Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - medhold

J.nr. 18-22789

En virksomhed søgte i en stillingsannonce efter mænd til to ledige stillinger som sorteringsmedarbejdere. Den kvindelige klager fik medhold i, at dette var i strid med ligebehandlingslovens forbud mod at annoncere efter personer med et bestemt køn. Da hun ikke havde søgt stillingerne, var der ikke anledning til at tilkende hende en godtgørelse for eventuel forskelsbehandling på grund af køn.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af køn ved annoncering.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Det var i strid med ligebehandlingsloven, at indklagede annoncerede efter ”mænd” i et stillingsopslag.

Sagsfremstilling

Indklagede søgte den 5. marts 2018 efter en sorteringsmedarbejder til natarbejde i by 1. Af stillingsopslaget fremgår bl.a.:

”Vi søger lige nu 2 dygtig og ansvarsbevidst mænd til vores team, hvor hverdagen præges af fysisk arbejde, højt tempo og godt humør! De kandidater vi søger:

Er robust, i god fysisk form, og kan lide at der er fart på hverdagen”

Klager, der er en kvinde, indbragte den 6. marts 2018 sagen for Ligebehandlingsnævnet.

Klager har adresse i by 2, der ligger cirka en times kørsel fra by 1.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at det ikke er tilladt at søge efter ”mænd”.

Klager er lageruddannet, er robust og har en fysisk form, der passer til den opslåede stilling. Klager er jobsøgende og havde intentioner om at søge stillingen. Klager var begyndt på en ansøgning, men da hun læste stillingsopslaget grundigere igennem, opdagede hun, at indklagede specifikt søgte efter ”mænd”.

Klager ønsker ikke at blive sorteret fra på grund af sit køn. Klager ønsker at blive vurderet ud fra sine kvalifikationer.

Havde der stået ”2 mand” i stedet for ”mænd” i opslaget, havde klager ikke følt sig sorteret fra.

Indklagede beklager, at der er søgt efter ”mænd”.

Den medarbejder, der udfærdigede opslaget, havde kun været ansat i få måneder og arbejder ikke længere hos indklagede.

Den pågældende medarbejder har rettet i den skabelon, indklagede benytter til sine annoncer. I skabelonen står der ”medarbejder”, ikke mand eller kvinde.

Indklagede bruger termen ”mand” om medarbejdere som helhed, og det kan derfor være det, der blev ment.

Indklagede har lige så mange kvinder som mænd ansat.

I indklagedes sorteringsafdeling i by 1 er der fire kvindelige medarbejdere, hvoraf den sidste blev ansat i februar 2018.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af køn efter lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven).

Efter de foreliggende oplysninger vurderer nævnet, at klager har en retlig interesse i sagen. Nævnet kan derfor behandle klagen.

Det fremgår af ligebehandlingsloven, at det ikke ved annoncering må angives, at der til ansættelse søges eller foretrækkes personer af et bestemt køn.

Indklagede har overtrådt denne bestemmelse ved at søge efter ”mænd”.

Klager får derfor medhold i klagen.

Ligebehandlingsnævnet har ikke kompetence til at pålægge bøder eller tilkende godtgørelse i anledning af overtrædelse af forbuddet mod annoncering efter personer af et bestemt køn.

Da klager ikke har søgt jobbet, er der ikke anledning til at tilkende hende en godtgørelse for eventuel forskelsbehandling begrundet i køn.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 3, om nævnets kompetence

§ 1, stk. 6, om retlig interesse

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, stk. 1, om klagebehandling

Ligebehandlingsloven

§ 6 om annoncering

<18-22789>