Senere ændringer til forskriften
Undtaget for offentliggørelse i LT
Links til øvrige EU dokumenter
32015L0340
 
32018L1139
 
Den fulde tekst

BL 6-02

Bestemmelser for Færøerne og Grønland om flyveledercertifikater mv. (1. udgave af 31. oktober 2018)

I medfør af § 73 og § 149, stk. 10, i lov om luftfart, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 4. december 2013, og som sat i kraft for Grønland ved lov, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, som ændret ved lov nr. 340 af 16. maj 2001, fastsættes efter bemyndigelse:

1. Referencedokumenter

1.1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91,

i det følgende benævnt luftfartsgrundforordningen.

1.2 Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/340 af 20. februar 2015 om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyveledercertifikater i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 923/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 805/2011, i det følgende benævnt EU-ATCO.

1.3 De dokumenter, der er nævnt i pkt. 1.1 og 1.2, findes på den Europæiske Unions hjemmeside www.eur-lex.europa.eu.

2. Anvendelsesområde

2.1 I denne BL bestemmes, at EU-ATCO skal være gældende på Færøerne og i Grønland.

2.2 Bestemmelserne i denne BL gælder for

a. flyveledere og flyvelederelever, der gør tjeneste ved en lufttrafiktjenesteenhed, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland,

b. personer og organisationer, der uddanner flyveledere og som er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, og

c. flyvelæger og flyvemedicinske centre, der udfører helbredsmæssige undersøgelser og godkendelser af flyveledere og flyvelederelever og som er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland.

3. Definitioner

“Den kompetente myndighed”:

Hvor der i EU-ATCO nævnes “den kompetente myndighed”, skal det betyde Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Definitioner af øvrige begreber og forkortelser, der anvendes i EU-ATCO, findes i EU-ATCO, artikel 4 og bilag IV (DEL ATCO. MED), subpart A samt i luftfartsgrundforordningen, artikel 3.

4. Generelt

4.1 For flyveledere og flyvelederelever gælder bestemmelserne i EU-ATCO, artikel 2, stk. 1, jf. bilag I (DEL ATCO) subpart A og B samt bilag IV (DEL ATCO. MED) subpart A og B.

4.1.1 For personer med ansvar for at uddanne flyveledere og flyvelederelever (instruktører) gælder ud over bestemmelserne i pkt. 4.1 tillige EU-ATCO, artikel 2, stk. 1, jf. bilag I (DEL ATCO), subpart C, afsnit 1.

4.1.2 For personer med ansvar for at bedømme flyveledere og flyvelederelevers færdigheder (eksaminatorer) gælder ud over bestemmelserne i pkt. 4.1 tillige EU-ATCO, artikel 2, stk. 1, jf. bilag I (DEL ATCO), subpart C, afsnit 2.

4.2 For flyvelæger gælder bestemmelserne i EU-ATCO, artikel 2, stk. 1, jf. bilag IV (DEL ATCO. MED), subpart A, B og C.

4.3 For organisationer, der uddanner flyveledere, gælder bestemmelserne i EU-ATCO, artikel 2, stk. 2, jf. bilag I (DEL ATCO) subpart D, bilag III (DEL ATCO. OR) subpart A, B, C og D.

4.4 For flyvemedicinske centre gælder bestemmelserne i EU-ATCO, artikel 2, stk. 2, jf. bilag III (DEL ATCO. OR) subpart E og bilag IV (DEL ATCO. MED) subpart A og B.

Anm. 1: Nærmere vejledning om reglerne i EU-ATCO findes i Acceptable Means of Compliance og Guidance Material, som kan findes på EASA’s hjemmeside www.ease.europe.eu.

5. Dispensation

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere fra bestemmelserne i denne BL, når det skønnes foreneligt med de hensyn, der ligger til grund for de pågældende bestemmelser, herunder internationale regler på området.

6. Klageadgang

Afgørelser truffet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen efter denne BL kan ikke indbringes for transport-, bygnings- og boligministeren eller anden administrativ myndighed, jf. bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.

7. Straffebestemmelse

7.1 Overtrædelse af bestemmelserne i afsnit 4 straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

7.2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

8. Ikrafttræden

8.1 BL’en træder i kraft den 1. januar 2019.

8.2 BL 6-70, Bestemmelser om flyveleder- og flyvelederelevcertifikat, 5. udgave af 9. november 2004, BL 6-94, Bestemmelser om teoretisk uddannelse til flyvelederelevcertifikat m.m., 4. udgave af 9. november 2004 og BL 6-95, Bestemmelser om praktisk flyveledercertifikat m.v., 4. udgave af 9. november 2004 ophæves.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, den 31. oktober 2018

Carsten Falk Hansen

/ Per Schmock