Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0001
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Undtagelser fra krav om tilladelse
Kapitel 3 Krav til vognmænd
Kapitel 4 Krav til chaufførvikarvirksomhed
Kapitel 5 Anmeldelse og mærkning af firmakøretøjer
Kapitel 6 Udenlandske virksomheders godskørsel
Kapitel 7 Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter
Kapitel 8 Godkendelse af kurser m.v.
Kapitel 9 Klageadgang
Kapitel 10 Straf
Kapitel 11 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser
Bilag 1 Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 7.
Bilag 2 Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 8.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om godskørsel1)

I medfør af § 2, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2 og 3, § 6, stk. 5 og 6, § 6 a, stk. 8, § 8, stk. 3 og 4, § 9, § 11, stk. 1, § 12, stk. 8, § 16 b, stk. 5, og § 17, stk. 2 og 5, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, som ændret ved lov nr. 1639 af 26. december 2013 og lov nr. 735 af 8. juni 2018, § 85, stk. 1, og § 118, stk. 9, 1. pkt., og stk. 10, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017, som ændret ved lov nr. 1557 af 19. december 2017, og § 2, stk. 4, i lov nr. 735 af 8. juni 2018 om ændring af lov om godskørsel fastsættes efter bemyndigelse og efter bemyndigelse i henhold til § 7, stk. 1, og § 13 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse gælder for udførelse af godskørsel for fremmed regning med

1) dansk indregistreret motorkøretøj eller vogntog, hvortil der kræves tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, og

2) dansk indregistreret varebil eller vogntog, hvortil der kræves tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 4 gælder for erhvervsmæssig udlejning af chauffører, hvortil der kræves godkendelse i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelsens kapitel 5 gælder for udførelse af firmakørsel.

Stk. 4. Bekendtgørelsens kapitel 6 gælder for udenlandske virksomheders udførelse af godskørsel.

Kapitel 2

Undtagelser fra krav om tilladelse

§ 2. Godskørsel for fremmed regning, der udføres med følgende køretøjer, er undtaget fra kravet om tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2

1) motorkøretøjer, der er indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet,

2) motorkøretøjer, der er specielt indrettet til at udføre redningsopgaver, og som anvendes til transport i direkte tilslutning til sædvanligt redningsarbejde,

3) højtryksspulevogne og opsugende fejemaskiner, eller

4) motorkøretøjer, der kun anvendes til transport af affaldsprodukter fra landbrugsbedrifter med henblik på spredning heraf på landbrugsjord.

Kapitel 3

Krav til vognmænd

Ansøgning

§ 3. Ansøgning om udstedelse, ændring og fornyelse af tilladelser til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 og 2, indgives til Færdselsstyrelsen ved digital selvbetjening via virk.dk.

Stk. 2. Tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, udstedes som en fællesskabstilladelse med bekræftede kopier i henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel (forordning nr. 1072/2009).

Vandel

§ 4. Færdselsstyrelsen indhenter straffeattest til offentligt brug og eventuelt udskrift fra Det Centrale Kriminalregister til brug ved bedømmelsen af kravet i godskørselslovens § 4, stk. 1, nr. 4, om den ansøgende transportleders vandel.

Stk. 2. En ansøgende transportleder, der har opholdt sig i udlandet i en eller flere perioder forud for ansøgningen, skal selv tilvejebringe straffeattest fra tidligere opholdslande.

Stk. 3. Ansøgeren skal afgive enhver oplysning, som Færdselsstyrelsen anmoder om med henblik på vurdering af, om ansøgeren vil kunne drive virksomheden på forsvarlig måde og i overensstemmelse med god skik inden for branchen.

Forfalden gæld til det offentlige

§ 5. Færdselsstyrelsen indhenter oplysninger fra Skattestyrelsen om forfalden gæld til det offentlige til brug ved bedømmelsen af, om den ansøgende virksomhed og transportleder opfylder kravene i godskørselslovens § 3, stk. 1, nr. 2, og § 4, stk. 1, nr. 3, om ikke at have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. og derover.

Egenkapital

§ 6. En ansøger skal ved ansøgning om indtil to tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 40.000 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 2. En ansøger skal ved ansøgning om en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 13.500 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 6.750 kr. for hver ekstra tilladelse.

Stk. 3. Kravet til egenkapital kan dokumenteres ved

1) virksomhedens åbningsbalance ved nyetablerede virksomheder, som endnu ikke har skullet afgive sin første årsrapport,

2) virksomhedens seneste årsrapport, som er revideret eller gennemgået af en statsautoriseret eller registreret revisor,

3) erklæring afgivet af en statsautoriseret eller registreret revisor, eller

4) garanti stillet af et forsikringsselskab eller pengeinstitut med et indhold, der er fastsat af Færdselsstyrelsen.

Faglige kvalifikationer

§ 7. For at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, skal ansøgeren inden for de seneste 10 år have gennemført et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Kurset skal have en varighed på mindst 144 lektioner og omfatte samtlige de emner, der er angivet i bilag 1. En lektion udgør 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 3. En ansøger, der er godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er fritaget for at gennemføre kursus og prøve efter stk. 1.

Stk. 4. En ansøger kan fritages for at gennemføre kursus efter stk. 1, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste fem år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Ansøgeren skal bestå prøven efter stk. 1.

§ 8. For at blive godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, skal ansøgeren inden for de seneste 10 år have gennemført et kursus og bestået en prøve, der er godkendt af Færdselsstyrelsen.

Stk. 2. Kurset skal have en varighed på mindst 37 lektioner og omfatte samtlige de emner, der er angivet i bilag 2. En lektion udgør 60 minutter inklusiv op til 15 minutters pause. Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som udarbejdes og tilrettelægges af Færdselsstyrelsen. Prøven aflægges ved hjælp af et elektronisk prøveaflæggelsessystem.

Stk. 3. Følgende personer er fritaget for at gennemføre kursus og prøve efter stk. 1:

1) Ansøgere, der inden for de seneste 10 år har bestået prøven nævnt i § 7, stk. 1.

2) Ansøgere, der er godkendt som transportleder i en virksomhed med tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 4. En ansøger kan fritages for at gennemføre kursus efter stk. 1, hvis det godtgøres, at vedkommende igennem de seneste tre år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Ansøgeren skal bestå prøven efter stk. 1.

Aflønning af transportleder

§ 9. En transportleder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 15.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, og derudover aflønnes med mindst 50.000 kr. om året for arbejdet som transportleder.

Stk. 2. En transportleder, der er ansat i en virksomhed med tilladelser udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, og som ikke er eneejer af virksomheden, skal aflønnes med mindst 10.000 kr. om måneden. Er transportlederen tillige ansat som chauffør, skal vedkommende have overenskomstmæssig aflønning som chauffør, jf. godskørselslovens § 6, stk. 3, og derudover aflønnes med mindst 35.000 kr. om året for arbejdet som transportleder.

Stk. 3. Kravet om aflønning af en transportleder efter stk. 1 og 2 skal dokumenteres ved indsendelse af en ansættelseskontrakt mellem transportlederen og virksomheden til Færdselsstyrelsen.

Stk. 4. Færdselsstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra kravene i stk. 1 og 2, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser.

Føreren

§ 10. Tilladelsesindehaveren har pligt til at sikre sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder lovgivningens krav til kørekort, chaufføruddannelsesbevis og varebilschaufføruddannelsesbevis.

§ 11. En chauffør, der ikke er statsborger eller fastboende udlænding i et EØS-land, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning nr. 1072/2009, skal ved international kørsel på grundlag af en tilladelse, der er udstedt i henhold til forordning nr. 1072/2009, medbringe førerattest. Færdselsstyrelsen udsteder førerattesten til virksomheden, der stiller den til rådighed for chaufføren.

Stk. 2. Virksomheden skal straks aflevere førerattesten til Færdselsstyrelsen, hvis chaufføren ikke længere opfylder betingelserne for udstedelsen, hvis tilladelse til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, er tilbagekaldt, eller hvis virksomheden er ophørt og har tilbagesendt tilladelsen til Færdselsstyrelsen.

Køretøjer

§ 12. En tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2, kan kun benyttes til kørsel med ét motorkøretøj ad gangen og kun med et motorkøretøj, som tilladelsesindehaveren

1) er registreret bruger af, eller

2) har lejet uden fører.

Stk. 2. Hvis der benyttes et motorkøretøj lejet uden fører, skal en lejekontrakt, jf. § 5 i bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører, medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

§ 13. Motorkøretøjer, der anvendes til godskørsel for fremmed regning i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke, når motorkøretøjet er lejet uden fører, jf. bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

§ 14. Tilladt totalvægt for et motorkøretøj på over 3.500 kg må ikke nedsættes til 3.500 kg eller derunder.

Stk. 2. Tilladt totalvægt for en varebil må ikke nedsættes til 2.000 kg eller derunder.

§ 15. Indehaveren af en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, skal ved digital selvbetjening via virk.dk indgive oplysning til Færdselsstyrelsen om registreringsnummeret på den varebil, hvortil tilladelsen anvendes.

Stk. 2. Kun varebiler, hvis registreringsnummer er indberettet til Færdselsstyrelsen efter stk. 1, kan benyttes til godskørsel for fremmed regning i varebil.

Tilsyn m.v.

§ 16. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med virksomheder, der har fået udstedt tilladelser i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 og 2.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan indhente enhver oplysning fra offentlige myndigheder, herunder politiet og Skattestyrelsen, og anmode tilladelsesindehaveren om enhver oplysning, som er nødvendig for at vurdere, om kravene i godskørselslovens §§ 3 og 4, denne bekendtgørelses 3. kapitel og artikel 3 og 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1071/2009 af 21. oktober 2009 om fælles regler om betingelser for udøvelse af vejtransporterhvervet og om ophævelse af Rådets direktiv 96/26/EF, til stadighed er opfyldt.

Stk. 3. Tilladelsesindehaveren er forpligtet til at afgive de indberetninger om virksomhedens omfang og udøvelse, som Færdselsstyrelsen foreskriver, enten til statistisk brug eller som led i nationale eller internationale kontrolforanstaltninger.

§ 17. En tilladelsesindehaver skal efter påbud fra Færdselsstyrelsen indsende dokumentation for, at virksomheden overholder godskørselslovens § 6, stk. 3, om at følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen videresender dokumentationen nævnt i stk. 1 til overenskomstparterne ved høring i henhold til godskørselslovens § 6 c, stk. 1, af, om tilladelsesindehaveren følger de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de kollektive overenskomster. Overenskomstparterne skal behandle de modtagne oplysninger som fortrolige, jf. forvaltningslovens bestemmelser herom.

Stk. 3. Straffelovens §§ 152-152 e finder tilsvarende anvendelse på høringsparternes videregivelse af fortrolige oplysninger.

Frist for godkendelse af ny transportleder

§ 18. I tilfælde af, at en transportleder i en virksomhed med tilladelse udstedt i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, fratræder, har virksomheden seks måneder fra fratrædelsestidspunktet til at få ansat og godkendt en ny transportleder.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 1.

Midlertidig fortsættelse af virksomhed

§ 19. I tilfælde af, at indehaveren af en tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 2, afgår ved døden, kommer under rekonstruktionsbehandling eller under konkursbehandling, kan Færdselsstyrelsen tillade, at dødsboet, skyldneren, der er under rekonstruktionsbehandling, eller konkursboet midlertidigt kan fortsætte virksomhedens drift i seks måneder fra dødsfaldet, rekonstruktionsbehandlingens indledning eller konkursdekretets afsigelse med henblik på afvikling, afhændelse, rekonstruktion eller lignende.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge fristen i stk. 1.

Kapitel 4

Krav til chaufførvikarvirksomhed

Faglige kvalifikationer

§ 20. En transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1, eller forordning nr. 1072/2009 anses for fagligt kvalificeret til at drive chaufførvikarvirksomhed, hvis vedkommende

1) inden for de seneste 10 år har gennemført kursus og bestået prøve efter § 7, stk. 1, eller

2) efter 1. maj 2000 har gennemført kursus og bestået prøve efter § 7, stk. 1, og som har været og fortsat er godkendt som transportleder.

Stk. 2. En transportleder skal dog alene gennemgå og bestå et vikarudlejningskursusmodul, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, hvis vedkommende

1) før 1. maj 2000 var godkendt som transportleder og fortsat er godkendt som sådan, eller

2) inden for de seneste 10 år har bestået prøven nævnt i § 7, stk. 1.

Stk. 3. En transportleder i en virksomhed med tilladelse i henhold til forordning nr. 1072/2009 kan opfylde kravet i stk. 1 ved at dokumentere, at vedkommende har gennemført et kursus, der giver kendskab til drift af chaufførvikarvirksomhed.

Egenkapital

§ 21. En ansøger skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 150.000 kr.

Stk. 2. En ansøger skal ved ansøgning om godkendelse til drift af chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 4, dokumentere at have egne kontante midler eller andre værdier på i alt mindst 13.500 kr.

Stk. 3. Kravet til egenkapital skal dokumenteres som angivet i § 6, stk. 3.

Udlevering af blanket om køre- og hviletid

§ 22. En chaufførvikarvirksomhed skal ved udlejning af en chauffør til godstransport i motorkøretøjer med en tilladt totalvægt over 3.500 kg og erhvervsmæssig personbefordring udlevere en udfyldt blanket om køre- og hviletid til lejeren, således at lejeren kan sikre sig, at den planlagte kørsel lovligt kan udføres af chaufførvikaren efter køre- og hviletidsbestemmelserne. Blanketten findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Indsendelse af dokumentation

§ 23. En virksomhed, der er etableret i et andet land end Danmark, og som er godkendt som chaufførvikarvirksomhed i henhold til godskørselslovens § 6 a, stk. 3, skal efter påbud fra Færdselsstyrelsen, som led i Færdselsstyrelsens tilsyn med overholdelse af godskørselslovens § 6 a, stk. 5, indsende dokumentation i form af lønsedler, timesedler, køresedler, ugerapporter eller lignende for chaufførvikarer, som chaufførvikarvirksomheden udlejer til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj.

Stk. 2. Hvis chaufførvikarvirksomheden foretager indbetaling af pension eller feriepenge i etableringslandet for de chauffører, der er nævnt i stk. 1, skal virksomheden endvidere indsende dokumentation herfor.

Kapitel 5

Anmeldelse og mærkning af firmakøretøjer

§ 24. Et motorkøretøj eller vogntog, der overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, og en varebil, hvis tilladte totalvægt overstiger 2.000 kg, der anvendes til firmakørsel, skal anmeldes til registrering hos Motorstyrelsen, medmindre den registrerede bruger har tilladelse i henhold til godskørselslovens § 1, stk. 1 eller 2.

Stk. 2. Registreringsattesten gælder som anmeldelsesbevis. Registreringsattesten (del I, hvis attesten er i to dele) eller kopi heraf skal medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

Stk. 3. Køretøjer som nævnt i stk. 1 er undtaget fra kravet om anmeldelse, når de tilhører

1) forsvaret,

2) redningsberedskabet, hvis tilhørsforholdet klart fremgår af nummerpladen eller ved påskrift på køretøjet, eller

3) brandvæsenet eller andre offentlige institutioner, som udelukkende benyttes til brandsluknings- og redningsarbejde.

§ 25. De anmeldelsespligtige firmakøretøjer, der er nævnt i § 24, som overstiger en samlet tilladt totalvægt på 3.500 kg, skal være forsynet med navnet på den, der er registreret som bruger af køretøjet. Navnet skal på tydelig måde og i en klart afvigende farve være påført direkte på motorkøretøjets karosseri med mindst 10 cm høje bogstaver og må ikke være udført på aftagelige skilte eller lignende.

Stk. 2. Kravet i stk. 1 gælder ikke, når motorkøretøjet er lejet uden fører, jf. bekendtgørelse om udlejning af motorkøretøjer uden fører.

Kapitel 6

Udenlandske virksomheders godskørsel

Anvendelse af lejede motorkøretøjer

§ 26. Ved udførelse af grænseoverskridende godskørsel kan en udenlandsk virksomhed anvende et motorkøretøj, der er lejet uden fører, når det lejede motorkøretøj i hele lejeperioden udelukkende står til rådighed for den virksomhed, der lejer motorkøretøjet.

Stk. 2. Hvis der anvendes et motorkøretøj lejet uden fører, skal en lejekontrakt eller et bekræftet uddrag heraf på dansk eller engelsk medbringes under kørslen og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende. Lejekontrakten eller det bekræftede uddrag heraf skal mindst indeholde oplysninger om

1) udlejerens navn,

2) lejerens navn,

3) lejekontraktens dato og varighed, og

4) køretøjets registreringsnummer.

Cabotagekørsel

§ 27. Ved udførelse af cabotagekørsel, jf. artikel 8 i forordning nr. 1072/2009, skal klart bevis for den indgående internationale transport og for hver efterfølgende cabotagekørsel som foreskrevet i forordningens artikel 8, stk. 3, foreligge ved standsningen af køretøjet og forevises for kontrolmyndighederne på forlangende.

§ 28. En transport, der består af tomme containere og returemballage, herunder paller, blomsterbure eller lignende, er ikke en international transport som nævnt i artikel 8, stk. 2, i forordning nr. 1072/2009, hvis der ikke er tale om en reel transport i forordningens forstand.

Kapitel 7

Sikring af føreren og andre, der medvirker ved internationale vejtransporter

§ 29. Den, der hæfter for udgifter, som en fører eller andre får i forbindelse med sygdom under kørsel i udlandet efter godskørselslovens § 16 b, stk. 1 og 2, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til

1) lægehjælp,

2) lægeordineret ophold og behandling på almindelige sygehuse, herunder operationer og ambulancetransport,

3) lægeordineret medicin,

4) ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at den sikrede er blevet forsinket grundet lægebeordret sengeleje,

5) hjemrejse, der erklæres nødvendig af en læge, og

6) hjembringelse af en sikret, der afgår ved døden.

Stk. 2. Der ydes refusion med maksimalt 500 kr. til tandlægehjælp i akutte tilfælde. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor behandling efter lægehenvisning kan ske på hotel.

§ 30. Den, der hæfter for udgifter til retshjælp og lignende udgifter, der opstår under kørsel i udlandet efter godskørselslovens § 16 b, stk. 3, yder den sikrede fuld refusion af udgifter til advokatbistand og krav om sikkerhed til dækning af eventuelle erstatningskrav, som en udenlandsk myndighed stiller som betingelse for at give tilladelse til udrejse.

Stk. 2. Herudover betales ekstraudgifter med maksimalt 500 kr. pr. dag til ekstraordinært hotelophold m.v., hvor den sikrede får påbud om ikke at forlade det land, hvor der verserer retssag imod ham, før retsafgørelsen foreligger, og ekstraudgifter ved transport til køretøj med fastlagt rejserute som følge af, at sikrede er blevet forsinket som følge af retssagen.

§ 31. Den, der hæfter for udgifter i forbindelse med sygdom og til retshjælp m.v. efter §§ 29 og 30 kan opfylde kravet om sikkerhedsstillelse i godskørselslovens § 16 b, stk. 4, ved

1) tegning af en forsikring i en forsikringsvirksomhed, der er undergivet den til enhver tid gældende lovgivning om forsikringsvirksomhed,

2) medlemskab af en organisation, der i henhold til en ordning, der er godkendt af Færdselsstyrelsen, garanterer for sine medlemmer, eller

3) oprettelse af en bankgaranti på et beløb af 50.000 kr. eller ved deponering i bank eller sparekasse af værdipapirer til en kursværdi af i alt 50.000 kr. Værdipapirerne skal opfylde de krav, som efter den til enhver tid gældende lovgivning gælder for anbringelse af umyndiges midler.

Stk. 2. Kravet om sikkerhedsstillelse efter stk. 1 gælder ikke ved kørsel inden for de nordiske lande.

Kapitel 8

Godkendelse af kurser m.v.

Ansøgning

§ 32. Ansøgning om godkendelse af kurser som nævnt i §§ 7 og 8 og udbydere heraf indsendes til Færdselsstyrelsen på et særligt skema, som findes på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningen skal indeholde en undervisningsplan for kurset og oplysning om, hvilke undervisningsmetoder der vil blive anvendt.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen godkender et kursus og udbyderen heraf, hvis kurset opfylder de indholdskrav, der er angivet i henholdsvis bilag 1 og 2, og hvis kurset og prøven skønnes at kunne udføres på betryggende måde.

Stk. 3. En godkendelse meddelt efter stk. 2 kan tilbagekaldes, hvis kursusudbyderen groft eller gentagne gange har overtrådt vilkår for godkendelsen.

Krav til kursusudbyderens oplysningspligt

§ 33. Kursusudbyderen skal oplyse kursister om, at Færdselsstyrelsen har godkendt kursusudbyderen og dennes kursus. Kursusudbyderen skal gøre oplysningerne tilgængelige for kursisterne eller sikre, at de bliver meddelt klart og entydigt og i god tid inden indgåelse af aftale om kurset.

Krav til Færdselsstyrelsens sagsbehandlingsfrister m.v.

§ 34. Færdselsstyrelsen offentliggør på styrelsens hjemmeside sine frister for behandling af godkendelse af kursusudbydere og kurser.

Stk. 2. Færdselsstyrelsen kan forlænge fristen i stk. 1 én gang, hvis sagens kompleksitet berettiger det. Færdselsstyrelsen giver ansøger meddelelse om forlængelsen og om varigheden heraf inden udløbet af fristen efter stk. 1. Meddelelsen om forlængelsen skal være begrundet.

§ 35. Færdselsstyrelsen kvitterer hurtigst muligt for modtagelsen af en ansøgning om godkendelse af en kursusudbyder og kursus. Kvitteringen skal indeholde følgende oplysninger

1) den offentliggjorte frist for behandlingen af den pågældende ansøgning og muligheden for, at fristen kan blive forlænget én gang, jf. § 34, og

2) oplysning om de administrative klagemuligheder for den pågældende afgørelse.

Tilsyn

§ 36. Færdselsstyrelsen fører tilsyn med de kursusudbydere, der er godkendt i henhold til § 32, stk. 2. Kursusudbyderne skal give Færdselsstyrelsen adgang til at overvære undervisning og de afsluttende prøver.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 37. Afgørelser truffet af Færdselsstyrelsen efter denne bekendtgørelse kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

Kapitel 10

Straf

§ 38. Overtrædelse af bestemmelserne i §§ 10-12, § 13, stk. 1, § 14, § 15, stk. 2, § 16, stk. 3, § 22, § 24, stk. 1 og 2, 2. pkt., § 25, stk. 1, § 26, stk. 2, og § 27 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af denne bekendtgørelse lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse og karakteren af den begåede overtrædelse.

Kapitel 11

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 39. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 12, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, § 13, stk. 2, § 25, stk. 2, og § 26 træder i kraft den 1. januar 2019, og §§ 18-24 træder i kraft den 1. juli 2019.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1373 af 26. november 2015 om godskørsel ophæves.

Stk. 4. Bestemmelserne i § 1, stk. 1, 1. pkt., §§ 3-4, § 8, stk. 2, § 10 og § 12 i bekendtgørelse nr. 1373 af 26. november 2015 om godskørsel finder anvendelse til og med den 30. juni 2019.

§ 40. Ansøgning om tilladelse efter godskørselslovens § 1, stk. 2, indgives til Færdselsstyrelsen senest den 1. april 2019 af virksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning med varebiler, og som vil blive omfattet af tilladelseskravet i godskørselslovens § 1, stk. 2, der træder i kraft den 1. juli 2019. Såfremt ansøgeren og den ansøgende transportleder opfylder kravene for meddelelse af tilladelse, udstedes tilladelsen med gyldighed fra den 1. juli 2019.

§ 41. En ansøger, der kan dokumentere at have drevet vognmandsvirksomhed i perioden den 1. juli 2017 til den 30. juni 2019, som bliver omfattet af tilladelseskravet i godskørselslovens § 1, stk. 2, kan fritages for at gennemføre kursus og prøve i § 8, stk. 1.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 23. oktober 2018

Carsten Falk Hansen

/ Stefan Søsted


Bilag 1

Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 7.

A. Borgerlig ret

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende de vigtigste transportkontrakter, der anvendes inden for vejtransport, og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser.

2. Være kvalificeret til at forhandle en transportkontrakt, så den bliver retsgyldig bl.a. med hensyn til transportbetingelserne.

3. Kunne bedømme en klage fra ordregiveren over skader, der enten skyldes tab eller beskadigelse af varerne under transporten eller forsinket levering, samt kunne vurdere, hvilke følger denne klage får for hans kontraktlige ansvar.

4. Kende de regler og forpligtelser, der følger af CMR-konventionen om fragtaftaler ved international vejgodstransport.

B. Handelsret

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende betingelserne og formkravene for at kunne drive handelsvirksomhed samt kende erhvervsdrivendes generelle forpligtelser (registrering, forretningsbøger osv.) samt følgerne af en konkurs.

2. Have et rimeligt kendskab til de forskellige selskabsformer samt reglerne for deres oprettelse og drift.

C. Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning

Ansøgeren skal bl.a. kende:

1. De for vejtransportsektoren relevante arbejdsmarkedsinstitutioners rolle og funktion (fagforeninger, samarbejdsudvalg, personalerepræsentanter, arbejdsinspektører osv.).

2. Arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til social sikring.

3. Reglerne, der gælder for arbejdskontrakter, der indgås med forskellige arbejdstagerkategorier i vejtransportvirksomheder (kontraktformer, partnernes forpligtelser, arbejdsvilkår og arbejdstid, ferie med løn, aflønning, opsigelse af kontrakt osv.).

4. Bestemmelserne om køretid, hviletid og arbejdstid, særligt i forordning (EU) nr. 165/2014, forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF og direktiv 2006/22/EF2), samt de praktiske gennemførselsbestemmelser til disse bestemmelser.

5. Bestemmelserne om grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse for erhvervschauffører, særlig dem, der følger af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF3).

D. Skattelovgivning

Ansøgeren skal bl.a. kende bestemmelserne om:

1. Moms på transporttjenesteydelser.

2. Vægtafgifter.

3. Afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport, samt de brugsafgifter, der opkræves ved benyttelse af visse infrastrukturanlæg.

4. Indkomstskat.

E. Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende retsforskrifterne og de praktiske regler for anvendelse af check, veksler, egenveksler, kreditkort og andre betalingsmidler eller –måder.

2. Kende de forskellige låneformer (banklån, remburs, kautionering, belåning af fast ejendom, leasing, leje, factoring osv.) samt de byrder og forpligtelser, de indebærer.

3. Vide hvad en status er, hvordan den ser ud, og hvordan den fortolkes.

4. Kunne læse og fortolke en resultatopgørelse.

5. Kunne foretage en analyse af virksomhedens finansielle og rentabilitetsmæssige situation, bl.a. på grundlag af finansielle nøgletal.

6. Kunne lægge et budget.

7. Kende de forskellige bestanddele af virksomhedens kostpris (faste omkostninger, variable omkostninger, driftsmidler, afskrivninger osv.) og kunne foretage beregninger pr. køretøj, pr. tilbagelagt kilometer, pr. tur eller pr. ton.

8. Kunne udarbejde en skematisk fremstilling af hele personalets organisation inden for virksomheden, tilrettelægge arbejdsplaner osv.

9. Kende principperne for marketing, reklame og PR-virksomhed, herunder transporttjenesteydelser, salgsfremstød og udarbejdelse af kundekartoteker osv.

10. Kende de forskellige forsikringsformer, der er karakteristiske for vejtransport (ansvarsforsikring, personskadeforsikring/livsforsikring, tingsskadeforsikring og rejsegodsforsikring) samt de garantier og forpligtelser, de indebærer.

11. Kende de forskellige former for anvendelse af elektronisk datatransmission på vejtransportområdet.

12. Kunne anvende reglerne om fakturering af godkørselsydelser samt kende betydningen og virkningerne af Incoterms.

13. Kende de forskellige former for støtteerhverv inden for transport, deres betydning, deres opgaver og eventuelt deres retlige stilling.

F. Adgang til markedet

Ansøgeren skal bl.a. kende:

1. De faglige regler for vejtransport for fremmed regning, for leje af erhvervskøretøjer, for underentreprise, herunder reglerne for den officielle organisering af erhvervet, adgangen til det, tilladelser til vejtransport inden og uden for Fællesskabets område samt reglerne vedrørende kontrol og sanktioner.

2. Bestemmelserne om oprettelse af en vejtransportvirksomhed.

3. De forskellige dokumenter, der kræves til udførelse af vejtransporttjenesteydelser, og være i stand til at indføre kontrolmetoder til sikring af, at der såvel i virksomhedens lokaler som i køretøjerne befinder sig de reglementerede dokumenter, der vedrører hver udført transport, bl.a. dokumenter vedrørende køretøjer, føreren eller godset.

4. Reglerne om organisering af markedet for godskørsel, speditionsfirmaer og logistik.

5. Formaliteterne i forbindelse med grænsepassage, betydningen og rækkevidden i T-dokumenter og TIR-carnets samt de forpligtelser og det ansvar, der følger af at anvende dem.

G. Tekniske standarder og tekniske aspekter af driften

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende reglerne for køretøjers vægt og dimensioner i medlemsstaterne samt procedurerne for de særlige transporter, der ikke falder ind under disse regler.

2. Alt efter virksomhedens behov kunne vælge passende køretøjer samt de dertil hørende bestanddele (chassis, motor, transmissionssystem, bremsesystem osv.).

3. Kende formaliteterne i forbindelse med godkendelse, indregistrering og syn af disse køretøjer.

4. Kunne vurdere, hvilke foranstaltninger der skal træffes til støjbekæmpelse samt til bekæmpelse af luftforurening som følge af emissioner fra motorkøretøjer.

5. Kunne udarbejde periodiske vedligeholdelsesplaner for køretøjerne og deres udstyr.

6. Kende de forskellige former for håndterings- og læssegrej (bagsmække, containere, paller osv.) og kunne indføre metoder og instrukser vedrørende lastning og losning af gods (lastfordeling, stabling, fastgørelse, afstivning osv.).

7. Kende de forskellige teknikker for kombineret transport som huckepack og roll-on/roll-off.

8. Kunne iværksætte procedurer med henblik på overholdelse af reglerne for transport af farligt gods og affald, bl.a. i medfør af direktiv 2008/68/EF4) og forordning (EF) nr. 1013/20065).

9. Kunne iværksætte procedurer til overholdelse af reglerne om transport af letfordærvelige levnedsmidler, især reglerne i medfør af traktaten om international transport af letfordærvelige levnedsmidler og om det særlige materiel, som skal bruges til sådanne transporter (ATP).

10. Kunne iværksætte procedurer til overholdelse af bestemmelserne om transport af levende dyr.

H. Vejtrafiksikkerhed

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende de kvalifikationer, der kræves af det kørende personale (kørekort, sundhedsattester, duelighedsbeviser osv.).

2. Kunne træffe foranstaltninger til sikring af, at chaufførerne overholder gældende færdselsregler, forbud og trafikbegrænsninger i de forskellige medlemsstater (hastighedsbegrænsninger, forkørselsrettigheder, regler for standsning og parkering, lygteføring, vejskiltning osv.).

3. Kunne udarbejde instrukser til chaufførerne om kontrol af sikkerhedsbestemmelserne dels vedrørende transportmateriellets, udstyrets og ladningens tilstand, dels vedrørende forebyggende adfærd.

4. Kunne indføre regler for, hvordan man skal forholde sig i ulykkestilfælde, og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå gentagne ulykker eller grove overtrædelser af færdselsreglerne.

5. Kunne iværksætte procedurer for sikkerhedsmæssigt forsvarlig fastgørelse af godset og kende teknikkerne hertil.

I. Chaufførvikarvirksomhed

Ansøgeren skal bl.a. kende til:

1. Drift af chaufførvikarvirksomhed, herunder særligt tilladelseskravet, markedsadgang og arbejdsgiveransvar.

2. Ansættelsesretslig lovgivning og arbejdsmiljølovgivning.

3. Arbejdsskadeforsikring, sygdom og retshjælp samt overenskomstforhold for bus- og godschauffører.

J. Forhandlingsteknik

Ansøgere skal bl.a.:

1. Kende til forskellen mellem forhandling og salg/køb, kunne vurdere hvordan den vellykkede forhandlingssituation ”vinder/vinder situationen” opstår.

2. Kunne forberede, planlægge og gennemføre de forskellige forhandlingsfaser.

3. Kende til strategi og taktik samt de psykologiske faktorer i forhandlingsspillet.

4. Være orienteret om karakteristika af den gode forhandler og identifikation af modpartens motiver og mål.

5. Kunne fortage økonomiske overvejelser og aspekter samt vurdere konsekvenserne heraf.

K. Trafiksikkerhedsledelse

Ansøgere skal bl.a.:

1. Kunne udarbejde målsætninger og trafiksikkerhedspolitik.

2. Kunne udarbejde registreringssystemer, der belyser frekvens, art og årsag til uheld.

3. Kunne udarbejde en plan for, hvorledes medarbejdere inddrages og informeres omkring virksomhedens trafiksikkerhedspolitik.

4. Kunne indføre systemer for måling af brændstofforbrug.

5. Være orienteret om indholdet af en chaufførhåndbog bl.a. med beskrivelse af chaufføradfærd samt kunne beskrive, hvorledes håndbogen vedligeholdes og håndhæves.

6. Have kendskab til certificeringsordninger om trafiksikkerhed.


Bilag 2

Fortegnelse over emner, der skal indgå i kursus, jf. § 8.

A. Transportkontrakter

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende aftaleloven og købeloven samt de vigtigste transportkontrakter, der anvendes inden for vejtransport og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser.

2. Være kvalificeret til at forhandle en transportkontrakt, så den bliver retsgyldig bl.a. med hensyn til transportbetingelserne.

3. Kunne bedømme en klage fra ordregiveren over skader, der enten skyldes tab eller beskadigelse af varerne under transporten eller forsinket levering, samt kunne vurdere, hvilke følger denne klage får for hans kontraktlige ansvar.

4. Kende de regler og forpligtelser, der følger af CMR-konventionen om fragtaftaler ved international vejgodstransport.

B. Handelsret

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. Betingelserne og formkravene for at kunne drive handelsvirksomhed samt kende erhvervsdrivendes generelle forpligtelser (registrering, forretningsbøger osv.) samt følgerne af en konkurs.

2. Forskellige selskabsformer samt reglerne for deres oprettelse og drift.

C. Arbejdsmarkedsforhold

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. De for vejtransportsektoren relevante arbejdsmarkedsinstitutioners rolle og funktion (fagforeninger, samarbejdsudvalg, personalerepræsentanter, arbejdsinspektører osv.).

2. Arbejdsgivernes forpligtelser med hensyn til social sikring.

3. Reglerne, der gælder for arbejdskontrakter, der indgås med forskellige arbejdstagerkategorier, herunder chaufførvikarer, i vejtransportvirksomheder (kontraktformer, partnernes forpligtelser, arbejdsvilkår og arbejdstid, ferie med løn, aflønning, opsigelse af kontrakt osv.).

D. Skattelovgivning

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til bestemmelserne om:

1. Moms på transporttjenesteydelser.

2. Brændstofforbrugsafgifter.

3. Afgifter på visse køretøjer, der anvendes til vejgodstransport.

4. Indkomstskat.

E. Forretningsmæssig og økonomisk virksomhedsledelse

Ansøgeren skal bl.a.:

1. Kende almindelige økonomiske begreber og beregningsværktøjer, herunder kunne foretage beregning af faste og variable omkostninger, totalomkostninger og ”marginalomkostninger”, cost-benefit analyse, optimering og fakturering.

2. Gives grundlag for at vurdere og vælge mellem forskellige finansieringsformer.

3. Gives indsigt i den generelle økonomiske kontekst, som virksomheden indgår i, herunder virksomhedens værdikæde og transportkæden.

F. Forsikring

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. Lovpligtige og frivillige forsikringer og deres dækningsområder, herunder kende de forskellige forsikringsformer, der er karakteristiske for vejtransport (ansvarsforsikring, personskadeforsikring/livsforsikring, tingsskadeforsikring og rejsegodsforsikring) samt de garantier og forpligtelser, som de indebærer.

G. Adgang til markedet og generelle vilkår

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. De faglige regler for vejtransport for fremmed regning, leje af erhvervskøretøjer, underentreprise, herunder reglerne for den officielle organisering af erhvervet, adgangen til det, tilladelser til vejtransport samt reglerne vedrørende kontrol og sanktioner.

2. Bestemmelserne om oprettelse af en vejtransportvirksomhed.

3. De forskellige dokumenter, der kræves til udførelse af vejtransporttjenesteydelser, herunder være i stand til at indføre kontrolmetoder til sikring af, at der såvel i virksomhedens lokaler som i køretøjerne befinder sig de reglementerede dokumenter, der vedrører hver udført transport, bl.a. dokumenter vedrørende køretøjer, føreren eller godset.

4. Reglerne om organisering af markedet for godskørsel, speditionsfirmaer og logistik.

5. Formaliteterne i forbindelse med grænsepassage, betydningen og rækkevidden i T-dokumenter og TIR-carnets samt de forpligtelser og det ansvar, der følger af at anvende dem.

6. Bestemmelserne om køretid, hviletid og arbejdstid, særligt i forordning (EU) nr. 165/2014, forordning (EF) nr. 561/2006, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF og direktiv 2006/22/EF.

7. Bestemmelserne om grundlæggende kvalifikationer og efteruddannelse for førere af varebiler, der følger af kapitel 8 a i bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.

H. Lastsikring, læssegrej m.v.

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. De forskellige former for håndterings- og læssegrej (bagsmæk, paller osv.), herunder kunne indføre metoder og instrukser vedrørende læsning og aflæsning af gods (lastfordeling, stabling, fastgørelse, afstivning osv.).

2. Arbejdstilsynets relevante regler om bl.a. værnemidler og løftemateriel – særligt syn af lifte og værne-fodtøj.

I. Transport af særligt gods

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. Fødevarelovgivning og ATP-konventionen (letfordærvelige fødevarer), herunder kunne iværksætte procedurer til overholdelse af reglerne om transport af letfordærvelige fødevarer.

2. Regler for transport af farligt gods og affald (ADR).

J. Trafiksikkerhedsledelse

Ansøgeren skal bl.a. have kendskab til:

1. Udarbejdelse af målsætninger og trafiksikkerhedspolitik.

2. Udarbejdelse af registreringssystemer, der belyser frekvens, art og årsag til uheld.

3. Udarbejdelse af planer for, hvorledes medarbejdere inddrages og informeres omkring virksomhedens trafiksikkerhedspolitik.

4. Systemer for måling af brændstofforbrug.

5. Chaufførhåndbøger.

6. Certificeringsordninger om trafiksikkerhed.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/1/EF af 18. januar 2006 om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej, EU-tidende 2006, nr. L 33, side 82-85.

2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/15/EF af 11. marts 2002 om tilrettelæggelse af arbejdstid for personer, der udfører mobile vejtransportaktiviteter (EU-Tidende 2002, nr. L 80, side 35).

3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/59/EF af 15. juli 2003 om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 38/85 samt Rådets direktiv 91/439/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 76/914/EØF (EU-Tidende 2003, nr. L 226, side 4-17).

4) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods (EU-Tidende nr. L 260 af 30.9.2008, s. 13).

5) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EU-Tidende nr. L 190 af 12.7.2006, s. 1).