Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Undtaget for offentliggørelse i LT
Den fulde tekst

BL 9-25

Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol (1. udgave af 23. oktober 2018)

I medfør af § 57, stk. 3, og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 13. oktober 2017, som ændret ved lov nr. 731 af 8. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 6, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter:

1. Formål, anvendelsesområde og tilsyn

1.1 Denne BL fastsætter bestemmelser om servicemål for passagerernes ventetid i sikkerhedskontrollen på flyvepladser.

1.2 Formålet med denne BL er at sikre de samfundsmæssige gevinster ved lave og forudsigelige ventetider i sikkerhedskontrollen.

1.3 Denne BL finder anvendelse på flyvepladser, hvis benyttelse til flyvning står åben for offentligheden, og som er af vital betydning for Danmarks nationale og internationale trafikforbindelser, jf. luftfartslovens §§ 55, stk. 1 og 57, stk. 2.

1.4 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af bestemmelserne i denne BL.

2. Definitioner

2.1 Sikkerhedskontrol

Den sikkerhedskontrol, som passagererne skal passere igennem førend det er tilladt at komme ombord på et luftfartøj. Sikkerhedskontrollen udføres for at forhindre, at forbudte genstande og væsker, som vil kunne bruges til at begå forbrydelser mod luftfartens sikkerhed, medbringes om bord.

2.2 Ventetid

Den tid der går fra, at en passager stiller sig i kø til sikkerhedskontrollen til, at passageren passerer sikkerhedskontrollen.

2.3 Ventetidsmålesystem

Et system til måling af ventetider, som omfatter dataindsamling og databehandling.

2.4 Ventetidsrapportering

En kombination af tekst, tabeller, grafer, regneark m.v., der viser og beskriver ventetiderne i en given periode, herunder opfyldelsen af servicemål og årsager til manglende opfyldelse i perioden.

3. Koncessionshavers ansvar

3.1 Ansvaret for, at servicemål for ventetider i sikkerhedskontrollen på en flyveplads overholdes i overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser i denne BL, påhviler den, der har fået tilladelse til at drive flyvepladsen (i det følgende kaldet ”koncessionshaveren”).

3.2 Koncessionshaveren har ansvaret for, at ventetidsrapporteringen er retvisende og i overensstemmelse med afsnit 4.

3.3 Såfremt koncessionshaveren konstaterer afvigelser i ventetidsmålesystemet, som potentielt kan påvirke ventetidsrapporteringen, skal denne uden ugrundet ophold underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

4. Servicemål for ventetider i sikkerhedskontrollen

4.1 Koncessionshaveren skal overholde følgende servicemål for ventetiderne i sikkerhedskontrollen:

4.1.1 Den gennemsnitlige ventetid for passagererne over en kalenderuge skal være 5 minutter eller derunder.

4.1.2 Over en kalenderuge skal mindst 98 pct. af passagererne have en ventetid på 15 minutter eller derunder.

4.2 Servicemålene i pkt. 4.1.1 – 4.1.2 opgøres på baggrund af den gennemsnitlige ventetid i 15 minutters intervaller.

4.3 Koncessionshaveren kan undtage udvalgte tidsintervaller fra beregningen af, hvorvidt servicemålene beskrevet i pkt. 4.1.1 – 4.1.2 er opfyldt.

4.4 Koncessionshaveren skal i ventetidsrapporteringen oplyse til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvilke tidsintervaller der er undtaget efter pkt. 4.3. Koncessionshaveren skal godtgøre, at ventetiderne i de pågældende tidsintervaller skyldtes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne være undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes af koncessionshaveren, faktisk var blevet truffet. Som usædvanlige omstændigheder anses ved denne BL navnlig:

4.4.1 Ekstreme vejrforhold

4.4.2 It- og tekniske nedbrud

4.4.3 Længerevarende uforudsete afbrydelser af trafikforbindelser, herunder af bus, metro, tog, vej, broforbindelser, mm.

4.4.4 Uforudsete sikkerhedssituationer

4.4.5 Signifikante og uforudsete flyforsinkelser

4.4.6 Uanmeldte strejker

4.4.7 Naturkatastrofer

4.4.8 Strømafbrydelser

4.5 Såfremt koncessionshaveren har viden om, at der i en fremtidig tidsperiode vil opstå lange ventetider grundet særlige omstændigheder, eksempelvis ombygninger af spor, test af nye processer eller lignende, skal koncessionshaveren meddele dette til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen inden hændelsen indtræffer. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan herefter beslutte at berørte tidsintervaller kan undtages fra beregningen af, hvorvidt måltallene beskrevet i pkt. 4.1.1 – 4.1.2 er opfyldt.

4.6 Såfremt en flyveplads har mere end én sikkerhedskontrol, kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutte hvilke sikkerhedskontroller, der skal være omfattet af denne BL.

4.7 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan beslutte at undtage specifikke spor i sikkerhedskontrollen fra beregningen af hvorvidt servicemålene beskrevet i pkt. 4.1.1 – 4.1.2 er opfyldt. Det kan f.eks. være spor, som koncessionshaveren har dedikeret til bestemte passagertyper.

4.8 På baggrund af ventetidsrapporteringen vurderer Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvorvidt koncessionshaveren opfylder de beskrevne servicemål i pkt. 4.1.1 – 4.1.2, herunder om undtagelse af de udvalgte tidsintervaller er velbegrundet, jf. pkt. 4.4.

5. Ventetidsmålesystem og ventetidsrapportering

5.1 Koncessionshaverens ventetidsmålesystem og ændringer hertil skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. For at opnå godkendelse skal koncessionshaver indsende dokumentation af ventetidsmålesystemet.

5.2 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan pålægge koncessionshaveren at fremlægge den dokumentation og information, som findes nødvendig for at sikre gennemsigtighed i målemetoder, beregninger m.m.

5.3 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan pålægge koncessionshaveren at foretage nødvendige foranstaltninger ved fejl i ventetidsmålesystem, upræcise målinger m.m.

5.4 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal godkende format, struktur, omfang, hyppighed, detaljeringsgraden m.v. for ventetidsrapporteringen.

6. Klageadgang

6.1 Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. § 31 i bekendtgørelse nr. 1197 af 28. september 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

7. Straf

7.1 Væsentlige og gentagne overtrædelser af bestemmelserne i pkt. 3.2-3.3, 4.1 og 5.1 kan straffes med bøde.

7.2 Såfremt koncessionshaveren undlader at efterkomme et pålæg i medfør af denne BL, jf. pkt. 5.2 og 5.3, kan denne straffes med bøde.

7.3 For overtrædelse begået af selskaber mv. (juridiske personer) kan der pålægges strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

8. Ikrafttrædelse

8.1 Denne BL træder i kraft den 1. januar 2019.

8.2 Denne BL gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 23. oktober 2018

Carsten Falk Hansen

/ Jan Albrecht