Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold

J.nr. 18-3193

En kvinde afleverede en uopfordret ansøgning i en bowlinghal med henblik på ansættelse. Kvinden hørte efterfølgende ikke fra bowlinghallen. Nævnet fandt ikke, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Kvinden fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med en uopfordret ansøgning til ansættelse i en bowlinghal.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med ligebehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager har indleveret en uopfordret ansøgning i en bowlinghal med henblik på ansættelse, men har ikke fået svar på denne ansøgning.

Klager har – på opfordring fra nævnet – oplyst, at episoden skete mellem den 17. og 20. oktober 2017 (uge 42).

Klager har fremlagt sin uopfordrede ansøgning og sit CV.

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 13. december 2017.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at hun er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn.

Da klager indleverede sin ansøgning, fik hun af en medarbejder i bowlinghallen oplyst, at de fortrinsvist ansætter drenge, fordi banerne nogle gange skal repareres.

Klager har ikke hørt fra indklagede efterfølgende.

Indklagede gør gældende, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af køn.

Indklagede kan ikke bekræfte, at en medarbejder skulle have givet udtryk for, at der fortrinsvist ansættes drenge i bowlinghallen. Der er tale om et udokumenteret synspunkt, som ikke kan lægges til grund.

Indklagede havde på daværende tidspunkt ikke en ledig stilling at tilbyde klager. Generelt svarer bowlinghallen ikke på uopfordrede ansøgninger, hvorfor der ikke er noget usædvanligt i, at klager ikke har modtaget svar på sin uopfordrede ansøgning.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. (ligebehandlingsloven).

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at enhver arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige ved ansættelse. Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun er blevet forskelsbehandlet på grund af køn.

Nævnet har herved lagt vægt på, at klagers oplysninger er bestridt af indklagede og ikke nærmere underbygget.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 1, stk. 1-2, om lovens anvendelsesområde

§ 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 16 a, om delt bevisbyrde

<18-3193>