Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens delegerede forordning om indsættelse af et nyt bilag I og II i den omarbejdede Bruxelles I-forordning og af ændringer til bilag til Luganokonventionen

I medfør af § 9, stk. 2, i lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område, jf. lov nr. 1563 af 20. december 2006 om Bruxelles I-forordningen m.v., som ændret ved lov nr. 518 af 28. maj 2013 og lov nr. 670 af 8. juni 2017, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/281 af 26. november 2014 om indsættelse af et nyt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område gælder her i landet.

§ 2. Bestemmelserne i de ændringer til bilagene til Luganokonventionen af 30. oktober 2007, som fremgår af berigtigelsesprotokol af 20. oktober 2011, EU-tidende 2014, nr. L 18, side 70, og depositarmeddelelse af 11. april 2016 og 27. maj 2016, EU-tidende 2017, nr. L 57, side 63, gælder her i landet.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. november 2018.

Justitsministeriet, den 30. oktober 2018

Søren Pape Poulsen

/ Lars Solskov Lind