Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om medielicens

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1580 af 27. december 2014 om medielicens, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1029 af 1. september 2015, bekendtgørelse nr. 770 af 21. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 923 af 30. juni 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»Medielicens udgør i 2018 halvårligt 1.263,50 kr. inkl. moms svarende til 210,58 kr. inkl. moms månedligt. Medielicens udgør i 2019 halvårligt 963,50 kr. inkl. moms svarende til 160,58 kr. inkl. moms månedligt.«

2. I § 24, stk. 1, ændres »den i § 9, stk. 1« til: »den i § 10, stk. 1«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. oktober 2018.

Kulturministeriet, den 25. oktober 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke