Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Formål
Kapitel 2 Lektorkvalificering
Kapitel 3 Lektorbedømmelsesudvalg
Kapitel 4 Lektorbedømmelse
Kapitel 5 Docentbedømmelse
Kapitel 6 Klager
Kapitel 7 Ikrafttræden
Bilag 1 Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9
Bilag 2 Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 14
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner

I medfør af § 22, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, og § 13 i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med bekendtgørelsen er at fastlægge de overordnede rammer for lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere, der er omfattet af bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og af bekendtgørelse nr. 1066 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner.

Kapitel 2

Lektorkvalificering

§ 2. Adjunkter, der ansættes ved de i § 1 nævnte institutioner og uddannelser, skal i løbet af adjunktperioden kvalificere sig til overgang til lektorvilkår.

Stk. 2. Formålet med lektorkvalificering er, at adjunkten gennem adjunktperioden skal udvikle sine teoretiske, faglige, pædagogiske, didaktiske og erhvervs- og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle sine kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at kunne varetage de opgaver, som ansættelse som lektor kræver for undervisere ved de i § 1 nævnte institutioner.

§ 3. Ved ansættelse af en adjunkt påhviler det institutionen følgende:

1) Udpegning af en vejleder. Udpegningen skal ske før adjunktperioden påbegyndes. Vejlederen udpeges af institutionen efter drøftelse med adjunkten. Vejlederen må ikke have ledelsesansvar for adjunkten eller være en del af ledelsen på institutionen, hvor adjunkten er ansat. Vejlederen skal følge adjunktens arbejde og vurdere, om adjunktplanen og arbejdsopgaverne giver adjunkten mulighed for at kvalificere sig til lektorbedømmelse. Vejlederen skal endvidere give sparring i det omfang, adjunkten har behov for det. Adjunkten kan tildeles en eller flere bivejledere efter behov.

2) Udarbejdelse af en individuel adjunktplan. Institutionen skal udarbejde adjunktplanen i samarbejde med adjunkten senest tre måneder efter adjunktperiodens begyndelse. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med stillingsstrukturen. Planen justeres løbende i det omfang, der er behov for det for at kunne danne et fyldestgørende grundlag for en lektorbedømmelse.

3) Sikring af, at adjunkten har mulighed for at kvalificere sig til lektor.

Kapitel 3

Lektorbedømmelsesudvalg

§ 4. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udpeger efter indstilling fra de af § 1 omfattede uddannelsesinstitutioner et korps af bedømmelsesudvalgsformænd for lektorbedømmelsesudvalg for en 4-årig periode.

Stk. 2. De udpegede bedømmelsesudvalgsformænd skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer og have en indgående indsigt i erhvervsakademiuddannelsernes eller professionsbacheloruddannelsernes virke, samt efter- og videreuddannelse på disse niveauer.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalgsformænd, der udpeges efter 1. januar 2019, skal minimum være lektorer og lektorbedømt efter bekendtgørelse nr. 762 af 25. juni 2013 og senere bekendtgørelser om lektorkvalificering.

§ 5. Ved anmodning om lektorbedømmelse fra en adjunkt nedsætter ansættelsesinstitutionen et lektorbedømmelsesudvalg på tre medlemmer.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalgets formand udpeges blandt korpset af formænd, jf. § 4, stk. 1, og har ansvaret for udvalgets arbejde.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalgets medlemmer skal have kvalifikationer på mindst samme niveau som lektorer og samlet set have faglige, pædagogiske og erhvervs- eller professionsrettede kompetencer samt kompetencer inden for forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for det fagområde, som adjunkten hovedsageligt har arbejdet med i adjunktperioden.

Stk. 4. Ingen af de tre medlemmer af bedømmelsesudvalget må være ansat eller være bestyrelsesmedlem ved ansættelsesinstitutionen.

Stk. 5. Hvert af de tre medlemmer kan kun deltage én gang i bedømmelsen af den samme adjunkt.

Stk. 6. Institutionen orienterer adjunkten om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Adjunkten kan inden for en frist på 8 kalenderdage komme med en begrundet indsigelse om inhabilitet hos et eller flere af udvalgsmedlemmerne, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 6. Et lektorbedømmelsesudvalgs virksomhed er omfattet af forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Kapitel 4

Lektorbedømmelse

§ 7. Anmodning om lektorbedømmelse indgives af adjunkten til ansættelsesinstitutionen senest 6 måneder før udløbet af adjunktperioden.

Stk. 2. Ansættelsesinstitutionen videresender inden for 2 uger lektoranmodningen til lektorbedømmelsesudvalget, jf. § 5, idet institutionen påser, at alle nødvendige oplysninger er til rådighed for lektorbedømmelsen.

Stk. 3. Har ansættelsesinstitutionen fraveget kravene til adjunktplaner, jf. bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner, skal ansættelsesinstitutionen vedlægge anmodningen en meddelelse om hvilke opgaveområder, der er fraveget.

Stk. 4. Anmodningen kan udfærdiges på dansk eller engelsk og må have et omfang på maksimalt 40 normalsider, svarende til gennemsnitligt 2400 anslag inklusive mellemrum pr. side.

Stk. 5. Anmodningen skal vedlægges adjunktplan, jf. § 3, nr. 2, curriculum vitae og kopi af eksamensbeviser.

Stk. 6. Til orientering kan anmodningen i begrænset omfang vedlægges kopi af udtalelser fra tidligere ansættelsessteder, af relevant publiceret materiale, af publikationer, af egne studieplaner, af studiemateriale og -vejledninger i kommenteret form m.v.

Stk. 7. Lektoranmodningen bliver bedømt efter gældende kriterier ved lektorbedømmelse, jf. bilag 1.

§ 8. Bedømmelsesgrundlaget for lektorbedømmelsen er adjunktens anmodning om lektorbedømmelse.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalget skal indhente yderligere oplysninger, såfremt adjunktens anmodning om lektorbedømmelse ikke udgør et tilstrækkeligt grundlag for bedømmelse.

Stk. 3. Bedømmelsesudvalget kan i særlige tilfælde indkalde adjunkten til en samtale og inddrage yderligere ekspertise i form af udtalelser fra eller drøftelser med en person med særlig indsigt i et område af relevans for lektorbedømmelsen.

§ 9. Ved lektorbedømmelsen bedømmes adjunktens kompetencer, jf. bilag 1.

Stk. 2. Har ansættelsesinstitutionen meddelt en fravigelse fra kravene til adjunktplaner, jf. § 7, stk. 3, skal bedømmelsesudvalget undlade bedømmelse af de anførte kompetencer inden for det opgaveområde, som institutionen har fraveget.

§ 10. Senest 2 måneder og 2 uger efter, at ansættelsesinstitutionen har modtaget adjunktens anmodning om lektorbedømmelse, afgiver bedømmelsesudvalget et skriftligt og begrundet bedømmelsesudkast til adjunkten. Har bedømmelsesudvalget som grundlag for sin bedømmelse inddraget andet materiale end det af adjunkten fremsendte, jf. § 8, stk. 2 og stk. 3, skal adjunkten gøres bekendt hermed. Adjunkten kan inden for en frist på 8 kalenderdage fra modtagelsen af udkastet afgive en udtalelse til bedømmelsesudvalget vedrørende faktuelle fejl mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsesudkastet.

Stk. 2. Ved uenighed i bedømmelsesudvalget om resultatet af bedømmelsen er flertallets bedømmelse gældende. Udkastet kan udfærdiges på engelsk, hvis anmodningen er udfærdiget på engelsk.

Stk. 3. Bedømmelsen skal indeholde en motiveret helhedsvurdering med angivelse af, hvad der har været bestemmende for vurderingen af, om adjunkten må antages at kunne løse de arbejdsopgaver, der påhviler lektorer ved de i § 1 nævnte institutioner, herunder en vurdering af adjunktens kompetencer, jf. § 9.

Stk. 4. Senest 3 måneder efter at ansættelsesinstitutionen har modtaget anmodningen om lektorbedømmelse, afgiver bedømmelsesudvalget resultatet af bedømmelsen til adjunkten og institutionen.

Stk. 5. Opstår der usædvanlige forhold, der gør det umuligt at behandle lektoranmodningen inden for de frister, der er nævnt i stk. 1 og stk. 4, skal formanden for bedømmelsesudvalget inden for tidsfristerne underrette adjunkten og institutionen herom med angivelse af, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.

§ 11. Ved ansættelse som lektor af en person, der ikke i forvejen er positivt lektorbedømt efter reglerne i denne bekendtgørelse, jf. dog § 15, skal der finde lektorbedømmelse sted efter reglerne i §§ 7-10.

§ 12. En positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse kvalificerer til lektoransættelse ved enhver af de i § 1 nævnte uddannelsesinstitutioner og uddannelser.

Kapitel 5

Docentbedømmelse

§ 13. Til bedømmelse af kvalifikationerne hos ansøgere til en stilling som docent sammensætter rektor for ansættelsesinstitutionen et bedømmelsesudvalg på tre personer, der ikke er ansat eller er bestyrelsesmedlem ved den pågældende institution. Rektor fastsætter samtidig en frist for afgivelse af udvalgets bedømmelse.

Stk. 2. Bedømmelsesudvalget sammensættes således, at fagligt og pædagogisk kendskab til stillingens faglige område, herunder kendskab til national og international forskning og professionel erfaring med erhvervet eller professionen, er repræsenteret i udvalget.

Stk. 3. Mindst to af bedømmelsesudvalgets medlemmer skal være sagkyndige inden for stillingens faglige område på et niveau, der mindst svarer til ph.d.-niveau.

Stk. 4. Ansættelsesinstitutionen orienterer ansøgerne om bedømmelsesudvalgets sammensætning. Ansøgerne kan inden for en frist på 8 kalenderdage komme med begrundet indsigelse over inhabilitet hos et eller flere af udvalgsmedlemmerne, jf. forvaltningslovens § 3.

§ 14. Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgernes kvalifikationer i forhold til de i bilag 2 nævnte kvalifikationskrav og de faglige kvalifikationskrav, der er angivet i stillingsopslaget, og afgiver på baggrund heraf en ikke prioriteret, begrundet og skriftlig bedømmelse af den enkelte ansøger til rektor. Eventuelle forskelle i vurderingen mellem bedømmelsesudvalgets medlemmer skal fremgå af bedømmelsen.

Stk. 2. Ansættelsesinstitutionen sender bedømmelsesudvalgets bedømmelse af ansøgningen til ansøgeren. Ansøgeren kan inden for en frist på 8 kalenderdage fra modtagelsen af bedømmelsen afgive en udtalelse til ansættelsesinstitutionen vedrørende faktuelle fejl mellem bedømmelsesgrundlaget og bedømmelsen.

§ 15. Såfremt en docent overgår til en lektorstilling, skal der ikke ske lektorbedømmelse.

Kapitel 6

Klager

§ 16. Klager over afgørelser om bedømmelse af lektoranmodninger kan indbringes for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, når klagen vedrører retlige spørgsmål.

Stk. 2. Fristen for indgivelse af klage er to uger fra den dag, afgørelsen er meddelt adjunkten eller ansøgeren.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 990 af 28. august 2015 om lektorkvalificering, lektorbedømmelse og docentbedømmelse af undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og visse maritime uddannelsesinstitutioner ophæves.

Stk. 3. En positiv lektorbedømmelse efter den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Adjunkter, der er ansat før 1. august 2013 på en professionshøjskole, kan fortsat blive bedømt efter bekendtgørelse nr. 635 af 27. juni 2003 om lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser. En sådan positiv lektorbedømmelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 5. Adjunkter, der er ansat før 1. september 2015 på en maritim uddannelsesinstitution omfattet af denne bekendtgørelse, jf. § 1, kan fortsat blive bedømt efter reglerne om lektorbedømmelse af maskinmestre og akademikere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler, jf. bilag 1 og 2 til Søfartsstyrelsens notat af 17. december 2001 om stillingsstruktur for maskinmestre og akademikere på maritime uddannelsescentre og maskinmesterskoler samt reglerne for lektorbedømmelse på navigationsskoler, jf. bilag A og B til Søfartsstyrelsens notat om stillingsstruktur på navigationsskoler af 6. august 1999. En sådan positiv lektorbedømmelse kvalificerer til lektoransættelse svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 6. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte kan beslutte, at positivt lektorbedømte efter andre regler end de i stk. 4-5 nævnte er kvalificerede til lektoransættelse, svarende til positiv lektorbedømmelse efter denne bekendtgørelse.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 23. oktober 2018

Nikolaj Veje

/ Eva Ranch Christensen


Bilag 1

Kriterier ved lektorbedømmelse, jf. § 9

Lektorbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om adjunkten/ansøgeren besidder de kompetencer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som lektor.

I lektoranmodningen skal adjunkten/ansøgeren således redegøre for, at

a) adjunkten/ansøgeren selvstændigt kan udvikle, tilrettelægge og gennemføre erhvervs- eller professionsrettet samt udviklingsbaseret undervisning. Undervisningen på erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser samt efter- og videreuddannelse skal inddrage faglige elementer og refleksioner over disse, samspillet mellem teori og praksis samt indsigt i erhvervets eller professionens udøvelse og udvikling,

b) adjunkten/ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at arbejde med institutionens udviklingsopgaver, herunder både udvikling af erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelser, efter- og videreuddannelse, erhvervs- eller professionsudvikling i praksis, samt forsknings- og udviklingsaktiviteter1), og

c) adjunkten/ansøgeren er i stand til at inddrage relevant international forskning og/eller internationale udviklingstendenser inden for erhvervet eller professionen i arbejdet.

Som grundlag for vurderingen skal adjunkten/ansøgeren i anmodningen gøre rede for sine faglige, teoretiske, pædagogiske, didaktiske, erhvervs- eller professionsrettede kompetencer samt kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Hvor en institution på baggrund af en konkret og saglig vurdering af, at en grunduddannelse ved institutionen ikke har et tilstrækkeligt matchende udbud af efter- og videreuddannelse, eller en videre- og efteruddannelse ved institutionen ikke har et tilstrækkeligt matchende udbud af grunduddannelse, har fastsat en adjunktplan, der ikke indeholder arbejdsopgaver inden for enten grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse, kan det fraviges, at adjunkten skal redegøre for de under a og b anførte kompetencer inden for det opgaveområde, som adjunktplanen ikke indeholder arbejdsopgaver inden for.


Bilag 2

Kriterier ved docentbedømmelse, jf. § 14

Docentbedømmelsesudvalget skal ved bedømmelsen vurdere, om ansøgeren til en docentstilling besidder de kvalifikationer inden for undervisning og forsknings- og udviklingsaktiviteter, der er forudsat i stillingsstrukturen for at kunne varetage en stilling som docent.

Ansøgeren til en docentstilling skal således dokumentere, at

a) ansøgeren har et kvalifikationsniveau svarende til ph.d. Kvalifikationsniveauet kan opnås gennem en kombination af formel uddannelse og relevant praksiserfaring. I vurderingen af ansøgerens kvalifikationsniveau kan således indgå erhvervsmæssig beskæftigelse, der har givet tilsvarende forudsætninger,

b) ansøgeren er i stand til selvstændigt at planlægge, styre og evaluere forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for erhvervet eller professionen,

c) ansøgeren besidder dokumenteret, anvendelsesorienteret viden, herunder såvel teoretisk som praktisk indsigt på højt niveau om erhvervet eller professionen, således at ansøgeren er i stand til selvstændigt og innovativt at udvikle ny viden inden for erhvervet eller professionen og bringe ny viden i spil i forhold til udviklingen af erhvervet eller professionen, og

d) ansøgeren har undervisningserfaring og erfaring med udvikling af undervisning, herunder at vedkommende er højt kvalificeret i forhold til formidling af teori og inddragelse af praksis, samt i forhold til at koble teori og praksis i relation til erhvervet eller professionen.

Officielle noter

1) Begrebet forsknings- og udviklingsaktiviteter defineres i denne bekendtgørelse som såvel forsknings- og udviklingsaktiviteter i henhold til Frascati-manualen som tilgrænsende forsknings- og udviklingsaktiviteter.