Den fulde tekst

Skriftlig fremsættelse (26. oktober 2018)

Justitsministeren (Søren Pape Poulsen):

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Udvidet anvendelse af unge- og forældrepålæg, ensretning af indsatsen for anbragte kriminalitetstruede unge og styrkelse af sikkerheden på delvist lukkede og sikrede døgninstitutioner)

(Lovforslag nr. L 85)

Ungdomskriminaliteten har i en årrække været faldende. Antallet af sigtelser og mistanker for straffelovsovertrædelser mod børn og unge i alderen 10 til 17 år er således mere end halveret de seneste 10 år. Der er dog stadig en lille del af en ungdomsårgang, som står for en uforholdsmæssig og alt for stor andel af den samlede ungdomskriminalitet.

I den nuværende indsats mod ungdomskriminalitet mangler der fælles retning og konsekvens. Der er derfor behov for en ny og helhedsorienteret indsats, så det sikres, at børn og unge bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet.

Med afsæt i regeringens udspil ”Alle handlinger har konsekvenser” fra oktober 2017 har regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indgået en politisk aftale om en reform af indsatsen mod ungdomskriminalitet.

Lovforslaget har til formål at sikre, at børn og unge i risikozonen og deres forældre oplever en tidlig konsekvens af kriminel adfærd, samt at ensrette indsatsen over for anbragte kriminalitetstruede unge. Dertil indeholder lovforslaget en række ændringer, der skal sikre et effektivt samspil med det samtidig fremsatte forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Mindre forseelser kan være en glidebane til gentagen eller grov kriminalitet. Derfor foreslås det at styrke anvendelse af pålæg for børn og unge. Kommunerne skal derfor kunne give pålæg til børn i alderen 10 til 11 år. Samtidig foreslås det, at børne- og ungepålæg og forældrepålæg skal kunne anvendes i alle sager, hvor unge i alderen 10 til 17 år mistænkes eller sigtes for at have overtrådt straffeloven, lov om euforiserende stoffer, våbenloven og knivloven. Det foreslås derudover, at kravet om en forudgående børnefaglig undersøgelse ved forældrepålæg og visse børne- og ungepålæg fjernes, så de kan anvendes mere effektivt.

Der er i dag væsentlige forskelle i den pædagogiske praksis på tværs af døgninstitutioner. Indsatsen for anbragte unge skal ensrettes, så det sikres, at de anbragte unge mødes med en forudsigelig og tryg hverdag, der understøtter, at den unge kommer tilbage på ret kurs. Det foreslås derfor, at der indsættes en ny bestemmelse i lov om social service, der tydeliggør formålet med indsatsen på opholdssteder og døgninstitutioner.

Det foreslås derudover at indføre en pligt til at fastsætte en husorden på sikrede og delvis lukkede institutioner og afdelinger. Det foreslås herudover, at der skal kunne ske nedsættelse eller fratagelse af lommepenge ved overtrædelse af husordenen. Det foreslås endvidere, at der kan anvendes fysisk magtanvendelse, når det er nødvendigt for at bringe overtrædelser af husordenen til ophør.

For at styrke sikkerheden på sikrede og delvis lukkede døgninstitutioner foreslås det at indføre obligatorisk tv-overvågning af indendørs fællesarealer døgnet rundt og pligt til at anvende døralarmer, når det er nødvendigt for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller sikkerhedshensyn iagttages.

For at styrke indsatsen mod indsmugling af våben og euforiserende stoffer på de sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger foreslås det, at der må ske kropsvisitation i form af undersøgelse af kroppens overflader, samt at tøjet må gennemsøges. Det foreslås samtidig at give personalet adgang til at begrænse de anbragte børns og unges adgang til telefonsamtaler og anden elektronisk kommunikation til kun at finde sted på nærmere afgrænsede områder på institutionen.

Lovforslaget skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, som har til formål at udmønte andre dele af den politiske aftale.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.