Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etniske oprindelse - hudfarve og race - chikane - uddannelse - ej medhold

J.nr. 18-6940

En elev på en gymnasial uddannelse klagede over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med uddannelsesinstitutionens håndtering af elevens fravær. Eleven havde ikke påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at han havde været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Han fik derfor ikke medhold i klagen.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i forbindelse med den indklagede uddannelsesinstitutions håndtering af klagers fravær fra en gymnasial uddannelse.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ikke handlet i strid med forskelsbehandlingsloven.

Sagsfremstilling

Klager, der har en anden etnisk oprindelse end dansk, blev ifølge klagen udmeldt fra en gymnasial uddannelse i januar 2018 på baggrund af omfanget af sit fravær.

Om fravær fremgår af indklagedes retningslinjer:

Mødepligt

Du har mødepligt til undervisningen og du skal være på din plads i undervisningslokalet ved lektionens begyndelse, og

som udgangspunkt er der krav om 100% tilstedeværelse til undervisningen eller til fællesarrangementer, der træder i stedet for undervisning. Du har pligt til at aflevere skriftlige opgaver og deltage i projektarbejde.

Du har pligt til at deltage i terminsprøve, årsprøver og lignende.

Fravær fra undervisningen

Formålet med fraværsbehandling er at fastholde dig i uddannelsen, og at du gennemfører uddannelsen i henhold til din uddannelsesplan.

Ved sygdom skal du meddele det i elevplan - INDEN kl. 9.00. Kan du ikke komme på elevplan skal du ringe

elevadministrationen på [telefonnummer] også INDEN kl. 9.00. Du skal meddele dit fravær hver sygedag, med mindre andet er aftalt med skolen. Er du syg i længere tid, skal du meddele skolen dette telefonisk – og du kan blive bedt om at aflevere en friattest. Friattesten skal du selv betale.

Vi følger alt fravær meget tæt.

Du har som elev også selv pligt til at følge dit fravær. Du kan se fraværet i elevplan.

Er dit fravær for højt, vil du blive indkaldt til samtale hos elevcoachen og modtage en skriftlig advarsel. Her aftales, hvordan dit fravær kan formindskes fremadrettet.

Det vil sige alt det, man ikke kan få flyttet til efter skoletiden, skal du meddele det i elevplan den pågældende dag.

Fravær i en længere periode f.eks. ferie kan kun forekomme undtagelsesvis og skal altid aftales i god tid med rektor [navn].

Har du et højt fravær, vil du blive anbefalet ikke at tage på ferie. Da det kan betyde udskrivning fra [den indklagede uddannelsesinstitution].

Forsømmer du undervisningen i længere tid og skolen forgæves har forsøgt at komme i kontakt med dig, betragter vi dig som udmeldt. Du modtager besked om udmeldelsen via brev.

Opfølgning på fravær

Elevcoachen følger op på indgåede aftaler.

Stiger dit fravær yderligere, vil du blive indkaldt til endnu en samtale, som kan betyde udmeldelse, eller indgåelse af

kontrakt.

Det er rektor, der træffer afgørelsen om du skal udmeldes af skolen. Du vil herefter få lejlighed til at udtale dig, og skolens leder skal i forbindelse med den trufne afgørelse give dig en klagevejledning.

Er du over 18 år og modtager SU, foretager skolen en vurdering af, om der stadig er tale om helhedsstudie, eller der skal foretages en midlertidig indstilling af SU-udbetalingen, indtil dit fremmøde igen er acceptabelt.

Er du under 18 år, fortager skolen en vurdering af, om der stadig er tale om helhedsstudie, eller der skal foretages

henvendelse til Ungdoms uddannelsesvejledning. Det kan betyde stop for udbetaling af børnefamilieydelse.

Er du under 18 år, sender vi altid kopi af brev, fravær, advarsel og evt. kontrakt til dine forældre.

Godkendt- og ikke godkendt fravær

Du får fravær, når du ikke er tilstede i undervisningen. Det er underviseren, der fører fravær. Fravær kan opdeles i

godkendt fravær og ikke-godkendt fravær. Den fravær, underviseren fører, er ikke-godkendt fravær. Hvis fraværet er godkendt fravær, registreres det af elevadministrationen.

Hvad giver godkendt fravær?

Godkendt fravær er fravær, hvor der er tale om undervisningsforlagt undervisning eller hvor du deltager i en aktivitet, der fastholder dig i uddannelsessystemet.

Forlagt undervisning er:

Du deltager for skolen i projekter og opgaver uden for undervisningen, f.eks. sport, YE, er afsted med en undervisning til anden institution. I denne situation er det underviseren, som har opgaven, der giver elevadministrationen besked om ændring af fravær.

Du kan kun deltage i aktiviteter (sport e.l.) for skolen, hvis dit fravær er under 10%.

Aktivitet der fastholder eleven i uddannelsessystemet er:

- at du går til samtale hos elevcoach – dette kan være såvel fraværssamtaler som individuelle og gruppemæssige forløb

- at du går i misbrugsbehandling

- at du er visiteret til skolens psykolog

- at du er i et psykiatrisk/psykologisk behandlingsforløb

I denne situation er det dig, som skal dokumentere aktiviteten. dvs. du skal fremvise dokumentation i hvert enkelt tilfælde.

Ikke-godkendt fravær er:

- Sygdom

- Læge- og tandlægebesøg

- Køreskole

- Forsvarets dag

- Indkaldelse til retten

- m.m.

I tvivlstilfælde er det rektor, der træffer beslutningen. ”

Ved mail af 26. januar 2018 skrev klager til indklagedes elevcoach:

”Hej [elevcoach],

Du har haft ringe til mig idag. Jeg har dog ikke haft strøm på mit mobiltelefon og derfor ikke blevet taget op.

Jeg skulle spørg om nogen. . . ?

Der er en fra min klasse som får en måneds lovligt fravær pga. langvarigende sygdom. . . Hvorfor får han godkendt fravær og jeg ikke gør. . . ? Dette synes jeg er lidt personligt. Jeg vil helst gerne have alt på skrift. Hvis dette er rigtigt som er blevet nævnt fra dette elev så vil jeg også gerne have min december måned godkendt fravær da jeg havde en langvarigende sygdom (stress) som min læge havde godkendt mig til syg. Dette var du information om jo :) Jeg

kan ikke se mine ligebehandling nå han kan få godkendt fravær og slippe af for lave sine e-case senere og meget mere.

Jeg vil dog ikke fremtag til nogen personlig møder op om dette emne, men kræver på skrift fordi dette går mig på.

Venlig hilsen

[klager]”

Hertil svarede indklagedes elevcoach:

”Hej [klager] !

Jeg må som udgangspunkt kun tale med dig om dig, men jeg kan sige så meget, at jeg ikke er bekendt med den elev du skriver om.

Som tidligere skrevet til dig, kan godkendt fravær kun gives i følgende tilfælde:

[link til uddannelsesinstitutionens ordensregler på hjemmeside]

Det undrer mig, at din kæreste ringer til skolen i morges kl. 07:02 og melder dig syg, når du og jeg talte sammen kl. 06:30, hvor du ikke sagde noget om, at du var syg.

Vh. [elevcoach]”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 30. januar 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at uddannelsesinstitutionen forskelsbehandler elever på baggrund af etnisk oprindelse.

Klager blev i december måned 2017 sygemeldt af egen læge på grund af stress. Han ringede til uddannelsesinstitutionen og orienterede om sin situation.

Nogle dage senere blev klager indkaldt til et møde, hvor han talte med uddannelsesinstitutionens elevcoach om sin situation. Elevcoachen oplyste klager om, at det var okay, at han var sygemeldt i december måned.

Klager var taknemmelig og mødte i december måned i det omfang, han havde overskud til.

I starten af januar 2018 blev klager indkaldt til et møde, hvor indklagedes rektor og elevcoach deltog. Under mødet blev klager oplyst om, at han ville blive udmeldt fra uddannelsesinstitutionen, fordi han ikke var studieaktiv.

Elevcoachen afviste, at hun skulle have godkendt klagers fravær i december måned og oplyste, at det ikke var muligt at få godkendt fravær under sygemelding.

En elev af etnisk dansk oprindelse havde fået godkendt to måneders fravær. Klager blev imidlertid smidt ud af uddannelsesinstitutionen på grund af en måneds fravær.

Klager har også tidligere oplevet, at en elev med etnisk dansk oprindelse fik godkendt sit fravær, mens en elev med anden etnisk oprindelse end dansk blev smidt ud af uddannelsesinstitutionen.

Klager har for nævnet fremlagt et skriftligt udsagn fra en elev på den indklagede uddannelsesinstitutionen, som efter det oplyste har en anden etnisk oprindelse end dansk. Det fremgår blandt andet af udsagnet, at denne elevs fravær medførte ”kontrakt” ved 13,3 %, mens en elev af etnisk dansk oprindelse først fik en advarsel ved fravær på 15,9 %.

Klager har også fremlagt kopi af en skriftlig advarsel af 24. april 2018 givet til en elev på baggrund af dennes fravær af et omfang på 170 lektioner svarende til 15,9 % og en opgave, der ikke var afleveret.

Indklagede afviser at have udsat klager for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. Indklagede har fulgt sine ordensregler, som alle elever er bekendt med.

Indklagede hverken kan eller må udtale sig om andre elever end klager.

I indklagedes ordensregler er det beskrevet, hvordan uddannelsesinstitutionen agerer i forbindelse med manglende deltagelse i undervisningen. I fraværsopfølgningen tager uddannelsesinstitutionen udgangspunkt i forholdene omkring den enkelte elevs fravær. Disse forhold har indflydelse på, hvordan indklagede sammensætter en indsats, som skal hjælpe eleven med at nedbringe sit fravær. En kontrakt kan være en del af den indsats.

En elevs etniske oprindelse er ikke et af de forhold, som indgår i indklagedes overvejelser om, hvordan de sammensætter en indsats. En skriftlig advarsel samt kontrakt til eleverne er en del af indsatsen i forhold til at fastholde elever i uddannelsen og dermed ikke med henblik på at bortvise elever.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse efter lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. (forskelsbehandlingsloven).

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at forbuddet mod forskelsbehandling også gælder enhver, der driver vejlednings- og uddannelsesvirksomhed i forhold til erhvervsuddannelse og erhvervsmæssig videreuddannelse.

Forskelsbehandlingsloven gælder for uddannelsesinstitutioner i det omfang, der er tale om uddannelse med henblik på lønnet beskæftigelse.

Ligebehandlingsnævnet vurderer, at indklagede driver uddannelsesvirksomhed, der falder inden for forskelsbehandlingslovens anvendelsesområde, da der er tale om uddannelse med henblik på lønnet beskæftigelse.

Det fremgår endvidere af forskelsbehandlingsloven, at der ved forskelsbehandling forstås enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af etnisk oprindelse behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, når en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af en bestemt etnisk oprindelse ringere end andre personer, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opnå det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Hvis en person, der anser sig for krænket, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der udøves direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket.

Parternes korrespondance eller oplysningerne i sagen i øvrigt giver ikke anledning til at formode, at indklagedes håndtering af klagers fravær fra uddannelsesinstitutionen har tilknytning til klagers etniske oprindelse.

På den baggrund vurderer nævnet, at klager ikke har påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at han har været udsat for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Klager får derfor ikke medhold i klagen.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 3, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Forskelsbehandlingsloven

§ 1, stk. 1-3, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 2, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7 a, om delt bevisbyrde

<18-6940>