Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om Binævnet

I medfør af § 2, stk. 1 og 3, i lov om biavl, jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 4. januar 2017 og efter bemyndigelse, fastsættes: Binævnets sammensætning

§ 1. Binævnet består af en formand, der udpeges af miljø- og fødevareministeren, samt 12 medlemmer der udnævnes af direktøren for Landbrugsstyrelsen efter indstilling fra:

Aarhus Universitet, Naturvidenskab og Teknologi, Institut for Agroøkologi (1 medlem).

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Institut for Plante- og Miljøvidenskab (1 medlem).

Danmarks Biavlerforening (1 medlem).

Danske Biavleres Landsforening (1 medlem).

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere (1 medlem).

Dronningeavlerforeningen af 1921 (1 medlem).

ErhvervsBiavlerne (1 medlem).

Frøsektionen – Landbrug & Fødevarer (1 medlem).

Danmarks Naturfredningsforening (1 medlem).

Landbrug & Fødevarer (1 medlem).

Fødevarestyrelsen (1 medlem).

Miljøstyrelsen (1 medlem).

Stk. 2. Ministeren kan udnævne formanden blandt nævnets medlemmer.

Stk. 3. Binævnets medlemmer udpeges for indtil 3 år ad gangen. Fratræder et medlem inden udløbet af funktionsperioden, udnævnes et nyt medlem for den resterende periode. Genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Direktøren for Landbrugsstyrelsen udnævner en suppleant for hver af nævnets medlemmer. Suppleanterne udnævnes efter indstilling fra hver af de under stk. 1 nævnte organisationer og institutioner. Suppleanterne kan kun deltage i Binævnets møder, når vedkommende medlem har forfald.

Opgaver og arbejdsform

§ 2. Binævnet har til opgave at rådgive miljø- og fødevareministeren og direktøren for Landbrugsstyrelsen i spørgsmål vedrørende lov om biavl og om regler fastsat i medfør heraf. Nævnet har endvidere til opgave at rådgive om implementering af EU-regler og andre internationale forpligtelser. Herudover kan Binævnet rådgive ministeren i andre spørgsmål om biavlen og dens udviklingsmuligheder.

§ 3. Binævnet afholder mindst et årligt møde.

Stk. 2. Nævnet kan indkaldes til møde efter formandens beslutning, af Landbrugsstyrelsen eller på begæring af mindst 5 medlemmer.

§ 4. Emner som Binævnet skal udtale sig om, behandles normalt på møder. Skriftlig behandling kan dog finde sted, hvis behandling ikke kan afvente næste ordinære møde.

§ 5. Binævnet kan indkalde særligt sagkyndige til at deltage i behandlingen af punkter på dagsorden.

Stk. 2. Nævnet kan nedsætte underudvalg til behandling af særlige spørgsmål.

Stk. 3. Formanden kan, medmindre et flertal af nævnsmedlemmerne modsætter sig dette, indbyde andre end nævnets medlemmer til at deltage i et nævnsmøde eller en del af det.

§ 6. Alle der deltager i Binævnets arbejde er underkastet de til enhver tid gældende forvaltningslove, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og inhabilitet.

§ 7. Binævnet udtaler sig om spørgsmål, sekretariatet forelægger for nævnet eller som nævnet på eget initiativ tager op til behandling.

Sekretariatsbetjening

§ 8. Landbrugsstyrelsen er sekretariat for Binævnet og deltager i nævnets møder.

Stk. 2. Forberedelse af nævntes møder, herunder fastlæggelse af dagsorden, varetages af sekretariatet efter aftale med formanden. Sekretariatet indkalder udvalget til ordinære møder med mindst 1. måneds varsel med angivelse af dagsorden. Eventuelle bilag skal så vidt muligt fremsendes inden mødet. Bilag der skal behandles fortroligt, vil blive mærket med “Fortroligt”.

Stk. 3. Sekretariatet udarbejder, snarest muligt efter et møde i nævnet, referat med angivelse af trufne beslutninger samt hovedindholdet af drøftelserne. Sekretariatet fremsender referatet til nævnets medlemmer til godkendelse. Suppleanterne modtager kopi af det endelige referat til orientering.

Ikrafttræden

§ 9. Forretningsordenen træder i stedet for forretningsorden for Binævnet af 26. oktober 2012.

Landbrugsstyrelsen, den 15. oktober 2018

Jette Petersen