Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd
Kapitel 3 Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste
Kapitel 4 Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes ledelse og personale
Kapitel 5 Forpligtelser for redere m.v.
Kapitel 6 Finansiering
Kapitel 7 Regnskabsføring og revision
Kapitel 8 Søfartsstyrelsens tilsyn
Kapitel 9 Straf og ikrafttrædelse m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste

I medfør af § 1, stk. 5, § 5, stk. 4, og § 6 i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 70 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 139 af 28. februar 2018, og § 3, stk. 1, nr. 6, og § 32, stk. 9, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 374 af 1. maj 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder regler om:

1) Opgaver for Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

2) Opbygning, opgaver og funktioner for Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste, som er navnet på den arbejdsmiljøtjeneste, som Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd har oprettet, jf. § 1, stk. 3, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

3) Dokumentation og regnskabsføring for Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste.

4) Indhentelse af erklæring fra revisor om årsrapporten og sikring af adskillelse af midler til arbejdsmiljø og velfærd.

Kapitel 2

Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd

§ 2. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd varetager de opgaver, som fremgår af § 1, stk. 2, nr. 1-10, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

§ 3. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd afgiver hvert år til Søfartsstyrelsen en beretning om rådets arbejde med både arbejdsmiljø og velfærd i det forløbne år.

§ 4. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd tilvejebringer efter pålæg fra Søfartsstyrelsen statistiske oplysninger om alle forhold vedrørende arbejdsmiljø til søs.

Kapitel 3

Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste

§ 5. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste varetager arbejdet med sikkerheds- og sundhedsforhold for personer, der i søen arbejder om bord på handelsskibe med en bruttotonnage på 20 eller derover.

§ 6. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste varetager de opgaver, som fremgår af § 1, stk. 3, nr. 1-5, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

Stk. 2. En søfarendes deltagelse i helbredsundersøgelse, som nævnt i § 1, stk. 3, nr. 4, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, forudsætter den pågældendes samtykke.

§ 7. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste og sikkerhedsorganisationen i de enkelte skibe samarbejder og informerer hinanden på alle områder, der har betydning for sikkerheden og sundheden om bord.

§ 8. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste kan deltage uden stemmeret i de enkelte skibes sikkerhedsudvalgsmøder efter nærmere aftale.

§ 9. Er der ikke en sikkerhedsorganisation i et skib, skal Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste tage kontakt direkte til reder, skibsfører og de ansatte med henblik på samarbejde og information på alle områder, der har betydning for sikkerheden og sundheden om bord.

§ 10. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste samarbejder med og deltager i en gensidig udveksling af informationer med berørte myndigheder, institutioner m.fl.

§ 11. Udover de opgaver, som fremgår af §§ 5-10 i nærværende bekendtgørelse, kan Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste efter retningslinjer fastsat af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd på anmodning fra reder, værfter, producenter, leverandører eller andre og mod betaling påtage sig at gennemføre opgaver om arbejdsmiljø til søs.

Kapitel 4

Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes ledelse og personale

Ledelse

§ 12. Rådet for Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd er bestyrelse for Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste.

§ 13. Bestyrelsen udpeger en person, som forestår den daglige ledelse af arbejdsmiljøtjenesten.

Personale

§ 14. Bestyrelsen ansætter i overensstemmelse med stk. 2 og 3 personale til Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste i et sådant omfang og med en sådan sammensætning, at tjenesten kan udføre de opgaver, som er nævnt i § 3, stk. 3, nr. 1-5, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og §§ 5-10 i nærværende bekendtgørelse.

Stk. 2. En del af personalet skal normalt være ansat i Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste, men en del af tjenestens opgaver kan også udføres som konsulentarbejde af private virksomheder, offentlige institutioner og styrelser, institutter m.v.

Stk. 3. Ved udførelse af større opgaver, der kræver særlig opbygning af viden, f.eks. på det arbejdsmedicinske område, kan disse på længerevarende kontrakt placeres i eksterne samarbejdsinstitutioner, som f.eks. Center for Maritim Sundhed og Samfund.

§ 15. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale har i forbindelse med varetagelsen af deres hverv adgang til at gå om bord i ethvert dansk handelsskib, der er omfattet af § 5 i nærværende bekendtgørelse.

§ 16. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale skal på forlangende forevise legitimation.

§ 17. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale skal i udførelsen af hvervet drage omsorg for, at skibet ikke unødigt opholdes, eller arbejdet om bord unødigt vanskeliggøres.

§ 18. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale har pligt til over for uvedkommende at hemmeligholde, hvad de gennem deres arbejde bliver vidende om. Tavshedspligten begrænses dog af en eventuel oplysningspligt efter anden lovgivning.

§ 19. Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale må ikke over for reder og skibsledelse oplyse, at en undersøgelse eller lignende foretages som følge af en henvendelse fra en eller flere ansatte.

§ 20. Får Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale gennem deres arbejde kendskab til forhold om bord på et skib, der indebærer risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, er de forpligtede til straks at underrette rederen, skibets sikkerhedsorganisation og de berørte ansatte herom.

Kapitel 5

Forpligtelser for redere m.v.

§ 21. Rederen har pligt til at videregive materialer og oplysninger om arbejdsmiljøforhold, som er modtaget fra Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste til det enkelte skibs sikkerhedsorganisation, og i tilfælde, hvor en sikkerhedsorganisation ikke er oprettet, til skibsledelsen og de øvrige ansatte om bord.

§ 22. Det påhviler skibets reder, fører og maskinchef såvel som enhver, der handler på deres vegne, at yde Handelsflådens Arbejdsmiljøtjenestes personale al fornøden bistand ved gennemførelsen af opgaverne og give enhver oplysning i forbindelse hermed.

Stk. 2. Stk. 1 finder dog ikke anvendelse på opgaver mod betaling efter § 11.

Kapitel 6

Finansiering

§ 23. Rederne afholder udgifterne ved oprettelse og drift af Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste og den del af rådets arbejde, der vedrører arbejdsmiljø, herunder til den nødvendige efteruddannelse af personalet i tjenesten.

Stk. 2. Enhver reder, der har ansatte inden for den personkreds, som er nævnt i § 5, er omfattet af Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste.

Stk. 3. Redernes bidrag til Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste og den del af rådets arbejde, der vedrører arbejdsmiljø, udgør en del af den afgift, som fremgår af § 5, stk. 1, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, og som betales for hver søfarende, der er forhyret på et dansk handelsskib, herunder skibsførere, og som er forsikret mod følger af ulykkestilfælde. Redernes bidrag udgør 332 øre pr. dag for hver søfarende på skibe med en bruttotonnage på 20 eller derover, som er registreret i Skibsregistret. For søfarende på skibe, som er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister, betaler rederen dog en afgift på 462 øre pr. dag.

Stk. 4. Afgifterne nævnt i stk. 3 reguleres årligt fra 2022 med Finansministeriets indeks for pris- og lønudviklingen, jf. § 5, stk. 2, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd.

§ 24. Foranstaltninger, som Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste iværksætter, må ikke medføre udgifter for de ansatte om bord.

§ 25. Det påhviler den enkelte reder at tilmelde sig Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd og Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste.

Stk. 2. Redere, der er medlemmer af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd, er forpligtede til at indberette de fornødne oplysninger, herunder om de er omfattet af Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste, og indbetale de økonomiske bidrag, som fremgår af § 5, stk. 1, i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd til et af Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd anvist sted her i landet.

Kapitel 7

Regnskabsføring og revision

§ 26. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd skal sikre, at midler, der stammer fra søfarende, alene anvendes til varetagelse og fremme af foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland, jf. § 4, stk. 3, 3. pkt., i lov om Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd. Ved midler forstås enhver form for midler, herunder likvide beholdninger, aktier, obligationer, inventar og fast ejendom.

§ 27. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd udarbejder regnskab for råd og arbejdsmiljøtjeneste efter reglerne i årsregnskabsloven. Regnskabet skal revideres af en godkendt revisor.

Stk. 2. Den reviderede årsrapport og revisionsprotokol, såfremt denne føres, udarbejdet i forbindelse med regnskabet indsendes til Søfartsstyrelsen.

§ 28. Handelsflådens Arbejdsmiljø- og Velfærdsråd skal indhente en revisorerklæring om, at midler, der stammer fra søfarende, alene er anvendt til varetagelse og fremme af foranstaltninger til søfarendes velfærd til søs og under ophold i havn i såvel ind- som udland, jf. § 26.

Stk. 2. Erklæringen efter stk. 1 indsendes sammen med årsrapporten til Søfartsstyrelsen.

Kapitel 8

Søfartsstyrelsens tilsyn

§ 29. Søfartsstyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne overholdes, herunder at Handelsflådens Arbejdsmiljøtjeneste har et personale, der er sammensat således og har sådanne kvalifikationer, at den er i stand til at varetage de opgaver, der påhviler den.

Kapitel 9

Straf og ikrafttrædelse m.v.

§ 30. Overtrædelse af §§ 21 og 22 straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2018.

§ 32. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Erhvervsministeriet, den 28. november 2018

Rasmus Jarlov

/ Kristina Ravn