Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Folketingsvalglovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017
Bilag 2 Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
Bilag 3 Det af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte ansøgningsskema
Bilag 4 Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland
Bilag 5 Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, der opholder sig i udlandet
Bilag 6 Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der opholder sig i udlandet
Den fulde tekst

Vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

(Til alle kommunalbestyrelser)

INDHOLDSFORTEGNELSE
1. Formålet med vejledningen
2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde
 
2.1. Kun vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, er omfattet af bekendtgørelsen
 
2.2. Som hovedregel kun vælgere, der i forbindelse med opholdet i udlandet er registreret i CPR som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark
   
2.2.1. Vælgere, der uanset fraflytning til udlandet ikke er registreret i CPR som udrejst
   
2.2.2. Særligt om statsansatte beordret til tjeneste uden for riget og disse personers ægtefæller m.v., som fortsat skal søge om optagelse på folketingsvalglisten
3. Optagelse på folketingsvalglisten efter ansøgning og fristen herfor
4. Indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten
 
4.1. Den kommune, ansøgningen skal indgives til
 
4.2. Måden, hvorpå ansøgningen skal indgives
 
4.3. Formen for indgivelse af ansøgningen
   
4.3.1. Ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
   
4.3.2. Ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
 
4.4. Ansøgningsskemaers tilgængelighed
 
4.5. Vejledningspligt ved en vælgers anmeldelse af fraflytning
5. Ansøgningens indhold
 
5.1. Oplysninger om ansøgerens henholdsvis hovedpersonens identitet
 
5.2. Oplysninger til brug for bedømmelsen af, om ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2
 
5.3. Krav om datering og underskrift af ansøgningen
6. Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen
 
6.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune, ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR, eller ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland
   
6.1.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune
   
6.1.2. Ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR
   
6.1.3. Ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland
 
6.2. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v., eller der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse søgt om optagelse i medfør af andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3
   
6.2.1. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v.
   
6.2.2. Der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse i henhold til andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3
 
6.3. Kontrol af oplysningerne i ansøgningen
   
6.3.1. Kontrol af oplysningerne om ansøgerens identitet
   
6.3.2. Kontrol af, om ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser
   
6.3.3. Kontrol af hovedpersonens identitet
   
6.3.4. Kontrol af, om hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser
   
6.3.5. Kontrol af tilknytningen mellem ansøgeren og hovedpersonen
   
6.3.6. Kontrol af, om ansøgningen er dateret og underskrevet
 
6.4. Ansøgeren opfylder ikke de almindelige valgretsbetingelser
7. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
 
7.1. Fejl og mangler i oplysningerne på ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
   
7.1.1. Tvivl om ansøgerens identitet
   
7.1.2. Manglende datering af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
   
7.1.3. Manglende underskrift af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
 
7.2. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten
8. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
 
8.1. Hovedpersonen opfylder ikke valgretsbetingelserne
 
8.2. Fejl og mangler i oplysningerne i ansøgningsskemaet
   
8.2.1. Afhjælpning af fejl og mangler vedrørende oplysningerne i ansøgningsskemaet om ansøgeren eller hovedpersonen
   
8.2.2. Manglende datering af ansøgningsskemaet
   
8.2.3. Manglende underskrift af ansøgningsskemaet
 
8.3. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten
   
8.3.1. Ansøgning fra hovedperson eller biperson udrejst for mere end 4 år siden
   
8.3.2. Ansøgning fra en person udrejst for mindre end 4 år siden
     
8.3.2.1. Ansøgning fra hovedperson
     
8.3.2.2. Ansøgning fra biperson, der er ægtefælle eller registreret partner
     
8.3.2.3. Ansøgning fra biperson, der er samlever
 
8.4. Videresendelse af ansøgningsskemaer til Valgnævnet
9. Underretning af ansøgeren og indberetning i CPR
 
9.1. Underretning af ansøgeren
 
9.2. Afgørelser, der skal indberettes i CPR
   
9.2.1. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2
   
9.2.2. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3
 
9.3. Afgørelser, der ikke skal indberettes til CPR
10. Bortfald af tidligere udsendt vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
 
Bilagsfortegnelse:
Bilag 1: Folketingsvalglovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017
Bilag 2: Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet
Bilag 3: Det af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte ansøgningsskema
Bilag 4: Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland
Bilag 5: Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, der opholder sig i udlandet
Bilag 6: Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der opholder sig i udlandet

1. Formålet med vejledningen

Formålet med denne vejledning er at give kommunalbestyrelserne en praktisk vejledning om sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet. Derudover er formålet at give kommunalbestyrelserne vejledning om betingelserne for, at kommunalbestyrelserne kan imødekomme sådanne ansøgninger, og hvornår ansøgningerne skal videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse. Vejledningen er i det væsentlige opbygget som bemærkninger til de bestemmelser i den bekendtgørelse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udstedt om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet.

Vejledningen træder i stedet for vejledning nr. 65 af 27. juni 2004.

2. Bekendtgørelsens anvendelsesområde

(Bekendtgørelsens § 1, stk. 1 og 2)

Bekendtgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, finder kun anvendelse på vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2. Endvidere finder bekendtgørelsen kun anvendelse på vælgere, der i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 1. Herudover finder bekendtgørelsen anvendelse for statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og disses ægtefæller m.v., hvis disse umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2.

2.1. Kun vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, er omfattet af bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, finder kun anvendelse på vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2.

Folketingsvalglovens § 2 er optrykt som bilag 1 til denne vejledning.

For en mere udførlig gennemgang af, hvilke betingelser der skal være opfyldt for, at personer, der har ophold i udlandet, har valgret efter folketingsvalglovens § 2, stk. 1-4, henvises til Valgnævnets beretninger. Valgnævnets seneste beretning, beretningen for 2007-2013, kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk.

2.2. Som hovedregel kun vælgere, der i forbindelse med opholdet i udlandet er registreret i CPR som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark

Efter bekendtgørelsens § 1, stk. 1, finder bekendtgørelsen kun anvendelse på vælgere omfattet af folketingsvalglovens § 2, der i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark.

Bekendtgørelsens § 1, stk. 2, indeholder en undtagelse til kravet om, at vælgeren umiddelbart inden udlandsopholdet skal have været bopælsregistreret i CPR i Danmark. Efter denne bestemmelse finder bekendtgørelsen endvidere anvendelse på vælgere, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og på disse personers ægtefæller, registrerede partnere eller ugifte samlevere (vælgere omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1), og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland.

2.2.1. Vælgere, der uanset fraflytning til udlandet ikke er registreret i CPR som udrejst

Bekendtgørelsen finder med de i bekendtgørelsens § 1, stk. 2, fastsatte undtagelser kun anvendelse på vælgere, som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst. Det betyder, at personer, der uanset fraflytning til udlandet efter CPR-lovgivningen ikke skal registreres i CPR som udrejst, ikke er omfattet af denne bekendtgørelse. Denne personkreds vil i stedet automatisk forblive optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler herom og skal ikke ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter denne bekendtgørelse.

Kapitel 6 (§§ 24-27) i lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 646 af 2. juni 2017, indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en person skal registreres i CPR som udrejst.

Som hovedregel skal enhver, som fraflytter til udlandet, registreres i CPR som udrejst. Ophold i udlandet over 6 måneder betragtes altid som en fraflytning til udlandet. Ved et ophold i udlandet på 6 måneder eller derunder skal kommunalbestyrelsen, hvis den hidtidige bolig ikke opretholdes til fuld rådighed, foretage en konkret vurdering af, om der er tale om en fraflytning til udlandet eller ej.

Til hovedreglen gælder en række undtagelser, der er nævnt i CPR-lovens § 24, stk. 5-9.

Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, skal aldrig registreres som udrejst i CPR, jf. CPR-lovens § 24, stk. 5. Tilsvarende gælder disse personers samlevende ægtefæller og registrerede partnere samt disse personers ugifte samlevere, jf. CPR-lovens § 24, stk. 6. For så vidt angår ugifte samlevere er det en betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Børn under 18 år, der har bopæl hos forældrene, skal heller ikke registreres som udrejst. De personer, der er omfattet af CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, kan ikke blive registreret som udrejst. De pågældende kan ikke selv vælge at blive registreret som udrejst.

Statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og som efter den 1. juli 2000, hvor disse regler trådte i kraft, har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste, vil således blive automatisk optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler herom.

Personer, der af arbejdsmæssige og lignende grunde har et sådant opholdsmønster, at disse i en periode på over 6 måneder overnatter størstedelen af tiden i udlandet, men som i denne periode tilbringer hovedparten af weekender, fridage, ferier og lign. på bopælen her i landet og således har deres sociale liv her, har ret til at forblive registreret på bopælen her i landet, jf. CPR-lovens § 24, stk. 7. I modsætning til den ovenfor nævnte gruppe af statsansatte m.v. kan de pågældende vælge at blive registreret som udrejst.

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bopælen her i landet har søfarende, som opretholder boligen her til landet, hvor hovedparten af fridage, ferier og lign. tilbringes, jf. CPR-lovens § 24, stk. 8.

Tilsvarende ret til at forblive registreret på bopælen her i landet har endvidere samlevende ægtefæller og registrerede partnere samt ugifte samlevere til de i CPR-lovens § 24, stk. 7 og 8, nævnte personer, som grundet hovedpersonens arbejde og lign. har samme opholdsmønster som hovedpersonen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 9. For så vidt angår ugifte samlevere er det en betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden starten på dette opholdsmønster. Tilsvarende gælder deres børn under 18 år, der har bopæl hos forældrene.

De personer, der i medfør af CPR-lovens § 24, stk. 7-9, vælger at forblive registreret på bopælen her i landet, vil automatisk blive optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler herom. Har de pågældende valgt at blive registreret som udrejst, kan de ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter denne bekendtgørelses regler.

2.2.2. Særligt om statsansatte beordret til tjeneste uden for riget og disse personers ægtefæller m.v., som fortsat skal søge om optagelse på folketingsvalglisten

De grupper af statsansatte beordret til tjeneste uden for riget m.v., der fortsat skal søge om optagelse

Som nævnt i afsnit 2.2.1 vil statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og som efter den 1. juli 2000 har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste, automatisk blive optaget på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens regler herom.

De statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og som før den 1. juli 2000 har taget ophold i udlandet i forbindelse med den beordrede tjeneste, er derimod registreret i CPR som udrejst i henhold de regler, der gjaldt før den 1. juli 2000. Tilsvarende gælder for personer, der er ægtefæller og registrerede partnere samt ugifte samlevende til disse statsansatte. Disse personer vil derfor – hvis de efter ansøgning optages på folketingsvalglisten – være omfattet af bekendtgørelsens regler. Der vil også kunne forekomme andre tilfælde, hvor statsansatte, som er beordret til tjeneste uden for riget og disses ægtefæller m.v., er omfattet af bekendtgørelsen. Som eksempel herpå kan nævnes en ægtefælle til en statsansat i tilfælde, hvor ægteskabet indgås under tjenesten i udlandet, og ægtefællen ved ægteskabets indgåelse var bosat i udlandet og i forbindelse hermed registreret i CPR som udrejst i overensstemmelse med de almindelige regler herom.

Herudover er statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og de med disse personer samlevende ægtefæller, registrerede partnere og ugifte samlevende omfattet af bekendtgørelsen, såfremt de umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2. For så vidt angår ugifte samlevere er det en betingelse, at de to samlevende opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Den nævnte persongruppe er omfattet af bekendtgørelsen, uanset om registreringen i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreringen i CPR i Grønland er sket i forbindelse med udsendelse til tjeneste på Færøerne eller i Grønland eller af anden årsag.

Den nævnte persongruppe vil i praksis være yderst beskeden, da de pågældende personer skal være beordret til tjeneste uden for riget før den 1. juli 2000 og i mellemtiden ikke have været bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Gyldighedsperioden for optagelse på folketingsvalglisten for statsansatte beordret til tjeneste uden for riget m.v.

De statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og disse personers ægtefæller, registrerede partnere og ugifte samlevere, som ikke automatisk bliver optaget på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, forbliver optaget på folketingsvalglisten, så længe tjenesten i udlandet varer, hvis de var blevet optaget på folketingsvalglisten inden den 1. april 2001. Før den 1. april 2001 forblev statsansatte, der var beordret til tjeneste uden for riget, optaget på folketingsvalglisten, så længe tjenesten i udlandet varede. Efter bekendtgørelsens § 19, stk. 4, forbliver vælgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som inden den 1. april 2001 er optaget på folketingsvalglisten, optaget på folketingsvalglisten efter de hidtil gældende regler.

De statsansatte, der efter den 1. april 2001 er beordret til tjeneste uden for riget, og disse personers ægtefæller, registrerede partnere og ugifte samlevere, som ikke automatisk bliver optaget på folketingsvalglisten, jf. ovenfor, skal optages på folketingsvalglisten med en gyldighedsperiode på 2 år fra afgørelsens dato. Det følger af bekendtgørelsens § 18, stk. 1, sammenholdt med bekendtgørelsens § 19, stk. 4.

3. Optagelse på folketingsvalglisten efter ansøgning og fristen herfor

(Bekendtgørelsens § 1, stk. 3 og 4)

For vælgere omfattet af bekendtgørelsen gælder, at de pågældende optages på folketingsvalglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været bopælsregistreret i CPR, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 3. For optagelse på folketingsvalglisten er det en betingelse, at vælgeren har indgivet ansøgning efter reglerne i bekendtgørelsens §§ 2-4, jf. § 18, samt at afgørelsen om optagelse på folketingsvalglisten er truffet senest på 7.-dagen før valgdagen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 4.

I forbindelse med de enkelte folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet giver Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunalbestyrelserne særskilt vejledning om, hvilke foranstaltninger der skal træffes for at sikre, at indkomne ansøgninger så vidt muligt kan blive behandlet senest på 7.-dagen før valgdagen.

I øvrigt forudsættes, at ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten behandles løbende, efterhånden som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Se mere om frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet afsnit 8.4.

4. Indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens §§ 2 og 3)

4.1. Den kommune, ansøgningen skal indgives til

(Bekendtgørelsens § 2)

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR. Det gælder også de statsansatte, der er beordret til tjeneste uden for riget, og deres ægtefæller, registrerede partnere og samlevere, der umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, sammenholdt med § 2.

4.2. Måden, hvorpå ansøgningen skal indgives

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 1)

Ansøgning indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning hertil, hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens seneste bopælskommune.

Kommunens behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten skal ske under iagttagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen) og lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven).

Kommunen skal give vejledning – f.eks. et passende sted på kommunens hjemmeside – om, hvordan ansøgningen kan indgives sikkert (krypteret).

Er ansøgningen ikke indgivet under de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, således at personfølsomme oplysninger i forbindelse med indgivelse af ansøgningen ikke er krypteret, kan kommunalbestyrelsen dog ikke under henvisning hertil undlade at behandle ansøgningen.

4.3. Formen for indgivelse af ansøgningen

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 2 og 3)

Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal indgives på en formular (et ansøgningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Formularen kan udfyldes i en digital selvbetjeningsløsning, der er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet (f.eks. gennem borger.dk), jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Derudover kan vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen (dvs. de personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3), indgive ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med pligtmæssig anmeldelse af fraflytning til udlandet. Anmeldelse af udrejse skal ske digitalt ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, jf. CPR-lovens § 26, stk. 5, jf. § 12, stk. 3-7. Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten kan derfor i disse tilfælde ske digitalt ved brug af en selvbetjeningsløsning, der er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 1. pkt. For personer, der er undtaget fra pligten til at anmelde udrejse via selvbetjeningsløsningen, kan kommunen kræve, at udrejsen anmeldes på en blanket (udrejseblanket). Ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten kan derfor i disse tilfælde ligeledes indgives på en blanket, der er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3, 2. pkt. Se afsnit 4.3.2 vedrørende godkendelse af udrejseblanketten og den digitale selvbetjeningsløsning.

Ansøgningsskemaer, digitale formularer som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., og udrejseblanketter, der efter de tidligere regler anses for godkendt til brug for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, kan fortsat benyttes.

4.3.1. Ansøgning indgivet på et ansøgningsskema

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 2)

Det ansøgningsskema, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, og som skal benyttes, er optrykt som bilag 3 til vejledningen.

Derudover kan ansøgning indgives på en formular i en digital selvbetjeningsløsning (digital formular), hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens seneste bopælskommune og er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Medmindre ansøgning kan indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse, skal alle ansøgere, der søger om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, anvende ansøgningsskemaet eller den digitale formular. Ansøgningsskemaet og den digitale formular er udformet således, at det afspejler de oplysninger, som en ansøgning ifølge bekendtgørelsen skal indeholde, jf. afsnit 5. Ansøgningsskemaet og den digitale formular indeholder herudover rubrikker til angivelse af oplysninger, som ikke er obligatoriske ifølge bekendtgørelsen, f.eks. ansøgerens e-mail-adresse.

Flere ansøgere – f.eks. ægtefæller – kan ikke udfylde samme ansøgningsskema eller digitale formular.

Som nævnt skal ansøgningsskemaet og den digitale selvbetjeningsløsning (digitale formular) være godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til brug for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2. Dette indebærer, at den digitale selvbetjeningsløsning, som den enkelte kommune benytter til indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, og ansøgningsskemaet (der er udarbejdet af KL) på forhånd skal godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Digitale selvbetjeningsløsninger (digitale formularer), der tidligere er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, kan fortsat anvendes. Ansøgningsskemaet er optrykt som bilag 3 til vejledningen.

I det følgende forstås ved ansøgningsskema det ansøgningsskema, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt.

I det følgende forstås ved digital formular en ansøgning indgivet ved brug af en digital selvbetjeningsløsning (f.eks. gennem borger.dk), som ansøgerens seneste bopælskommune har stillet til rådighed, og som er godkendt til brug for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

4.3.2. Ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 3)

Vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen (dvs. de personer, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3), kan indgive ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Dette kan ske digitalt ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, hvis denne er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet hertil, jf. nedenfor, eller – i de tilfælde, hvor vedkommende er undtaget fra pligten til at anmelde udrejse via selvbetjeningsløsningen – på en blanket, som benyttes af kommunen i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet (udrejseblanket), og som af Økonomi- og Indenrigsministeriet er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af en sådan ansøgning.

Enhver, som fraflytter til udlandet, skal inden udrejsen anmelde fraflytning til bopælskommunen, jf. CPR-lovens § 24, stk. 1. Anmeldelserne om fraflytning til udlandet skal indeholde oplysning om den flyttendes personnummer, fulde navn eller adresseringsnavn, hidtidige adresse og bopælskommune, flyttedato samt eventuel fremtidig adresse eller bopælsland, jf. CPR-lovens § 26, stk. 1.

Som nævnt ovenfor skal anmeldelse af udrejse ske digitalt ved brug af kommunens digitale selvbetjeningsløsning, medmindre den pågældende er undtaget fra pligten til at anmelde udrejse via selvbetjeningsløsningen. Er den pågældende undtaget, kan kommunen kræve, at udrejsen anmeldes på en blanket (udrejseblanket).

Det er frivilligt for kommunen, om kommunen vil indrette sin digitale selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket, så den kan anvendes af personer til at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten.

Bekendtgørelsens § 3, stk. 3, om ansøgning i forbindelse med anmeldelse af udrejse giver de kommuner, der ønsker det, mulighed for at indrette deres selvbetjeningsløsning og/eller udrejseblanket således, at løsningen henholdsvis blanketten kan godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeriet til at blive benyttet af vælgere, som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, til at indgive ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten. De personer, der søger om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, kan vælge i stedet at søge om optagelse på folketingsvalglisten ved at benytte ansøgningsskemaet.

Det er kun ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, men ikke i medfør af andre bestemmelser i folketingsvalglovens § 2, der kan indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, kan således ikke indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse.

Hvis den digitale selvbetjeningsløsning til anmeldelse af udrejse henholdsvis udrejseblanketten giver mulighed for det, kan flere personer indgive ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, forudsat at alle, der søger om optagelse, underskriver ansøgningen.

Som nævnt ovenfor skal den digitale selvbetjeningsløsning og udrejseblanketten være godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet til brug for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3.

Dette indebærer imidlertid ikke, at den enkelte digitale selvbetjeningsløsning henholdsvis udrejseblanket på forhånd skal være godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Efter bekendtgørelsens § 3, stk. 2, 3. pkt., kan Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsætte betingelser for, at ansøgning indgivet i en digital selvbetjeningsløsning i forbindelse med anmeldelse af udrejse og udrejseblanketten, er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten. I medfør af Indenrigs- og Sundhedsministeriets meddelelse til alle kommunalbestyrelser om nye regler pr. 1. juli 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, – som fortsat er gældende – er der fastsat følgende betingelser for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3:

1) Det skal i en overskrift angives, at anmeldelsen af udrejse også kan benyttes til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten under udlandsophold af en forventet varighed under 2 år.

2) Der skal et sted på ansøgningen være en særskilt rubrik til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten. I rubrikken skal der kunne sættes kryds ved ”ja” eller ”nej” ud for følgende udsagn: ”Undertegnede (angivelse af navn) har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) inden for 2 år efter udrejsen og søger om optagelse på valglisten”. Der skal i den særskilte rubrik være en angivelse af navnet på den eller de personer, der søger om optagelse.

3) Der skal på ansøgningen være en angivelse af ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato, seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og adresse i udlandet eller, hvis en sådan ikke haves, en kontaktadresse i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Med ansøgeren menes den eller de personer, der søger om optagelse på folketingsvalglisten. I den særskilte rubrik til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal der som angivet i pkt. 2 være en særskilt angivelse af navnet på den eller de personer, der søger om optagelse.

4) Der skal et sted på ansøgningen være en rubrik til datering og underskrift af ansøgningen om optagelse på folketingsvalglisten. Det skal i rubrikken være angivet, at urigtig skriftlig erklæring efter straffelovens § 163 kan straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Rubrikken må gerne være den samme rubrik, hvor udrejseanmeldelsen underskrives og dateres. I sidstnævnte tilfælde skal det angives i rubrikken, at alle, der søger om optagelse på valglisten, skal skrive under i denne rubrik.

5) Der skal til ansøgningen knyttes en vejledning om udlandsdanskeres mulighed for at deltage i valg. Vejledningen skal indeholde oplysning om, at man, hvis man tager ophold i udlandet og i forbindelse hermed registreres som udrejst i CPR, normalt ikke kan optages på folketingsvalglisten og derfor ikke kan deltage i folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende uanset udlandsopholdet. Det skal endvidere anføres, at det er en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på folketingsvalglisten. Hvis man agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, kan ansøgning indgives ved at udfylde rubrikken herom på denne blanket. Hvis man agter at opholde sig i udlandet i mere end to år, skal ansøgning indgives på et særligt ansøgningsskema.

Det påhviler den enkelte kommune at sikre sig, at den digitale selvbetjeningsløsning og den udrejseblanket, som benyttes til indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, opfylder ovenstående betingelser.

4.4. Ansøgningsskemaers tilgængelighed

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 4)

Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet.

Kommunalbestyrelsen har således pligt til at sørge for, at det ansøgningsskema, Økonomi- og Indenrigsministeriet har godkendt, udleveres eller sendes til de personer, der retter henvendelse til kommunen og anmoder om at få det pågældende skema udleveret eller tilsendt. Det er den person, der retter henvendelse til kommunen, der vælger, om vedkommende ønsker ansøgningsskemaet sendt eller udleveret.

Ansøgningsskemaet kan også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside på valg.oim.dk.

Ansøgeren kan endvidere henvende sig til kommunen og forhøre sig om, hvorvidt kommunen stiller en digital selvbetjeningsløsning til rådighed for ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten.

4.5. Vejledningspligt ved en vælgers anmeldelse af fraflytning

(Bekendtgørelsens § 3, stk. 5)

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til udlandet, får vejledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af fraflytning til udlandet indgiver ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og denne ansøgning imødekommes. Denne vejledning kan f.eks. gives i forbindelse med, at personen anmelder fraflytning til udlandet i en digital selvbetjeningsløsning (f.eks. borger.dk). Kommunalbestyrelsen skal endvidere efter anmodning udlevere eller tilsende et ansøgningsskema, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 4, 3. pkt.

Indgiver en vælger i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal vedkommende have vejledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2, hvis det viser sig, at ansøgningen ikke imødekommes. Dette følger af bekendtgørelsens § 9, se mere herom afsnit 7.1. Imødekommes ansøgningen, dvs. ansøgeren optages på folketingsvalglisten, skal vedkommende selvsagt ikke have den nævnte vejledning. Ved imødekommelse af ansøgningen forstås kommunalbestyrelsens afgørelse om at optage ansøgeren på folketingsvalglisten på grundlag af ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse.

5. Ansøgningens indhold

(Bekendtgørelsens § 4)

De oplysninger, der efter bekendtgørelsen skal gives i ansøgningen, er de samme, hvad enten ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema, en digital formular eller i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Da der i forbindelse med anmeldelse af udrejse alene kan søges om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal ansøgning i forbindelse med anmeldelse af udrejse alene opfylde de krav, der gælder for ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3.

Ansøgningsskemaet er udfærdiget således, at skemaet indeholder alle de oplysninger, der som minimum skal gives efter bekendtgørelsen. Tilsvarende gælder for den af kommunen benyttede digitale selvbetjeningsløsning.

5.1. Oplysninger om ansøgerens henholdsvis hovedpersonens identitet

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 4)

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten skal i alle tilfælde indeholde oplysning om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato, seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og adresse i udlandet eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1.

Såfremt der er tale om en ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, dvs. hvor ansøgeren er ægtefælle, registreret partner eller ugift samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, (hovedperson) skal ansøgningen både indeholde de oplysninger om ansøgeren, der er fastsat i bekendtgørelsens § 3, stk. 1, og tillige indeholde tilsvarende oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever (hovedpersonen), jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4.

5.2. Oplysninger til brug for bedømmelsen af, om ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1, 2, 3, 5 og 6)

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, skal indeholde oplysning om årsagen til udlandsopholdet, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 1. pkt. Det betyder, at ansøgeren ud over at afkrydse, hvilken af de i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, og stk. 2, nr. 1-6, nævnte årsager der er årsagen til ansøgerens udlandsophold, også skal give en nærmere beskrivelse af årsagen til udlandsopholdet. I ansøgningsskemaet er der i rubrik 3.2. ”Årsagen til udlandsopholdet” angivet de oplysninger, der kræves for hver af de i folketingsvalgloven nævnte årsager. En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de tilfælde, hvor hovedpersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, herudover tillige indeholde tilsvarende oplysninger om årsagen til hovedpersonens udlandsophold, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 5, 1. pkt.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 2, skal endvidere indeholde oplysning om den forventede varighed af ansøgerens udlandsophold, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 2, 2. pkt. En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de tilfælde, hvor hovedpersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 2, herudover tillige indeholde oplysning om den forventede varighed af hovedpersonens udlandsophold, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 5, 2. pkt. Denne oplysning gives ved at udfylde rubrik 3.1. i ansøgningsskemaet. Dette skyldes, at det efter folketingsvalglovens § 2, stk. 2, er en betingelse, at udlandsopholdet er midlertidigt, og at det efter Valgnævnets praksis normalt vil give anledning til tvivl, om en ansøger opfylder denne betingelse, hvis ansøgeren har oplyst, at udlandsopholdet forventes at blive permanent.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, skal derudover indeholde oplysning om udrejsedatoen for hovedpersonen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1, nr. 3. En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, skal i de tilfælde, hvor hovedpersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, herudover tillige indeholde om oplysning om udrejsedatoen for bipersonen (ansøgeren), jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 4, nr. 3. Dette skyldes, at Valgnævnet efter fast praksis ikke anser udlandsopholdet for midlertidigt, hvis det overstiger 8 år på ansøgningstidspunktet. I ansøgningsskemaet oplyses udrejsedatoen under rubrik 1 og 4.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 3. Denne oplysning gives ved, at ansøgeren afkrydser krydsruden i rubrik 2 i ansøgningsskemaet, eller, hvis ansøgningen indgives i en digital selvbetjeningsløsning, afkrydser det relevante felt eller den anførte krydsrude for et ”ja" ud for udsagnet herom og anfører sit navn på det dertil indrettede sted i dette udsagn. Ansøgningen skal derimod ikke indeholde oplysninger om årsagen til udlandsopholdet. En ansøgning om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal herudover tillige tilsvarende indeholde oplysning om, at hovedpersonen agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 6. Denne oplysning gives ved, at ansøgeren afkrydser krydsrude A i rubrik 4.

De ovennævnte oplysninger i rubrikker i ansøgningsskemaet skal på tilsvarende vis indgå i den digitale formular til ansøgningsskemaet.

5.3. Krav om datering og underskrift af ansøgningen

(Bekendtgørelsens § 4, stk. 1 og 7)

Ansøgningen skal dateres og underskrives, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 1. Der er dog ikke krav om egenhændig underskrift af ansøgningen. Såfremt ansøgningen indgives pr. e-post eller i en digital selvbetjeningsløsning, skal ansøgerens navn anføres på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. bekendtgørelsens § 4, stk. 7. Også underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne være tilstrækkelig. Det vil dog være en betingelse, at det er anført, at den, der underskriver ansøgningen, (tillige) underskriver på en andens vegne, og at der ikke er anledning til tvivl om, at den, der underskriver ansøgningen, har fuldmagt fra ansøgeren til at søge om optagelse på folketingsvalglisten. F.eks. vil der normalt ikke være anledning til tvivl om, at ansøgerens advokat eller et familiemedlem, som ansøgeren har boet i samme husstand med inden udrejsen, f.eks. ansøgerens forældre eller ægtefælle, registrerede partner eller samlever, har fornøden fuldmagt. Er der anledning til tvivl om fuldmagtsforholdets rigtighed, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Dette følger af bekendtgørelsens § 11, stk. 3. Dette skal kommunalbestyrelsen dog ikke gøre, hvis der er tale om en sag, hvor ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema eller på en digital formular, og sagen skal indsendes til afgørelse i Valgnævnet, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 4.

6. Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen

(Bekendtgørelsens §§ 5-8)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den indledende behandling af ansøgningen, som kommunalbestyrelsen skal foretage, hvad enten ansøgningen er indgivet på et ansøgningsskema, herunder på en digital formular hertil, eller i forbindelse med anmeldelse af udrejse. Kommunalbestyrelsen skal foretage den indledende behandling af ansøgningen, som er beskrevet i dette afsnit, inden kommunalbestyrelsen foretager den videre behandling af ansøgningen, som er beskrevet i afsnit 7 og 8.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Skal en ansøgning videresendes til Valgnævnet, skal dette senest ske 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen. Kommunalbestyrelsen skal tilrettelægge sagsbehandlingen, således at den nævnte frist kan overholdes. Se mere om frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet afsnit 8.4.

6.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune, ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR, eller ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland

(Bekendtgørelsens § 5)

6.1.1. Ansøgning indgivet til en forkert kommune

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 1)

Hvis ansøgningen er indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR, skal kommunalbestyrelsen videresende ansøgningen til den rette kommune. I disse tilfælde skal den i afsnit 6-8 foreskrevne sagsbehandling foretages af den kommune, ansøgningen videresendes til. Er ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, må udrejseblanketten videresendes til den rette kommune med henblik på dels foretagelse af registreringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlandet, dels foretagelse af den i afsnit 6-8 foreskrevne sagsbehandling af ansøgningen om optagelse på folketingsvalglisten. Det bemærkes herved, at registreringen af ansøgerens fraflytning til udlandet i CPR efter CPR-lovens § 24 skal foretages af bopælskommunen, dvs. den kommune, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR frem til tidspunktet for fraflytningen til udlandet.

6.1.2. Ansøgeren er med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 2)

Hvis ansøgeren med rette er bopælsregistreret i Danmark i CPR, skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om, at ansøgeren automatisk vil blive optaget på folketingsvalglisten, så længe vedkommende er bopælsregistreret i Danmark i CPR. Kommunalbestyrelsen skal således ikke foretage sig videre i anledning af ansøgningen om optagelse på folketingsvalglisten.

6.1.3. Ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland

(Bekendtgørelsens § 5, stk. 3)

Hvis det fremgår af ansøgningen sammenholdt med oplysningerne i CPR, at ansøgeren er flyttet til Færøerne eller Grønland, skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om, at ansøgeren automatisk vil blive optaget på folketingsvalglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland. Ansøgere, der flytter til Færøerne eller Grønland, bliver omfattet af de regler, der gælder for Færøerne henholdsvis Grønland, og de pågældende kan ikke deltage i folketingsvalg i Danmark.

Derudover skal kommunalbestyrelsen underrette ansøgeren om muligheden for at blive optaget på folketingsvalglisten i Danmark til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Kommunalbestyrelsen skal vedlægge ansøgningsskemaet til ansøgning herom sammen med underretningen af ansøgeren.

Se eventuelt mere herom bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa- Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold på Færøerne eller i Grønland, og vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg og visse folkeafstemninger af personer, der har valgret uanset ophold på Færøerne eller i Grønland. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer at udstede de to nævnte retsforskrifter primo 2019.

Kommunerne kan anvende det standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland, som er optaget som bilag 4 til vejledningen. Hvis kommunerne anvender standardbrevet, forudsættes det, at kommunerne drager omsorg for at tilpasse det eventuelle lovændringer og evt. andre ændringer som følge af den digitale udvikling m.v.

6.2. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v., eller der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse søgt om optagelse i medfør af andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3

(Bekendtgørelsens § 6)

6.2.1. Ansøgningen er ikke indgivet på et godkendt ansøgningsskema m.v.

(Bekendtgørelsens § 6, stk. 1)

Hvis ansøgningen ikke er indgivet på en af følgende fire ansøgningstyper, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet; på et ansøgningsskema eller på en digital formular til et ansøgningsskema, i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital selvbetjeningsløsning eller i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en udrejseblanket, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

Er der tale om en ansøgning om fornyet optagelse fra en vælger optaget på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, som indgives i form af et almindeligt brev underskrevet af ansøgeren eller e-post med ansøgerens navn anført som underskrift, skal kommunalbestyrelsen dog kun undlade at behandle ansøgningen, hvis der er særlig grund hertil. Der vil således i denne situation normalt kunne ses bort fra manglende benyttelse af ansøgningsskema, idet kommunen allerede (mindst) én gang har kontrolleret, at de grundlæggende oplysninger om ansøgerens identitet, udrejsedato m.v. stemmer med oplysningerne i CPR. Spørgsmålet om, hvorvidt kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om fornyet optagelse på folketingsvalglisten, eller om ansøgningen skal videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse, afgøres efter de almindelige regler herfor, jf. afsnit 8.3, herunder om ansøgeren er udrejst for mindre eller mere end 4 år siden.

6.2.2. Der er i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse i henhold til andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3

(Bekendtgørelsens § 6, stk. 2)

Hvis der på en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket er ansøgt om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af andre bestemmelser end folketingsvalglovens § 2, stk. 3 – hvilket i praksis vil være tilfældet, såfremt ansøgeren har oplyst, at udlandsopholdet forventes at vare mere end 2 år – kan ansøgningen slet ikke indgives i forbindelse med anmeldelse af udrejse ved brug af en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3. I denne situation skal kommunalbestyrelsen derfor ligeledes meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

6.3. Kontrol af oplysningerne i ansøgningen

(Bekendtgørelsens § 7)

6.3.1. Kontrol af oplysningerne om ansøgerens identitet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 2)

Kommunalbestyrelsen skal ved opslag i CPR kontrollere, at de oplysninger om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, der er anført i ansøgningen, stemmer med oplysningerne i CPR.

6.3.2. Kontrol af, om ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 1)

Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med den i afsnit 6.3.1 nævnte kontrol kontrollere, at ansøgeren opfylder de almindelige betingelser for valgret, dvs. at ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig.

6.3.3. Kontrol af hovedpersonens identitet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 2)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsskema eller på en digital formular – skal kommunalbestyrelsen endvidere ved opslag i CPR undersøge, om de i ansøgningen meddelte oplysninger om hovedpersonens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor hovedpersonen har været bopælsregistreret i CPR, stemmer med oplysningerne i CPR.

6.3.4. Kontrol af, om hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 1)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsskema eller på en digital formular – skal kommunalbestyrelsen tillige ved opslag i CPR undersøge, om hovedpersonen opfylder de almindelige betingelser for valgret (dvs. at hovedpersonen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig).

6.3.5. Kontrol af tilknytningen mellem ansøgeren og hovedpersonen

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 2, nr. 3)

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen) – hvilket kun kan ske på et ansøgningsskema eller på en digital formular – skal det herudover ved opslag i CPR undersøges, om de pågældende to personer har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden. Har de pågældende to personer ikke indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden, skal det tillige kontrolleres, at de opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden. I sidstnævnte tilfælde skal det kontrolleres, at de to personer ikke er beslægtet i ret op- og nedstigende linje eller er søskende. Endvidere skal det kontrolleres, at ingen af de to personer er part i et endnu bestående ægteskab eller registreret partnerskab med en tredjeperson.

6.3.6. Kontrol af, om ansøgningen er dateret og underskrevet

(Bekendtgørelsens § 7, stk. 1, nr. 3 og 4)

Endelig skal det ved gennemgang af selve ansøgningen kontrolleres, om ansøgningen er dateret og underskrevet af ansøgeren. Hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital løsning (f.eks. borger.dk), skal det kontrolleres, at ansøgerens navn er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift. Har flere personer søgt om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på samme ansøgning i en digital selvbetjeningsløsning eller samme udrejseblanket, skal det kontrolleres, at alle, der søger om optagelse, har underskrevet ansøgningen.

6.4. Ansøgeren opfylder ikke de almindelige valgretsbetingelser

(Bekendtgørelsens § 8)

Hvis undersøgelsen af ansøgerens oplysninger viser, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige betingelser for valgret, dvs. at ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke er fyldt 18 år, eller er umyndig, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret. Kommunalbestyrelsen skal meddele ansøgeren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke opfylder.

Hvis den manglende betingelse for valgret består i, at ansøgeren endnu ikke er fyldt 18 år, bør der dog ikke meddeles afslag på ansøgningen af den grund, såfremt ansøgeren inden for en vis kortere tid (et par uger) vil fylde 18 år. Hvis den pågældende ansøger i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet, kan kommunalbestyrelsen derfor sætte sagen i bero, indtil ansøgeren er fyldt 18 år. Hvis kommunalbestyrelsen er i tvivl om, hvorvidt ansøgeren, bortset fra aldersbetingelsen, opfylder betingelserne for valgret uanset ophold i udlandet, skal ansøgningen uden at afvente, at ansøgeren fylder 18 år, videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse.

Om det tilfælde, hvor ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men hovedpersonen ikke gør det, henvises til afsnit 8.1.

7. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

(Bekendtgørelsens §§ 9 og 10)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, som kommunalbestyrelsen skal foretage efter at have foretaget den i afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen.

Reglerne om den videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse adskiller sig fra reglerne om den videre behandling af en ansøgning på et ansøgningsskema, der gennemgås i afsnit 8.

Forskellen består for det første i, at en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse ikke i noget tilfælde skal tilbagesendes til ansøgeren. Det skyldes, at en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse skal benyttes af kommunen i forbindelse med registreringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlandet. Hvis en ansøgning indgivet på en udrejseblanket ikke på dette grundlag kan begrunde ansøgerens optagelse på folketingsvalglisten, f.eks. fordi der er tvivl om ansøgerens identitet, eller fordi udrejseblanketten ikke er dateret eller underskrevet, skal kommunalbestyrelsen i stedet meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.

Forskellen består for det andet i, at en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i modsætning til et ansøgningsskema ikke i noget tilfælde skal videresendes til Valgnævnet. Hvis det kun er Valgnævnet, der kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, skal kommunalbestyrelsen i stedet meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Hvis ansøgeren herefter indgiver ansøgning til kommunalbestyrelsen, kan denne ansøgning danne grundlag for sagens videresendelse til Valgnævnet. Kommunalbestyrelsens vejledning af ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2, kan f.eks. bestå i, at kommunalbestyrelsen henviser til kommunens selvbetjeningsløsning for indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, hvis kommunen stiller en sådan til rådighed, og denne er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi-og Indenrigsministeriet. Vejledningen kan også bestå i, at kommunalbestyrelsen tilsender ansøgeren et ansøgningsskema eller på anden vis beskriver ansøgningsprocedurerne og de typer af ansøgningsmuligheder, som kommunen stiller til rådighed.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Se mere om frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet afsnit 8.4.

Er ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, vil det være naturligt, at kommunalbestyrelsen behandler ansøgningen om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med registreringen i CPR af ansøgerens fraflytning til udlandet. Skal udrejseblanketten og dermed ansøgningen videresendes til en anden kommune, eller skal ansøgeren vejledes om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2, skal dette ske hurtigst muligt, efter at kommunalbestyrelsen har foretaget den foreskrevne sagsbehandling.

7.1. Fejl og mangler i oplysningerne på ansøgningen indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

(Bekendtgørelsens § 9)

7.1.1. Tvivl om ansøgerens identitet

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 1)

Som nævnt i afsnit 6.3.1 skal kommunalbestyrelsen ved opslag i CPR kontrollere, at de oplysninger om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, der er anført i ansøgningen, stemmer med oplysningerne i CPR. Hvis der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningen og oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, eller på grund af manglende oplysninger herom på ansøgningen er tvivl om ansøgerens identitet, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Tvivl om ansøgerens identitet vil formentlig kun forekomme helt undtagelsesvis. Forpligtelsen til at vejlede ansøgeren gælder selvsagt kun, i det omfang det er muligt at kontakte den pågældende.

7.1.2. Manglende datering af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 2)

Manglende datering af en anmeldelse af udrejse, hvorpå der er søgt om optagelse på folketingsvalglisten, skal normalt medføre, at kommunalbestyrelsen meddeler ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Der skal dog ses bort fra manglende datering, såfremt ansøgningen er indgivet i forbindelse med ansøgerens fraflytning til udlandet. Det forudsættes herved, at udrejseblanketterne stemples med datoen for modtagelse i borgerservicecentret.

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

7.1.3. Manglende underskrift af ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse

(Bekendtgørelsens § 9, stk. 3)

Manglende underskrift af en anmeldelse af udrejse, hvorpå der er søgt om optagelse på folketingsvalglisten, skal medføre, at kommunalbestyrelsen meddeler ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Tilsvarende gælder, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital løsning, og ansøgerens navn ikke er anført på det sted på ansøgningen, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

Omfatter en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse flere personer, der opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men som ikke alle har søgt om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen meddele den eller de personer, der har søgt om optagelse og ikke har underskrevet ansøgningen, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, og vejlede personen om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Den eller de personer, der har søgt om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og underskrevet ansøgningen, kan, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, optages på folketingsvalglisten på grundlag af ansøgningen, selv om ikke alle omfattet af ansøgningen kan optages på grundlag heraf.

Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.

Underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne også være tilstrækkelig, jf. nærmere afsnit 5.3.

7.2. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens § 10)

Er en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en digital selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 3, og skal ansøgningen behandles af denne kommunalbestyrelse, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, på grundlag af ansøgningen under følgende betingelser:

1) ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, dvs. ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og er ikke umyndig, og

2) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har foretaget den i afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen og har kontrolleret som beskrevet i afsnit 7.1, at der ikke er fejl og mangler i ansøgningen.

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit 6.4.

Hvis ansøgeren opfylder de almindelige valgretsbetingelser, men der er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning, som er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse, er blevet optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Ansøgningen skal ikke – i modsætning til, hvad der gælder for ansøgningsskemaer – videresendes til Valgnævnet.

Efter de betingelser, der gælder for indgivelse af ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i forbindelse med anmeldelse af udrejse i en digital løsning eller på en udrejseblanket som beskrevet under afsnit 4.3.2, skal der på ansøgningen være en særlig rubrik, hvor vedkommende kan sætte kryds ud for ”ja” eller ”nej” til udsagnet ”Undertegnede (angivelse af navn) har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) inden for 2 år efter udrejsen og søger om optagelse på valglisten”. Der skal endvidere være en særskilt rubrik, hvor vedkommende kan angive udlandsopholdets forventede varighed.

Har vedkommende på ansøgningen anført sit navn på det dertil beregnede sted i ovennævnte udsagn og sat kryds ud for ”ja” til ovennævnte udsagn, vil der normalt ikke være anledning til tvivl. Dette gælder, selv om vedkommende ikke har udfyldt rubrikken for udlandsopholdets forventede varighed andetsteds på ansøgningen.

Der kan dog være tilfælde, hvor der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen, eller ansøgerens oplysning herom ikke uden en nærmere undersøgelse vil kunne lægges til grund. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ikke optage ansøgeren på folketingsvalglisten. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren på udrejseblanketten også har oplyst, at vedkommende forventer at opholde sig i udlandet i en længere periode end to år efter udrejsen.

Hvis vedkommende på ansøgningen ikke afkrydser rubrikken for ”ja” til udsagnet om, at undertegnede har dansk indfødsret, agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen og søger om optagelse på folketingsvalglisten, har vedkommende ikke søgt om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3. Tilsvarende gælder, hvis vedkommende ikke har anført sit navn på det dertil beregnede sted i ovennævnte udsagn.

8. Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema

(Bekendtgørelsens §§ 11 – 14)

I dette afsnit gennemgås bekendtgørelsens regler om den videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema, herunder på en digital formular (indgivet i en digital løsning), som kommunalbestyrelsen skal foretage efter at have foretaget den i afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen.

Der gælder andre regler for den videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema, end hvis en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3 er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en digital selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket. Er sidstnævnte tilfældet, gælder reglerne i afsnit 7.

Reglerne, der gennemgås i afsnit 8, gælder i alle tilfælde, hvor en ansøgning er indgivet på et ansøgningsskema. Reglerne, der gennemgås i afsnit 8, gælder også, hvis en ansøgning i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på et ansøgningsskema.

I modsætning til de tilfælde, hvor en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3 er indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse på en digital selvbetjeningsløsning eller udrejseblanket, skal ansøgningsskemaet i visse tilfælde tilbagesendes til ansøger eller videresendes til Valgnævnet. Hvornår tilbagesendelse eller videresendelse skal ske, se nedenfor.

Ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten bør behandles løbende, efterhånden som de modtages, uanset om der skal afholdes valg i en nærmere fremtid. Se mere om frister for videresendelse af ansøgninger til Valgnævnet i afsnit 8.4 nedenfor.

8.1. Hovedpersonen opfylder ikke valgretsbetingelserne

(Bekendtgørelsens § 13, stk. 2)

Som nævnt i afsnit 6.4 skal kommunalbestyrelsen, hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige betingelser for valgret, dvs. hvis ansøgeren ikke har dansk indfødsret, ikke er fyldt 18 år eller er umyndig, meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret. Det følger af bekendtgørelsens § 8.

Hvis ansøgeren, der opfylder de almindelige betingelser for valgret, har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen), og det viser sig, at hovedpersonen ikke opfylder de almindelige betingelser for valgret, skal kommunalbestyrelsen derimod videresende ansøgningen til Valgnævnet, der herefter behandler sagen. Det følger af bekendtgørelsens § 13, stk. 2.

8.2. Fejl og mangler i oplysningerne i ansøgningsskemaet

(Bekendtgørelsens §§ 11 og 12)

8.2.1. Afhjælpning af fejl og mangler vedrørende oplysningerne i ansøgningsskemaet om ansøgeren eller hovedpersonen

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 1, og § 12)

Konstateres der fejl eller mangler vedrørende de i ansøgningen meddelte oplysninger om ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato og seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været registreret i CPR, skal disse så vidt muligt afhjælpes derved, at kommunalbestyrelsen påfører de korrekte henholdsvis manglende oplysninger på ansøgningsskemaet eller den digitale formular, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 1. pkt. Det er selvsagt en forudsætning, at ansøgerens identitet kan fastslås. Det vil endvidere være hensigtsmæssigt, hvis eventuelle fejl eller mangler vedrørende adresse i udlandet samt vedrørende eventuel kontaktadresse ligeledes afhjælpes.

Hvis ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, som ægtefælle, registreret partner eller samlever (biperson) til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3 (hovedpersonen), afhjælpes fejl eller mangler vedrørende oplysninger om hovedpersonens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, hvor hovedpersonen har været registreret i CPR, ligeledes, såfremt hovedpersonens identitet er fastslået, jf. bekendtgørelsens § 12, 1. pkt. I tilfælde, hvor hovedperson og biperson samtidig indgiver ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, kan der ses bort fra, at ansøgningen fra bipersonen indeholder mangelfulde oplysninger om hovedpersonen.

I tilfælde, hvor der er tvivl om ansøgerens identitet, skal ansøgningsskemaet tilbagesendes til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. bekendtgørelsens § 11, stk. 1, 2. pkt. Dette gælder selvsagt kun, i det omfang tilbagesendelse er mulig. Tvivl om ansøgerens identitet vil formentlig kun forekomme helt undtagelsesvis. Tvivl om identiteten af en ansøgers ægtefælle, registrerede partner eller samlever (hovedpersonen) kan aldrig give anledning til tilbagesendelse, idet ansøgningen i så fald skal videresendes til Valgnævnet, der herefter træffer afgørelse, jf. bekendtgørelsens § 12, 2. pkt. Se afsnit 8.4 om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal angive i forbindelse med videresendelsen.

Såfremt der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra ansøgeren om årsagen til ansøgerens ophold i udlandet m.v., skal sagen – efter at den foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den i dette afsnit nævnte afhjælpning af fejl og mangler i ansøgningsskemaet er foretaget – videresendes til Valgnævnet, der herefter behandler sagen.

8.2.2. Manglende datering af ansøgningsskemaet

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 2 og 4)

Manglende datering af et ansøgningsskema skal normalt medføre, at ansøgningsskemaet sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Hvis en ansøgning indgivet på en digital formular ikke automatisk bliver stemplet med datoen for udfyldelse af ansøgningen i den digitale selvbetjeningsløsning, skal manglende datering ligeledes normalt medføre, at formularen sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen.

Der skal dog ses bort fra manglende datering, såfremt ansøgningen er indgivet i forbindelse med ansøgerens fraflytning til udlandet. Det forudsættes herved, at ansøgningerne stemples med datoen for modtagelse i borgerservicecentret. Manglende datering skal heller ikke give anledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, ikke er opfyldt, jf. afsnit 8.3, og hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at den foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og mangler i ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1, er foretaget – skal videresendes til Valgnævnet, der herefter behandler sagen. Se bekendtgørelsens § 11, stk. 4, og § 13. Se afsnit 8.4 om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal angive i forbindelse med videresendelsen.

8.2.3. Manglende underskrift af ansøgningsskemaet

(Bekendtgørelsens § 11, stk. 3 og 4)

Manglende underskrift af et ansøgningsskema, herunder en digital formular, skal normalt medføre, at ansøgningsskemaet eller den digitale formular sendes tilbage til ansøgeren med meddelelse om årsagen til tilbagesendelsen. Tilsvarende gælder, hvis ansøgningsskemaet er indgivet med e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning, og ansøgerens navn ikke er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, eller ikke fremgår på anden vis.

Manglende underskrift skal dog ikke give anledning til tilbagesendelse i tilfælde, hvor betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, ikke er opfyldt, jf. afsnit 8.3, og hvor ansøgningsskemaet derfor – efter at den foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og mangler i oplysninger i ansøgningsskemaet, jf. afsnit 8.2.1, er foretaget – skal videresendes til Valgnævnet, der herefter behandler sagen. Se bekendtgørelsens § 11, stk. 4, og § 13. Se afsnit 8.4 om, hvilke oplysninger kommunalbestyrelsen i givet fald skal angive i forbindelse med videresendelsen.

Underskrift i henhold til fuldmagt vil efter omstændighederne også være tilstrækkelig, jf. nærmere afsnit 5.3.

8.3. Betingelserne for, at kommunalbestyrelsen på grundlag af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten

(Bekendtgørelsens § 13)

Er en ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten indgivet på et godkendt ansøgningsskema i overensstemmelse med bekendtgørelsens § 3, stk. 2, og skal ansøgningen behandles af denne kommunalbestyrelse, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten under følgende betingelser:

1) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4 – tillige hovedpersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser, dvs. er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og er ikke umyndig,

2) ansøgeren og – i tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om optagelse i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4 – tillige hovedpersonen har inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen været bopælsregistreret i Danmark i CPR, og

3) der er ikke anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af folketingsvalglovens § 2.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har foretaget den i afsnit 6 beskrevne indledende behandling af ansøgningen og har foretaget en kontrol af ansøgningen som beskrevet i afsnit 8.1 og 8.2.

Hvis ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, skal kommunalbestyrelsen meddele afslag på ansøgningen under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder den pågældende betingelse for valgret, jf. afsnit 6.4. Hvis betingelserne for, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, ikke i øvrigt er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen videresende ansøgningen til Valgnævnet, se afsnit 8.4.

8.3.1. Ansøgning fra hovedperson eller biperson udrejst for mere end 4 år siden

Ansøgning fra en person, der på tidspunktet for kommunens modtagelse af ansøgningen har opholdt sig mere end 4 år i udlandet, dvs. at det er mere end 4 år siden, at den pågældende sidst har været bopælsregistreret i Danmark i CPR – og som opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – skal i alle tilfælde – efter at den foreskrevne indledende sagsbehandling, jf. afsnit 6, og den foreskrevne afhjælpning af fejl og mangler i oplysninger i ansøgningsskemaet eller den digitale formularer foretaget, jf. afsnit 8.2.1 – videresendes til Valgnævnet til afgørelse. Dette gælder således også ansøgninger fra statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som har haft ophold uden for riget i mere end 4 år.

Ansøgninger fra statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget har været registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, skal ligeledes videresendes til Valgnævnet, såfremt der er gået mere end 4 år, siden ansøgeren sidst var bopælsregistreret i Danmark i CPR.

Kravet om videresendelse gælder både for ansøgninger fra hovedpersoner, dvs. personer omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, 2 eller 3, og for ansøgninger fra bipersoner, dvs. personer omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 4. I tilfælde, hvor hovedpersonen er udrejst for mere end 4 år siden, skal en ansøgning fra bipersonen ligeledes i alle tilfælde videresendes til Valgnævnet til afgørelse, selv om bipersonen er udrejst for mindre end 4 år siden.

8.3.2. Ansøgning fra en person udrejst for mindre end 4 år siden

8.3.2.1. Ansøgning fra hovedperson

For en ansøger, der er udrejst for mindre end 4 år siden, – og som opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3.

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om en ansøgning giver anledning til tvivl. Nedenfor er angivet nogle eksempler på tilfælde, hvor der normalt ikke vil være anledning til tvivl, henholdsvis normalt vil være anledning til tvivl.

Det skal dog understreges, at kommunalbestyrelsen ikke i noget tilfælde har beføjelse til at meddele afslag på en ansøgning (bortset fra de tilfælde, hvor afslaget er begrundet i, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. nærmere ovenfor i afsnit 6.4). Selv om kommunalbestyrelsen måtte være overbevist om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne, skal ansøgningen alligevel videresendes til Valgnævnet til afgørelse.

Ansøger omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 2, nr. 1-5

For en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema eller en digital formular, hvor der er afkrydset i en af krydsruderne A-E i rubrik 3.2 på ansøgningsskemaet eller tilsvarende i den digitale formular, og der er givet supplerende oplysninger, der understøtter rigtigheden af afkrydsningen, vil der normalt ikke være anledning til tvivl.

Om Valgnævnets praksis i henseende til at anse betingelserne i § 2, stk. 2, nr. 1-5, for at være opfyldt, henvises til Valgnævnets beretning for 2007-2013. Beretningen findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk.

Omvendt vil en ansøgning normalt give anledning til tvivl i nedennævnte tilfælde med den virkning, at ansøgningen skal videresendes til Valgnævnet til afgørelse.

En ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten indgivet på et ansøgningsskema eller en digital formular vil normalt give anledning til tvivl, såfremt ansøgeren overhovedet ikke har givet oplysninger om årsagen til opholdet i udlandet, dvs. hverken har afkrydset en krydsrude eller tilsvarende eller har givet supplerende oplysninger.

En ansøgning vil normalt også give anledning til tvivl, såfremt ansøgeren på ansøgningen alene har afkrydset en krydsrude og ikke tillige givet de forudsatte supplerende oplysninger til at godtgøre, at afkrydsningen af den pågældende krydsrude eller tilsvarende er sket med rette.

Endvidere vil det efter Valgnævnets praksis normalt give anledning til tvivl, om en ansøger opfylder betingelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, om, at udlandsopholdet skal være midlertidigt, hvis ansøgeren har oplyst, at udlandsopholdet forventes at blive permanent eller for evigt.

Endelig vil en ansøgning kunne give anledning til tvivl i de særlige situationer, hvor der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens oplysning om årsagen til udlandsopholdet, eller ansøgerens oplysning herom ikke uden en nærmere undersøgelse vil kunne lægges til grund.

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 6

Det vil normalt kunne give anledning til tvivl, om en ansøger er omfattet af sidestillingsbestemmelsen i folketingsvalglovens § 2, stk. 2, nr. 6. Ansøgninger, hvori ansøgeren påberåber sig »Andre årsager«, jf. krydsrude F i rubrik 3.2 på ansøgningsskemaet eller tilsvarende for den digitale formular, skal derfor altid videresendes til Valgnævnet til afgørelse. Hvis det klart fremgår af de meddelte oplysninger om arten af de »Andre årsager«, at der i virkeligheden er tale om en af de årsager, der er nævnt i folketingsvalglovens § 2, nr. 1-5, jf. krydsrude A-E i rubrik 3.2 på skemaet eller tilsvarende for den digitale formular, eller eventuelt at der er tale om en ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om optagelse, uanset at ansøgeren har påberåbt sig »Andre årsager«.

Ansøger omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3

På ansøgningsskemaet, der er optrykt som bilag 3 til denne vejledning, er der en særlig krydsrude, hvor ansøgeren kan sætte kryds ud for udsagnet ”Undertegnede erklærer, at jeg agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen” (rubrik 2). Tilsvarende gælder for digitale formularer.

Hvis ansøgeren på ansøgningsskemaet eller den digitale formular har afkrydset krydsruden ud for udsagnet om, at den pågældende agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen eller tilsvarende, vil der normalt ikke være anledning til tvivl. Hvis ansøgeren på ansøgningsskemaet eller den digitale formular ikke har afkrydset krydsruden ud for udsagnet om, at den pågældende ansøger agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter sin udrejse, men i stedet i rubrikken for udlandsopholdets forventede varighed (rubrik 3.1) eller tilsvarende for den digitale formular eller andetsteds på ansøgningsskemaet giver oplysning om, at udlandsopholdet forventes at vare højst to år, vil dette normalt give anledning til tvivl.

Der vil endvidere kunne være tilfælde, hvor der er grund til at betvivle rigtigheden af ansøgerens afkrydsning af krydsruden ud for udsagnet om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for to år efter udrejsen eller tilsvarende for den digitale formular, eller hvor afkrydsningen ikke uden en nærmere undersøgelse vil kunne lægges til grund. I disse tilfælde kan kommunalbestyrelsen ikke optage ansøgeren på folketingsvalglisten. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis ansøgeren i ansøgningen også har oplyst, at vedkommende forventes at opholde sig i udlandet i en længere periode end to år efter udrejsen, eller har oplyst, at vedkommende opholder sig i udlandet af en årsag, der typisk vil indebære et længere udlandsophold, f.eks. i kraft af en åremålsansættelse for en længere periode end to år.

8.3.2.2. Ansøgning fra biperson, der er ægtefælle eller registreret partner

I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bipersonen (ansøgeren) er udrejst for mindre end 4 år siden, – og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse af bipersonen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3, og at bipersonen er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 4.

Hvis der ikke er tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3, vil der normalt heller ikke være tvivl om, at den pågældendes ægtefælle eller registrerede partner (bipersonen) er omfattet, såfremt bipersonen under opholdet i udlandet har oplyst samme adresse som hovedpersonen. Det forudsættes, at det ved opslag i CPR er bekræftet, at de pågældende to personer har indgået ægteskab eller registreret partnerskab. Kommunalbestyrelsen kan derfor i bekræftende fald optage den pågældende biperson på folketingsvalglisten.

Der stilles ikke krav om, at hovedpersonen og bipersonen skal være udrejst på samme tidspunkt, og ej heller, at de havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Det er ikke nogen betingelse for at optage bipersonen på folketingsvalglisten, at hovedpersonen selv har søgt om at blive optaget på folketingsvalglisten.

Det bemærkes, at ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, som indgives af en biperson, i alle tilfælde skal indgives på et ansøgningsskema eller på en digital formular. Såfremt der søges om optagelse efter folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøgningsskemaet eller den digitale formular benyttes, og ikke ansøgning i forbindelse med anmeldelse af udrejse.

Det bemærkes, at således som ansøgningsskemaet er udformet, skal en ansøger, der søger om optagelse som ægtefælle, registreret partner eller samlever til en person, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, afkrydse såvel krydsrude B i rubrik 4, der er beregnet for en biperson, som en af krydsruderne A-F under rubrik 3.2 og angive de krævede supplerende oplysninger, idet der herved angives årsagen til hovedpersonens ophold i udlandet. Såfremt en medfølgende ægtefælle eller registreret partner tillige selvstændigt opfylder betingelserne for at blive optaget på folketingsvalglisten som hovedperson, skal vedkommende alene afkrydse en krydsrude beregnet for en hovedperson (krydsrude A-F under rubrik 3.2) og ikke krydsruden for biperson (krydsrude B i rubrik 4). Hvis et ansøgningsskema er afkrydset i såvel krydsrude B i rubrik 4 (for biperson) som i en af krydsruderne A-F under rubrik 3.2, skal kommunalbestyrelsen derfor – hvis ansøgningsskemaet er korrekt udfyldt – gå ud fra, at krydset i krydsrude A-F vedrører hovedpersonen og ikke ansøgeren (bipersonen) selv. Tilsvarende gælder for den digitale formular.

8.3.2.3. Ansøgning fra biperson, der er samlever

I tilfælde, hvor såvel hovedpersonen som bipersonen (ansøgeren) er udrejst for mindre end 4 år siden, – og hvor såvel hovedpersonen som bipersonen opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4 – kan kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse af bipersonen på folketingsvalglisten, såfremt der ikke er anledning til tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 3, og bipersonen er omfattet af lovens § 2, stk. 4.

Den første betingelse for, at en biperson, der er samlever, kan optages på folketingsvalglisten, er, at der ikke er tvivl om, at hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 2, nr. 1-5, eller § 2, stk. 3. Det er heller ikke i relation til samlevere en betingelse, at hovedpersonen selv har søgt om at blive optaget på folketingsvalglisten.

Den anden betingelse for at optage samleveren på folketingsvalglisten er, at samleveren og hovedpersonen havde etableret fælles bopæl inden udrejsen og under opholdet i udlandet har oplyst samme adresse i udlandet. Fælles bopæl inden udrejsen anses for etableret, såfremt de pågældende to personer inden udrejsen ifølge oplysningerne i CPR var tilmeldt samme adresse.

Den tredje betingelse for at optage samleveren på folketingsvalglisten er, at det er kontrolleret, at samleveren og hovedpersonen opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden. Betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab indebærer i denne sammenhæng, at parterne ikke må være beslægtet i ret op- og nedstigende linje eller være søskende, samt at ingen af parterne må være part i et endnu bestående ægteskab eller registreret partnerskab med tredjeperson.

Det bemærkes, jf. den anden betingelse, at det - uanset kravet om fælles bopæl inden udrejsen - ikke er nogen betingelse for at optage en samlever på folketingsvalglisten, at samleveren (bipersonen) og hovedpersonen flytter til udlandet på nøjagtig samme tidspunkt. For ugifte samlevende vil der i praksis kun kunne forekomme en beskeden tidsforskel mellem varigheden af hovedpersonens og bipersonens udlandsophold som følge af kravet om, at fælles bopæl skal være etableret inden udrejsen. I de tilfælde, hvor den ene af parterne, typisk hovedpersonen, er udrejst på et tidligere tidspunkt end den anden part (bipersonen), skal kravet om fælles bopæl inden udrejsen være opfyldt ved den første parts udrejse. Den omstændighed, at den anden part i den mellemliggende periode måtte have været tilmeldt en anden adresse, er ikke i sig selv til hinder for, at kravet om fælles bopæl inden udrejsen kan anses for opfyldt.

8.4. Videresendelse af ansøgningsskemaer til Valgnævnet

(Bekendtgørelsens § 14)

I de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, og dette ikke skyldes, at ansøgeren ikke opfylder de almindelige valgretsbetingelser, jf. afsnit 6.4, skal ansøgningen videresendes til Valgnævnet til afgørelse. Dette kan f.eks. være, fordi en ansøger eller hovedpersonen har været udrejst i mere end 4 år, jf. afsnit 8.3.1., eller fordi der er tvivl om, hvorvidt ansøgeren eller hovedpersonen er omfattet af en af de persongrupper, der er opregnet i folketingsvalglovens § 2, jf. afsnit 8.3.2. Tilsvarende gælder, hvis der er tvivl om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, jf. afsnit 8.2.1.

Kommunalbestyrelsens videresendelse til Valgnævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen. Kommunens modtagelse af ansøgningen regnes fra det tidspunkt, ansøgningen er kommet frem til rette kommunalbestyrelse, jf. afsnit 6.1.1.

I forbindelse med videresendelse af ansøgningen skal kommunalbestyrelsen give oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald skal afgive stemme på valgdagen, idet Valgnævnet i tilfælde, hvor ansøgningen imødekommes, skal give ansøgeren oplysning herom. Om valg af afstemningssted for udlandsdanskere henvises i øvrigt til afsnit 9.1.

9. Underretning af ansøgeren og indberetning i CPR

(Bekendtgørelsens §§ 15-17)

9.1. Underretning af ansøgeren

(Bekendtgørelsens §§ 15 og 16)

Som anført i afsnit 7.2 og afsnit 8.3 kan kommunalbestyrelsen i en række tilfælde træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten. Dette afsnit handler om, hvilken underretning kommunalbestyrelsen skal give ansøgeren, når kommunalbestyrelsen henholdsvis Valgnævnet træffer afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten.

Kommunalbestyrelsen henholdsvis Valgnævnet skal i forbindelse med underretning af en ansøger om, at denne er optaget på folketingsvalglisten, give ansøgeren en række supplerende oplysninger, der nærmere er angivet i bekendtgørelsen. Se nærmere bekendtgørelsens §§ 15 og 16. Ansøgeren skal blandt andet have underretning om gyldighedsperioden for afgørelsen, dvs. hvor længe ansøgeren er optaget på folketingsvalglisten, og om muligheden for efter gyldighedsperiodens udløb at ansøge om fornyet optagelse på folketingsvalglisten. Underretningen herom afhænger af, 1) om ansøgeren er optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, eller 2) om ansøgeren er optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal ansøgeren have underretning om, at afgørelsen gælder i 2 år fra afgørelsens dato, og om, at ansøgeren har adgang til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på folketingsvalglisten, og om, at 2-årsperioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden ansøger om fornyet optagelse på folketingsvalglisten i medfør af en af disse bestemmelser, forlænges, indtil der er truffet afgørelse. Se bekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1, § 15, stk. 3, og § 18, stk. 1.

Er ansøgeren optaget på folketingsvalglisten i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal ansøgeren have underretning om, at afgørelsen gælder i 2 år regnet fra ansøgerens henholdsvis hovedpersonens registrerede udrejsedato i CPR, og om, at afgørelsen ikke kan fornys, og om, at ansøgeren, hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 15, stk. 2, nr. 1, § 15, stk. 4, og § 18, stk. 2. I sidstnævnte tilfælde forlænges 2-årsperioden ikke, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden ansøger om optagelse.

Statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som efter ansøgning er optaget på folketingsvalglisten før den 1. april 2001, er forpligtet til i visse tilfælde at underrette Økonomi- og Indenrigsministeriet om bortfald af betingelser for valgret uanset ophold i udlandet. Efter bekendtgørelsens § 19, stk. 4, følger forpligtelsen af de inden den 1. april 2001 gældende regler. Foranstående indebærer, at der skal benyttes forskellige standardbreve ved meddelelser om optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, § 2, stk. 4, jf. stk. 1, § 2, stk. 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 2, og ansøgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3. Sådanne standardbreve er optaget som bilag 5 og 6 til vejledningen.

Vedrørende oplysningen i underretningen om afstemningssted bemærkes, at kommunalbestyrelsen er frit stillet med hensyn til at beslutte, om udlandsdanskere skal optages på folketingsvalglisten i det afstemningsområde, hvortil den adresse, som den pågældende senest har været tilmeldt, hører, eller om alle udlandsdanskere skal optages på folketingsvalglisten på ét bestemt afstemningssted i kommunen.

9.2. Afgørelser, der skal indberettes i CPR

(Bekendtgørelsens § 17, stk. 1 og 2)

Kommunalbestyrelsen skal straks indberette valgretsdato i CPR for afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2. Det skal kommunalbestyrelsen også sørge for i de tilfælde, hvor Valgnævnet har truffet afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten og har underrettet kommunalbestyrelsen om afgørelsen. Indberetningspligten gælder dog ikke afgørelser om optagelse af ansøgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, jf. nærmere nedenfor i afsnit 9.3.

9.2.1. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, skal kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på folketingsvalglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Se bekendtgørelsens § 17, stk. 2, 1. og 2. pkt. Datoen for afgørelsen om optagelse af ansøgeren på folketingsvalglisten vil normalt, i hvert fald for så vidt angår afgørelser truffet af Valgnævnet, være datoen på det brev, hvormed ansøgeren er underrettet om, at ansøgningen er imødekommet.

Ansøgningsskemaet kan bruges til indberetning af valgretsdato i CPR ved brug af feltet ”Valgretsdato” i ansøgningsskemaet. Det bemærkes, at datoen for afgørelsen også skal indberettes som valgretsdato for afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten af statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget.

Afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet vil normalt først blive truffet, efter at ansøgeren er udrejst, og dette er registreret i CPR, idet der normalt ikke er behov for at træffe sådanne afgørelser, før udrejsen er registreret i CPR, og den pågældende derfor i givet fald ikke vil blive optaget automatisk på folketingsvalglisten.

Bl.a. på denne baggrund og i øvrigt af kontrolmæssige grunde er CPR indrettet således, at der som en ansøgers valgretsdato ikke kan anvendes en dato, der ligger før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR.

I særlige situationer kan det imidlertid være nødvendigt at træffe afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten, før ansøgeren er registreret som udrejst i CPR, for at ansøgeren kan optages på folketingsvalglisten til et aktuelt valg.

Det drejer sig om situationer omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, henholdsvis § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, hvor ansøgerens udrejsedato ligger i perioden fra og med 6.-dagen før valgdagen til og med valgdagen. For at en sådan ansøger kan optages på folketingsvalglisten (eller forblive optaget på den maskinelt udskrevne valgliste), skal afgørelse om optagelse være truffet senest 7.-dagen før valgdagen. Datoen for afgørelsen kan i sådanne tilfælde ikke indberettes som valgretsdato, idet ansøgeren ikke er udrejst på den dag, hvor afgørelsen træffes. I stedet skal som valgretsdato indberettes udrejsedatoen.

Dette vil imidlertid rent praktisk kunne medføre, at ansøgeren i kraft af afgørelsen vil blive optaget på den maskinelt udskrevne valgliste ved valg, der afholdes inden for en periode på 2 år regnet fra udrejsedatoen, uanset om afgørelsen, der gælder i 2 år fra afgørelsens dato, er ophørt med at have gyldighed nogle dage inden udløbet af 2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen.

I tilfælde, hvor udrejsedatoen er indberettet som valgretsdato og ikke datoen for afgørelsen, bør kommunalbestyrelsen derfor sørge for, at den pågældende om

nødvendigt manuelt slettes af folketingsvalglisten i tilfælde, hvor den aktuelle valgdag ligger efter udløbet af 2-årperioden regnet fra afgørelsens dato, men før eller på dagen for udløbet af 2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen.

Behandlingen af en sådan ansøgning bør derfor afsluttes med, at kommunalbestyrelsen træffer foranstaltninger til at sikre, at ansøgeren i et sådant tilfælde kan blive slettet manuelt af folketingsvalglisten.

Den pågældende skal dog ikke slettes af folketingsvalglisten, såfremt den pågældende inden udløbet af 2-årsperioden fra afgørelsens dato har indgivet fornyet ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, og perioden derfor forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 3.

Hvis afgørelse om fornyet optagelse på folketingsvalglisten træffes inden udløbet af 2-årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på folketingsvalglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 4.

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato er flyttet tilbage til Danmark og i forbindelse hermed bopælsregistreres i CPR med adresse i Danmark og derfor optages på folketingsvalglisten efter de almindelige regler herom, bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 5.

9.2.2. Afgørelser om optagelse i henhold til folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3

For så vidt angår afgørelser truffet i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. For afgørelser, som træffes i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen som valgretsdato indberette den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af § 2, stk. 3 (hovedpersonen), som ansøgeren har den i folketingsvalglovens § 2, stk. 4, nævnte tilknytning til. Se bekendtgørelsens § 17, stk. 2, 3. og 4. pkt.

Der stilles ikke krav om, at ansøgningsskemaet benyttes som indberetningsbilag. Som nævnt i afsnit 9.1 kan der ikke ske fornyet optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, hvorimod en person, der har været optaget på folketingsvalglisten i medfør af en af disse bestemmelser, godt efterfølgende kan optages på folketingsvalglisten i medfør af en af de øvrige bestemmelser i folketingsvalglovens § 2, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Hvis afgørelse om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af en af de øvrige bestemmelser i folketingsvalglovens § 2 træffes inden udløbet af 2-årsperioden, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på folketingsvalglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 4.

Såfremt den pågældende inden udløbet af 2-årsperioden regnet fra udrejsedatoen er flyttet tilbage til Danmark og i forbindelse hermed bopælsregistreres i CPR med adresse i Danmark og derfor optages på folketingsvalglisten efter de almindelige regler herom, bortfalder afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 18, stk. 5.

9.3. Afgørelser, der ikke skal indberettes til CPR

(Bekendtgørelsens § 17, stk. 3 og 4)

Afgørelser om optagelse på folketingsvalglisten af ansøgere, der er omfattet af folketingsvalglovens § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, dvs. statsansatte m.v., der er beordret til tjeneste uden for riget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, skal ikke indberettes i CPR, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 3.

Kommunalbestyrelsen skal i stedet sørge for, at den pågældende optages manuelt på folketingsvalglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-Parlamentsvalg, der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 4. Behandlingen af en sådan ansøgning skal derfor afsluttes med, at kommunalbestyrelsen træffer foranstaltninger til at sikre, at ansøgeren i givet fald optages manuelt på folketingsvalglisten.

Begrundelsen herfor er, at programmet for udtræk af CPR til brug for den maskinelle udskrivning af valglister ikke gør det muligt at indberette valgretsdato til CPR for en person, der inden opholdet i udlandet sidst var bopælsregistreret i CPR i Grønland, med den virkning, at den pågældende optages på den maskinelt udskrevne valgliste i den kommune i Danmark, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret. Hertil kommer, at indberetning af valgretsdato for en person, der umiddelbart inden opholdet i udlandet var bopælsregistreret i CPR i Grønland, ikke kan foretages af den kommune i Danmark, hvor den pågældende sidst har været bopælsregistreret i CPR. Disse forhold er en følge af, at Grønland i folkeregistermæssig henseende betragtes som indland.

Såfremt valgdagen/afstemningsdagen ved førstkommende folketingsvalg, folkeafstemning eller Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato, skal den pågældende manuelt optages på folketingsvalglisten, medmindre den pågældende er optaget på den maskinelt udskrevne valgliste som følge af, at vedkommende inden udløbet af 2- årsperioden er flyttet tilbage til Danmark og er blevet bopælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark. Tilsvarende gælder, såfremt næstfølgende folketingsvalg, folkeafstemning eller Europa-Parlamentsvalg falder før udløbet af 2-årsperioden regnet fra afgørelsens dato og så fremdeles. I disse situationer gælder endvidere, at der kan blive tale om manuel optagelse på folketingsvalglisten, selv om valgdagen falder efter udløbet af 2-årsperioden, nemlig i tilfælde, hvor ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden har indgivet fornyet ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten, idet perioden i så fald forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 3.

Færøerne betragtes i folkeregistermæssig henseende som udland. Valgretsdato for en person, der umiddelbart inden opholdet i udlandet (i valgretsmæssig henseende) sidst var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne, kan derfor indberettes til CPR af sidste bopælskommune i Danmark på samme måde og med samme virkning som for personer, der umiddelbart inden opholdet i udlandet var bopælsregistreret i CPR med en adresse i Danmark.

10. Bortfald af tidligere udsendt vejledning om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

Vejledning nr. 65 af 27. juni 2004 om behandling af ansøgninger om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, er bortfaldet.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 29. oktober 2018

Nikolaj Stenfalk

/ Christine Boeskov


Bilag 1

Folketingsvalglovens § 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017

»§ 2. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, anses for at have fast bopæl i riget.
Stk. 2. Følgende personer, der midlertidigt har taget ophold i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget:
1) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening.
2) Personer, der opholder sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem.
3) Personer, der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation.
4) Personer, der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed.
5) Personer, der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde.
6) Personer, der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget ganske må sidestilles med de personer, der er nævnt i nr. 1-5.
Stk. 3. Personer, der opholder sig i udlandet, anses ligeledes for at have fast bopæl i riget, såfremt de agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.
Stk. 4. En person, der samlever på fælles bopæl med en person, der er omfattet af stk. 1, 2 eller 3, anses for at have fast bopæl i riget, såfremt de pågældende to samlevende
1) har indgået ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden eller
2) opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller registreret partnerskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen.«


Bilag 2

Bekendtgørelse nr. 1242 af 29. oktober 2018 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet

I medfør af § 16, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 1426 af 8. december 2017, fastsættes:
 
Kapitel 1
 
Optagelse på valglisten efter ansøgning
 
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for vælgere, der er omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, og som i forbindelse med udlandsopholdet er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst, og som umiddelbart inden udlandsopholdet var bopælsregistreret i CPR i Danmark.
Stk. 2. Bekendtgørelsen finder endvidere anvendelse for vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne eller bopælsregistreret i CPR i Grønland.
Stk. 3. De vælgere, der er nævnt i stk. 1 og 2, skal optages på valglisten i den kommune i Danmark, hvor de sidst har været bopælsregistreret i CPR.
Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse på valglisten, at vælgeren har indgivet ansøgning herom efter reglerne i §§ 2-4, jf. § 18, og at afgørelse om optagelse på valglisten er truffet senest 7.-dagen før valgdagen.
 
Kapitel 2
 
Indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten
 
§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten indgives til kommunalbestyrelsen i den kommune i Danmark, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR (ansøgerens seneste bopælskommune).
 
§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning hertil, hvis en sådan stilles til rådighed af ansøgerens seneste bopælskommune.
Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (ansøgningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. dog stk. 3. Formularen kan udfyldes i en digital selvbetjeningsløsning, der er godkendt til ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Økonomi- og Indenrigsministeriet kan fastsætte betingelser for, at de formularer, der er nævnt i 1. og 2. pkt., er godkendt til at blive benyttet til indgivelse af ansøgning om optagelse på valglisten.
Stk. 3. Ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget kan i forbindelse med anmeldelse af udrejse tillige indgives i en digital selvbetjeningsløsning, såfremt selvbetjeningsløsningen er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Benytter vedkommende kommune en blanket til anmeldelse af fraflytning til udlandet (udrejseblanket), kan ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget tillige indgives på denne blanket, såfremt blanketten er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal efter anmodning sende eller udlevere ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet kan også fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i udlandet eller på valg.oim.dk.
Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at vælgere, der anmelder fraflytning til udlandet, får vejledning om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten uanset ophold i udlandet, medmindre vedkommende i forbindelse med anmeldelse af udrejse indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget i en digital selvbetjeningsløsning eller på en udrejseblanket, og denne ansøgning imødekommes.
 
Kapitel 3
 
Ansøgningens indhold
 
§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 7, skal indeholde oplysning om ansøgerens
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato,
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og
5) adresse i udlandet eller – hvis en sådan ikke haves – en kontaktadresse i Danmark.
Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til udlandsopholdet. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om udlandsopholdets forventede varighed.
Stk. 3. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgeren agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen.
Stk. 4. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen ud over de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i stk. 1, tillige indeholde oplysning om ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers
1) fulde navn,
2) personnummer,
3) udrejsedato,
4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, og
5) adresse i udlandet.
Stk. 5. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om årsagen til ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers udlandsophold. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 2, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen herudover tillige indeholde oplysning om den forventede varighed af ansøgerens ægtefælles, registrerede partners eller samlevers udlandsophold.
Stk. 6. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal ansøgningen endvidere indeholde oplysning om, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter dennes udrejse.
Stk. 7. Indgives ansøgningen pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., skal ansøgerens navn anføres på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift.
 
Kapitel 4
 
Kommunalbestyrelsens indledende behandling af ansøgningen
 
§ 5. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter § 16, stk. 1, i lov om valg til Folketinget indgivet til en anden kommune i Danmark end den, hvor ansøgeren sidst har været bopælsregistreret i CPR, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til denne kommune.
Stk. 2. Er ansøgeren med rette bopælsregistreret i Danmark i CPR, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren om, at optagelse på valglisten vil ske automatisk, så længe den pågældende er bopælsregistreret i Danmark i CPR.
Stk. 3. Er ansøgeren flyttet til Færøerne eller Grønland, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren om, at vedkommende automatisk vil blive optaget på valglisten til folketingsvalg på Færøerne henholdsvis i Grønland, og at den pågældende kan ansøge om at blive optaget på valglisten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, efter § 96 b, stk. 1, i lov om valg til Folketinget og til Europa-Parlamentsvalg i Danmark efter § 14 b, stk. 1, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. Kommunalbestyrelsen vedlægger et ansøgningsskema til brug for ansøgning efter 1. pkt. sammen med underretningen af ansøgeren.
 
§ 6. Er ansøgningen ikke indgivet på et ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 2, og er en ansøgning om optagelse på valglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, i forbindelse med anmeldelse af udrejse ikke indgivet på en digital selvbetjeningsløsning eller en udrejseblanket, der er godkendt hertil af Økonomi- og Indenrigsministeriet, jf. § 3, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt. Hvis ansøgningen vedrører fornyet optagelse på valglisten, jf. § 18, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen dog kun undlade at behandle ansøgningen, hvis der er særlig grund hertil.
Stk. 2. Er der i forbindelse med anmeldelse af udrejse ansøgt om optagelse på valglisten i medfør af andre bestemmelser end § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.
 
§ 7. Kommunalbestyrelsen skal undersøge, om
1) ansøgeren har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig,
2) de oplysninger om ansøgeren, der er nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR,
3) ansøgningen er dateret, samt
4) ansøgningen er underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningen er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., eller stk. 3, 1. pkt., ansøgerens navn er anført på det sted, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7.
Stk. 2. For ansøgere, der søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen endvidere undersøge, om
1) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og ikke er umyndig,
2) de oplysninger om ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever, der er nævnt i § 4, stk. 4, nr. 1-4, svarer til oplysningerne i CPR, samt
3) ansøgeren ifølge oplysningerne i CPR har indgået ægteskab eller registreret partnerskab eller opfylder betingelserne herfor med den person, som ansøgeren har anført som sin ægtefælle, registrerede partner eller samlever.
 
§ 8. Opfylder ansøgeren ikke de valgretsbetingelser, der er nævnt i § 7, stk. 1, nr. 1, meddeler kommunalbestyrelsen den pågældende, at ansøgningen ikke kan imødekommes. Kommunalbestyrelsen skal meddele ansøgeren, hvilken eller hvilke valgretsbetingelser ansøgeren ikke opfylder.
 
Kapitel 5
 
Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse
 
§ 9. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i anmeldelsen af udrejse og oplysningerne i CPR vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer og seneste adresse i Danmark eller på grund af manglende oplysninger herom i anmeldelsen af udrejse tvivl om ansøgerens identitet, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.
Stk. 2. Er anmeldelsen af udrejse ikke dateret og ikke indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.
Stk. 3. Er anmeldelsen af udrejse ikke underskrevet af ansøgeren, eller er ansøgerens navn ikke anført på det sted i anmeldelsen af udrejse, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at kommunalbestyrelsen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af ansøgningen, meddele ansøgeren årsagen hertil og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen skal fysisk eller elektronisk sende ansøgeren et ansøgningsskema eller anvise ansøgeren, hvor ansøgningsskemaet kan hentes digitalt.
 
§ 10. Er en ansøgning indgivet i forbindelse med anmeldelse af udrejse i overensstemmelse med § 3, stk. 3, og er betingelserne i §§ 5, 6, stk. 2, og 9 opfyldt for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig, og
2) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget.
Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men er der anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen meddele ansøgeren, at ansøgeren ikke på grundlag af denne ansøgning er blevet optaget på valglisten efter § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, og vejlede ansøgeren om muligheden for at ansøge om optagelse på folketingsvalglisten efter § 3, stk. 1 og 2.
 
Kapitel 6
 
Kommunalbestyrelsens videre behandling af en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema
 
§ 11. Er der fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende ansøgerens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i CPR, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger. Er der på grund af uoverensstemmelser mellem oplysningerne i ansøgningsskemaet og oplysningerne i CPR eller på grund af manglende oplysninger i ansøgningsskemaet tvivl om ansøgerens identitet, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil.
Stk. 2. Er ansøgningsskemaet ikke dateret, og er ansøgningsskemaet ikke indgivet i forbindelse med ansøgerens udrejse, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.
Stk. 3. Er ansøgningsskemaet ikke underskrevet af ansøgeren eller, hvis ansøgningsskemaet er indgivet pr. e-post eller ved brug af en digital selvbetjeningsløsning som nævnt i § 3, stk. 2, 2. pkt., ansøgerens navn ikke anført på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift, jf. § 4, stk. 7, tilbagesender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til ansøgeren med meddelelse om årsagen hertil, jf. dog stk. 4.
Stk. 4. Skal ansøgningsskemaet i medfør af § 13, stk. 2, videresendes til Valgnævnet, skal ansøgningsskemaet i de i stk. 2 og 3 nævnte tilfælde dog ikke tilbagesendes til ansøgeren, men videresendes til Valgnævnet.
 
§ 12. Er der i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, fejl eller mangler i ansøgningsskemaet vedrørende oplysninger om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens fulde navn, personnummer, udrejsedato eller seneste adresse i Danmark, påfører kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet de korrekte henholdsvis manglende oplysninger, såfremt ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet kan fastslås på grundlag af oplysningerne i ansøgningsskemaet. Er der tvivl om ægtefællens, den registrerede partners eller samleverens identitet, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgnævnet.
 
§ 13. Er en ansøgning indgivet på et ansøgningsskema i overensstemmelse med § 3, stk. 2, og er betingelserne i §§ 5, 11 og 12 opfyldt for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgningen, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om optagelse på valglisten, såfremt
1) ansøgeren er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig,
2) ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever i tilfælde, hvor ansøgeren søger om optagelse i medfør af lovens § 2, stk. 4, er fyldt 18 år, har dansk indfødsret og ikke er umyndig,
3) der ikke er anledning til tvivl om, at ansøgeren er omfattet af en af de persongrupper, der er nævnt i § 2 i lov om valg til Folketinget, og
4) ansøgeren inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i Danmark i CPR. For ansøgere, der søger om optagelse i medfør af § 2, stk. 4, i lov om valg til Folketinget, er det tillige en betingelse, at ansøgerens ægtefælle, registrerede partner eller samlever inden for de sidste 4 år før ansøgningens modtagelse i kommunen har været bopælsregistreret i Danmark i CPR.
Stk. 2. Opfylder ansøgeren de almindelige valgretsbetingelser, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, men ikke de øvrige betingelser i stk. 1, nr. 2-4, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningsskemaet til Valgnævnet.
 
§ 14. Videresender kommunalbestyrelsen efter § 11, stk. 4, § 12, 2. pkt., eller § 13, stk. 2, ansøgningsskemaet til Valgnævnet, træffer Valgnævnet afgørelse i sagen, jf. dog stk. 3. Når kommunalbestyrelsen videresender ansøgningsskemaet til Valgnævnet, giver kommunalbestyrelsen Valgnævnet oplysning om det afstemningssted, hvor ansøgeren i givet fald kan afgive stemme på valgdagen.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsens videresendelse til Valgnævnet skal ske snarest muligt og senest 2 måneder efter kommunens modtagelse af ansøgningen.
Stk. 3. Er der på tidspunktet for Valgnævnets modtagelse af ansøgningen forløbet mere end 6 måneder siden dateringen af ansøgningen, kan Valgnævnet tilbagesende ansøgningen til kommunen med en anmodning om, at kommunen kontakter ansøgeren og anmoder ansøgeren om at indsende en ansøgning på ny.
 
Kapitel 7
 
Underretning af ansøgeren og indberetning til CPR m.v.
 
§ 15. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om optagelse på valglisten efter § 10, stk. 1, og § 13, stk. 1, underretter kommunalbestyrelsen ansøgeren herom.
Stk. 2. Underretningen skal, ud over oplysning om ansøgerens optagelse på valglisten, indeholde oplysning om,
1) hvor længe afgørelsen gælder, jf. § 18, stk. 1 henholdsvis stk. 2,
2) at ansøgeren - uden at modtage valgkort - i denne periode kan stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger samt ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre ansøgeren er optaget på valglisten til Europa-Parlamentet i et af de øvrige EU-lande,
3) at ansøgeren ikke kan stemme ved kommunale og regionale valg,
4) at ansøgeren enten kan brevstemme eller stemme ved personligt fremmøde på valgdagen, idet afstemningsstedet angives,
5) at afgørelsen ophører med at have gyldighed, såfremt ansøgeren flytter tilbage til Danmark og bopælsregistrerer sig i CPR, idet ansøgeren i så fald automatisk vil blive optaget på valglisten efter de almindelige regler, og
6) at det er en forudsætning for optagelse på valglisten ved fornyet udlandsophold, at der indgives ansøgning herom, såfremt ansøgeren i forbindelse med det fornyede udlandsophold registreres i CPR som udrejst.
Stk. 3. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om adgangen til ved udløbet af 2-årsperioden at ansøge om fornyet optagelse på valglisten og om, at 2-årsperioden, hvis ansøgeren inden udløbet af 2-årsperioden indgiver ansøgning om fornyet optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, forlænges, indtil der er truffet afgørelse, jf. § 18, stk. 3.
Stk. 4. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, i lov om valg til Folketinget, skal underretningen tillige indeholde oplysning om, at afgørelsen om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, ikke kan fornys, og at ansøgeren, hvis det viser sig, at udlandsopholdets varighed overstiger to år, efter ansøgning vil kunne blive optaget på valglisten i medfør af lovens § 2 i øvrigt, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
 
§ 16. Træffer Valgnævnet afgørelse om optagelse på valglisten efter § 14, giver Valgnævnet ansøgeren den underretning, der er nævnt i § 15, stk. 2 og 3 henholdsvis stk. 2 og 4.
Stk. 2. Valgnævnet underretter tillige kommunalbestyrelsen, der herefter skal sørge for den fornødne indberetning til CPR, jf. § 17.
Stk. 3. Træffer Valgnævnet afgørelse om, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for optagelse på valglisten, underretter Valgnævnet ansøgeren og kommunalbestyrelsen herom.
 
§ 17. Kommunalbestyrelsen skal straks indberette til CPR afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2 i lov om valg til Folketinget, jf. dog stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med indberetningen angive, fra hvilket tidspunkt ansøgeren har valgret, jf. stk. 2.
Stk. 2. Optages en ansøger på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra datoen for kommunalbestyrelsens henholdsvis Valgnævnets afgørelse om optagelse af ansøgeren på valglisten. Datoen kan dog ikke være før ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra ansøgerens registrerede udrejsedato i CPR. Optages ansøgeren på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, skal kommunalbestyrelsen angive, at ansøgeren har valgret fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som ansøgeren har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, stk. 4.
Stk. 3. Afgørelser om optagelse på valglisten af ansøgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som umiddelbart inden udsendelsen til tjeneste uden for riget var bopælsregistreret i CPR i Grønland, skal ikke indberettes til CPR.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at de ansøgere, der er nævnt i stk. 3, optages manuelt på valglisten til de folketingsvalg, folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, der afholdes inden udløbet af gyldighedsperioden for afgørelsen, jf. § 18.
 
Kapitel 8
 
Gyldighedsperioden for afgørelser om optagelse på valglisten
 
§ 18. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, gælder i 2 år fra afgørelsens dato, jf. dog stk. 3-5.
Stk. 2. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af § 2, stk. 3, i lov om valg til Folketinget, gælder i 2 år regnet fra vælgerens registrerede udrejsedato i CPR, jf. dog stk. 4 og 5. Afgørelse om optagelse på valglisten af en vælger, der er omfattet af lovens § 2, stk. 4, jf. stk. 3, gælder i 2 år regnet fra den registrerede udrejsedato i CPR for den person omfattet af lovens § 2, stk. 3, som vælgeren har den tilknytning til, som er nævnt i lovens § 2, stk. 4, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 3. Indgiver en vælger, der er optaget på folketingsvalglisten i henhold til § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget, inden udløbet af 2-årsperioden ansøgning om fornyet optagelse på valglisten, forlænges perioden, indtil der er truffet afgørelse.
Stk. 4. Træffes afgørelse om fornyet optagelse på valglisten i medfør af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, i lov om valg til Folketinget inden udløbet af 2-årsperioden for en tidligere meddelt afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af en af de nævnte bestemmelser, afkortes perioden, idet afgørelsen om fornyet optagelse på valglisten har gyldighed i 2 år fra afgørelsens dato. Tilsvarende gælder, hvis afgørelse om optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 1 eller 2, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1 eller 2, træffes inden udløbet af 2-årsperioden for optagelse på valglisten i medfør af lovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3.
Stk. 5. Afgørelser om optagelse på valglisten bortfalder, når vælgeren på ny bopælsregistreres i CPR med en adresse i Danmark.
 
Kapitel 9
 
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
 
§ 19. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2018.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, ophæves.
Stk. 3. Afgørelse om optagelse på valglisten træffes fra og med den 1. november 2018 efter reglerne i denne bekendtgørelse, uanset om ansøgning om optagelse er indgivet før den 1. november 2018.
Stk. 4. Vælgere, der er omfattet af § 2, stk. 1, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 1, i lov om valg til Folketinget, og som inden den 1. april 2001 efter ansøgning var optaget på valglisten, forbliver optaget på valglisten efter de inden den 1. april 2001 gældende regler.
Stk. 5. Den meddelelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fremsendt i medfør af § 3, stk. 2, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 605 af 21. juni 2004 om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der har valgret uanset ophold i udlandet, har fortsat gyldighed, indtil den erstattes i medfør af § 3, stk. 2, 3. pkt.
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 29. oktober 2018
 
Simon Emil Ammitzbøll-Bille
 
/ Christine Boeskov


Bilag 3

Det af Økonomi- og Indenrigsministeriet godkendte ansøgningsskema

1

2

3


Bilag 4

Standardbrev til ansøgere, der er flyttet til Færøerne eller Grønland

Kommunalbestyrelsen har modtaget din ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten efter § 2 i folketingsvalgloven.

Du har i ansøgningen oplyst, at du opholder dig på Færøerne eller i Grønland.

I denne anledning skal kommunalbestyrelsen oplyse følgende:

Reglerne i folketingsvalgloven § 2 omfatter kun personer med dansk indfødsret, der tager ophold i udlandet, og som i forbindelse hermed registreres som udrejst i CPR. Personer med dansk indfødsret, der tager ophold på Færøerne eller i Grønland, og som i forbindelse hermed bliver tilmeldt et folkeregister på Færøerne henholdsvis i Grønland, bliver derimod omfattet af de regler, der gælder for Færøerne henholdsvis Grønland.

Personer med dansk indfødsret, der er registreret i det færøske folkeregister med bopæl på Færøerne henholdsvis bopælsregistreret i CPR i Grønland, er således omfattet af lov om folketingsvalg på Færøerne henholdsvis lov om folketingsvalg i Grønland og optages på folketingsvalglisten på Færøerne henholdsvis i Grønland. Ved folketingsvalg vil du derfor kunne afgive stemme til valget på Færøerne henholdsvis i Grønland.

Hvis man tager ophold på Færøerne eller i Grønland og i den forbindelse ikke længere er bopælsregistreret i Danmark i CPR, kan man normalt ikke deltage i folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne henholdsvis i Grønland, og Europa-Parlamentsvalg. Det kan man kun, hvis man hører til en af de persongrupper, der anses for at have bevaret fast bopæl i Danmark i valgmæssig henseende uanset ophold på Færøerne eller i Grønland. Det er endvidere en betingelse, at man indgiver ansøgning om at komme på folketingsvalglisten. Ansøgningsskemaet er vedlagt dette brev. Har du spørgsmål til skemaet, kan du henvende dig til din seneste bopælskommune i Danmark eller finde mere information på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk.

Med venlig hilsen


Bilag 5

Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 1 og 2, og § 2, stk. 4, jf. stk. 1 og 2, af personer, der opholder sig i udlandet

Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på folketingsvalglisten.

I 2 år fra i dag - dvs. til og med den [dato] - kan du stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Du kan endvidere stemme ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de øvrige EU-lande. Du kan ikke stemme ved de kommunale og regionale valg.

Du vil ikke modtage valgkort.

I udlandet kan du fra og med 3 måneder før valgdagen brevstemme på en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være modtaget i din seneste bopælskommune i Danmark, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Her i landet kan du ved folketingsvalg brevstemme i enhver kommune her i landet de sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet de sidste 6 uger før afstemningsdagen. Du kan dog senest stemme tredjesidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen.

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det alene den sidst afgivne, der kommer i betragtning.

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på valgdagen her i kommunen. Du skal da stemme på den adresse, der er angivet sidst i dette brev. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen.

Hvis du inden for de næste 2 år flytter tilbage til Danmark, vil denne afgørelse om optagelse på den særlige valgliste for udlandsdanskere automatisk bortfalde, når du er blevet bopælsregistreret i Danmark i CPR. I stedet optages du på den almindelige valgliste. Det betyder, at hvis du tager ophold i udlandet igen inden for 2-årsperioden, skal du på ny søge om optagelse på den særlige valgliste.

Hvis du ved udløbet af 2-årsperioden stadig opholder dig i udlandet, kan du på ny søge om optagelse på folketingsvalglisten. Fornyet ansøgning skal indgives på det ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet kan du få udleveret ved henvendelse til kommunen eller en dansk repræsentation i udlandet, ligesom skemaet er tilgængeligt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk. Søger du inden udløbet af 2-årsperioden, forlænges denne periode, indtil der er truffet afgørelse om din nye ansøgning.

Brevstemme – og eventuel fornyet ansøgning om optagelse på folketingsvalglisten – skal sendes til:

[Kommunalbestyrelsen i x Kommune, (adresse)]

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen:

[afstemningsstedet]

Med venlig hilsen


Bilag 6

Standardbrev om optagelse på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3, eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3, af personer, der opholder sig i udlandet

Kommunalbestyrelsen har i dag på grundlag af din ansøgning besluttet, at du optages på folketingsvalglisten i medfør af folketingsvalglovens § 2, stk. 3 [eller § 2, stk. 4, jf. stk. 3].

I 2 år regnet fra din [eller din ægtefælles/registrerede partners/samlevers] udrejse (den dato, der i CPR er registreret som din udrejsedato) - dvs. til og med den [dato] - kan du stemme ved folketingsvalg og folkeafstemninger. Du kan endvidere stemme ved valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, medmindre du er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalg i et af de øvrige EU-lande. Du kan ikke stemme ved de kommunale og regionale valg.

Du vil ikke modtage valgkort.

I udlandet kan du fra og med 3 måneder før valgdagen brevstemme på en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Der er ikke fastsat nogen sidste frist for at afgive brevstemme i udlandet. Brevstemmen skal imidlertid være afgivet i så god tid, at den kan være modtaget i din seneste bopælskommune i Danmark, inden afstemningen går i gang på valgdagen.

Her i landet kan du ved folketingsvalg brevstemme i enhver kommune her i landet de sidste 3 uger før valgdagen og ved folkeafstemninger og valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet de sidste 6 uger før afstemningsdagen. Du kan dog senest stemme tredjesidste hverdag inkl. lørdag før valgdagen.

Hvis du afgiver flere brevstemmer til samme valg, er det alene den sidst afgivne, der kommer i betragtning.

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på valgdagen her i kommunen. Du skal da stemme på den adresse, der er angivet sidst i dette brev. Hvis du har brevstemt, kan du ikke stemme ved personligt fremmøde på valgdagen.

Hvis du inden for de næste 2 år flytter tilbage til Danmark, vil denne afgørelse om optagelse på den særlige valgliste for udlandsdanskere automatisk bortfalde, når du er blevet bopælsregistreret i Danmark i CPR. I stedet optages du på den almindelige valgliste. Det betyder således, at hvis du tager ophold i udlandet igen inden for 2-årsperioden, skal du på ny søge om optagelse på den særlige valgliste.

Hvis du ved udløbet af 2-årsperioden stadig opholder dig i udlandet, kan du på ny søge om optagelse på folketingsvalglisten efter en af de øvrige bestemmelser i folketingsvalgloven. Ansøgning skal indgives på det ansøgningsskema, der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansøgningsskemaet kan du få udleveret ved henvendelse til kommunen eller en dansk repræsentation i udlandet. Skemaet er også tilgængeligt på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside: valg.oim.dk.

Brevstemme - og eventuel fornyet ansøgning om optagelse på valglisten - skal sendes til:

[Kommunalbestyrelsen i x Kommune, (adresse)]

Ved personligt fremmøde på valgdagen kan du stemme på adressen:

[afstemningsstedet]

Med venlig hilsen