Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om regulering for 2019 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

(Til Styrelsen for Patientsikkerhed, Udbetaling Danmark, kommunalbestyrelser og regionsråd)

I medfør af § 12, stk. 7, og § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 28. februar 2018, fastsætter sundhedsministeren regler om opkrævning af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort.

Regler herom er fastsat i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. og i bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v.

Det fremgår af § 11, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 566 af 29. april 2015 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v., at gebyret for sundhedskort reguleres én gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det regulerede beløb afrundes til det nærmeste med 5 delelige kronebeløb.

Af § 11 i bekendtgørelse nr. 278 af 20. marts 2017 om Udbetaling Danmarks afgørelser om lovvalg, udstedelse af EU-sygesikringskort, særlige sundhedskort m.v., fremgår, at gebyr for det særlige sundhedskort opkræves efter de samme regler og satser som sundhedskortet.

Beløb for 2019

For 2019 er satsreguleringsprocenten fastsat til 2,0 pct., jf. bekendtgørelse nr. 1058 af 15. august 2018 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten samt puljebeløbet for finansåret 2019.

Under henvisning hertil skal Sundheds- og Ældreministeriet hermed meddele, at gebyret for udstedelse af sundhedskort efter § 12, stk. 7, og § 58 i sundhedsloven samt gebyr for udstedelse af det særlige sundhedskort efter § 12 a, stk. 7, i sundhedsloven for 2019 udgør 200 kr.

Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Cirkulæreskrivelse nr. 10163 af 28. november 2017 om regulering for 2018 af gebyr for sundhedskort mv. efter sundhedsloven ophæves den 1. januar 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet, den 26. oktober 2018

Hanne Bach