Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer

I medfør af § 154 a, stk. 4, og § 514 a i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 75 af 17. januar 2014, som ændret ved lov nr. 374 af 1. maj 2018, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 10, i bekendtgørelse nr. 744 af 24. juni 2013 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.:

§ 1. En dansk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en dansk vandscooter og et lignende dansk fartøj, hvortil der er foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand skal, jf. sølovens § 154 a, stk. 1, være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke. Forsikringen skal give mulighed for at opnå erstatning inden for de ansvarsgrænser, som fremgår af sølovens § 175. Forsikringspligten påhviler den, der benytter fartøjet eller lader det benytte.

Stk. 2. For fartøjer, som en stat, en kommune eller en region benytter eller lader benytte, sidestilles selvforsikring med forsikring, jf. sølovens § 154 a, stk. 2.

Stk. 3. Efter sølovens § 155 finder reglerne dog ikke anvendelse på krigsskibe eller andre skibe, som ejes eller benyttes af en stat, og som anvendes i statsligt, ikkekommercielt øjemed.

Forsikringspligt for udenlandske fartøjer

§ 2. En udenlandsk speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en udenlandsk vandscooter og et lignende udenlandsk fartøj, skal være omfattet af en forsikring til dækning af krav om erstatning for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke, hvis der ville have været foreskrevet uddannelseskrav til fartøjets fører eller eventuelle styrmand, hvis fartøjet havde været dansk. Forsikringsselskabet hæfter umiddelbart over for skadelidte for erstatning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for et udenlandsk fartøj, som er i uskadelig passage uden at anløbe eller forlade dansk havn eller kyst eller det indre danske territorialfarvand. Fartøjer som anløber det indre danske territorialfarvand, men ikke dansk havn eller kyst, som led i en passage, der er omfattet af det særlige stræderegime, er ikke omfattet af forsikringspligten.

Stk. 3. De fartøjer, som er nævnt i stk. 1, må alene føres af personer, som er dækket af forsikringen.

Stk. 4. § 1, stk. 1, 2. og 3. pkt., og stk. 2 og 3, samt § 4, stk. 1, 2. pkt., stk. 2 og stk. 3, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse for forsikringer nævnt i stk. 1. Såfremt fartøjets ejer eller den, der benytter fartøjet eller lader dette benytte, hvis denne er en anden end ejeren, er bosiddende eller har hjemsted i Danmark, finder § 3, stk. 1, § 4, stk. 1, 1. pkt. og stk. 3, 1. pkt., og § 6, stk. 1-5, tillige anvendelse.

Kontraheringspligt m.v.

§ 3. Forsikring for en speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en vandscooter eller et lignende fartøj, som er omfattet af § 1, skal tegnes i et forsikringsselskab, der er medlem af foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede og ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer. Ethvert ansvarsforsikringsselskab, som i Danmark lovligt udbyder forsikringer, der dækker ansvaret for speedbåde, vandscootere eller lignende fartøjer, har pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2. Ansvarsforsikringsselskaber, der er medlemmer af foreningen, er forpligtet til at tegne forsikring for enhver forsikringspligtig, der henvender sig om forsikring til selskabet og vil underkaste sig selskabets almindelige forretningsbetingelser. Dette gælder også for udenlandske fartøjer omfattet af § 2.

Stk. 3. Forsikringen skal træde i kraft på det tidspunkt, hvor forsikringsbegæringen er modtaget af selskabet eller af dets befuldmægtigede, medmindre forsikringstageren har anmodet om en anden senere ikrafttrædelsesdato.

§ 4. Selskabet skal tegne forsikringen således, at ethvert erstatningsansvar for skader forvoldt af fartøjet i forbindelse med en søulykke i forhold til tredjemand påhviler selskabet, uanset hvem der er ansvarlig. Den omstændighed, at forsikringstageren handler imod eller ikke efterkommer sine forpligtelser over for selskabet, berettiger ikke selskabet til at nægte betaling over for en erstatningsberettiget skadelidt.

Stk. 2. Såfremt selskabet udbetaler erstatningsbeløbet til forsikringstageren, sker det på selskabets egen risiko, således at selskabet over for den erstatningsberettigede er ansvarligt for ethvert tab, som denne måtte lide ved, at erstatningen som følge heraf ikke måtte komme den pågældende til gode.

Stk. 3. Det kan mellem forsikringsselskabet og forsikringstageren med den begrænsning, der følger af sølovens § 154 b, stk. 2, aftales, at forsikringstageren helt eller delvist skal bære risikoen for de under forsikringen hørende skader. Det kan ikke mellem disse parter aftales, at skadelidte helt eller delvist skal bære risikoen.

Garantiordning

§ 5. Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af ansvaret for uforsikrede eller ukendte speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer har over for Søfartsstyrelsen påtaget sig forpligtelse til at erstatte skader, der må antages forvoldt af ukendte fartøjer, og til – mod regres over for den ansvarlige – at udrede erstatningsydelsen i tilfælde, hvor skade er forvoldt af en speedbåd med en skroglængde under 15 meter, en vandscooter eller et lignende fartøj, for hvilken forsikring ikke er tegnet, eller for hvilken forsikring vel er tegnet, men ophævet af selskabet eller ikke holdt i kraft. Det gælder, uanset om fartøjet er dansk eller udenlandsk. Erstatning ydes ikke ud over de beløb, som er angivet i sølovens § 175. For fartøjer, som en stat, en kommune eller en region benytter eller lader benytte, hæfter foreningen dog ikke.

Certifikater m.v.

§ 6. Forsikringsselskabet skal udstede et certifikat, som kan være i digital form, til forsikringstageren. Certifikatet skal bekræfte, at der er tegnet forsikring, der lever op til kravene i søloven og i denne bekendtgørelse. Certifikatet kan bestå af en digital oplysning om, at forsikringen har den krævede dækning samt adgang til at kontrollere, at forsikringen er i kraft.

Stk. 2. Certifikatet skal ud over det, der fremgår af stk. 1, angive

1) fartøjets identifikationsnummer (tidligere kaldet Hull Identifikation Number) eller anden entydig identifikation af fartøjet og

2) forsikringsselskabets og forsikringstagerens navn og adresse.

Stk. 3. For fartøjer, som er omfattet af en stats, en kommunes eller en regions selvforsikring, sidestilles et bevis udstedt af den pågældende statslige myndighed eller af den økonomiansvarlige i kommunen eller regionen om, at det pågældende skib er omfattet af selvforsikringsordningen, med det certifikat, som er nævnt i stk. 1. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ophører forsikringen, skal certifikatet tilbageleveres, ødelægges eller slettes.

Stk. 5. Føreren af et fartøj skal under sejladsen være i besiddelse af certifikatet eller beviset for selvforsikring, jf. stk. 1-3. Har forsikringsselskabet ikke etableret en ordning, der gør det muligt for myndigheder at slå op digitalt, om forsikringen er i kraft, skal føreren tillige under sejladsen være i besiddelse af bevis for, at forsikringspræmien er betalt. Fartøjet må ikke benyttes uden gyldigt certifikat sammen med eventuel dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt, eller bevis for selvforsikring. Certifikatet og beviset skal på forlangende forevises for myndighederne, jf. § 154 a, stk. 3, i søloven. Er fartøjet forsynet med identifikationsnummer, skal dette på forlangende forevises for myndighederne.

Stk. 6. Føreren af et udenlandsk fartøj, som ikke er omfattet af stk. 1–5, jf. § 2, stk. 4, 2. pkt., skal kunne dokumentere, at der er tegnet forsikring i overensstemmelse med § 2.

Straf

§ 7. Med bøde straffes den, der undlader at forsikre fartøjet efter §§ 1 eller 2 eller overtræder §§ 3, 4 eller 6.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden m.v.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 462 af 11. maj 2018 om ansvarsforsikring af speedbåde med en skroglængde under 15 meter, vandscootere og lignende fartøjer ophæves.

Stk. 3. Indtil den 1. januar 2020 kan de certifikater, der er nævnt i § 6, stk. 1, 2, 4 og 5, bestå af forsikringspolicen sammen med dokumentation for, at forsikringspræmien er betalt, såfremt dette ikke fremgår af policen.

§ 9. Bekendtgørelsen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Søfartsstyrelsen, den 28. november 2018

Kristina Ravn

/ Frank Bjerg Mortensen