Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Målrettet indsats imod fravær, herunder lokale måltal og offentliggørelse af fraværstal
Kapitel 2 Fælles regler om fraværsregistrering og -reaktion
Kapitel 3 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

I medfør af § 43, stk. 3, i lov nr. 1716 af 27. december 2016 om de gymnasiale uddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Målrettet indsats imod fravær, herunder lokale måltal og offentliggørelse af fraværstal

§ 1. Institutionen fastsætter sine studie- og ordensregler, jf. bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser, så de danner grundlag for en målrettet indsats imod fravær og for at opfylde måltallet for nedbringelse af fraværet, jf. § 2.

§ 2. Institutionen fastsætter som en del af sine studie- og ordensregler årligt et måltal for nedbringelse af institutionens samlede fravær i det kommende skoleår i forhold til det faktiske fravær i det foregående skoleår. Reglen i § 1, stk. 4, 2. pkt. om offentliggørelse af studie- og ordensregler, i den bekendtgørelse, der er nævnt i § 1, finder ikke anvendelse for måltallet.

§ 3. Institutionen offentliggør oplysning om det samlede fravær i det foregående skoleår på institutionens hjemmeside. Oplysningen skal som minimum være tilgængelig på hjemmesiden i hele det skoleår, der følger umiddelbart efter det skoleår, som oplysningen vedrører.

Kapitel 2

Fælles regler om fraværsregistrering og -reaktion

§ 4. Institutionen registrerer digitalt og i overensstemmelse med persondatalovgivningen elevens deltagelse i undervisningen, herunder aflevering af skriftlige opgaver og deltagelse i elevrådsmøder og møder i faste råd, jf. § 10, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 84 af 30. januar 2013 om elevråd ved institutioner for almengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Dette gælder også fravær efter § 5, stk. 2-3.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 af elevens deltagelse i lektioner og anden undervisning, som eleven har mødepligt til, bortset fra de i stk. 1 nævnte elevrådsmøder og møder i faste råd, sker straks ved begyndelsen af lektionen og den anden undervisning, som eleven har mødepligt til. Hvis eleven derefter, inden mødepligten til lektionen eller undervisningen ophører, afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin mødepligt, registrerer institutionen dette straks.

Stk. 3. Eleven registreres fuldt ud fraværende fra en lektion og anden undervisning, som er omfattet af stk. 2, når eleven ikke møder rettidigt hertil, og når eleven i øvrigt afbryder sin deltagelse og herved ikke opfylder sin mødepligt til lektionen eller undervisningen.

§ 5. Eleven har regelmæssigt efter nærmere regler fastsat af institutionen mulighed for at kontrollere og digitalt at afgive bemærkninger til registreringen af sin egen deltagelse i undervisningen, herunder om årsagen til eventuelt fravær, for eksempel sygdom.

Stk. 2. Institutionen giver særskilt mulighed for, at eleven til en registrering af fravær digitalt kan oplyse, om fraværet er begrundet i elevens opfyldelse af sine forpligtelser efter lovgivningen, for eksempel deltagelse i Forsvarets Dag eller varetagelse af et borgerligt ombud.

Stk. 3. Institutionen giver endvidere særskilt mulighed for, at eleven til registreringer af fravær digitalt kan oplyse, at fraværet er begrundet i deltagelse i elevdemokratiske møder og lignende, der ikke er sidestillet med undervisning, jf. § 10, stk. 2, i den bekendtgørelse, der er nævnt i § 4, stk. 1.

§ 6. Institutionen reagerer prompte og passende på elevens fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver med henblik på varigt at undgå yderligere fravær og manglende rettidig aflevering af skriftlige opgaver, jf. bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Stk. 2. Institutionen kan kun træffe en afgørelse om iværksættelse af en sanktion efter § 6, stk. 1, nr. 5-8, i den i stk. 1 nævnte bekendtgørelse, der er begrundet i en elevs fravær fra undervisningen, hvis den del af elevens fravær, der ikke er begrundet i forhold, som er nævnt i § 5, stk. 2 og 3, kan begrunde sanktionen. Dette gælder dog ikke, i det omfang elevens fravær begrundet i forhold, der er nævnt i stk. § 5, stk. 3, overstiger, hvad der efter institutionens vurdering kan anses for rimeligt.

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. oktober 2018.

Stk. 2. Institutionen fastsætter snarest og senest den 1. januar 2019 sit måltal efter § 2 for nedbringelse af institutionens samlede fravær i skoleåret 2018-2019.

Stk. 3. Institutionens offentliggørelse efter § 3 af oplysning om det samlede fravær i skoleåret 2017-2018 sker senest den 1. januar 2019. Oplysningen skal være tilgængelig på hjemmesiden i hele den resterende del af skoleåret 2018-2019.

§ 8. § 8, nr. 2, 2. pkt., og § 9 i bekendtgørelse nr. 1077 af 13. september 2017 om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser ophæves.

Undervisningsministeriet, den 11. oktober 2018

Merete Riisager

/ Jens Refslund Poulsen