Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2018)

Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)

(Lovforslag nr. L 77)

Dette lovforslag har til formål at indføre en 3-årig karantæneordning i ydelsessystemet for dømte bandekriminelle. Karantæneordningen indgik i Aftale om finansloven for 2018, som er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. Derudover foreslås ændringer i tilbagebetalingsreglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Karantæneordningen omfatter bandekriminelle, som ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, fordi lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben m.v.

Karantæneordningen medfører, at den dømte i en 3-årig karantæneperiode efter udstået straf højst vil kunne modtage en række forsørgelsesydelser på integrationsydelsesniveau, at karantæneperioden på 3 år ikke medregnes ved beregning af optjening af retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp, og at den dømte vil blive udelukket fra en række forsikringsbaserede ydelser i den 3-årige karantæneperiode.

Lovforslaget indeholder endvidere ændringer i tilbagebetalingsreglerne i lov om aktiv socialpolitik. Den ene ændring betyder, at hvis borgeren vinder en klagesag og f.eks. har haft ret til sygedagpenge i stedet for kontanthjælp, skal opgørelsen af borgerens tilgodehavende ske inden skatteindeholdelsen for at sikre, at der ikke opstår uhensigtsmæssige tilbagebetalingskrav mod borgeren. Den anden ændring skal sikre, at personer, der modtager hjælp til boligindskud og fraflytter senere end 3 år efter tildelingen af hjælpen, ikke kan beholde et udbetalt indskud med henvisning til, at kommunens tilbagebetalingskrav er bortfaldet.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2019. Loven finder ikke anvendelse for domme efter straffelovens § 81 a, der vedrører forhold begået inden lovens ikrafttræden.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkninger hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.