Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1327 af 29. november 2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, § 16 c, § 16 d, § 17, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 735 af 8. juni 2018, § 18, stk. 1, nr. 1, § 18 b, § 20, 2. pkt., § 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, i lov om buskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. november 2012, og § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til §§ 12 og 13 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen« til: »Færdselsstyrelsen« og »Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens« til: »Færdselsstyrelsens«.

3. I § 3 indsættes som stk. 2 og 3:

»Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 8 a omfatter førere af dansk indregistrerede varebiler eller vogntog, hvortil der kræves kørekort til kategori B, B+ eller B/E samt tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 8 b omfatter fysiske eller juridiske personer, der udbyder uddannelse til erhvervelse af grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som anført i kapitel 8 a.«

4. Efter kapitel 8 indsættes:

»Kapitel 8 a

Krav til kvalifikationer og uddannelse for varebilschauffører

Varebilschaufføruddannelsesbevis

§ 54 a. For at føre en varebil eller et vogntog skal chaufføren være i besiddelse af et varebilschaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer eller efteruddannelse som foreskrevet i dette kapitel.

Stk. 2. Chauffører, der er i besiddelse af et chaufføruddannelsesbevis udstedt i henhold til kapitel 3 eller 4, er fritaget for pligten til at være i besiddelse af et varebilschaufføruddannelsesbevis.

Stk. 3. Varebilschaufføruddannelsesbeviset eller chaufføruddannelsesbeviset skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Krav til grundlæggende kvalifikationsuddannelse

§ 54 b. En chauffør kan erhverve grundlæggende kvalifikationer gennem deltagelse i en grunduddannelse hos en uddannelsesudbyder, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Grunduddannelsen skal have en varighed på mindst tre dage (22 timer), heraf mindst fire timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Uddannelsen kan deles op i kurser af én dags varighed med mindst syv sammenhængende timer. Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder.

Stk. 3. Grunduddannelsen skal omfatte de emner, som er angivet i bilag 3. Emnet førstehjælp skal omfatte undervisning i ”Førstehjælp for erhvervschauffører”, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Stk. 4. Grunduddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Undtagelse på grund af erhvervede rettigheder

§ 54 c. En chauffør, der i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør, er fritaget for pligten til at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse.

Stk. 2. En chauffør omfattet af stk. 1 skal første gang gennemføre en efteruddannelse efter § 54 d inden for fristen angivet i bilag 4. Chaufføren skal herefter gennemføre en efteruddannelse hvert femte år.

Krav til efteruddannelse

§ 54 d. En chauffør, der har erhvervet et varebilschaufføruddannelsesbevis for opnåede grundlæggende kvalifikationer som anført i § 54 b, skal hvert femte år gennemføre en efteruddannelse hos en uddannelsesudbyder, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Efteruddannelsen skal have en varighed på mindst to dage (15 timer), heraf mindst fire timers undervisning i førstehjælp. Der må ikke ske en reduktion af antallet af timer på grundlag af en individuel kompetencevurdering. Uddannelsen kan deles op i kurser af én dags varighed med mindst syv sammenhængende timer. Uddannelsen skal gennemføres inden for tre måneder.

Stk. 3. Efteruddannelsen skal omfatte ajourføringer inden for de emner, som er angivet i bilag 3. Emnet førstehjælp skal omfatte undervisning i ”Førstehjælp for erhvervschauffører”, jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan.

Krav til indgivelse af ansøgning

§ 54 e. Ansøgning om varebilschaufføruddannelsesbevis fra en person, der har gennemført og bestået uddannelserne i § 54 b og § 54 d, indgives digitalt til Færdselsstyrelsen gennem uddannelsesudbyderen via styrelsens bevisadministrationssystem.

Stk. 2. Ansøgning om ændring af et varebilschaufføruddannelsesbevis indsendes til den uddannelsesudbyder, hvor uddannelsen er gennemført, eller til Færdselsstyrelsen. Ansøgning om erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis indgives via styrelsens bevisadministrationssystem.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen udsteder et midlertidigt varebilschaufføruddannelsesbevis med gyldighed i en måned, når det er fastslået, at ansøgeren opfylder betingelsen for udstedelse af, ændring af eller erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis. Det midlertidige varebilschaufføruddannelsesbevis skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.

Stk. 4. Varebilschaufføruddannelsesbeviset udstedes med en gyldighedstid på fem år. Ændring af eller erstatning for et varebilschaufføruddannelsesbevis udstedes dog med samme udløbsdato som det bevis, der erstattes.

§ 54 f. Ansøgning om fritagelse for at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse efter § 54 c, stk. 1, indgives til Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. En ansøger efter stk. 1 skal indsende dokumentation for, at vedkommende i perioden den 1. juli 2009 til den 30. juni 2019 i mindst to år som hovedbeskæftigelse har været varebilschauffør og været aflønnet herfor.

Stk. 3. Færdselsstyrelsen udsteder en bekræftelse på fritagelse for at gennemføre en grundlæggende kvalifikationsuddannelse, når det er fastslået, at ansøgeren opfylder betingelserne herfor. Bekræftelsen skal medbringes under kørslen og skal på forlangende forevises for kontrolmyndighederne.«

5. Efter kapitel 8 a indsættes:

»Kapitel 8 b

Godkendelse af uddannelser for førere af varebiler m.v.

Godkendelse af grund- og efteruddannelse

§ 54 g. Uddannelserne i § 54 b og § 54 d og uddannelsesudbyderne godkendes af Færdselsstyrelsen, hvis uddannelserne opfylder indholdskravene angivet i bilag 3, og hvis uddannelserne og prøverne skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse efter stk. 1, hvis uddannelsesudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Krav til uddannelsesudbyderens oplysningspligt

§ 54 h. Uddannelsesudbyderen skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt uddannelsesudbyderen og den grund- eller efteruddannelse, som udbydes. Uddannelsesudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisterne eller sikre, at de bliver meddelt klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om uddannelsen.

Krav til indgivelse af ansøgning

§ 54 i. Ansøgning om godkendelse af uddannelserne i § 54 b og § 54 d og uddannelsesudbydere indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt skema på Færdselsstyrelsens hjemmeside og skal indeholde en undervisningsplan for uddannelsen og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt.

Krav til Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsfrister m.v.

§ 54 j. Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside sine frister for behandling af godkendelse af uddannelsesudbydere og uddannelser.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 54 k. Færdselsstyrelsen kvitterer hurtigst muligt for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en uddannelsesudbyder og uddannelse. Kvitteringen skal indeholde

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 54 j, og

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Tilsyn

§ 54 l. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med uddannelsesudbydere, der er godkendt i henhold til kapitel 8 b. Uddannelsesudbyderne skal give repræsentanter for Færdselsstyrelsen adgang til at overvære undervisning og afsluttende prøver.«

6. § 56 affattes således:

»§ 56. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1 og 3, § 26, stk. 1, § 30, § 39, stk. 1, § 53, stk. 1, § 54, stk. 1, § 54 a, stk. 1 og 3, § 54 e, stk. 3, 2. pkt., og § 54 f, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 2. En arbejdsgiver kan straffes med bøde, hvis denne ikke har sikret sig, at dennes chauffører i overensstemmelse med bekendtgørelsens regler herom er i besiddelse af varebilschaufføruddannelsesbevis eller chaufføruddannelsesbevis samt opfylder alders- og erfaringskravene fastsat i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

7. Som bilag 3 indsættes bilag 1 til denne bekendtgørelse.

8. Som bilag 4 indsættes bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 54 a, stk. 1 og 3, § 54 e, stk. 3, 2. pkt., § 54 f, stk. 3, 2. pkt. og § 56, som affattet ved denne bekendtgørelses § 1, nr. 4 og 6, træder i kraft den 1. juli 2019.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 23. oktober 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

»Bilag 3

Fortegnelse over emner, der skal indgå i grunduddannelsen, jf. § 54 b og efteruddannelsen, jf. § 54 d

1. Færdselsregler

Mål: At øge det generelle kendskab til færdselslovgivningen med særlig vægt på emner, der kan relateres til arbejdet som fører af en varebil, der anvendes til erhvervsmæssig godstransport.

Deltageren får repeteret relevante færdselsregler, herunder regler om:

Køre- og hviletid.

Arbejdstid.

Standsning og parkering.

Kørsel med trailer.

2. Miljø

Mål: At kende principperne for energirigtig og defensiv kørsel.

Deltageren har forståelse for sammenhængen mellem chaufførens køremåde og de faktiske driftsomkostninger på køretøjet, brændstof og vedligeholdelse samt principperne i energieffektiv kørsel.

3. Uheldsforebyggelse

Mål: At undgå uheld og ulykker.

Deltageren har kendskab til principperne for defensiv køreteknik og forståelse for den uhelds- og ulykkesbegrænsende effekt af denne kørestil.

4. Lastsikring

Mål: At kunne stå for lastning af et køretøj under overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og den korrekte brug af køretøjet.

Deltageren kender til hovedkategorier af gods, der kræver surring, sikrings- og surringsteknikker samt brug af udstyr til godshåndtering.

Deltageren kan beregne køretøjets nyttelast og lastrummets størrelse samt placere godset. Deltageren kender til følgerne af for stort akseltryk, køretøjets stabilitet og tyngdepunkt, emballagetyper og paller.

5. Ergonomi

Mål: At medvirke til et sikkert og sundt arbejdsmiljø samt forebyggelse af fysiske risici.

Deltageren kan beskytte sig selv ved håndtering af byrder. Deltageren kender til løfteteknik og ergonomiske forhold, der gør sig gældende ved chaufførens typiske arbejdsopgaver som f.eks. håndtering af gods. Deltageren kender til omsorg for egen krop og psyke, ernæring, beklædning, arbejdsredskaber og hjælpemidler.

6. Førstehjælp

Mål: I henhold til Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan for ”Førstehjælp for erhvervschauffører”.

En underviser, der skal arbejde som instruktør ved førstehjælp, skal være registreret hos Dansk Førstehjælpsråd.«


Bilag 2

»Bilag 4

Frister for gennemførelse af efteruddannelse ved erhvervede rettigheder, jf. § 54 c, stk. 2

Chaufførens fødselsdato
Efteruddannelse skal være gennemført senest den
1, 2 eller 3
30. juni 2019
4, 5 eller 6
31. december 2019
7, 8 eller 9
30. juni 2020
10, 11 eller 12
31. december 2020
13, 14 eller 15
30. juni 2021
16, 17 eller 18
31. december 2021
19, 20 eller 21
30. juni 2022
22, 23 eller 24
31. december 2022
25, 26 eller 27
30. juni 2023
28, 29, 30 eller 31
31. december 2023

«