Den fulde tekst
L 69
Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om aktiv socialpolitik. (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med
helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb).
Af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 10/10 18
Lovf som fremsat 10/10 18
1.beh 25/10 18
Betænkning 28/11 18
2.beh 4/12 18
3.beh 6/12 18
Lovf som vedt 6/12 18
Lov nr 1522 af 18. december 2018
Ordførere: (1.beh) Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Laura Lindahl (LA), Torsten Gejl (ALT), Rasmus Helveg Petersen (RV), Karsten Hønge (SF), Erik Lund (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven indsættes en bestemmelse i lov om sygedagpenge og i lov om aktiv socialpolitik, som regulerer arbejdsgiverens ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, der indgår i en sag i kommunen eller i Ankestyrelsen.
Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren ikke efter forvaltningslovens §§ 9, 19 og 24 skal have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige eller lægelige oplysninger, der indgår i en sag om refusion af sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, selv om arbejdsgiveren er part i sagen.
Arbejdsgiveren skal dog fortsat have ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine økonomiske interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion. Dette gælder dog ikke, hvis der er afgørende hensyn til lønmodtagers interesse i hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter.
På denne måde søges sikret en bedre balance mellem på den ene side lønmodtagerens interesse i at hemmeligholde helbredsmæssige og lægelige oplysninger over for arbejdsgiveren og på den anden side arbejdsgiverens ret til at varetage sin egne interesser i en sag om helt eller delvis afslag på refusion.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.