dansk Landbrugskapital.

Stk. 2. Dansk Landbrugskapital kan yde finansiering i form af egenkapitalinvesteringer og lånefinansiering, herunder ansvarlige lån og garantier til landbrugsvirksomheder.

Stk. 3. Dansk Landbrugskapital yder via forvalter finansiering til landbrugsvirksomheder på kommercielle og markedsøkonomiske vilkår med henblik på at sikre et markedskonformt afkast.

Stk. 4. Forvalter tilsikrer, at finansiering ydes effektivt og til de lavest mulige administrative omkostninger for Dansk Landbrugskapital.

Tilsyn

§ 4. Erhvervsministeriet fører tilsyn med Dansk Landbrugskapital.

Stk. 2. Vækstfonden har pligt til at holde erhvervsministeren orienteret om alle væsentlige forhold, herunder væsentlige afvigelser fra selskabets budget. Som led i dette afrapporteres minimum én gang årligt om Dansk Landbrugskapital på et møde mellem Erhvervsministeriet og Vækstfonden.

Stk. 3. Erhvervsministeren modtager minimum én gang årligt en afrapportering fra Dansk Landbrugskapital.

§ 5. Rigsrevisor har, jf. Rigsrevisorlovens § 4, adgang til gennemgang af Dansk Landbrugskapitals regnskaber.

Ikrafttræden

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2018.

Erhvervsministeriet, den 4. oktober 2018

Rasmus Jarlov

/ Julie Sonne