Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0043
 
32009L0147
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 2 Fortegnelse over habitatområder
Bilag 3 Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder
Bilag 4 Fortegnelse over Ramsarområder
Bilag 5 Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark
Bilag 6 Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark
Bilag 7 Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV
Bilag 8 Internationale naturbeskyttelsesområder
Bilag 9 Habitatområder
Bilag 10 Fuglebeskyttelsesområder
Bilag 11 Ramsarområder
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter1)

I medfør af § 36, stk. 1 og 2, i lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017, § 46, stk. 4, i lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 26. januar 2017, § 71, stk. 2 og 4, i lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1122 af 3. september 2018, § 22, stk. 2 og 3, og § 41, stk. 4, i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 124 af 26. januar 2017, § 52, stk. 4, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 270 af 12. april 2018, § 75, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1020 af 6. juli 2018, § 13 a i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018, § 70 a i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017, § 14 b i lov om okker (Okkerloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015, § 2, stk. 2, i lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018, § 28 i lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2017, § 57 a i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 1033 af 4. september 2017, og § 38, stk. 2 og 4, og § 49 b i lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 123 af 26. januar 2017, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen udpeger internationale naturbeskyttelsesområder og fastsætter regler for administrationen af områderne. Bekendtgørelsen udpeger følgende internationale naturbeskyttelsesområder:

1) Fuglebeskyttelsesområder.

2) Habitatområder.

3) Ramsarområder.

Stk. 2. Fuglebeskyttelsesområder og habitatområder indgår i det sammenhængende europæiske, økologiske netværk, som betegnes Natura 2000.

Stk. 3. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter til myndighederne om planlægning og administration, der berører internationale naturbeskyttelsesområder i henhold til EF-habitatdirektivets artikel 6, stk. 3 og 4, og Ramsarkonventionens artikel 3, stk. 1.

Stk. 4. Bekendtgørelsens § 5 om råstofplanlægning og §§ 6-11 om administration præciserer, hvilke hensyn myndighederne skal tage.

Stk. 5. Miljøstyrelsen udarbejder oversigter, der viser de kendte forekomster af de arter og naturtyper, som er nævnt i § 4, stk. 2. Der udarbejdes en oversigt for hvert af de udpegede områder.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter bindende forskrifter for myndighederne om planlægning og administration for at sikre, at forbuddet mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder for dyrearter og den strenge beskyttelse af plantearter i henhold til direktivets artikel 12 og artikel 13 efterkommes.

§ 3. Bekendtgørelsen indeholder følgende bilag:

1) Bilag nr. 1 er en fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder. For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

2) Bilag nr. 2 er en fortegnelse over habitatområder. For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

3) Bilag nr. 3 er en fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder. For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og NATURA 2000-kode.

4) Bilag nr. 4 er en fortegnelse over Ramsarområder. For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

5) Bilag nr. 5 er en fortegnelse over de naturtyper og arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag I og II, som er naturligt hjemmehørende i Danmark, og som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark. De arter, der er særligt truede på europæisk plan (prioriterede), er markeret med stjerne. For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af EF-habitatdirektivets bilag I.

6) Bilag nr. 6 indeholder en fortegnelse over fuglearter, der er omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, og regelmæssigt tilbagevendende arter, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark.

7) Bilag nr. 7 indeholder en fortegnelse over de arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivets bilag IV, og som er hjemmehørende i Danmark.

Stk. 2. De følgende udpegede områder er vist på kortbilag nr. 8-11:

1) Bilag nr. 8: Internationale naturbeskyttelsesområder.

2) Bilag nr. 9: Habitatområder.

3) Bilag nr. 10: Fuglebeskyttelsesområder.

4) Bilag nr. 11: Ramsarområder.

§ 4. Bevaringsmålsætningen for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for. For Ramsarområderne er målsætningen, at beskyttelsen skal fremmes.

Stk. 2. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter, der er medtaget i EF-habitatdirektivets bilag I og II og i EF-fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, samt regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter og forekomster, der er relevante som følge af EF-fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4, stk. 2.

Stk. 3. I bekendtgørelsen forstås ved:

1) En naturtypes bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt.

2) En naturtypes gunstige bevaringsstatus: En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i udbredelse,

b) den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, og

c) bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig som defineret i nr. 4.

3) En arts bevaringsstatus: Resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes udbredelse og talrighed.

4) En arts gunstige bevaringsstatus: En arts bevaringsstatus anses for gunstig, når

a) data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder,

b) artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og

c) der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande.

Råstofplanlægning

§ 5. I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i særlige tilfælde tillade fravigelse af stk. 1.

Tilladelser, dispensationer, godkendelser, planlægning m.v.

§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Stk. 2. Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også for myndighedernes administration af bestemmelserne i § 8.

Stk. 4. Vurderinger efter stk. 1-3 skal fremgå af afgørelsen.

Stk. 5. Myndighedernes administration af bestemmelserne i §§ 7 og 8 skal for projekter inden for Ramsarområderne ske på en sådan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne.

Stk. 6. Hvis myndigheden vurderer, at inddragelse af offentligheden kan tilføre sagen nye oplysninger, skal offentligheden høres, inden der træffes endelig afgørelse i sagen.

§ 7. Følgende sager efter lov om skove er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til at ophæve fredskovspligten efter lov om skove § 6.

2) Dispensation fra lov om skove § 8, § 9, nr. 1 og 2, § 10, nr. 4, § 11, stk. 1, og §§ 26-28, jf. lov om skove § 38.

3) Godkendelse af arbejdsskure efter lov om skove § 11, stk. 3.

4) Godkendelse af spejderhytter, skovbørnehaver og lignende efter regler udstedt i medfør af lov om skove § 11, stk. 4.

Stk. 2. Følgende sager efter naturbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper m.v., § 8, stk. 1, og afgørelser efter regler udstedt i medfør af § 8, stk. 5, og § 11, stk. 3, om klitfredede arealer, § 15, stk. 1, om strandbeskyttelseslinjen, § 16, stk. 1, om sø- og åbeskyttelseslinjen, § 17, stk. 1, om skovbyggelinjen, § 18, stk. 1, om fortidsmindebeskyttelseslinjen og § 19, stk. 1, om kirkebyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens §§ 65, 65 a og 65 b.

2) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 8 a, stk. 1, nr. 7.

3) Godkendelse af beliggenhed og ydre udformning af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri efter naturbeskyttelseslovens § 15 a, stk. 1, nr. 6.

4) Godkendelse af placering og udformning af offentlige anlæg i det åbne land efter regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 20, stk. 2.

5) Tilladelse til at fravige regler udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 29.

6) Tilladelse til at udsætte dyr, der ikke er naturligt vildtlevende i Danmark efter naturbeskyttelseslovens § 31, stk. 1.

7) Tilladelse til rørskær i perioden 1. marts-31. oktober efter naturbeskyttelseslovens § 32.

8) Dispensation fra bekendtgørelse om fredning af statsejede arealer og arealer på søterritoriet og fiskeriterritoriet udstedt i medfør af naturbeskyttelseslovens § 51, stk. 1, eller fortsat i kraft i medfør af lovens § 101, stk. 1.

9) Hel eller delvis ophævelse af strandbeskyttelseslinjen, sø- og åbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen og fortidsmindebeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens §§ 15-18, jf. lovens § 69, stk. 1, samt ophævelse af klitfredningen, jf. lovens § 9, stk. 3.

Stk. 3. Følgende sager efter råstofloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til råstofindvinding på land efter råstoflovens § 7, stk. 1 og 2.

2) Tilladelse til råstofindvinding på havet efter råstoflovens § 20, stk. 1.

Stk. 4. Følgende sager efter lov om jagt og vildtforvaltning er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra regler om vildtreservater udstedt i medfør af lov om jagt og vildtforvaltning § 33.

2) Dispensation fra lov om jagt og vildtforvaltning § 4, stk. 1, § 8, § 18, stk. 1 og 2, § 19, stk. 2, § 23, stk. 1 og 3, § 24, § 25, § 26, § 28 og § 30, stk. 1, jf. lov om jagt og vildtforvaltning § 46.

Stk. 5. Følgende sager efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. er omfattet af § 6:

1) Dispensation efter § 9, stk. 3, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. § 8, stk. 1, nr. 3, og stk. 2, samt regler udstedt i medfør af § 9, stk. 4.

2) Tilladelse eller godkendelse af husdyrbrug efter § 16 a og § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Stk. 6. Følgende sager efter miljøbeskyttelsesloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v., efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 7, stk. 1.

2) Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 1 og 2, vedrørende nedgravning i jorden, udledning eller oplægning på jorden, eller afledning til undergrunden af stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund samt nedgravede beholdere med sådanne stoffer, produkter og materialer.

3) Tilladelse, dispensation, anmeldelse m.v. efter regler udstedt efter miljøbeskyttelseslovens § 19, stk. 5.

4) Tilladelse til udledning af stoffer der kan forurene vandet til vandløb, søer eller havet i medfør af miljøbeskyttelsesloven § 27, stk. 2, samt tilladelser eller dispensationer fra regler udstedt i medfør af § 27, stk. 3.

5) Tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

6) Godkendelse af virksomheder m.v. efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1, § 38 og § 39.

Stk. 7. Følgende sager efter vandløbsloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til regulering af vandløb efter vandløbslovens § 17.

2) Tilladelse til sænkning af vandstanden i eller tørlægning af søer efter vandløbslovens § 18.

3) Tilladelse til anlæg af nye vandløb efter vandløbslovens § 21.

4) Godkendelse af etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg til brug for afvanding efter vandløbslovens § 38.

5) Godkendelse af anlæg eller ændring af broer, overkørsler eller lignende efter vandløbslovens § 47.

6) Godkendelse af eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg, der kan ændre vandets frie løb eller i øvrigt være til skade for vandløbet efter vandløbslovens § 48.

Stk. 8. Følgende sager efter okkerloven er omfattet af § 6:

1) Godkendelse efter okkerlovens §§ 2 og 3 til udgrøftning og dræning inden for jordbrugserhvervet.

Stk. 9. Følgende sager efter vandforsyningsloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelse til indvinding af grundvand og overfladevand efter vandforsyningslovens § 18 og § 20.

2) Tilladelse til etablering eller på væsentlig måde udbedring eller ændring af vandindvindingsanlæg efter vandforsyningslovens § 21.

3) Tilladelse til indvinding og afsaltning af havvand efter vandforsyningslovens § 25.

4) Tilladelse til bortledning af grundvand eller anden sænkning af vandstanden efter vandforsyningslovens §§ 26 og 27.

5) Påbud om tilkastning af brønde samt lukning af boringer efter § 36 i vandforsyningsloven.

6) Tilladelse og dispensation til udførelse og sløjfning af boringer og brønde efter regler udstedt i medfør af vandforsyningslovens § 69, stk. 2.

Stk. 10. Følgende sager efter lov om miljø og genteknologi er omfattet af § 6:

1) Godkendelse af udsætning af genetisk modificerede organismer, jf. § 9 i lov om miljø og genteknologi.

Stk. 11. Følgende sager efter havmiljøloven er omfattet af § 6:

1) Tilladelser efter havmiljølovens § 26, stk. 1, og § 54, stk. 1, og efter regler udstedt i medfør af § 30, stk. 1-3.

2) Godkendelser efter regler udstedt i medfør af § 33, stk. 2 og 3, i havmiljøloven.

3) Dispensationer efter regler udstedt i medfør af § 19 b, stk. 3.

Stk. 12. Følgende sager efter tøndermarsklovens § 38, stk. 1 og 2, er omfattet af § 6:

1) Dispensation fra § 10, stk. 1, om forbud mod byggeri m.v.

2) Dispensation fra § 11, stk. 1, om forbud mod terrænændring.

3) Dispensation fra § 12, stk. 1, om forbud mod beplantning m.v.

4) Dispensation fra § 13, stk. 1, om forbud mod jagt.

5) Dispensation fra § 14, stk. 1, om forbud mod fiskeri med garn og vod.

6) Dispensation fra § 15, stk. 1-3, om sejlads.

7) Dispensation fra § 16, stk. 2, om forbud mod omlægning.

8) Dispensation fra § 17, stk. 2, om overfladegrøbling m.v.

9) Dispensation fra § 19 om anvendelse af handelsgødning.

10) Dispensation fra § 20 om forbud mod kemiske bekæmpelsesmidler.

11) Dispensation fra § 37, stk. 2, om offentlighedens ret til færdsel og ophold.

§ 8. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i naturbeskyttelsesloven:

1) Afgivelse af påbud og nedlæggelse af forbud efter naturbeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og 2, § 26, stk. 3, og § 26 a, stk. 3.

2) Udarbejdelse af regler om sejlads efter naturbeskyttelseslovens § 29.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i miljøbeskyttelsesloven:

1) Udarbejdelse af støjhandlingsplaner efter regler udstedt i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 14 a.

2) Udarbejdelse af affaldsplaner efter miljøbeskyttelseslovens § 47, stk. 2.

Stk. 3. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandløbsloven:

1) Udarbejdelse og vedtagelse af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 12.

2) Udarbejdelse og revision af vandløbsregulativer efter vandløbslovens § 14.

3) Fastsættelse af bestemmelser om private vandløbs skikkelse eller vandføringsevne efter vandløbslovens § 15.

4) Fastsættelse af bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og udførelse efter vandløbslovens § 36.

5) Vedtagelse af vandløbsrestaurering efter vandløbslovens § 37.

6) Beslutning om oprettelse af offentlige pumpeanlæg efter vandløbslovens § 39.

7) Fastsættelse af flodemål for opstemningsanlæg efter vandløbslovens § 49.

Stk. 4. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i vandforsyningsloven:

1) Indsatsplaner efter § 13 i vandforsyningsloven.

2) Udarbejdelse af regler om indretningen, placeringen, og vedligeholdelsen af vandindvindingsanlæg, om forsyningsanlæg og om vandanlæg efter § 56 i vandforsyningsloven.

Stk. 5. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelser i lov om jagt og vildtforvaltning:

1) Oprettelse og nedlæggelse af vildtreservater efter § 33 og § 36 i lov om jagt og vildtforvaltning.

2) Påbud efter § 38 i lov om jagt og vildtforvaltning.

Stk. 6. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i havmiljøloven:

1) Udarbejdelse af beredskabsplaner efter § 35 i havmiljøloven.

2) Udpegning af nødområder og udarbejdelse af nødområdeplaner efter regler udstedt i medfør af § 37, stk. 1 og 2, i havmiljøloven.

Stk. 7. Bestemmelsen i § 6 gælder tillige ved myndighedernes administration af følgende bestemmelse i råstofloven:

1) Udarbejdelse af råstofplaner efter råstoflovens § 5 a.

Fravigelser

§ 9. Myndigheden kan fravige § 6, stk. 2, 2. pkt., når der foreligger bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke findes nogen alternativ løsning.

Stk. 2. I Natura 2000-områder, der indeholder prioriterede naturtyper eller dyre- eller plantearter, kan fravigelse efter stk. 1 dog kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Europa-Kommissionen, andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

Stk. 3. Fravigelse efter stk. 1 forudsætter, at der træffes alle nødvendige kompensationsforanstaltninger for at sikre, at sammenhængen i Natura 2000 bevares. Europa-Kommissionen skal underrettes om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.

Stk. 4. Beslutning om fravigelse efter stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 5. Før der træffes afgørelse, der kan indebære, at beskyttelsen fraviges, skal den pågældende myndighed indhente en udtalelse fra miljø- og fødevareministeren.

Stk. 6. Miljø- og fødevareministeren forestår den i stk. 2 og 3 nævnte kontakt til Europa-Kommissionen.

Generel beskyttelse af visse arter

§ 10. Ved administration af de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser kan der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse mv., hvis det ansøgte kan

1) beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller

2) ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Stk. 2. Vurderingen skal fremgå af de afgørelser, der bliver truffet efter de i §§ 7 og 8 nævnte bestemmelser.

§ 11. Myndigheden kan fravige § 10, hvis der ikke findes et tilfredsstillende alternativ, og hvis fravigelsen ikke hindrer, at den pågældende bestands bevaringsstatus opretholdes i dens naturlige udbredelsesområde. Fravigelse kan kun ske i de situationer, hvor det ansøgte har til formål at

1) beskytte vilde dyr og planter og bevare naturtyperne,

2) forhindre alvorlig skade navnlig på afgrøder, besætning, skove, fiskeri, vand og andre former for ejendom,

3) sikre hensyn til den offentlige sundhed og sikkerhed eller af andre bydende nødvendige hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social og økonomisk art, og hensyn til væsentlige gavnlige virkninger på miljøet, eller

4) fremme forskning og undervisning, genopretning af en bestand, genudsætning af disse arter og opdræt med henblik herpå, herunder kunstig opformering af planter.

Stk. 2. Beslutning om at fravige stk. 1 træffes af den myndighed, som er tillagt kompetence til at træffe afgørelse efter de almindelige regler i den lovgivning, der regulerer det pågældende område.

Stk. 3. Før der træffes afgørelse om at fravige stk. 1, skal den pågældende myndighed indhente udtalelse fra miljø- og fødevareministeren.

Stk. 4. Beslutning om at fravige, jf. stk. 1, skal meddeles miljø- og fødevareministeren med henblik på information af Europa-Kommissionen.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 24. oktober 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Charlotte Brøndum


Bilag 1

Fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder

For hvert internationalt naturbeskyttelsesområde er angivet nummer og navn, samt nummeret for det eller de habitatområder (H), fuglebeskyttelsesområder (F) og Ramsarområder (R), som det enkelte internationale naturbeskyttelsesområde rummer.

1:
Skagens Gren og Skagerrak (H1)
2:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (H2, F5)
3:
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (H3, F6)
4:
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (H4, F11, R8)
5:
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (H5)
6:
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (H6)
7:
Rubjerg Knude og Lønstrup Klit (H7)
8:
Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (H8, H216)
9:
Strandenge på Læsø og havet syd herfor (H9, F10, R10)
10:
Holtemmen, Højsande og Nordmarken (H10)
11:
Solsbæk (H11)
12:
Store Vildmose (H12)
13:
Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (H13)
14:
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (H14, F2, F15, R11)
15:
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (H15, F1, R7)
16:
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (H16, F8, F12, F13, F19, F20, R6)
17:
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (H18, F7)
18:
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (H20, F3, F4)
19:
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (H21)
20:
Havet omkring Nordre Rønner (H176, F9, R9)
21:
Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien (H193, H219)
22:
Kielstrup Sø (H22)
23:
Vullum Sø (H23)
24:
Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø (H24, H220, F22)
25:
Vangså Hede (H25, F18)
26:
Ålvand Klithede og Førby Sø (H26, F17)
27:
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (H27, F21)
28:
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (H28, F23, F27, F28, F39, R5)
29:
Dråby Vig (H29, F26)
30:
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals Ådal (H30, F14, F24)
31:
Kås Hoved (H31)
32:
Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (H32)
33:
Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (H33, F16)
34:
Brandstrup Mose (H34)
35:
Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (H35)
36:
Nipgård Sø (H36)
37:
Rosborg Sø (H37)
38:
Bredsgård Sø (H38)
39:
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (H39)
40:
Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder (H40, H226, H227)
41:
Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (H41, F29)
42:
Mågerodde og Karby Odde (H177, F25)
43:
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (H184)
44:
Lild Strand og Lild Strandkær (H185)
45:
Korsø Knude (H187)
46:
Anholt og havet nord for (H42, F32, R12)
47:
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (H43)
48:
Stubbe Sø (H44)
49:
Gudenå og Gjern Bakker (H45)
50:
Tved Kær (H46)
51:
Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (H47)
52:
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (H48, F33, F35)
53:
Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (H49, F34)
54:
Yding Skov og Ejer Skov (H50)
55:
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (H51, F31, R14)
56:
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (H52, F36, R13)
57:
Silkeborgskovene (H181)
58:
Nordby Bakker (H182)
59:
Kysing Fjord (F30)
60:
Skørsø (H53)
61:
Skånsø og Tranemose (H54)
62:
Venø, Venø Sund (H55, F40)
63:
Sønder Feldborg Plantage (H56, F42)
64:
Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede (H57, H225)
65:
Nissum Fjord (H58, F38, R4)
66:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (H59, F41, R3)
67:
Borris Hede (H60, F37)
68+69:
Skjern Å, Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (H61, H62, F43, R2)
70:
Mose ved Karstoft Å (H63)
71:
Kimmelkær Landkanal (H178)
72:
Husby Sø og Nørresø (H188)
73:
Lønborg Hede (H196)
74:
Husby Klit (H197)
75:
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (H64)
76:
Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (H65, H235)
77:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (H66, F44)
78:
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (H67, F45)
79:
Munkebjerg Strandskov (H68)
80:
Højen Bæk (H69)
81:
Øvre Grejs Ådal (H70)
82:
Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (H71, F46)
83:
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (H72)
84:
Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (H73, F50, F56, R1)
85:
Hedeområder ved Store Råbjerg (H74, F48)
86:
Vejen Mose (H75, F54)
87:
Nørrebæk ved Tvilho (H76)
88:
Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (H77)
89:
Vadehavet (H78, H86, H90, H239, F49, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F63, F65, F67, R27)
90:
Sneum Å og Holsted Å (H79)
91:
Kongeå (H80)
92:
Pamhule Skov og Stevning Dam (H81, F59)
93:
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (H82, F66)
94:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (H83, F68)
95:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (H84, F58)
96:
Bolderslev Skov og Uge Skov (H85)
97:
Frøslev Mose (H87, F70)
98:
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (F62)
99:
Kongens Mose og Draved Skov (H88, F61)
100:
Sølsted Mose (H89)
101:
(Udgået)
102:
(Udgået)
103:
Kogsbøl og Skast Mose (F69)
104:
Lilleskov og Troldsmose (H189)
105:
Augustenborg Skov (H200)
106:
Mandbjerg Skov (H201)
107:
Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (H91)
108:
Æbelø, havet syd for og Nærå (H92, F76, R16)
109:
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (H93, F77)
110:
Odense Fjord (H94, F75)
111:
Røjle Klint og Kasmose Skov (H95)
112:
Lillebælt (H96, F47, R15)
113:
Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (H97)
114:
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (H98)
115:
Østerø Sø (H99)
116:
Centrale Storebælt og Vresen (H100, F73, F98)
117:
Kajbjerg Skov (H101)
118:
Søer ved Tårup og Klintholm (H102)
119:
Storelung (H103)
120:
Skove og søer syd for Brahetrolleborg (H104, F74)
121:
Arreskov Sø (H105, F78)
122:
Store Øresø, Sortesø og Iglesø (H106)
123:
Bøjden Nor (H107)
124:
Maden på Helnæs og havet vest for (H108)
125:
Vestlige del af Avernakø (H109)
126:
Stenrev sydøst for Langeland (H110)
127:
Sydfynske Øhav (H111, F71, F72, R17)
128:
Hesselø med omliggende stenrev (H112)
129:
Gilbjerg Hoved (H113)
130:
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (H114)
131:
Gurre Sø (H115)
132:
Rusland (H116)
133:
Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (H190, H117, F108)
134:
Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (H118, F106)
135:
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (H119)
136:
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov (H120, H199, F105, F107)
137:
Kattehale Mose (H121)
138:
(Udgået)
139:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (H123, F109)
140:
Vasby Mose og Sengeløse Mose (H124)
141:
Brobæk Mose og Gentofte Sø (H125)
142:
Saltholm og omliggende hav (H126, F110)
143:
Vestamager og havet syd for (H127, F111)
144:
Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave (H191, H251)
145:
Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (H128)
146:
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (H129)
147:
Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130)
148:
Køge Å (H131)
149:
Tryggevælde Ådal (H132)
150:
Gammel Havdrup Mose (F103)
151:
Ramsø Mose (F104)
152:
Vallø Dyrehave (H198)
153:
Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (H134, F102)
154:
Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (H135, H244, F94, F99, R18)
155:
Udby Vig (H136)
156:
Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (H137)
157:
Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (H138, F100)
158:
Allindelille Fredskov (H139)
159:
Bagholt Mose (H140)
160:
Nordlige del af Sorø Sønderskov (H141)
161:
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (H142, F101)
162:
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (H143, F95, F96, R19)
163:
Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose (H145, H146, H194, F91, F93)
164:
Hov Vig (F97)
165:
(Udgået)
166:
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (H195)
167:
Skove ved Vemmetofte (H144, F92)
168:
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (H147, F84, F89, R22)
169:
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (H148, F81, R20)
170:
Kirkegrund (H149)
171:
Klinteskoven og Klinteskov kalkgrund (H150, H207, F90)
172:
Lekkende Dyrehave (H151)
173:
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (H152, F82, F83, F85, F86, R21, R25)
174:
Maltrup Skov (H153)
175:
Horreby Lyng og Listrup Lyng (H154, H252)
176:
Krenkerup Haveskov (H155)
177:
Maribosøerne (H156, F87, R24)
178:
Halsted Kloster Dyrehave (H157)
179:
Nakskov Fjord og Inderfjord (H158, F88, R23)
180:
Stege Nor (H179)
181:
Oreby Skov (H180)
182:
Holtug Kridtbrud (H183)
183:
Busemarke Mose og Råby Sø (H192)
184:
Hammeren og Slotslyngen (H160)
185:
Gyldenså (H161)
186:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (H162, F80)
187:
Kystskrænter ved Arnager Bugt (H163)
188:
Dueodde (H164)
189:
Ertholmene (H210, F79, R26)
190:
Kims Top og den Kinesiske Mur (H165)
191:
Herthas Flak (H166)
192:
Læsø Trindel og Tønneberg Banke (H168)
193:
Store Middelgrund (H169)
194:
Mejl Flak (H170)
195:
Gilleleje Flak og Tragten (H171)
196:
Ryggen (H172)
197:
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (H173, F64)
198:
Hatter Barn (H174)
199:
(Udgået)
200:
Navnsø med hede (H17)
201:
Øster Lovnkær (H19)
202:
Lønstrup Rødgrund (H202)
203:
Knudegrund (H203)
204:
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (H204)
205:
Munkegrunde (H205)
206:
Stevns Rev (H206)
207:
Lysegrund (H167)
208:
Bøchers Grund (H208)
209:
Davids Banke (H209)
210:
Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (H159)
211:
Hvideodde Rev (H211)
212:
Bakkebrædt og Bakkegrund (H212)
213:
Randkløve Skår (H213)
214:
Tolne Bakker (H214)
215:
Tislum Møllebæk (H215)
216:
Saltum Bjerge (H248)
217:
Nymølle Bæk og Nejsum Hede (H217)
218:
Hammer Bakker, østlig del (H218)
219:
Sandbanker ud for Thyborøn (H253)
220:
Sandbanker ud for Thorsminde (H254)
221:
Risum Enge og Selde Vig (H221)
222:
Villestrup Ådal (H222)
223:
Kastbjerg Ådal (H223)
224:
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (H224)
225:
Ovstrup Hede med Røjen Bæk (H249)
226:
Svanemose (H250)
227:
Mols Bjerge med kystvande (H186)
228:
Stenholt Skov og Stenholt Mose (H228)
229:
Bjerre Skov og Haslund Skov (H229)
230:
Kaløskovene og Kaløvig (H230)
231:
Kobberhage kystarealer (H231)
232:
Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (H232)
233:
Brabrand Sø med omgivelser (H233)
234:
Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (H234)
235:
Jægerspris Skydeterræn (H133)
236:
Bygholm Ådal (H236)
237:
Ringive Kommuneplantage (H237)
238:
Egtved Ådal (H238)
239:
Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fuglsø (H246, H247)
240:
Svanninge Bakker (H240)
241:
Rødme Svinehaver (H241)
242:
Thurø Rev (H242)
243:
Ebbeløkke Rev (H243)
244:
Kyndby Kyst (H245)
245:
Ålborg Bugt, østlige del (F112)
246:
Sydlige Nordsø (F113, H255)
247:
Thyborøn Stenvolde (H256)
248:
Jyske Rev, Lillefiskerbanke (H257)
249:
Store Rev (H258)
250:
Gule Rev (H259)
251:
Femern Bælt (H260)
252:
Adler Grund og Rønne Banke (H261)
253:
Stensbæk Plantage og Heder (F121, H262)
254:
Sønderskoven og Lambjerg Indtægt (H263)
255:
Vester og Øster Stigtehave, Bræmlevænge og Mørkholm Skov (H264)
256:
Bangsebro Skov og Sønder Kohave (H265)
257:
Halskov Vænge (H266)
258:
Rude Skov (H267)
259:
Folehave Skov (H268)
260:
Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt (H269)
261:
Freerslev Hegn (H270)
262:
Annebjerg Skov og Ulkerup Skov (H271)


Bilag 2

Fortegnelse over habitatområder

For hvert habitatområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

H1:
Skagens Gren og Skagerrak (DK00FX112)
H2:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)
H3:
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX342)
H4:
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å's udløb (DK00FX113)
H5:
Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb (DK00FX114)
H6:
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å (DK00FX115)
H7:
Rubjerg Knude og Lønstrup Klint (DK00FX116)
H8:
Åsted Ådal (DK00FX117)
H9:
Strandenge på Læsø og havet syd herfor (DK00FX010)
H10:
Holtemmen, Højsande og Nordmarken (DK00FX118)
H11:
Solsbæk (DK00FX119)
H12:
Store Vildmose (DK00FX120)
H13:
Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand (DK00FX121)
H14:
Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (DK00FX122)
H15:
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal (DK00FX123)
H16:
Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg (DK00EY124)
H17:
Navnsø med hede (DK00FX295)
H18:
Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov (DK00FX125)
H19:
Øster Lovnkær (DK00FX296)
H20:
Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø (DK00FX126)
H21:
Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede (DK00FX127)
H22:
Kielstrup Sø (DK00FX128)
H23:
Vullum Sø (DK00EX129)
H24:
Hanstholm Reservatet, Nors Sø og Vandet Sø (DK00EX130)
H25:
Vangså Hede (DK00EX025)
H26:
Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)
H27:
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø (DK00EX132)
H28:
Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (DK00EY133)
H29:
Dråby Vig (DK00EX026)
H30:
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk (DK00EY134)
H31:
Kås Hoved (DK00EX135)
H32:
Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge (DK00EY136)
H33:
Tjele Langsø og Vinge Møllebæk (DK00EX137)
H34:
Brandstrup Mose (DK00EX138)
H35:
Hald Ege, Stanghede og Dollerup Bakker (DK00EX139)
H36:
Nipgård Sø (DK00EX140)
H37:
Rosborg Sø (DK00EX141)
H38:
Bredsgård Sø (DK00EX142)
H39:
Mønsted og Daugbjerg Kalkgruber og Mønsted Ådal (DK00EX143)
H40:
Karup Å (DK00EY144)
H41:
Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø (DK00EY145)
H42:
Anholt og havet nord for (DK00DX146)
H43:
Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (DK00DX147)
H44:
Stubbe Sø (DK00DX148)
H45:
Gudenå og Gjern Bakker (DK00DY149)
H46:
Tved Kær (DK00DX150)
H47:
Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs (DK00DX151)
H48:
Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå (DK00DY152)
H49:
Sepstrup Sande, Vrads Sande, Velling Skov og Palsgård Skov (DK00DZ153)
H50:
Yding Skov og Ejer Skov (DK00DY154)
H51:
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede (DK00DX155)
H52:
Horsens Fjord, havet øst for og Endelave (DK00DY156)
H53:
Skørsø (DK00CY157)
H54:
Skånsø og Tranemose (DK00CX158)
H55:
Venø, Venø Sund (DK00CY040)
H56:
Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)
H57:
Heder og klitter på Skovbjerg Bakkeø (DK00CX159)
H58:
Nissum Fjord (DK00CX160)
H59:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)
H60:
Borris Hede (DK00CX037)
H61:
Skjern Å (DK00CX162)
H62:
Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen (DK00CY163)
H63:
Mose ved Karstoft Å (DK00CX164)
H64:
Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage (DK00BY165)
H65:
Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat (DK00BX166)
H66:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)
H67:
Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (DK00BX167)
H68:
Munkebjerg Strandskov (DK00BX168)
H69:
Højen Bæk (DK00BX169)
H70:
Øvre Grejs Ådal (DK00BX170)
H71:
Randbøl Hede og klitter i Frederikshåb Plantage (DK00BY171)
H72:
Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter (DK00AX172)
H73:
Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage (DK00AX173)
H74:
Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)
H75:
Vejen Mose (DK00AX054)
H76:
Nørrebæk ved Tvilho (DK00AX174)
H77:
Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde (DK00AX175)
H78:
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (DK00AY176)
H79:
Sneum Å og Holsted Ådal (DK00AX177)
H80:
Kongeå (DK00AX178)
H81:
Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)
H82:
Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov (DK009X179)
H83:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)
H84:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)
H85:
Bolderslev Skov og Uge Skov (DK009X180)
H86:
Brede Å (DK009X346)
H87:
Frøslev Mose (DK009X070)
H88:
Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)
H89:
Sølsted Mose (DK009X181)
H90:
Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen (DK009X182)
H91:
Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand (DK008X183)
H92:
Æbelø, havet syd for og Nærå (DK008X184)
H93:
Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø (DK008X185)
H94:
Odense Fjord (DK008X075)
H95:
Røjle Klint og Kasmose Skov (DK008X186)
H96:
Lillebælt (DK008X047)
H97:
Urup Dam, Brabæk Mose, Birkende Mose og Illemose (DK008X187)
H98:
Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å (DK008X188)
H99:
Østerø Sø (DK008X189)
H100:
Centrale Storebælt og Vresen (DK008X190)
H101:
Kajbjerg Skov (DK008X191)
H102:
Søer ved Tårup og Klintholm (DK008X192)
H103:
Storelung (DK008X193)
H104:
Skove og søer syd for Brahetrolleborg (DK008X194)
H105:
Arreskov Sø (DK008X195)
H106:
Store Øresø, Sortesø og Iglesø (DK008X196)
H107:
Bøjden Nor (DK008X197)
H108:
Maden på Helnæs og havet vest for (DK008X198)
H109:
Vestlige del af Avernakø (DK008X199)
H110:
Stenrev sydøst for Langeland (DK00VA200)
H111:
Sydfynske Øhav (DK008X201)
H112:
Hesselø med omliggende stenrev (DK003X202)
H113:
Gilbjerg Hoved (DK003X203)
H114:
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov (DK003X204)
H115:
Gurre Sø (DK003X205)
H116:
Rusland (DK003X206)
H117:
Gribskov (DK003X207)
H118:
Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose (DK003X106)
H119:
Tisvilde Hegn og Melby Overdrev (DK003X208)
H120:
Roskilde Fjord (DK003X209)
H121:
Kattehale Mose (DK003X210)
H122:
(Udgået)
H123:
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov (DK002X212)
H124:
Vasby Mose og Sengeløse Mose (DK002X213)
H125:
Brobæk Mose og Gentofte Sø (DK002X214)
H126:
Saltholm og omliggende hav (DK002X110)
H127:
Vestamager og havet syd for (DK002X111)
H128:
Ejby Ådal og omliggende kystskrænter (DK004X215)
H129:
Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø (DK004X216)
H130:
Ølsemagle Strand og Staunings Ø (DK004X217)
H131:
Køge Å (DK004X218)
H132:
Tryggevælde Ådal (DK004X219)
H133:
Jægerspris Skydeterræn (DK003X297)
H134:
Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig (DK005Y220)
H135:
Sejerø Bugt og Saltbæk Vig (DK005X221)
H136:
Udby Vig (DK005X222)
H137:
Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å (DK005X226)
H138:
Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken (DK005X223)
H139:
Allindelille Fredskov (DK005X224)
H140:
Bagholt Mose (DK005X225)
H141:
Nordlige del af Sorø Sønderskov (DK005X227)
H142:
Sø Torup Sø og Ulse Sø (DK005X228)
H143:
Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø (DK005Y229)
H144:
Skove ved Vemmetofte (DK006X230)
H145:
Holmegårds Mose (DK006Y231)
H146:
Rådmandshave (DK006X232)
H147:
Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund (DK006X233)
H148:
Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde (DK006X234)
H149:
Kirkegrund (DK00VA235)
H150:
Klinteskoven (DK006X090)
H151:
Lekkende Dyrehave (DK006X237)
H152:
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand (DK006X238)
H153:
Maltrup Skov (DK006X278)
H154:
Horreby Lyng (DK006X239)
H155:
Krenkerup Haveskov (DK006X240)
H156:
Maribosøerne (DK006X087)
H157:
Halsted Kloster Dyrehave (DK006X241)
H158:
Nakskov Fjord (DK006X242)
H159:
Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne (DK007X298)
H160:
Hammeren og Slotslyngen (DK007X243)
H161:
Gyldenså (DK007X244)
H162:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)
H163:
Kystskrænter ved Arnager Bugt (DK007X245)
H164:
Dueodde (DK007X246)
H165:
Kims Top og den Kinesiske Mur (DK00VA247)
H166:
Herthas Flak (DK00VA248)
H167:
Lysegrund (DK00VA299)
H168:
Læsø Trindel og Tønneberg Banke (DK00VA249)
H169:
Store Middelgrund (DK00VA250)
H170:
Mejl Flak (DK00VA170)
H171:
Gilleleje Flak og Tragten (DK00VA171)
H172:
Ryggen (DK00VA253)
H173:
Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (DK00VA254)
H174:
Hatter Barn (DK00VA255)
H175:
(Udgået)
H176:
Havet omkring Nordre Rønner (DK00FX257)
H177:
Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)
H178:
Kimmelkær Landkanal (DK00CX259)
H179:
Stege Nor (DK006X260)
H180:
Oreby Skov (DK006X261)
H181:
Silkeborgskovene (DK00DY262)
H182:
Nordby Bakker (DK00DX263)
H183:
Holtug Kridtbrud (DK006X264)
H184:
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (DK00EX265)
H185:
Lild Strand og Lild Strandkær (DK00EX266)
H186:
Mols Bjerge med kystvande (DK00DX300)
H187:
Korsø Knude (DK00EX268)
H188:
Husby Sø og Nørresø (DK00CX270)
H189:
Lilleskov og Troldsmose (DK009X271)
H190:
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov (DK003X272)
H191:
Nedre Mølleådal (DK002X273)
H192:
Busemarke Mose og Råby Sø (DK006X279)
H193:
Ejstrup Klit og Egvands Bakker (DK00FX274)
H194:
Suså med Tystrup-Bavelse Sø og Slagmosen (DK006Y275)
H195:
Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord (DK005X276)
H196:
Lønborg Hede (DK00CX277)
H197:
Husby Klit (DK00CX278)
H198:
Vallø Dyrehave (DK004X269)
H199:
Kongens Lyng (DK003X279)
H200:
Augustenborg Skov (DK009X280)
H201:
Mandbjerg Skov (DK009X281)
H202:
Lønstrup Rødgrund (DK00VA301)
H203:
Knudegrund (DK00VA302)
H204:
Schultz og Hastens Grund samt Briseis Flak (DK00VA303)
H205:
Munkegrunde (DK00VA304)
H206:
Stevns Rev (DK00VA305)
H207:
Klinteskov kalkgrund (DK00VA306)
H208:
Bøchers Grund (DK00VA307)
H209:
Davids Banke (DK00VA308)
H210:
Ertholmene (DK007X079)
H211:
Hvideodde Rev (DK00VA309)
H212:
Bakkebrædt og Bakkegrund (DK00VA310)
H213:
Randkløve Skår (DK007X311)
H214:
Tolne Bakker (DK00FX312)
H215:
Tislum Møllebæk (DK00FX313)
H216:
Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsområder (DK00FX314)
H217:
Nymølle Bæk og Nejsum Hede (DK00FX315)
H218:
Hammer Bakker, østlig del (DK00FX316)
H219:
Lien med Underlien (DK00FX317)
H220:
Hanstholmknuden (DK00EX283)
H221:
Risum Enge og Selde Vig (DK00EX284)
H222:
Villestrup Ådal (DK00FX318)
H223:
Kastbjerg Ådal (DK00DX319)
H224:
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (DK00CX285)
H225:
Idom Å og Ormstrup Hede (DK00CX286)
H226:
Kongenshus Hede (DK00EX287)
H227:
Hessellund Hede (DK00EY288)
H228:
Stenholt Skov og Stenholt Mose (DK00DY294)
H229:
Bjerre Skov og Haslund Skov (DK00DX320)
H230:
Kaløskovene og Kaløvig (DK00DX321)
H231:
Kobberhage kystarealer (DK00DX322)
H232:
Lillering Skov, Stjær Skov, Tåstrup Sø og Tåstrup Mose (DK00DX323)
H233:
Brabrand Sø med omgivelser (DK00DX324)
H234:
Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker (DK00DX325)
H235:
Holtum Ådal, øvre del (DK00BX293)
H236:
Bygholm Ådal (DK00BX326)
H237:
Ringive Kommuneplantage (DK00BX289)
H238:
Egtved Ådal (DK00BX290)
H239:
Alslev Ådal (DK00AX291)
H240:
Svanninge Bakker (DK008X327)
H241:
Rødme Svinehaver (DK008X328)
H242:
Thurø Rev (DK008X329)
H243:
Ebbeløkke Rev (DK00VA330)
H244:
Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke (DK005X331)
H245:
Kyndby Kyst (DK003X333)
H246:
Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov (DK004X334)
H247:
Egernæs med holme og Fuglsø (DK004Y335)
H248:
Saltum Bjerge (DK00FX336)
H249:
Ovstrup Hede med Røjen Bæk (DK00CX292)
H250:
Svanemose (DK00BX337)
H251:
Jægersborg Dyrehave (DK002X338)
H252:
Listrup Lyng (DK006X339)
H253:
Sandbanker ud for Thyborøn (DK00VA340)
H254:
Sandbanker ud for Thorsminde (DK00VA341)
H255:
Sydlige Nordsø (DK00VA347)
H256:
Thyborøn Stenvolde (DK00VA348)
H257:
Jyske Rev, Lillefiskerbanke (DK00VA257)
H258:
Store Rev (DK00VA258)
H259:
Gule Rev (DK00VA259)
H260:
Femern Bælt (DK00VA260)
H261:
Adler Grund og Rønne Banke (DK00VA261)
H262:
Stensbæk Plantage og Heder (DK00AB359)
H263:
Sønderskoven og Lambjerg Indtægt (DK009B360)
H264:
Vester og Øster Stigtehave, Bræmlevænge og Mørkholm Skov (DK008B361)
H265:
Bangsebro Skov og Sønder Kohave (DK006B362)
H266:
Halskov Vænge (DK006B363)
H267:
Rude Skov (DK002B364)
H268:
Folehave Skov (DK002B365)
H269:
Tokkekøb Hegn, Grønholt Hegn og Ny Hammersholt (DK003B366)
H270:
Freerslev Hegn (DK003B367)
H271:
Annebjerg Skov og Ulkerup Skov (DK005B368)


Bilag 3

Fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder

For hvert fuglebeskyttelsesområde er angivet nummer, navn og den såkaldte NATURA 2000 kode.

F1:
Ulvedybet og Nibe Bredning (DK00FX001)
F2:
Ålborg Bugt, nordlige del (DK00FX002)
F3:
Madum Sø (DK00FX003)
F4:
Rold Skov (DK00FX004)
F5:
Råbjerg Mile og Hulsig Hede (DK00FX005)
F6:
Råbjerg og Tolshave Mose (DK00FX006)
F7:
Lille Vildmose (DK00FX007)
F8:
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle (DK00FX008)
F9:
Nordre Rønner (DK00FX009)
F10:
Læsø, sydlige del (DK00FX345)
F11:
Hirsholmene (DK00FX011)
F12:
Løgstør Bredning, Livø, Feggesund og Skarrehage (DK00EY012)
F13:
Østlige Vejler (DK00EY013)
F14:
Lovns Bredning (DK00EY014)
F15:
Randers og Mariager Fjord (DK00FY015)
F16:
Tjele Langsø (DK00EX016)
F17:
Ålvand Klithede og Førby Sø (DK00EX017)
F18:
Vangså Hede (DK00EX025)
F19:
Lønnerup Fjord (DK00EX019)
F20:
Vestlige Vejler, Arup Holm og Hovsør Røn (DK00EX020)
F21:
Ovesø (DK00EX021)
F22:
Hanstholm Reservatet (DK00EX022)
F23:
Agger Tange (DK00EX023)
F24:
Hjarbæk Fjord og Simested Fjord (DK00EX024)
F25:
Mågerodde og Karby Odde (DK00EX258)
F26:
Dråby Vig (DK00EX026)
F27:
Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme (DK00EY027)
F28:
Nissum Bredning (DK00CX028)
F29:
Flyndersø og Skalle Sø (DK00EY029)
F30:
Kysing Fjord (DK00DX030)
F31:
Stavns Fjord (DK00DX031)
F32:
Farvandet nord for Anholt (DK00DX032)
F33:
Salten Langsø (DK00DY033)
F34:
Skovområde syd for Silkeborg (DK00DZ034)
F35:
Mossø (DK00DY035)
F36:
Horsens Fjord og Endelave (DK00DY036)
F37:
Borris Hede (DK00CX282)
F38:
Nissum Fjord (DK00CX038)
F39:
Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø (DK00CY039)
F40:
Venø, Venø Sund (DK00CY040)
F41:
Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord (DK00CX161)
F42:
Sønder Feldborg Plantage (DK00CX042)
F43:
Ringkøbing Fjord (DK00CX043)
F44:
Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær (DK00BX044)
F45:
Skovområde ved Vejle Fjord (DK00BX045)
F46:
Randbøl Hede (DK00BY046)
F47:
Lillebælt (DK008Z047)
F48:
Hedeområder ved Store Råbjerg (DK00AX048)
F49:
Engarealer ved Ho Bugt (DK00AX049)
F50:
Kallesmærsk Hede og Grærup Langsø (DK00AX050)
F51:
Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb (DK00AX051)
F52:
Mandø (DK00AX052)
F53:
Fanø (DK00AX053)
F54:
Vejen Mose (DK00AX054)
F55:
Skallingen og Langli (DK00AX055)
F56:
Fiilsø (DK00AX056)
F57:
Vadehavet (DK00AY057)
F58:
Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark (DK009X058)
F59:
Pamhule Skov og Stevning Dam (DK009X059)
F60:
Vadehavet/Magisterkog, Rudbøl Sø og Kog, Møgeltønder, Ubjerg Kog, Frederiks Kog og Margrethe Kog (DK009X060)
F61:
Kongens Mose og Draved Skov (DK009X061)
F62:
Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose (DK009X062)
F63:
Sønder Ådal (DK009X063)
F64:
Flensborg Fjord og Nybøl Nor (DK009X064)
F65:
Rømø (DK009X065)
F66:
Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovdrup Skov og Skrøp (DK009X066)
F67:
Ballum og Husum Enge og Kamper Strandenge (DK009X067)
F68:
Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov (DK009X068)
F69:
Kogsbøl og Skast Mose (DK009X069)
F70:
Frøslev Mose (DK009X070)
F71:
Sydfynske Øhav (DK008X071)
F72:
Marstal Bugt og den sydlige del af Langeland (DK008X072)
F73:
Vresen og havet mellem Fyn og Langeland (DK008X073)
F74:
Skove ved Brahetrolleborg (DK008X074)
F75:
Odense Fjord (DK008X075)
F76:
Æbelø og kysten ved Nærå (DK008X076)
F77:
Romsø og sydkysten af Hindsholm (DK008X077)
F78:
Arreskov Sø (DK008X078)
F79:
Ertholmene (DK007X079)
F80:
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne (DK007X080)
F81:
Karrebæk, Dybsø og Avnø Fjorde (DK006X081)
F82:
Bøtø Nor (DK006X082)
F83:
Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand (DK006X083)
F84:
Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord (DK006X084)
F85:
Smålandshavet nord for Lolland (DK006X085)
F86:
Guldborgsund (DK006X086)
F87:
Maribosøerne (DK006X087)
F88:
Nakskov Fjord og Inderfjord (DK006X088)
F89:
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor (DK006X089)
F90:
Klinteskoven (DK006X090)
F91:
Holmegårds Mose og Porsmose (DK006Y091)
F92:
(Udgået)
F93:
Tystrup-Bavelse Sø (DK006Y093)
F94:
Sejerø Bugt og Nekselø (DK005X094)
F95:
Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø (DK005X095)
F96:
Farvandet mellem Skælskør Fjord og Glænø (DK005X096)
F97:
Hov Vig (DK005X097)
F98:
Sprogø og Halskov Rev (DK005X098)
F99:
Saltbæk Vig (DK005X099)
F100:
Tissø, Åmose og Hallenslev Mose (DK005X100)
F101:
Søer ved Bregentved og Gisselfeld (DK005Y101)
F102:
Havet mellem Korshage og Hundested (DK005Y102)
F103:
Gammel Havdrup Mose (DK004X103)
F104:
Ramsø Mose (DK004X104)
F105:
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø (DK004Y105)
F106:
Arresø (DK003X343)
F107:
Jægerspris Nordskov (DK003X107)
F108:
Gribskov (DK003X108)
F109:
Furesø med Vaserne og Farum Sø (DK002Y109)
F110:
Saltholm og omliggende hav (DK002X110)
F111:
Vestamager og havet syd for (DK002X111)
F112:
Ålborg Bugt, østlige del (DK00VA344)
F113:
Sydlige Nordsø (DK00VA347)
F114:
Husby Sø og Nørresø (DK00CB349)
F115:
Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage (DK00CB350)
F116:
Hammeren og Slotslyngen (DK007B351)
F117:
Store Åmose (DK005B352)
F118:
Skjern Å (DK00CB353)
F119:
Klitheder mellem Stenbjerg og Lodbjerg (DK00EB354)
F120:
Svanemose (DK00BB355)
F121:
Stensbæk Plantage og Heder (DK00AB356)
F122:
Sølsted Mose (DK009B357)
F123:
Bøjden Nor (DK008B358)
F124:
Listrup Lyng (DK006X339)
F125:
Maden på Helnæs (DK008B369)


Bilag 4

Fortegnelse over Ramsarområder

For hvert Ramsarområde er angivet nummer og navn.

R1:
Fiilsø
R2:
Ringkjøbing Fjord
R3:
Stadil og Veststadil Fjorde
R4:
Nissum Fjord
R5:
Harboøre og Agger tanger
R6:
Vejlerne og Løgstør Bredning
R7:
Ulvedybet og Nibe Bredning
R8:
Hirsholmene
R9:
Nordre Rønner
R10:
Læsø
R11:
Dele af Randers og Mariager Fjorde og havet udfor
R12:
Farvandet nord for Anholt
R13:
Horsens Fjord og Endelave
R14:
Stavns Fjord med tilstødende farvand
R15:
Lillebælt
R16:
Nærå Strand og Æbelø-området
R17:
Sydfynske Øhav
R18:
Sejerøbugten
R19:
Farvandet mellem Skælskør Nor og Glænø
R20:
Karrebæk, Dybsø og Avnø fjorde
R21:
Farvandet sydøst for Fejø og Femø
R22:
Præstø Fjord, Jungshoved Nor, Ulvshale og Nyord
R23:
Nakskov Fjord og Inderfjord
R24:
Maribosøerne
R25:
Farvandet mellem Lolland og Falster med Rødsand, Guldborgsund og Bøtø Nor
R26:
Ertholmene øst for Bornholm
R27:
Vadehavet
R28:
Lille Vildmose


Bilag 5

Fortegnelse over naturtyper og i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag I og II som er relevante ved udpegning af habitatområder i Danmark

For naturtyperne er angivet naturtypekoden, som den fremgår af habitatdirektivets bilag I, samt dansk navn. Det danske navn forklarer så vidt muligt typen for danske forhold og er ikke i alle tilfælde en eksakt gengivelse af de mere tekniske betegnelser på direktivets bilag. De særligt truede naturtyper og arter på europæisk plan (såkaldt prioriterede) er angivet med stjerne (*).

Naturtyper (habitatdirektivets bilag I)

1110
Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand
1130
Flodmundinger
1140
Mudder- og sandflader blottet ved ebbe
1150
* Kystlaguner og strandsøer
1160
Større lavvandede bugter og vige
1170
Rev
1180
Boblerev
1210
Enårig vegetation på stenede strandvolde
1220
Flerårig vegetation på stenede strande
1230
Klinter eller klipper ved kysten
1310
Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand
1320
Vadegræssamfund1)
1330
Strandenge
1340
* Indlands saltenge
2110
Forstrand og begyndende klitdannelser
2120
Hvide klitter og vandremiler
2130
* Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværklit)
2140
* Kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
2160
Kystklitter med havtorn
2170
Kystklitter med gråris
2180
Kystklitter med selvsåede bestande af hjemmehørende træarter
2190
Fugtige klitlavninger
2250
* Kystklitter med enebær
2310
Indlandsklitter med lyng og visse
2320
Indlandsklitter med lyng og revling
2330
Indlandsklitter med åbne græsarealer med sandskæg og hvene
3110
Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
3130
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
3140
Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
3150
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
3160
Brunvandede søer og vandhuller
3260
Vandløb med vandplanter
3270
Vandløb med tidvis blottet mudder med enårige planter
4010
Våde dværgbusksamfund med klokkelyng
4030
Tørre dværgbusksamfund (heder)
5130
Enekrat på heder, overdrev eller skrænter
6120
* Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand
6210
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige orkidélokaliteter)
6230
* Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund
6410
Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop
6430
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn
7110
* Aktive højmoser
7120
Nedbrudte højmoser med mulighed for naturlig gendannelse
7140
Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand
7150
Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand eller blottet tørv
7210
* Kalkrige moser og sumpe med hvas avneknippe
7220
* Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand
7230
Rigkær
8220
Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter
8230
Indlandsklipper af kalkfattige bjergarter med pionerplantesamfund
8330
Havgrotter, der står helt eller delvis under vand
9110
Bøgeskove på morbund uden kristtorn
9120
Bøgeskove på morbund med kristtorn
9130
Bøgeskove på muldbund
9150
Bøgeskove på kalkbund
9160
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund
9170
Vinteregeskove i østlige (subkontinentale) egne
9190
Stilkegeskove og -krat på mager sur bund
91D0
* Skovbevoksede tørvemoser
91E0
* Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld
   

Dyre- og plantearter (habitatdirektivets bilag II)
Dyr
 
Bredøret flagermus2)
Barbastella barbastellus
Bechsteins flagermus2)
Myotis bechsteinii
Damflagermus
Myotis dasycneme
Odder
Lutra lutra
Gråsæl
Halichoerus grypus
Spættet sæl
Phoca vitulina
Marsvin
Phocoena phocoena
Bæver
Castor fiber
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
Klokkefrø
Bombina bombina
Flodlampret
Lampetra fluviatilis
Bæklampret
Lampetra planeri
Havlampret
Petromyzon marinus
Stavsild
Alosa fallax
Majsild
Alosa alosa
Laks
Salmo salar (kun i ferskvand)
* Snæbel
* Coregonus oxyrhynchus
Stør2)
Acipense r sturio
Hvidfinnet ferskvandsulk3)
Cottus gobio
Pigsmerling
Cobitis taenia
Dyndsmerling
Misgurnus fossilis
Bred vandkalv
Dytiscus latissimus
Lys skivevandkalv
Graphoderus bilineatus
* Eremit
* Osmoderma eremita
Eghjort2)
Lucanus cervus
Violsmælder3)
Limoniscus violaceus
Hedepletvinge
Euphydryas aurinia
Stor ildfugl3)
Lycaena dispar
Stor kærguldsmed
Leucorrhinia pectoralis
Grøn kølleguldsmed
Ophiogomphus cecilia
Stellas mosskorpion
Anthrenochernes stellae
Skæv vindelsnegl
Vertigo angustior
Kildevælds-vindelsnegl
Vertigo geyeri
Sump-vindelsnegl
Vertigo moulinsiana
Flodperlemusling
Margaritifera margaritifera
Tykskallet malermusling
Unio crassus

Planter
 
Enkelt månerude
Botrychium simplex
Vandranke
Luronium natans
Liden Najade
Najas flexilis
Fruesko
Cypripedium calceolus
Mygblomst
Liparis loeselii
Gul stenbræk
Saxifraga hirculus
Krybende Sumpskærm2)
Helosciadium repens (= Apium repens)
Grøn Buxbaumia
Buxbaumia viridis
Blank Seglmos
Drepanocladus vernicosus
Slank Klomos3)
Dichelyma capillaceum
Langbørstet Meesia3)
Meesia longiseta
Rogers Furehætte3)
Orthotrichum rogeri

1) Vadegræs er indført (ca. 1930) til Danmark og er ikkehjemmehørende. Typen kræver derfor ikke beskyttelse.

2) Sporadisk/uregelmæssig forekomst i Danmark. Områder kræves derfor ikke udpeget.

3) Betragtes som uddød i Danmark, men kan evt. dukke op igen.


Bilag 6

Fortegnelse over danske fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet, som er relevante ved udpegning af fuglebeskyttelsesområder i Danmark

Fuglearter angivet med + omfatter arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I, som har regelmæssig forekomst i et eller flere fuglebeskyttelsesområder. De øvrige forekommer regelmæssigt på en eller flere lokaliteter i antal, der har international betydning.

Rødstrubet lom
Gavia stellata +
Sortstrubet lom
Gavia arctica +
Skarv
Phalacrocorax carbo
Rørdrum
Botaurus stellaris +
Sort stork
Ciconia nigra +
Hvid stork
Ciconia ciconia +
Skestork
Platalea leucorodia +
Knopsvane
Cygnus olor
Pibesvane
Cygnus columbianus bewickii +
Sangsvane
Cygnus cygnus +
Sædgås
Anser fabalis
Kortnæbbet gås
Anser brachyrhynchus
Grågås
Anser anser
Bramgås
Branta leucopsis +
Lysbuget knortegås
Branta bernicla hrota
Mørkbuget knortegås
Branta bernicla bernicla
Gravand
Tadorna tadorna
Pibeand
Mareca penelope (=Anas penelope)
Krikand
Anas crecca
Spidsand
Anas acuta
Skeand
Spatula clypeata (=Anas clypeata)
Taffeland
Aythya ferina
Troldand
Aythya fuligula
Bjergand
Aythya marila
Ederfugl
Somateria mollissima
Havlit
Clangula hyemalis
Sortand
Melanitta nigra
Fløjlsand
Melanitta fusca
Hvinand
Bucephala clangula
Lille skallesluger
Mergus albellus +
Toppet skallesluger
Mergus serrator
Stor skallesluger
Mergus merganser
Hvepsevåge
Pernis apivorus +
Rød glente
Milvus milvus +
Havørn
Haliaeetus albicilla +
Rørhøg
Circus aeruginosus +
Blå kærhøg
Circus cyaneus +
Hedehøg
Circus pygargus +
Kongeørn
Aquila chrysaetos +
Fiskeørn
Pandion haliaetus +
Vandrefalk
Falco peregrinus +
Plettet rørvagtel
Porzana porzana +
Engsnarre
Crex crex +
Blishøne
Fulica atra
Trane
Grus grus +
Strandskade
Haematopus ostralegus
Klyde
Recurvirostra avosetta +
Hvidbrystet Præstekrave
Charadrius alexandrinus +
Pomeransfugl
Eudromius morinellus + (=Charadrius morinellus)
Hjejle
Pluvialis apricaria +
Strandhjejle
Pluvialis squatarola
Islandsk Ryle
Calidris canutus
Sandløber
Calidris alba
Almindelig Ryle
Calidris alpina
Brushane
Calidris pugnax + (=Philomachus pugnax)
Lille kobbersneppe
Limosa lapponica +
Stor regnspove
Numenius arquata
Rødben
Tringa totanus
Hvidklire
Tringa nebularia
Tinksmed
Tringa glareola +
Sorthovedet måge
Larus melanocephalus +
Hættemåge
Larus ridibundus
Dværgmåge
Hydrocoloeuos minutus + (=Larus minutus)
Sandterne
Gelochelidon nilotica +
Splitterne
Thallasseus sandvicensis + (Sterna sandvicensis)
Fjordterne
Sterna hirundo +
Havterne
Sterna paradisaea +
Dværgterne
Sterna albifrons +
Sortterne
Chlidonias niger +
Rovterne
Hydroprogne caspia +
Lomvie
Uria aalge
Alk
Alca torda
Tejst
Cepphus grylle
Stor hornugle
Bubo bubo +
Mosehornugle
Asio flammeus +
Perleugle
Aegolius funereus +
Natravn
Caprimulgus europaeus +
Isfugl
Alcedo atthis +
Sortspætte
Dryocopus martius +
Hedelærke
Lullula arborea +
Markpiber
Anthus campestris +
Blåhals
Luscinia svecica +
Høgesanger
Sylvia nisoria +
Rødrygget tornskade
Lanius collurio +


Bilag 7

Fortegnelse over i Danmark naturligt hjemmehørende arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV

For arterne er angivet både det danske og det latinske navn.

Dyrearter
   
Pattedyr
 
Alle arter af flagermus
Microchiroptera spp.
Hasselmus
Muscardinus avellanarius
Birkemus
Sicista betulina
Odder
Lutra lutra
Marsvin
Phocoena phocoena
Alle andre arter af hvaler
Cetacea spp.
Bæver
Castor fiber
Ulv
Canis lupus
   
Krybdyr
 
Markfirben
Lacerta agilis
   
Padder
 
Stor vandsalamander
Triturus cristatus
Klokkefrø
Bombina bombina
Løgfrø
Pelobates fuscus
Løvfrø
Hyla arborea
Spidssnudet frø
Rana arvalis
Springfrø
Rana dalmatina
Strandtudse
Epidalea calamita (=Bufo calamita)
Grønbroget tudse
Bufotes viridis (=Bufo viridis)
   
Fisk
 
Snæbel
Coregonus oxyrhynchus
   
Insekter
 
Bred vandkalv
Dytiscus latissimus
Lys skivevandkalv
Graphoderus bilineatus
Eremit
Osmoderma eremita
Sortplettet blåfugl
Maculinea arion
Grøn mosaikguldsmed
Aeshna viridis
Stor kærguldsmed
Leucorrhinia pectoralis
Grøn kølleguldsmed
Ophiogomphus cecilia
Natlyssværmer
Proserpinus proserpina
   
Bløddyr
 
Tykskallet malermusling
Unio crassus
   
Planter
 
Enkelt månerude
Botrychium simplex
Vandranke
Luronium natans
Liden Najade
Najas flexilis
Fruesko
Cypripedium calceolus
Mygblomst
Liparis loeselii
Gul stenbræk
Saxifraga hirculus
Krybende sumpskærm
Helosciadium repens (= Apium repens)


Bilag 8

Internationale naturbeskyttelsesområder

Natura 2000 Forside

n1

n2.1

n2.2

n3.1

n3.2

n4.1

n4.2

n5.1

n5.2

n6

n7

N8.1 NY

N8.2 NY

n9

n10

n11

n12.1

n12.2

n13

n14

n15

n16

n17.1

n17.2

n18

n19.1

n19.2

n19.3

n19.4

n20

n21.2

n21.2

n23

n24.1

n24.2

n25

n26

n27.1

n27.2

n28

n29

n30

n31

n32

n33

n34

n35

n36

n37

n38

n39

n40

n41

n42

n43.1

n43.2

n43.3

n43.4

n43.5

n44.1

n44.2

n45

n46

n47.1

n47.2

n47.3

n47.4

n47.5

n48

n49

n50

n51

N52 NY

n53

n54

n55

n56

N57.1 NY

N57.2 NY

n58

n59

n60

n61

n62

n63

n64.1

n64.2

n64.3

n64.4

n64.5

n64.6

n64.7

n64.8

n64.9

n65

n66

n67

n68

n69

n70

n71

n72

N73 NY

n74

n75

n76.1

n76.2

n77

n78

n79

n80

n81

n82.1

N82.2

n83

n84

n85

n86

n87

n88

N89.1 NY

N89.2 NY

n90

N91

n92

n93

n94

n95.1

n95.2

n96

n96.2

n96.3

n96.4

n96.5

n96.6

n97

n98.1

n98.2

n99

n100

n101

n103

n104

n105

n106

n107

n108

n109

n110

n111

n112.1

n112.2

n112.3

n113

n114

n115

n116

n117

n118.1

n118.2

n119

n120

n121

N122-1

N122-2

N122-3

n122.4

n123.1

n123.2

N124.1 NY

N124.2 NY

n125

n126

n127

n128

n129

n130

n131.1

n131.2

n131.3

n132

n133.1

n133.2

n133.3

n133.4

n133.5

134.1

134.2

134.3

n135

n136.1

n136.2

N137.1 NY

N137.2 NY

N139.1 NY

N139.2 NY

n140

n141

n142

n143

N144.1 NY

N144.2 NY

N144.3 NY

n145

N146 NY

n147

n148

n149

n150

n151

n152

n153.1

n153.2

N154 NY

n155

n156

n157

n158

n159

n160.1

n160.2

n160.3

n160.4

n161

n162.1

n162.2

n163.1

n163.2

n164

n166

n167

n168

n169

n170

n171.1

n171.2

n171.3

n172

n173.1

n173.2

N174.1

N174.2

n175.1

n175.2

n176

n177

n178

n179.1

n179.2

n180

n181

n182

n183

n184.1

n184.2

n185

n186

n187

n188

n189

N190

N191

N192

N193

n194

n195

n196

n197.1

n197.2

n198

n200

n201

n202

n203

N204

n205

n206

N207

n208

N209

n210

n211

n212

N213-1

n213.2

n213.3

N213-4

N213-5

n214

n215

n216.1

n216.2

n217

n218.1

n218.2

n218.3

N219

n220

n221

n222

n223

n224.1

n224.2

n224.3

n225

N226.1

n226.2

n227

n228.1

n228.2

n229.1

n229.2

n230

n231

n232.1

n232.2

n233

n234

n235

n236

n237

n238

n239.1

n239.2

n239.3

n239.4

n240

n241

n242

n243

n244.1

n244.2

n245

n246

N247

N248

N249

N250

n251

n252

n253

n254.1

n254.2

N255.1 NY

N255.2 NY

N255.3 NY

N255.4 NY

n256.1

n256.2

n257

n258

n259

N260.1 NY

N260.2 NY

N260.3 NY

n261

n262.1

n262.2


Bilag 9

Habitatområder

Habitat-forside

H1

H2 ny

H3-1

H3-2

H4-1

H4-2

H5-1

H5-2

H6

H7

H9

H10

H11

H12-1

H12-2

H13

H14

H15

H16

H17

H18-1

H18-2

H19

H20-1

H20-2

H21-1

H21-2

H21-3

H21-4

H22

H23

H24

H25

H26

H27-1

H27-2

H28

H29

H30

H31

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

H39

H40

H41

H42

H43-1

H43-2

H43-3

H43-4

H43-5

H44

H45

H46

H47

H48 NY

H49

H50

H51

H52

H53

H54

H55

H56

H57-1

H57-2

H57-3

H57-4

H57-5

H57-6

H57-7

H57-8

H58

H59

H60

H61

H62

H63

H64

H65

H66

H67

H68

H69

H70

H71-1

H71-2

H72

H73

H74

H75

H76

H77

H78-1

H78-2

H79

H80

H81

H82

H83

H84-1

H84-2

H85-1

H85-2

H85-3

H85-4

H85-5

H85-6

H86

H87

H88

H89

H90

H91

H92

H93

H94

H95

H96-1

H96-2

H96-3

H97

H98

H99

H100

habitat 101

h102.2

h102.1

h103

h104

h105

H106-1

H106-2

H106-3

h107.1

h107.2

h108.2

h108.1

h109

h110

h111

h113

h113

h114

h115.1

h115.2

h115.3

h116

h117.1

h117.2

h117.3

h117.4

h117.5

h118.1

h118.2

h118.3

h119

h120.1

h120.2

H121.1 NY

H121.2 NY

H123.1 NY

H123.2 NY

h124

h125

h126

h126

h128

H129 NY

h130

h131

h132

h133

h134.1

h134.2

h135

h136

h137

h138

h139

h140

h141.1

h141.2

h141.3

h141.4

h142.1

h142.2

h143.1

h143.2

h143.3

h144.1

h144.2

h144.3

h145

h146

h147

h148

h149

h150.1

h150.2

h150.3

h151

h152.1

h151.2

H153-1

H153-2

h154

h155

h156

h157

h158

h159

h160.1

h160.2

h161

h162

h163

h164

H165

H166

H167

H168

H169

h170

h171

h172

h173.1

h173.2

h174

h176

h177

h177

h178

h179

h180

H181.1

H181.2

h182

h183

h184.1

h184.2

h184.3

h184.4

h184.5

h185.1

h185.2

h186

h186

h188.1

h188.2

h189

h190.1

h190.2

h191.1

h191.2

h191.3

h192

h193

h194

h195

H196 NY

h197

h198

h199

h200

h201

h202

h203

h204

h205

h206

h207

h208

h209

h210

h211

h212

H213-1

H213-2

H213-3

h213.4

h214

h215

H216 NY

h217

h218.1

h218.2

h218.3

h219

h220

h221

h222

h223

H224.1 NY

H224.2 NY

H224.3 NY

h225

h226

h227

h128.1

h228.2

h229.1

h229.2

h230

h231

h232.1

h232.2

h233

h234

h235

h235

h237

h238

h239

h240

h241

h242

h243

H244.1 NY

H244.2 NY

h245.1

h245.2

h246.1

h246.2

h246.3

h247

h248.1

h248.2

h249

h250.1

h250.1

H251 NY

h252

H253

h254

h255

H256

H257

H258

H259

h260

h261

h262

h263

H264.1 NY

H264.2 NY

H264.3 NY

H264.4 NY

h265.1

h265.2

h266

h267

h268

H269.1 NY

H269.2 NY

H269.3 NY

h270

h271.1

h271.2


Bilag 10

Fuglebeskyttelsesområder

Fugl-forside

F1

F2

F3

F4

F5-1

F5-2

F6-1

F6-2

F7

F8

F9

F10

F11

F12

F13

F14

F15

F16

F17

F18

F19

F20

F21

F22

F23

F24

F25

F26

F27

F28

F29

F30

F31

F32

F33

F34

F35

F36

F37

F38

F39

F40

F41

F42

F43

F44

F45

F46-1

F46-2

F47-1

F47-2

F48

F49

F50

F51-1

F51-2

F52

F53

F54

F55-1

F55-2

F56

F57-1

F57-2

F58-1

F58-2

F59

F60.1 NY

F60.2 NY

F61

F62-1

F62-2

F63

F64-1

F64-2

F65-1

F65-2

F65-3

F66-1

F66-2

F67

F68

F69

F70

F71

F72

F73

F74

F75

F76

F77

F78

F79

F80

F82

F83

F84

F85

F86

F87

F88-1

F88-2

F89

F90-1

F90-2

F90-3

F91

F93

F94

F95-1

F95-2

F95-3

F96

F97

F98

F99

F100

F101

F102

F103

F104

F105.1 NY

F105.2 NY

F106-1

F106-2

F106-3

F107

F108

F109

F110

F111

F112

F113

F114

F115 ny

F116-1

F116-2

F117

F118

F119-1

F119-2

F120-1

F120-2

F121

F122

F123-1

F123-2

F124

F125-1ny

F125.2 NY


Bilag 11

Ramsarområder

R - forside

R1

R2

R3

R4 NY

R5

R5-2

R6-1

R6-2

R6-3

R6-4

R6-5

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15-1

R15-2

R16

R17

R18-1

R18-2

R19-1

R19-2

R19-3

R20

R21

R22

R23-1

R23-2

R24

R25.1 NY

R25.2 NY

R26

R27-1

R27-2

R27-3

R27-4

R27-5

R27-6

R27-7

R27-8

R27-9

R27-10

R27-11

R27-12

R27-13

R27-14

R27.15

R28

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle, EU-Tidende 2010, nr. L 20, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2013/17/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende miljø på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-Tidende 2013, nr. L 158, side 193, samt Ramsar-konventionen af 2. februar 1971 om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle, jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 26 af 4. april 1978 og senere bekendtgørelser, senest nr. 55 af 11. august 1987 og nr. 109 af 20. oktober 1994.