Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Optagelse på valglisten efter ansøgning
Kapitel 2 Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten
Kapitel 3 Ansøgningens indhold
Kapitel 4 Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen
Kapitel 5 Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
Kapitel 6 Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
Kapitel 7 Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.
Kapitel 8 Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten
Kapitel 9 Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, fastsættes:

Kapitel 1

Optagelse på valglisten efter ansøgning

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for vælgere, der er omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland.

Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været bopælsregistreret i CPR.

Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-4, jf. § 18, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 7.-dagen før valgdagen.

Kapitel 2

Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune i Danmark, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR (ansøgerens seneste bopælskommune).

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning hertil, hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens seneste bopælskommune.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøgningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. dog stk. 3. Formularen kan udfyldes i en digital selvbetjeningsløsning, der er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fastsætte betingelser for, at de formularer, der er nævnt i 1. og 2. pkt., er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten.

Stk. 3. Ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget kan i forbindelse med anmeldelse af udrejse tillige indgives i en digital selvbetjeningsløsning, såfremt selvbetjeningsløsningen er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Benytter vedkommende kommune en blanket til anmeldelse af fraflytning til udlandet (udrejseblanket), kan ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget tillige indgives på denne blanket, såfremt blanketten er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller på valg.oim.dk.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til udlandet, får vejledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af udrejse indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget i en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes.

Kapitel 3

Ansøgningens indhold

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og

5) adresse i udlandet eller - hvis en sådan ikke haves - en kontaktadresse i Danmark.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til udlandsopholdet. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om udlandsopholdets forventede varighed.

Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.

Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers

1) fulde navn,

2) personnummer,

3) udrejsedato,

4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og

5) adresse i udlandet.

Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers udlandsophold. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om den forventede varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers udlandsophold.

Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter dennes udrejse.

Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal ansøgerens navn anføres på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Kapitel 4

Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen

§ 5. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter § 16, stk. 1, i lov om valg til Folketinget indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til denne kommune.

Stk. 2. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende er bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Stk. 3. Er ansøgeren flyttet til Færøerne eller Grønland, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland, og at den pågældende kan ansøge om at blive optaget på valglisten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark efter § 14 b, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Kommunalbestyrelsen vedlægger et ansøgningsskema til brug for ansøgning efter 1. pkt. sammen med underretningen af ansøgeren.

§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 2, og er en ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, i forbindelse med anmeldelse af udrejse ikke indgivet på en digital selvbetjeningsløsning eller en udrejseblanket, der er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 18, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen dog kun undlade at behandle ansøgningen, hvis der er særlig grund hertil.

Stk. 2. Er der i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse på valglisten i medfør af andre bestemmelser end § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

§ 7. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om

1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig,

2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR,

3) ansøgningen er dateret, samt

4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., ansøgerens navn er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7.

Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om

1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig,

2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, samt

3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samlever.

§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen den pågældende, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Kommunalbestyrelsen skal meddele ansøgeren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke opfylder.

Kapitel 5

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

§ 9. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i anmeldelsen af udrejse og oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer og seneste adresse i Danmark eller på grund af manglende oplysninger herom i anmeldelsen af udrejse tvivl om ansøgerens identitet, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

Stk. 2. Er anmeldelsen af udrejse ikke dateret og ikke indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

Stk. 3. Er anmeldelsen af udrejse ikke underskrevet af ansøgeren, eller er ansøgerens navn ikke anført på det sted i anmeldelsen af udrejse, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

§ 10. Er en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i overensstemmelse med § 3, stk. 3, og er betingelserne i §§ 5, 6, stk. 2, og 9 opfyldt for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig, og

2) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men er der anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning er blevet optaget på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.

Kapitel 6

Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema

§ 11. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.

Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, og er ansøgningsskemaet ikke indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., ansøgerens navn ikke anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgnævnet.

§ 12. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgnævnet.

§ 13. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema i overensstemmelse med § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§ 5, 11 og 12 opfyldt for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt

1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig,

2) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig,

3) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 2 i lov om valg til Folketinget, og

4) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i Danmark i CPR. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men ikke de øvrige betingelser i stk. 1, nr. 2-4, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgnævnet.

§ 14. Videresender kommunalbestyrelsen efter § 11, stk. 4, § 12, 2. pkt., eller § 13, stk. 2, ansøgningsskemaet til Valgnævnet, træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3. Når kommunalbestyrelsen videresender ansøgningsskemaet til Valgnævnet, giver kommunalbestyrelsen Valgnævnet oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald kan afgive stemme på valgdagen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens videresendelse til Valgnævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen.

Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden dateringen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgningen til kommunen med en anmodning om, at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om at indsende en ansøgning på ny.

Kapitel 7

Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.

§ 15. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på valglisten efter § 10, stk. 1, og § 13, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren herom.

Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,

1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 18, stk. 1 henholdsvis stk. 2,

2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne periode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valglisten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande,

3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regionale valg,

4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet angives,

5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregistrerer sig i CPR, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og

6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten ved fornyet udlandsophold, at der indgives ansøgning herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede udlandsophold registreres i CPR som udrejst.

Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 18, stk. 3.

Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, ikke kan fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

§ 16. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på valglisten efter § 14, giver Valgnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 15, stk. 2 og 3 henholdsvis stk. 2 og 4.

Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige kommunalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 17.

Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen herom.

§ 17. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette til CPR afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.

Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som ansøgeren har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, stk. 4.

Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, skal ikke indberettes til CPR.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, optages manuelt på valglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 18.

Kapitel 8

Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten

§ 18. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede udrejsedato i CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som vælgeren har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, stk. 4, jf. dog stk. 4 og 5.

Stk. 3. Indgiver en vælger, der er optaget på folketingsvalglisten i henhold til § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.

Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget inden udløbet af 2-årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse i Danmark.

Kapitel 9

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, ophæves.

Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten træffes fra og med den 1. november 2018 efter reglerne i denne bekendtgørelse, uanset om ansøgning om optagelse er indgivet før den 1. november 2018.

Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som inden den 1. april 2001 efter ansøgning var optaget på valglisten, forbliver optaget på valglisten efter de inden den 1. april 2001 gældende regler.

Stk. 5. Den meddelelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, har fortsat gyldighed, indtil den erstattes i medfør af § 3, stk. 2, 3. pkt.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 29. oktober 2018

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov