Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1224
 
32011R0404
 
32013R1380
 
32016R1139
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generel regulering
Kapitel 2 Generelle begrænsninger
Kapitel 3 Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer
Kapitel 4 Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder
Kapitel 5 Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer
Kapitel 6 Generelle regler om maksimale kvotekoncentrationer og afvikling af ejerandele og kvoteandele
Kapitel 7 Kystfiskeri
Kapitel 8 Førstegangsetablering med FKA-fartøjer eller IOK-industriarter
Kapitel 9 Bytte af årsmængder af kvoter omfattet af IOK og FKA
Kapitel 10 Overførelse af FKA
Kapitel 11 Puljefiskeri
Kapitel 12 Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK
Kapitel 13 Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og i norsk fiskerizone nord for 62º N
Kapitel 14 Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild
Kapitel 15 Tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt norsk zone i Nordsøen, blåhvilling i EU-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV, havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-områderne VI, VII og VIII og sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat
Kapitel 16 Industrifiskeri
Kapitel 17 Rationsfiskeri
Kapitel 18 Maksimumskapaciteten målt i kW for fartøjer med tilladelse til at fiske i et indsatsområde (kW-loft)
Kapitel 19 Fiskeri reguleret ved fangstkvoter
Kapitel 20 Kvoteloft for bierhvervsfiskere
Kapitel 21 Erhvervsfiskerselskaber
Kapitel 22 Kontrol- og straffebestemmelser m.v.
Bilag 1 Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder
Bilag 2 Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse
Bilag 3 Tilladelser
Bilag 4 Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder
Bilag 5a Melding om ankomst og losning til Fiskeristyrelsen
Bilag 5b Melding om farvandsskifte til Fiskeristyrelsen
Bilag 6 Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet
Bilag 7 Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder
Bilag 8 Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af FKA og årsmængder for visse arter
Bilag 9 Landinger af torsk, kulmule, sild, makrel og hestemakrel over en vis mængde i udpegede havne
Bilag 10 Liste over dybhavsarter
Bilag 11 Fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat
Bilag 12 Krav til de selektive fangstposer, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat med en maskestørrelse på 90 mm og derover, jf. § 30
Bilag 13 Krav til de selektive redskaber, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Skagerrak, jf. § 31.
Bilag 14 Maksimale satser for ejerandele, selskabsandele og kvoteandele jf. §§ 109-110 og § 115
Bilag 15 Liste over skånsomme redskaber, som udløser op til 125 % i yderligere tildeling af årsmænde (i kilo) pr. kvoteandel fra flidspuljen, hvis et fartøj fisker udelukkende med disse redskaber, jf. § 83
Bilag 16 Længdekategorier for fartøjer
Bilag 17 Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejeloftet, jf. §§ 52 og 53, jf. § 49, stk. 1
Bilag 18 Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 4, nr. 1
Bilag 19 Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 7
Bilag 20 Skema til overdragelse af max 25% IOK årsmængder i 2018 - inkl.beregning af max 75% i pulje og indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7
Bilag 21 Skema til overdragelse af max 25% FKA årsmængder i 2018 - inkl.beregning af max 75% i pulje og til indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7
Bilag 22 Indholdsfortegnelse
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet1)

I medfør af § 10, stk. 1 og 2, § 10 d, §§ 10 g-10 i, § 10 j, stk. 1 og 2, § 16, stk. 4, § 16 b, stk. 1, § 30, § 34, stk. 1, § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 38, stk. 2, § 110, stk. 2, § 112, stk. 1, § 112 a, stk. 2 og 3, § 112 b, § 121, stk. 2, § 122, stk. 4, § 124, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017, som ændret ved lov nr. 1563 af 19. december 2017 og lov nr. 736 af 8. juni 2018, fastsættes:

Kapitel 1

Generel regulering

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter aktiviteter i forbindelse med erhvervsmæssigt fiskeri, samt danske fiskeres og dansk indregistrerede fiskerfartøjers erhvervsmæssige udnyttelse af fisk i alle farvande. Bekendtgørelsen omfatter desuden landinger, omsætning m.v. i Danmark, der stammer fra udenlandske indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 2. Uanset hvor fiskeriet har fundet sted, skal føreren af et fartøj, der er indregistreret i et medlemsland af Den Europæiske Union, ved landing i dansk havn overholde de bestemmelser for fangstsammensætningen om procentvise andele af målarter og andre arter for de anvendte fiskeredskaber og intervaller af maskestørrelser i de enkelte regioner eller geografiske områder, der er fastsat i Den Europæiske Unions forordninger om bevarelse af fiskeressourcerne gennem tekniske foranstaltninger til beskyttelse af de marine ressourcer.

Ændring af vilkår for fiskeriet

§ 2. Fiskeristyrelsen kan i overensstemmelse med bilag 6 udsende meddelelse om regler for fiskeriet, herunder indstilling af og ændrede vilkår for nærmere angivne fiskerier. Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.

§ 3. Når de samlede tilladte fangstmængder af en fiskeart eller den fiskeriindsats m.v., der er tildelt Danmark i henhold til Den Europæiske Unions forordninger, eller der er afsat til en bestemt periode, fartøjskategori m.v., er opfisket eller opbrugt, eller dette skønnes nært forestående, indstiller Fiskeristyrelsen det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan i meddelelsen fastsættes særlige vilkår for fiskeriet efter tidspunktet for udsendelsen af meddelelsen, herunder at kun fartøjer, der har påbegyndt en fangstrejse, kan fiske, efter at meddelelsen er oplæst over Lyngby Radio.

Stk. 3. Forbud mod at medbringe fisk fra det pågældende fiskeri træder i kraft 2 døgn efter tidspunktet for fiskeriforbuddets ikrafttræden, medmindre der er fastsat andet i meddelelsen.

§ 4. Fiskeristyrelsen kan efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget, og i lyset af størrelsen af de mængder, der er til rådighed, fangst, forsynings- og afsætningssituationen for de mængder, der landes i en given periode, og forbruget af fangstindsats, fastsætte ændrede regler for fiskeriet. Der udsendes meddelelse om vilkårene i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Der kan blandt andet fastsættes ændringer vedrørende følgende:

1) De disponible mængder for bestemte perioder.

2) Rationer eller antal havdage, kW-dage m.v. i bestemt angivne fiskerier.

3) Overgang til krav om særlig tilladelse i bestemte fiskerier.

4) Krav om, at fiskeriet forbeholdes nærmere angivne typer eller grupper af fartøjer.

5) Krav om, at fiskeri og landing foregår på særlige vilkår, herunder i nærmere angivne geografiske områder.

6) Anvendelse af fangsten.

7) Indstilling af bestemte angivne fiskerier.

8) Krav om, at landing i en periode begrænses som led i en fiskeplan, der skal medvirke til, at de landede mængder løbende kan afsættes.

9) Ændrede vilkår for allerede udstedte tilladelser.

10) Vilkår for tildelingen af fiskerimuligheder for Fiskefonden og kW-fonden til enkeltfartøjer.

Generelle bestemmelser

§ 5. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning meddele dispensation fra og træffe afgørelser om fiskerimuligheder m.v. for grupper af fartøjer eller enkelte fartøjer under hensyn til særlige forhold.

Stk. 2. En afgørelse efter denne bekendtgørelse kan betinges af overholdelse af vilkår, herunder om omfanget af fiskeriaktivitet, personlig deltagelse i fiskeriet, begrænsning i mulighederne for at overføre kvoteandele til andre fartøjer samt deltagelse i puljefiskeri. Hvis et vilkår, der er stillet som betingelse for tildeling af kvoteandele eller årsmængder, ikke overholdes, kan Fiskeristyrelsen overføre de tildelte kvoteandele til Fiskefonden.

§ 6. I det omfang, der i beregningsgrundlaget i forbindelse med tildeling af rettigheder lægges vægt på landinger fra et fartøj, fradrages landinger, der kan henføres til ulovligt fiskeri, som er konstateret ved:

1) endelig dom,

2) vedtaget bødeforlæg,

3) vedtaget konfiskationsforlæg, eller

4) endelig afgørelse om administrativ tilbagekaldelse af fiskeritilladelse i henhold til § 37, stk. 2 og 3, i fiskeriloven.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan senere foretage fradrag i tildelte FKA og IOK i det omfang, at landinger, der indgår i beregningsgrundlaget, efter tildelingen konstateres at kunne henføres til ulovligt fiskeri ifølge afgørelser, herunder bøde og konfiskationsforlæg, som er nævnt i stk. 1.

Stk. 3. I det omfang der foretages fradrag i kvoteandele, foretages samtidig tilsvarende fradrag i udmeldte årsmængder.

Stk. 4. Fradrag efter stk. 1-3 kan foretages, uanset om fartøjet har skiftet ejer, kvoteandelene er overført, eller fartøjet er udgået som registreret fiskerfartøj, efter at det ulovlige fiskeri har fundet sted.

Stk. 5. Fradragne kvoteandele og årsmængder indgår i Fiskefonden.

§ 7. Et fartøjs ejerkreds kan disponere over fartøjets kvoteandele og de dertil knyttede årsmængder efter de regler, der gælder for FKA og IOK.

Stk. 2. Kvoteandelene og de dertil knyttede årsmængder må kun anvendes af fartøjer, der er registreret i Fiskeristyrelsens fartøjsregister, og som ejes af personer eller selskaber, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 39 i fiskeriloven. Kvoteandele må kun overdrages til personer, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. §§ 14 og 17 i fiskeriloven.

Stk. 3. Hvis der er mere end en ejer af et fartøj, udpeger og anmelder ejerkredsen over for Fiskeristyrelsen en fuldmægtig, som er bemyndiget til på hele ejerkredsens vegne at give og modtage bindende meddelelser i forhold til styrelsen.

Stk. 4. Hvis der sker ændringer i ejerkredsen, skal det over for Fiskeristyrelsen oplyses, om der er udpeget en ny fuldmægtig. Indtil Fiskeristyrelsen har modtaget meddelelse fra ejerkredsen om udskiftning af fuldmægtigen, er den person, der er udpeget som fuldmægtig, fortsat legitimeret til at give og modtage meddelelser i forhold til styrelsen.

§ 8. Farvandene Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder afgrænses i bilag 1.

§ 9. Uanset hvilke reguleringsformer, der anvendes, er alle angivne mængder af fisk i denne bekendtgørelse, i meddelelser i overensstemmelse med bilag 6 samt i tilladelser udstedt i medfør af bekendtgørelsen, angivet i levende vægt. For laks opgøres mængder dog i styk (antal laks).

Stk. 2. Hvis fisken landes med en anden behandlingsgrad end levende vægt, anvendes de i bilag 4 anførte omregningsfaktorer for omregning til levende vægt. Landing af fisk i en behandlingsgrad, der ikke er anført behandlingsgrad for i bilag 4, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Stk. 3. For laks, der fiskes i Østersøen og Bælterne, skal fangsten angives i fartøjets logbog både i styk (antal laks) og i levende vægt. I tilladelser til fiskeriet kan også stilles krav om opdeling og angivelse af fangsten i størrelseskategorier.

§ 10. Retten til at råde over FKA og IOK kan opsiges med 16 års varsel. Opsigelse vil blive fastsat ved bekendtgørelse samt meddelt ejerne af de fartøjer for hvilke, det er noteret i Fiskeristyrelsen, at fartøjet disponerer over kvoteandele.

Stk. 2. Dispositioner over tildelte FKA og IOK, udøvelse af fiskeriet og tildelinger af fiskerirettigheder i det enkelte år skal være i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, som udstedes i perioden af Den Europæiske Union og af danske myndigheder.

Offentligt tilgængelige oplysninger om FKA og IOK

§ 11. Fiskeristyrelsen fører edb-register over overdragelige kvoteandele (FKA og IOK), jf. § 37, stk. 1, i fiskeriloven. Registret er offentligt tilgængeligt, jf. § 112 a, stk. 1, i fiskeriloven.

Stk. 2. Oplysninger i Fiskeristyrelsens registre over indehavere af kW-tilladelser samt det til enhver tid værende forbrug af årsmængder er offentligt tilgængelige.

§ 12. Samtidig med oplysning om overdragelse af kvoteandele skal fartøjsejeren eller kontaktpersonen indberette salgsprisen for de IOK andele, der overdrages, jf. bilag 7. Salgsprisen indgår i de offentligt tilgængelige registre, jf. § 11.

Definitioner

§ 13. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Arter omfattet af flerårige planer: Torsk i ICES-område III, IV, VIa, VIIa og VIId, kulmule i ICES-område IIIa, IV, Vb, VIa, VII og VIIIa,b,d og e, rødspætte i ICES-område IV, tunge i ICES-område IV og VIIe samt laks i ICES-underområde 22-32.

2) Atlantoskandisk sild: Sild i ICES-underområde I, II, V og XIV.

3) Beregningsgrundlaget: Landinger i bestemte dele af referenceperioden, der henføres til et konkret fartøj og de mængder, som det i øvrigt er besluttet at indlægge i beregningsgrundlaget ved tildeling af andele af den enkelte kvote eller fangstindsats.

4) Bestemmende indflydelse: Mulighed for at træffe bestemmelse af økonomisk og driftsmæssig karakter i forbindelse med fangst og landing samt overdragelse ved salg af kvoteandele og leje af årsmængder.

5) Bruttoomsætning: Den værdi af landingerne for et fartøj, der er registreret i Fiskeristyrelsens registre.

6) Disponibel kapacitet: Bruttotonnage målt i BT og motoreffekt målt i kW, som kan henføres til et bestemt fartøj, der er slettet i Søfartsstyrelsens registre og i Fiskeristyrelsens fartøjsregister, og som kan genanvendes helt eller delvist til indsættelse af et registreret fiskerfartøj eller kapacitetsudvidende modernisering.

7) Ejerandele: De samlede andele i promille af de kvoter, som afsættes til fordeling som FKA eller IOK, som en person råder over via helt eller delvist ejerskab af fiskefartøjer, helt eller delvist ejerskab af selskaber som ejer fiskefartøjer, eller via helt eller delvist ejerskab af selskaber, som ejer selskaber, der ejer fiskefartøjer.

8) En halv kalendermåned: Perioden fra den 1. til og med den 15. i en måned eller fra den 16. til månedens udløb.

9) EU-farvande: De områder, der er omfattet af EU-medlemslandenes fiskeriterritorium.

10) Erhvervsfiskeriudvalget: Udvalget for Erhvervsfiskeri, jf. § 6, i fiskeriloven.

11) Fangstrejse: En fangstrejses varighed regnes fra tidspunktet, hvor fartøjet forlader havn, til tidspunktet for fartøjets ankomst til havn.

12) Fartøjsejeren: Et fartøjs samlede ejerkreds, som denne fremgår af Søfartsstyrelsens registre og Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

13) Fartøjskategorier: FKA-fartøj, FKA-kystfiskerfartøj, MAF-fartøj eller Øvrigt Fartøj.

14) Fartøjskvoteandele (FKA): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt, eller under visse betingelser delvist, til andre fartøjer.

15) Fartøjets længde: Fartøjets længde overalt, og for fartøjer, hvor fartøjets længde overalt ikke er opgjort, fartøjets kendingslængde. Længden overalt eller kendingslængden skal være i overensstemmelse med registreringen i Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

16) Fiskefonden: Reserveandele af kvoterne, der permanent eller i det enkelte år holdes uden for tildelingen som FKA eller IOK.

17) Fiske, medbringe og lande: Enhver fiskeriaktivitet fra fangstredskaber udsættes i vandet, til fisken er landet.

18) Fiskeriindsats: Et fartøjs fiskeri, sejlads og andre fiskerirelaterede aktiviteter under nærmere angivne vilkår.

19) FKA-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Miljø- og Fødevareministeriet er indplaceret som FKA-fartøj med ret til at fiske visse kvoter med FKA, eller som har fået overført FKA, og hvor Fiskeristyrelsen har bekræftet overførslen.

20) FKA-FE fartøj: Et fartøj, der på baggrund af, at en eller flere førstegangsetablerede er ejer eller medejer af fartøjet, har opnået Fiskeristyrelsens godkendelse af, at fartøjet for en periode har status som FKA-fartøj på særlige vilkår.

21) FKA-kystfiskerfartøj: Et fartøj, der er tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning. Fartøjets FKA-andele, årsmængder, kW og bt. bindes i den tidsubegrænsede kystfiskerordning, og kan ved overdragelse kun anvendes i den tidsubegrænsede kystfiskerordning.

22) FKA-kystfiskerkapacitet: Disponibel kapacitet, der kan henføres til et FKA-kystfiskerfartøj.

23) Foreningskystfiskerfartøj: Et fartøj, der drives af en forening, som er godkendt i henhold til fiskerilovens § 16 b, stk. 1.

24) Havdage: Antal dage, hvor et fartøj, der benytter bestemte redskabstyper, må være til havs i visse farvande i henhold til regler fastsat af Den Europæiske Union.

25) Individuelle kvotebytter: Overførelse af retten til at anvende årsmængder til fartøjer fra andre EU-lande imod overførelse af fangstmængder, der stilles til rådighed for bestemte dansk indregistrerede enkeltfartøjer.

26) Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK): Kvoteandele, der kan fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj, og som et fartøjs samlede ejerkreds kan overføre helt eller delvist til et eller flere fartøjer.

27) Industrifisk: Fisk, der landes til andre formål end konsum.

28) Industrifiskeri: Fiskeri, hvor et fartøj fisker, medbringer eller lander fisk til andre formål end konsum.

29) Kalenderuge: En uge, der påbegyndes midnat natten mellem søndag og mandag.

30) Kalendermåned: Perioden fra den 1. til månedens udløb.

31) Kvote: Den mængde af en bestand i et nærmere angivet farvandsområde, som står til rådighed for dansk fiskeri i et kalenderår.

32) Kvoteandele: De andele i promille, som et fartøj er tildelt eller har fået overført af den del af en given dansk kvote, der afsættes til fordeling som FKA eller IOK. Kvoteandele danner grundlag for tildeling af årsmængde af dele af kvoterne i de enkelte år.

33) Kvoteselskab: Et erhvervsfiskerselskab, som ejes af mindst 7 erhvervsfiskere med A-status, hvor samtlige af disse erhvervsfiskere hver især ejer mindre end 50 % af selskabet.

34) Kystfiskerfartøj: Et fartøj, der opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse for at indgå i kystfiskerordningen, og som er optaget i ordningen.

35) KW-dage: Det antal dage, som et fartøj må være til havs ganget med den effekt i kW, som er registreret i Fiskeristyrelsens fartøjsregister for fartøjet.

36) Landinger, som ligger til grund for tildeling af fangstrettigheder: Mængder af fisk af de forskellige kvoter i levende vægt, for laks dog i styk, som er indrapporteret til Fiskeristyrelsen som landet af det enkelte fartøj og registreret i Fiskeristyrelsens registre.

37) Laug: Et erhvervsfiskerselskab, som ejes af mindst 7 erhvervsfiskere med A-status, og hvor samtlige medejere ejer en lige stor del af selskabet.

38) MAF-fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Miljø- og Fødevareministeriet er indplaceret som Mindre Aktivt Fartøj, eller som har opnået godkendelse som MAF-fartøj senere, fordi det erstatter et MAF-fartøj.

39) MAF-ekstra fartøj: Et MAF-fartøj, der i 2012 gennem overførelse af årsmængde fra et eller flere FKA-fartøjer, har adgang til ekstra fangstmængder.

40) MAF-kapacitet: Disponibel kapacitet, der kan henføres til MAF-fartøj.

41) Medejer: Person, der ejer en andel af et fartøj eller er aktionær, anpartshaver eller lignende i et selskab, som ejer et fartøj, jf. § 16 i fiskeriloven.

42) Motorkraft: Den motoreffekt, der er anført af Søfartsstyrelsen i fartøjets farttilladelse eller tilsynsbog, og som ikke efterfølgende er ændret.

43) Omladning: Hel eller delvis afgivelse af fangsten fra et fiskerfartøj eller dets fangstredskab til et andet fartøj. Der sker ikke omladning ved afgivelse af fangst mellem to fartøjer, som udøver parfiskeri, eller hvis en fangst afgives direkte fra et fangstredskab til et andet dansk fartøj, der også lovligt kan deltage i det pågældende fiskeri.

44) Parfiskeri: Fiskeri, som udøves fra to fartøjer, som i forbindelse hermed anvender og trækker samme fangstredskab.

45) Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber med fartøjer, som de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte de fangstrettigheder, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj.

46) Puljeselskab: Et erhvervsfiskerselskab, som ejes af mindst 7 erhvervsfiskere med A-status, hvor samtlige af disse erhvervsfiskere hver især ejer mindre end 50 % af selskabet.

47) Rationsfiskeri: Fiskeri på en fastsat fællesmængde, som flere fartøjer har adgang til i en nærmere angivet periode på baggrund af det enkelte fartøjs indplacering eller en tilladelse.

48) Referenceår: Fiskeri med et fartøj i et forudgående år, som danner grundlag for tildeling af fangstrettigheder eller en fiskeriindsats.

49) Regulerede arter: Arter, hvor der er fastsat en højst tilladt fangstmængde til det enkelte fartøj i en given periode.

50) Samlede årsmængder: årsmængder, tildelt på baggrund af fartøjets promilleandele (initialkvote og mængder tildelt fra fiskefonden).

51) Selskabsandele: De samlede andele i promille af de kvoter, som afsættes til fordeling som FKA eller IOK, som et selskab råder over via helt eller delvist ejerskab af fiskefartøjer, helt eller delvist ejerskab af selskaber som ejer fiskefartøjer, eller via helt eller delvist ejerskab af selskaber, som ejer selskaber, der ejer fiskefartøjer.

52) Søpakning: Vejning og pakning af fangsten ombord efter markedsnormer med henblik på salg.

53) Søfartsstyrelsens registre: Skibsregistrets særregistre over fiskerfartøjer og Skibsregistrets Fartøjsfortegnelse.

54) Tonnage: Bruttotonnage, som er knyttet til et fartøj, der er registreret som fiskerfartøj, eller som er knyttet til disponibel kapacitet.

55) Vestkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

56) Østkvoten: Kvoter af bestemte arter i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

57) Øvrigt Fartøj: Et fartøj, der i 2006 af Miljø- og Fødevareministeriet er indplaceret som Øvrigt Fartøj, eller et fartøj, der indsættes som registreret fiskerfartøj senere, uden at fartøjet får FKA-status eller MAF-status. Et FKA eller MAF-fartøj kan desuden efter afgørelse af Fiskeristyrelsen eller regler herom ændre status til Øvrigt Fartøj.

58) Årsmængde: Mængde for et kalenderår af de enkelte kvoter, som må fiskes, medbringes og landes af et konkret fartøj.

Tilladelser

§ 14. Fiskeri kan gøres betinget af en tilladelse. Tilladelser udstedes af Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med bilag 3. Oplysning om hvilke tilladelser, der er udstedt til et fartøj, er offentligt tilgængelig.

Stk. 2. En tilladelse for et fartøj kan omfatte nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet, jf. bilag 3.

Stk. 3. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri udøves, kan indstilling af fiskeri, jf. § 3, stk. 1, forhøjelse eller reduktion i tildelte fangstmængder eller højst tilladte indsats samt ændring af vilkårene for tilladelsen, omfatte fiskeri i henhold til allerede udstedte tilladelser.

Stk. 4. Ved beslutning om udstedelse af og indholdet af tilladelser, herunder antallet af tilladelser i det enkelte fiskeri, lægger Fiskeristyrelsen vægt på de hensyn, der er nævnt i § 34, stk. 2, i fiskeriloven, herunder på forsyningssituationen og rationel udnyttelse af de mængder, der er til rådighed på et givent tidspunkt. I tilfælde, hvor der skal foretages udvælgelse blandt ansøgere, kan Fiskeristyrelsen foretage en prioritering, hvor der bl.a. kan tages hensyn til ansøgernes afhængighed af det pågældende fiskeri og mulighed for at afsætte fangsten til konsum. Der kan endvidere lægges vægt på rådgivning fra organisationerne, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget.

§ 15. Fiskeristyrelsen kan, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven, tilbagekalde en tilladelse, hvis indehaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af de vilkår, der er fastsat i tilladelsen.

Stk. 2. Det skal indgå i vilkårene for en tilladelse, at tilladelsen kan inddrages, når vilkårene for en anden tilladelse til samme fartøj overtrædes på en måde, der griber ind i bestanden for den fiskeart, som tilladelsen vedrører.

§ 16. Tilladelse udstedes efter ansøgning fra fartøjsejeren i overensstemmelse med bilag 2 til berettigede fartøjer. Dog udstedes ved begyndelsen af et kalenderår uden ansøgning tilladelse til at fiske, medbringe og lande årsmængder på grundlag af de FKA-andele og IOK-andele, som er tilknyttet et fartøj, og som kan uddeles på det pågældende tidspunkt, samt kW tilladelse i henhold til § 181.

§ 17. Fiskeristyrelsen kan ved meddelelse udstedt i overensstemmelse med bilag 6 fastlægge, at fiskeri, som er betinget af en tilladelse, indtil en nærmere angiven dato kan udøves, uden at tilladelsen er udstedt. Enhver mængde, der fanges og landes med fartøjet efter den 1. januar i et givent år, vil fragå i de mængder, der kan fanges og landes med fartøjet i tilladelsesperioden i henhold til den tilladelse, der senere udstedes.

§ 18. Uanset efter hvilken reguleringsform et fiskeri udøves, er det en betingelse for at fiske, medbringe og lande i følgende fiskerier, at fartøjets ejer har en særlig tilladelse til at udøve dette med fartøjet:

1) Torsk i Østersøen og Bælterne.

2) Sild i Østersøen og Bælterne.

3) Brisling i Østersøen og Bælterne.

4) Laks i Østersøen og Bælterne.

5) Industrifiskeri i alle farvande.

6) Brisling i Limfjorden.

Stk. 2. I perioden fra 1. januar indtil 18. januar i et givent år må fiskeri i Østersøen og industrifiskeri dog udøves, selv om der ikke er udstedt tilladelse i henhold til stk. 1, hvis fartøjet havde tilladelse til det pågældende fiskeri den 10. december i det forudgående år, eller fartøjsejeren har søgt om, at der udstedes tilladelse for det pågældende år.

§ 19. Tilladelserne i § 18, stk. 1, gælder hele kalenderåret, medmindre de inddrages, eller fartøjsejeren framelder dem. Tilladelserne i § 18, stk. 1, nr. 1-4, skal i løbet af året frameldes midlertidigt, inden der påbegyndes fiskeri i andre farvande med fartøjet. Hvis en tilladelse er frameldt, skal der ske ny tilmelding, før der påbegyndes fiskeri med fartøjet i Østersøen.

Stk. 2. Tilmelding og framelding efter stk. 1 skal ske senest kl. 16.00 dagen før, fiskeriet i eller uden for Østersøen kan påbegyndes fra midnat. Tilmelding og framelding afgives i henhold til reglerne i bilag 2.

Meldinger

§ 20. Alle fartøjer uanset længde, der fører logbog, skal melde ankomst til havn, når fartøjet medbringer mere end 300 kg om bord af en art omfattet af en flerårig plan, dog for laks gælder kravet, når fartøjet medbringer 10 stk. eller derover. Tilsvarende gælder fartøjer, der medbringer industrifisk, sild, makrel eller hestemakrel. For ål skal melding angives, når der ilandbringes 100 kg eller der over pr. kalenderdøgn.

Stk. 2. Ved krav om melding om ankomst til havn eller ilandbringelse skal dette ske i overensstemmelse med bilag 5a eller vilkår i tilladelsen. I fiskerier, hvor der ikke er regler om losningspligt i forbindelse med ankomst til havn, gælder, at enhver ankomst skal meldes, uanset om der påtænkes losning eller ej. I meldingen skal angives lossetidspunktet, såfremt dette afviger fra ankomsttidspunktet.

Stk. 3. Reglerne i stk. 2 gælder både dansk og udenlandsk indregistrerede fiskerfartøjer, der ankommer til dansk havn. Medmindre der i henhold til Den Europæiske Unions retsakter er fastsat længere tidsfrister for melding om ankomst end angivet i bilagene, skal tidsfristerne i bilag 5a overholdes af dansk indregistrerede fiskerfartøjer.

Stk. 4. Mængden af fisk udtrykt i levende vægt pr. art, som oplyses ved meldingen, skal svare til de mængder, der er registreret i logbogen ved ankomst til havn.

Stk. 5. Virksomheder må ikke modtage industrifisk fra dansk og udenlandsk registrerede fartøjer, hvis der ikke er foretaget melding inden ankomst og losning, jf. bilag 5a.

Stk. 6. Fartøjsføreren er undtaget fra pligten til at foretage melding til Fiskeristyrelsen, hvis anden person foretager den forudgående melding om landing og losning på fartøjsførerens vegne i overensstemmelse med bilag 5a.

Stk. 7. Fartøjsføreren skal i alle tilfælde, hvor der er pligt til melding om ankomst og losning forud for ankomst, påføre logbogen det i bilag 5a nævnte kvitteringsnummer. Ankomst og losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt.

§ 21. Fiskeristyrelsen kan i overensstemmelse med bilag 6 eller ved vilkår i tilladelser for nærmere angivne fiskerier fastsætte, at der inden indsejling i det farvand, hvor fiskeriet finder sted, og inden udsejlingen fra dette farvand, skal foretages melding i overensstemmelse med bilag 5b.

Stk. 2. Ved enhver udsejling fra et farvandsområde til et andet farvandsområde skal den elektroniske logbog opdateres og sendes til Fiskeristyrelsen inden udsejling fra farvandsområdet, når fartøjet forlader et farvand, hvor det har fisket, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ved udsejling fra østlige og vestlige Østersø skal melding om farvandsskifte ske som angivet i fartøjets tilladelse vedrørende fiskeri efter torsk i Østersøen.

Omladning

§ 22. Omladning må kun finde sted efter forud indhentet tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Ansøgningen om omladning skal indeholde følgende oplysninger:

1) Position og tidspunkt for omladningen eller afgivelsen af fisken.

2) Art og mængde, der er omfattet.

3) Fartøjsnavn.

4) Havnekendingsnummer.

5) Radiokaldesignal og nationalitet på det afgivende og det modtagende fartøj.

6) Svaradresse (e-post eller telefonnummer).

Stk. 3. Ud over de i stk. 2 nævnte oplysninger kan Fiskeristyrelsen kræve yderligere oplysninger, når dette er nødvendigt for at vurdere de konkrete forhold omkring omladningen samt for at fastsætte vilkår for en tilladelse hertil.

Stk. 4. Hvis omladning sker efter direkte påbud fra den norske kystvagt, skal oplysningerne i stk. 2 sendes pr. fax eller e-post på adressen fmc@fiskeristyrelsen.dk til Fiskeristyrelsen, inden omladningen foretages.

Kapitel 2

Generelle begrænsninger

Fiskeri- og landingsbegrænsninger

§ 23. I alle tilfælde, hvor der ved tilladelse er tildelt et fartøj en årsmængde, må den samlede landede mængde ikke overstige den tildelte mængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse. Dette gælder både for det enkelte fartøj og de samlede landinger i det par- og puljefiskeri, som fartøjet deltager i. Dette gælder, uanset at der ifølge reglerne for logbogsføring er tilladt en tolerance for overslaget af de mængder, der er om bord.

Stk. 2. Hvis der i sidste træk på en fangstrejse imidlertid fiskes mere end den mængde, der resterer i henhold til tilladelsen, skal fartøjsføreren umiddelbart efter fangsten foretage anmeldelse heraf til Fiskeristyrelsen. Anmeldelse skal gives enten telefonisk på 7218 5609 eller via e-post på adressen fmc@fiskeristyrelsen.dk. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer, art og mængde af fisk om bord, den mængde, der er fisket ud over den i tilladelsen angivne fangstmængde samt farvand, hvor fiskeriet er foregået. Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et registreringsnummer, som straks skal indføres i logbogen. Fartøjsføreren eller dennes fuldmægtig skal desuden snarest muligt og senest 5 dage efter landing indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at fartøjet har erhvervet kvoteandel eller årsmængde for den del af fangsten, der på fangsttidspunktet var fisket ud over den tilladte fangstmængde.

Parfiskeri

§ 24. Ved parfiskeri er begge fartøjsførere ansvarlige for, at hele fiskeriet er lovligt, dvs. at der fiskes, medbringes og landes i overensstemmelse med fiskerilovgivningen.

§ 25. Ved parfiskeri må den samlede mængde fisk, der fiskes, medbringes og landes, ikke overstige summen af, hvad det er tilladt at fiske, medbringe og lande med begge de fartøjer, der deltager i parfiskeriet.

Stk. 2. Parfiskeri må kun udøves af fartøjer, der er indplaceret i samme fartøjskategori. Fiskeristyrelsen har mulighed for at give dispensation til fartøjer, der ønsker at udøve parfiskeri med et fartøj indregistreret i et andet EU-land. Fartøjer, der indgår i en pulje, må ikke udøve parfiskeri med fartøjer uden for puljen på kvoter, der indgår i puljen. Fiskeristyrelsen kan dog efter ansøgning meddele tilladelse til, at et fartøj driver parfiskeri med et fartøj uden for puljefiskeriet på de kvoter, som fremgår af § 113, stk. 2.

Fartøjs- og redskabsbegrænsninger og regler for fiskeri og landing af torsk m.m.

§ 26. Det er forbudt at anvende et fartøj til erhvervsmæssigt fiskeri i ICES-underområde 22 i Østersøen og Bælterne, hvis fartøjets motorkraft overstiger 221 kW/300 HK. Det er desuden forbudt, at fartøjet har en længde overalt på 17 meter eller derover, og samtidig må længden udtrykt i meter gange bredden udtrykt i meter ikke overstige 100.

Stk. 2. Fartøjer, for hvilke der i 2007 på grundlag af § 28, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1535 af 18. december 2006 blev givet tilladelse hertil, kan anvendes i underområde 22, selvom fartøjet er større end de grænser, der er angivet i stk. 1, 2. pkt.

Stk. 3. Tilladelse, jf. stk. 2, er udelukkende udstedt til de fartøjer, som identificeret ved EU-identifikationsnummer opfylder betingelserne. Der kan ikke udstedes tilladelse til andre fartøjer, f.eks. på grund af fartøjsudskiftning.

§ 27. I tilladelser til fiskeri efter sild og brisling i Østersøen og Bælterne kan der indføres forbud mod at anvende fartøjer, hvis motorkraft overstiger 588 kW/800 HK, når fiskeriet foregår inden for 12 sømil af den tyske basislinje.

§ 28. I ICES-underområde 23 i Østersøen og Bælterne er det forbudt at fiske med snurrevod. Undtaget er dog fiskeri med snurrevod i området beliggende mere end 3 sømil fra land og afgrænset mod nord af linjen fra Gilbjerg Hoved til Kullen Fyr og mod syd af linjen fra Ellekilde Hage til Lerberget.

§ 29. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande fisk, når fartøjet om bord har automatisk klassifikationsudstyr til sortering af fisk og kan indfryse fisk om bord.

§ 30. Ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelser på 90 mm og derover, skal redskabet for fartøjer med en længde overalt på 10 meter og derover være påmonteret en selektiv fangstpose af en af de 3 typer, der er beskrevet i bilag 12.

Stk. 2. Fra 1. oktober til 31. december kan i stedet for de fangstposer, der er beskrevet i stk. 1, jf. bilag 12 anvendes det sorteringspanel, der er beskrevet i bilag 11 samt i bilag 13, punkt 3, dog er perioden for fartøjer, der fisker med snurrevod, fra 1. august til 31. oktober.

Stk. 3. I stedet for de fangstposer, der er beskrevet i bilag 12, kan anvendes de selektive redskaber der er beskrevet i bekendtgørelse nr. 391 af 16. april 2010 om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund, bilag 4.

§ 31. Ved fiskeri i Skagerrak med trawl, snurrevod og/eller andet slæbende redskab skal redskaberne være udformet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 2-6.

Stk. 2. Ved målrettet fiskeri af dybvandsrejer skal

1) anvendes diagonalmaske med mindste maskestørrelse på 35 mm,

2) anvendes en rektangulær sorteringsrist med en maksimal afstand mellem tremmerne på 19 mm, hvor ristens tremmer er parallelle med ristens længdeakse, og

3) trawlens overpanel indeholder et fiskeudslip foran sorteringsristens overkant.

Stk. 3. Fartøjer, der fisker i henhold til stk. 2 og som har passende kvoter af de arter, som redskabet kan forventes at fange, kan ved fiskeudslippet montere en tunnel/opsamlingspose, der er beskrevet i bilag 13, for at tilbageholde større fisk.

Stk. 4. Ved målrettet fiskeri af jomfruhummer skal anvendes en sorteringsrist og redskab konstrueret, som beskrevet i bilag 13, nr. 2.

Stk. 5. Ved blandet demersalt fiskeri skal anvendes diagonalmaske på mindst 120 mm på fangstposen og forlængerstykket, dog minimum på 8 meter af fangstredskabet.

Stk. 6. Uanset stk. 5, kan der fiskes med trawl eller andet slæbende redskab med en maskestørrelse på minimum 90 mm, hvis der anvendes et af de i bilag 13 beskrevne paneler.

§ 32. Landinger af mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må kun foretages i de havne, der fremgår af bilag 9. Det samme gælder landinger, der overstiger 10.000 kg sild, makrel og hestemakrel eller en kombination deraf, som for silds vedkommende er fanget i ICES-område I, II, IIIa, IV, Vb, VI og VII, for makrels vedkommende er fanget i ICES-område IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV samt for heste-makrels vedkommende er fanget i ICES-område IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV.

Kapitel 3

Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer

Fartøjskategorier

§ 33. I forhold til reguleringen er fartøjer, der er optaget i Fiskeristyrelsens fartøjsregister, indplaceret i følgende fartøjskategorier:

1) FKA-fartøjer.

2) FKA-kystfiskerfartøjer.

3) MAF-fartøjer.

4) Øvrige Fartøjer.

Stk. 2. Et fartøj, der registreres i Fiskeristyrelsens fartøjsregister, indplaceres som Øvrigt Fartøj. Dette gælder, uanset om fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer tidligere har været registreret i Fiskeristyrelsens fartøjsregister med status som FKA- eller MAF-fartøj.

Stk. 3. Et Øvrigt Fartøj kan få status som

1) FKA-fartøj, hvis der overføres FKA-andele til fartøjet, jf. § 34, stk. 2,

2) FKA-kystfiskerfartøj, hvis det erstatter et andet FKA-kystfiskerfartøj og indføres med kapacitet fra et FKA-kystfiskerfartøj jf. § 35, stk. 2,

3) MAF-fartøj, hvis det erstatter et andet MAF-fartøj og indføres med MAF-kapacitet med tilladelse fra Fiskeristyrelsen efter §§ 37 og 38, eller

4) FKA-FE fartøj, jf. § 93.

FKA-fartøjer

§ 34. Et FKA-fartøj bevarer sin status som FKA-fartøj, uanset ejerskifte og uanset om samtlige FKA-andele overføres til andre fartøjer, indtil fartøjet slettes i Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

Stk. 2. Et fartøj kan kun opnå status af FKA-fartøj, hvis der overføres FKA-andele til fartøjet, og Fiskeristyrelsen bekræfter overførelsen. Et fartøj bliver ikke et FKA-fartøj, selvom det er indført med disponibel kapacitet fra et FKA-fartøj, medmindre der overføres FKA-andele til fartøjet.

FKA-kystfiskerfartøjer

§ 35. Et FKA-kystfiskerfartøj bevarer sin status som FKA-kystfiskerfartøj, uanset ejerskifte og uanset om samtlige FKA-andele overføres til andre FKA-kystfiskerfartøjer indtil fartøjet slettes i Fiskeristyrelsens fartøjsregister.

Stk. 2. Et FKA-fartøj kan kun opnå status af FKA-kystfiskerfartøj, hvis ejeren tilmelder fartøjet den tidsubegrænsede kystfiskerordning. Et fartøj der er indført med disponibel kapacitet fra et FKA-kystfiskerfartøj, ændrer status til FKA-kystfiskerfartøj, og kan kun udøve fiskeri i henhold til reglerne for den tidsubegrænsede kystfiskerordning.

MAF-fartøjer

§ 36. Et MAF-fartøj ændrer status til Øvrigt Fartøj, hvis fartøjet ved et ejerskifte erhverves af personer eller selskaber, der i 2006 eller senere har været ejere eller medejere af fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer. Fiskeristyrelsen kan dog tillade, at en førstegangsetableret, der har været ejer eller medejer af et FKA-FE fartøj, erhverver et MAF-fartøj, uden at dette ændrer status til Øvrigt Fartøj.

Stk. 2. Hvis der foretages modernisering eller anden ændring af et MAF-fartøj, uden at betingelserne i § 39 er opfyldt, ændrer fartøjet status til Øvrigt Fartøj.

§ 37. Efter ansøgning kan Fiskeristyrelsen tillade, at et MAF-fartøj udskiftes, jf. § 38, eller moderniseres, jf. § 39. Der kan kun meddeles tilladelse til forøgelse af bruttotonnage og motorkraft, hvis hele forøgelsen stammer fra udgåede MAF-fartøjer.

Stk. 2. Der kan kun meddeles tilladelse til fartøjsudskiftning eller modernisering eller anden ændring i henhold til de i stk. 1 nævnte bestemmelser, hvis der i MAF-fartøjets ejerkreds ikke indgår en person eller et selskab, der i 2006 eller senere har været ejer eller medejer af et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøj.

§ 38. For at et fartøj i forbindelse med fartøjsudskiftning kan opnå MAF-status, skal nedenstående betingelser opfyldes:

1) Der skal udgå et MAF-fartøj, hvorfra det nye MAF-fartøjs bruttotonnage og motorkraft stammer.

2) MAF-fartøjet må som følge af udskiftningen maksimalt have en længde, der indplacerer fartøjet i samme rationsmæssige længdekategori, som det fartøj det erstatter.

Stk. 2. For at et fartøj kan indplaceres som MAF-fartøj på baggrund af opkøbt disponibel MAF-kapacitet, skal fartøjsejeren opkøbe hele den disponible kapacitet fra det udgåede MAF-fartøj.

§ 39. For at et MAF-fartøj i forbindelse med modernisering eller anden ændring, hvortil der kræves tilladelse i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, fortsat kan bevare sin MAF-status, skal nedenstående betingelser opfyldes:

1) Hele bruttotonnagen og motorkraften, der anvendes i forbindelse med tilladelsen til modernisering eller anden ændring, skal stamme fra MAF-fartøjer.

2) MAF-fartøjet må som følge af moderniseringen eller ændringen maksimalt have en længde, der indplacerer fartøjet i samme rationsmæssige længdekategori, som det havde inden moderniseringen.

Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer

§ 40. Følgende kvoter reguleres enten med FKA eller rationsfiskeri:

1) Torsk i Nordsøen.

2) Torsk i Kattegat.

3) Torsk i Skagerrak.

4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) Tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) Rødspætte i Nordsøen.

9) Rødspætte i Kattegat.

10) Rødspætte i Skagerrak.

11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) Jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande).

14) Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

16) Kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) Kuller i Nordsøen.

18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) Dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande).

20) Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) Kulmule i Nordsøen (EU-farvande).

22) Pighvar og slethvar i Nordsøen (EU-farvande).

23) Havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) Laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

Stk. 2. Følgende kvoter reguleres med IOK eller rationsfiskeri:

1) Sild i Nordsøen.

2) Sild i Skagerrak og Kattegat.

3) Sild i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

4) Brisling i Skagerrak og Kattegat.

5) Brisling i Nordsøen (EU-farvand).

6) Brisling i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

7) Makrel i alle farvande.

8) Tobis i Nordsøen (EU-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EU-farvande).

9) Blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande.

10) Sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 3. Følgende kvoter reguleres med IOK:

1) Atlantoskandisk sild (nord for 62o N).

2) Hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV.

3) Blåhvilling i færøsk zone.

4) Havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-områderne VI, VII og VIII.

Stk. 4. Øvrige kvoter, der står til rådighed for danske fartøjer, herunder kvoter i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand, reguleres med rationsfiskeri.

Kapitel 4

Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder

Opdeling af kvoterne

§ 41. For de kvoter, der er omfattet af FKA, jf. § 40, stk. 1, samt for kvoterne for sild og brisling i Østersøen og brisling i Skagerrak og Kattegat og brisling i Nordsøen, afsættes følgende andele og ekstra mængder før tildelingen af årsmængde på baggrund af fartøjskvoteandele pr. 1. januar i et givent år:

1) Andele til Fiskefonden.

2) Andele af de kvoter, hvor kvoten hidtil ikke har været opfisket, jf. § 64.

3) Andele til rationsfiskeri til MAF-fartøjer, jf. stk. 2.

4) Ekstra mængder af torsk, tunge, rødspætter, jomfruhummer, mørksej, pig- og slethvar, brisling i Østersøen, sild i vestlige Østersø og sild i østlige Østersø til kystfiskerfartøjer, jf. § 78.

5) Andele til landing af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har FKA på disse arter, jf. § 43, stk. 2.

6) Andele af torsk og sild i Østersøen til fiskeri på rationsvilkår for fartøjer, der udelukkende udøver fiskeri med bundgarn hele året. Der afsættes 1,3 % af initialkvoten for den samlede kvote af torsk i Østersøen (øst- og vestkvoten) og 2,5 % af de samlede kvoter af sild i Østersøen og Bælterne (øst- og vestkvote).

Stk. 2. Til MAF-fartøjer, jf. stk. 1, nr. 3, afsættes følgende andele af de kvoter, der er nævnt i § 40, stk. 1 og 2:

1) 3,176 % af torsk i Nordsøen.

2) 7,880 % af torsk i Skagerrak.

3) 9,552 % af torsk i Kattegat.

4) 4,632 % af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 1,605 % af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32.

6) 1,987 % af tunge i Nordsøen.

7) 10,454 % af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

8) 0,749 % af rødspætte i Nordsøen.

9) 6,023 % af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

10) 4,759 % af rødspætte i Kattegat.

11) 2,154 % af rødspætte i Skagerrak.

12) 0,153 % af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) 0,006 % af jomfruhummer i Nordsøen.

14) 0,075 % af kulmule i Nordsøen.

15) 0,030 % af kuller i Nordsøen.

16) 0,340 % af kuller i Skagerrak og Kattegat.

17) 0,063 % af mørksej i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

18) 0,570 % af pighvar og slethvar i Nordsøen.

19) 0,004 % af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

20) 0,886 % af laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

21) 0,224 % af sild i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

22) 0,012 % af brisling i Østersøen og Bælterne (EU-farvande).

§ 42. Før tildeling af årsmængder reduceres de danske kvoter med de mængder, der som følge af eventuelt overfiskeri af en kvote i det forudgående år, må forventes at blive fradraget den danske kvote i det pågældende år.

Stk. 2. Reduktion i individuelle årsmængder tildelt på basis af IOK kan ske i forbindelse med et fartøjs overskridelse af dets årsmængde, jf. § 52, stk. 2.

§ 43. Ved tildeling af kvoteandele i promille er der nedrundet til 2 decimaler.

Stk. 2. De promilleandele, der som følge af nedrundingen efter stk. 1, ikke er tildelt konkrete fartøjer, stilles i lyset af fangst- og kvotesituationen til rådighed for fiskeri af uundgåelige bifangster for fartøjer, der ikke har ret til at fiske på disse arter. Regler herom kan i lyset af fangst- og kvotesituationen udstedes i medfør af bilag 6.

§ 44. Hvis de danske kvoter forøges eller reduceres i løbet af året, fordeles ændringerne som udgangspunkt proportionalt til de forskellige reguleringsformer. Dette gælder dog ikke, hvis ændringerne sker som følge af individuelle kvotebytter med andre lande.

Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele

§ 45. Fartøjer, der er tildelt kvoteandele, må fiske, medbringe og lande den årsmængde, som fremgår af tilladelse udstedt af Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen udsteder tilladelse til, at der med fartøjet må fiskes, medbringes og landes årsmængder af de kvoter, i forhold til de kvoteandele, som fartøjet disponerer over på tidspunktet for udmeldingen. Hvis der fra årets start på grundlag af EU-reglerne er tildelt medlemslandene rådighedsmængde af de enkelte kvoter, der ikke dækker hele året, udstedes mængder i forhold til de mængder, Danmark til enhver tid har adgang til.

§ 46. Fartøjer, hvorpå der er placeret FKA-kvoteandele, skal senest pr. 31. december i det pågældende år have fisket og landet årsmængder, svarende til 25 % af værdien af fartøjets samlede årsmængder.

Stk. 2. Fartøjer, hvorpå der er placeret IOK-kvoteandele, skal senest pr. 31. december i det pågældende år have fisket og landet årsmængder, svarende til 25 % af mængden i kg. af fartøjets samlede årsmængder.

Stk. 3. Fartøjer, der den 31. december i det pågældende år ikke har fisket og landet 25 % af årsmængderne, jf. stk. 1 og 2, vil det efterfølgende år få modregnet årsmængder svarende til den mængde der mangler, for at leve op til de i stk. 1 og 2 fastsatte krav.

Stk. 4. Modregning, jf. stk. 3, foretages ligeligt på alle kvoter på fartøjet med den procentsats, der mangler for at fartøjet efterlever kravene i stk. 1 og 2.

Stk. 5. Ejere til fartøjer, der er tildelt både FKA og IOK-kvoteandele, kan vælge om de 25 %, der skal opfiskes, jf. stk. 1 og 2, skal beregnes på baggrund af landingsværdien af fartøjets samlede årsmængder, eller om FKA-kvoteandelen skal beregnes, jf. stk. 1, og IOK-andelen skal beregnes, jf. stk. 2.

Stk. 6. Fartøjsejere, som på grund af sygdom, havari, varetagelse af tillidsposter i fiskeriets organisationer el. lign. ikke har været i stand til at fiske og lande årsmængder svarende til 25 % af værdien af fartøjets samlede årsmængder, jf. stk. 1 og 2, kan ansøge Fiskeristyrelsen om dispensation fra betingelsen i stk. 1 og 2. I forbindelse med ansøgningen skal det dokumenteres, at grundlaget for ansøgningen har medført en reduktion i evnen til at opfiske 25 % af værdien af fartøjets samlede årsmængder.

Stk. 7. Beregning af værdien af et fartøjs årsmængder, jf. stk. 1, sker på grundlag af de årsmængder inkl. uddelinger fra fiskefonden, der tildeles fartøjet inden for et kalenderår på baggrund af de til fartøjet tildelte kvoteandele. Mængden af de tildelte årsmængder ganges med de gennemsnitlige afregningspriser for hver art og farvand i det forudgående år. De gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år offentliggøres i en tabel i henhold til bilag 6.

Stk. 8. Fartøjer, der i 2018 ikke opfylder kravene i stk. 1 og 2, vil i 2019 ikke være omfattet af stk. 3.

§ 47. Fartøjer ejet af et kvoteselskab eller puljeselskab, kan efter ansøgning til Fiskeristyrelsen opnå tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, udlejeloftet, jf. § 113, stk. 5, og koncentrationsloftet for selskaber, jf. § 109.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for at erhvervsfiskerselskabet medvirker til at sikre, at kvoterne fastholdes lokalt.

2) Redegørelse for at erhvervsfiskerselskabet sikrer bedre finansieringsvilkår for ejerne.

3) Havnekendings nr. på de af ejerkredsens fartøjer som årsmængderne overføres til.

Stk. 3. Erhvervsfiskerselskabets årsmængder kan overføres til ejernes egne fartøjer ud over udlejeloftet på 75 %, mod at aktivitetskravet på 25 % overtages af de fartøjer som årsmængderne overføres til, jf. dog § 46, stk. 8.

Stk. 4. Overførte årsmængder, jf. stk. 3, kan videreudlejes fra ejernes fartøjer, dog skal aktivitetskravet på 25 % af de overførte årsmængder være opfyldt på de fartøjer årsmængderne overføres til.

Stk. 5. Erhvervsfiskerselskabet er ikke underlagt kvotekoncentrationsloftet for selskaber, så længe selskabet har tilladelse, jf. stk. 1.

Stk. 6. Erhvervsfiskerselskabet skal hvert kvartal indsende en opgørelse over udviklingen i aktiviteten på de af ejernes fartøjer, som årsmængderne er overført til. Opgørelsen skal indsendes til Fiskeristyrelsen senest 14 dage efter kvartalets udløb. Til brug for opgørelsen kan anvendes skema, der findes på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 7. Erhvervsfiskerselskaber, der har tilladelse, jf. stk. 1, skal senest den 15. februar indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at vilkårene for tilladelsen er opfyldt i det forudgående år. Såfremt vilkårene for tilladelsen ikke er opfyldt, dokumentationen ikke er modtaget i Fiskeristyrelsen eller er mangelfuld, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Stk. 8. Ved inddragelse af tilladelse, kan der først på ny ansøges om tilladelse det efterfølgende år.

§ 48. Fartøjer ejet af et laug, kan efter ansøgning til Fiskeristyrelsen opnå tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, udlejeloftet, jf. § 113, stk. 5, og koncentrationsloftet for selskaber, jf. § 109.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende:

1) Dokumentation for at erhvervsfiskerselskabet medvirker til at sikre, at kvoterne fastholdes lokalt.

2) Redegørelse for at erhvervsfiskerselskabet sikrer bedre finansieringsvilkår for ejerne.

3) Havnekendings nr. på de af ejerkredsens fartøjer som årsmængderne overføres til.

Stk. 3. Erhvervsfiskerselskabets årsmængder kan overføres til ejernes egne fartøjer ud over udlejeloftet på 75 %, mod at aktivitetskravet på 25 % overtages af de fartøjer som årsmængderne overføres til, jf. dog § 46, stk. 8.

Stk. 4. Erhvervsfiskerselskabets årsmængder kan udlejes direkte fra erhvervsfiskerselskabets fartøj/fartøjer til fartøjer, der ikke er ejet af selskabet ejere forudsat at mindst 25 % af årsmængderne er overført til fartøjer ejet af selskabets ejere, og mod at aktivitetskravet på de 25 % overtages af ejerne af selskabets egne fartøjer.

Stk. 5. Erhvervsfiskerselskabet er ikke underlagt kvotekoncentrationsloftet for selskaber, så længe selskabet har tilladelse, jf. stk. 1.

Stk. 6. Erhvervsfiskerselskabet skal hvert kvartal indsende en opgørelse over udviklingen i aktiviteten på de af ejernes fartøjer som årsmængderne er overført til. Opgørelsen skal indsendes til Fiskeristyrelsen senest 14 dage efter kvartalets udløb. Til brug for opgørelsen kan anvendes skema, der findes på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 7. Erhvervsfiskerselskaber, der har tilladelse, jf. stk. 1, skal senest den 15. februar indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at vilkårene for tilladelsen er opfyldt i det forudgående år. Såfremt vilkårene for tilladelsen ikke er opfyldt, dokumentationen ikke er modtaget i Fiskeristyrelsen eller er mangelfuld, kan tilladelsen tilbagekaldes.

Stk. 8. Ved inddragelse af tilladelse, kan der først på ny ansøges om tilladelse det efterfølgende år.

§ 49. Fartøjer, der er del af et igangværende generationsskifte eller forventet generationsskifte, kan efter ansøgning til Fiskeristyrelsen opnå tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejeloftet, jf. §§ 52 og 53.

Stk. 2. For at ansøge om tilladelse, jf. stk. 1, skal en af følgende betingelser være opfyldt:

1) Minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set skal være skiftet per 13. juli 2018.

2) Ansøger forpligtiger sig til, at 20 % af den samlede forretning økonomisk set skal være skiftet senest den 30. juni 2020.

Stk. 3. Ved ansøgning, jf. stk. 1, skal anvendes ansøgningsskema, jf. bilag 17. Ansøgningsskemaet findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 3, skal indeholde følgende:

1) Udfyldt erklæring om igangværende generationsskifte, jf. bilag 18, og skal være underskrevet af revisor. Erklæringen findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.

2) Dokumentation for efterlevelse af stk. 2, nr. 1, eller stk. 2, nr. 2.

3) Havnekendings nr. på fartøjer, der er omfattet af tilladelsen.

4) Havnekendings nr. på det fartøj årsmængderne skal overføres til.

5) Skriftlig aftale om generationsskiftets gennemførelse, herunder plan for generationsskiftet inkl. tidsplan.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse jf. stk. 1, skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 6. januar 2019.

Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1, gælder til og med 31. december 2021.

Stk. 7. Fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 2, nr. 2, skal indsende dokumentation for, at betingelsen, jf. stk. 2, nr. 2, er opfyldt. Dokumentationen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 14. juli 2020 og skal indeholde erklæring, jf. bilag 19, underskrevet af revisor. Erklæringen findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 8. Ved manglende indsendelse af dokumentation for efterlevelse af stk. 2, nr. 2, jf. stk. 7, inddrages tilladelsen, og aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, skal efterleves i 2020.

Stk. 9. Fartøjer, der har fået inddraget tilladelse, jf. stk. 7, og ikke har fisket og landet 25 % af årsmængderne, jf. § 46, stk. 1 og 2, vil i år 2021 få modregnet årsmængder svarende til den mængde der i 2020 mangler for at leve op til de i § 46, stk. 1 og 2, fastsatte krav.

§ 50. Fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 1, skal overføre alle årsmængder til fartøjer angivet i ansøgningen, jf. § 49, stk. 4, nr. 4. Samtidig overtages aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, af det fartøj årsmængderne overføres til, jf. dog § 46, stk. 8.

Stk. 2. Fartøjet der overføres mængder til, jf. § 49, stk. 4, nr. 4, må højest udleje op til 25 % af alle årsmængder, herunder årsmængder overført fra fartøjer, der er omfattet af tilladelsen i § 49, stk. 1, jf. § 49, stk. 4, nr. 4.

Stk. 3. Ejere af fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 1, skal senest den 15. februar indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at vilkårene for tilladelsen er opfyldt i det forudgående år. Såfremt vilkårene for tilladelsen ikke er opfyldt, dokumentation ikke er modtaget i Fiskeristyrelsen eller er mangelfuld, kan tilladelsen tilbagekaldes.

§ 51. I perioden fra 1. januar til 18. januar i et givent år kan fartøjer, der disponerer over kvoteandele, uanset § 45, udøve fiskeri på de pågældende kvoter, selv om fartøjsejeren endnu ikke har modtaget tilladelse med årsmængder fra Fiskeristyrelsen. Fiskeriet skal foregå inden for de mængder af kvoterne, som kvoteandelene giver adgang til. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan det meddeles i overensstemmelse med bilag 6, at fiskeriet fortsættes på grundlag af tilladelsen for det forudgående år også efter den 18. januar i det følgende år.

Stk. 2. Ved tildelingen af årsmængde vil Fiskeristyrelsen kunne reservere andele af kvoterne som reserve, bl.a. under hensyn til mulige justeringer af kvoterne. De reserverede andele uddeles som tillæg til årsmængderne, såfremt kvoterne ikke reduceres.

§ 52. I det omfang, der i medfør af EU-lovgivningen bliver mulighed for at videreføre uopfiskede mængder af de enkelte kvoter fra det pågældende år til det følgende år, kan der via meddelelse udsendt i medfør af bilag 6 fastsættes regler, der tillader, at uopfiskede mængder, der er uddelt på grundlag af kvoteandele, som et fartøj råder over ved udgangen af det pågældende år, videreføres, så mængden kan fiskes af det samme fartøj i det følgende år.

Stk. 2. I det omfang, der i medfør af EU-lovgivningen bliver mulighed for at fiske på dele af årsmængderne for det følgende år allerede i det pågældende år, kan der via meddelelse udsendt i medfør af bilag 6 fastsættes regler, der tillader, at fartøjer efter forudgående godkendelse i Fiskeristyrelsen overskrider deres årsmængde i det pågældende år. Denne mængde modregnes forlods i fartøjets mængde for det følgende år, uanset om fartøjet har skiftet ejer.

§ 53. Hvis den danske kvote reduceres efter udstedelse af tilladelse til at fiske årsmængder, eller et fiskeri i øvrigt indstilles, før de tildelte årsmængder er opfisket, kan Fiskeristyrelsen udstede justerede tilladelser, hvor årsmængderne reduceres i et sådant omfang, at overfiskeri af den danske kvote modvirkes mest muligt. Uopfiskede mængder inddrages i forhold til de kvoteandele, som det enkelte fartøj eller pulje disponerer over på det tidspunkt, hvor kvoten reduceres. Fartøjer, der ikke får mulighed for at lande en mængde af den endelige kvote, der svarer til fartøjets kvoteandel, kan året efter tildeles en større årsmængde.

Stk. 2. Efter eventuel forhøjelse af den danske kvote kan der ligeledes udstedes nye tilladelser til at fiske, medbringe og lande årsmængder.

Stk. 3. Der kan indføres et midlertidigt forbud i fiskeriet med henblik på udstedelse af nye årsmængdetilladelser, jf. stk. 1 og 2. Forbud i fiskeriet for den pågældende kvote meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

Overførelse af årsmængder til andre fartøjer

§ 54. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af FKA, kan et fartøjs samlede ejerkreds i det pågældende år overdrage retten til at fiske op til 25 % af værdien af fartøjets samlede årsmængde af disse kvoter til andre fartøjer, jf. stk. 2. For de kvoter, der er omfattet af § 40, stk. 1, kan der kun ske overførelse af årsmængder til fartøjer, der er indplaceret som FKA-fartøjer eller til MAF-fartøjer i overensstemmelse med § 153.

Stk. 2. Opgørelsen af størrelsen af den årsmængde, der højst kan overføres, jf. stk. 1, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over af de pågældende kvoter på tidspunktet for overdragelsen. Værdien af de overførte mængder beregnes i medfør af § 106, stk. 3. Der kan gives tilladelse til, at de årsmængder på IOK for sild og brisling i Østersøen, brisling i Skagerrak og Kattegat samt brisling i Nordsøen, som et fartøj råder over, kan medtages ved beregningen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan Fiskeristyrelsen give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari eller sygdom kan overdrage en mængde, der er større end den mængde, der er nævnt i stk. 1 i det pågældende år.

§ 55. For de årsmængder, der er uddelt på grundlag af IOK, kan et fartøjs samlede ejerkreds i det pågældende år overdrage retten til at fiske op til 25 % af fartøjets samlede årsmængder på disse kvoter til andre fartøjer.

Stk. 2. Opgørelsen af størrelsen af de årsmængder, der højst kan overføres, foretages i forhold til den årsmængde, som det afgivende fartøj råder over på tidspunktet for overdragelsen.

Stk. 3. Fartøjer, der helt eller delvist er ejet af personer eller selskaber, der er ejer af mere end 1 % af de samlede danske IOK-kvoter, må kun leje årsmængder af FKA-arter til dækning af uundgåelige bifangster. Der må ikke lejes mængder af FKA-arter ud over de mængder af bifangst, der fremgår af fartøjets afregninger.

§ 56. Uanset § 55, stk. 1 kan Fiskeristyrelsen give tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari eller sygdom kan overdrage en mængde, der svarer til en større mængde end 25 %, samt overdrage den resterende del af fartøjets årsmængde af sild tildelt fra generationsskiftepuljen i det pågældende år.

Stk. 2. Uanset § 55, stk. 1 kan et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, overdrage retten til at fiske fartøjets samlede årsmængder til et andet fartøj, i perioden fra fartøjet er slettet af Fiskeristyrelsens fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst 18 måneder.

§ 57. For fartøjer, som deltager i et puljefiskeri, og som ønsker at overdrage årsmængder til fartøjer uden for puljefiskeriet, jf. §§ 55 og 56, skal der sammen med anmodningen om overdragelse af årsmængder indsendes en oversigt over de mængder, som på ansøgningstidspunktet er blevet overdraget fra fartøjet til andre fartøjer internt i puljefiskeriet.

Kapitel 5

Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer

Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK

§ 58. Fiskefonden kan varetage følgende formål:

1) Gennemførelse af kvotebytte med andre lande.

2) Udvikling af fiskeriet.

3) Fremme af førstegangsetablerede og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet, jf. kapitel 7.

4) Dækning af uundgåelige bifangster i det omfang, der fastsættes regler herfor.

5) Dækning af eventuelt overfiskeri.

6) Øvrige formål, for hvilke der fastlægges regler, herunder øgede fiskerimuligheder til mindre øsamfund, jf. § 65.

Stk. 2. Regler for tildeling af fiskerimuligheder i medfør af stk. 1 fastlægges efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget, i det omfang reglerne ikke er fastlagt i bekendtgørelsen. Reglerne offentliggøres i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Af de kvoteandele, der er afsat i Fiskefonden, udstedes årsmængder i forhold til de forøgelser af kvoteandele, der i tidligere år er tildelt fartøjer på baggrund af Fiskefonden, og som fortsat er gældende, jf. § 60.

§ 59. Forud for tildeling af kvoteandele afsættes følgende promilleandele og mængder af de danske kvoter til Fiskefonden:

1) 45 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 55 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 55 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 30 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 353 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

6) 80 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 35 ‰ af tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) 40 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 85 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 65 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 55 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 100 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne + 50 tons.

13) 60 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande).

14) 90 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 70 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

16) 80 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 460 ‰ af kuller i Nordsøen.

18) 70 ‰ af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande).

20) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 55 ‰ af kulmule i Nordsøen (EU-farvande).

22) 40 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen + 100 tons.

23) 25 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 120 ‰ af brisling i Nordsøen (EU-farvande).

25) 70 ‰ af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 70 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 70 ‰ af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 173 ‰ af laks i Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Ufordelte årsmængder, der har baggrund i de kvoteandele, der indgår i Fiskefonden, kan i løbet af kvoteåret tildeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandele eller til de øvrige formål, der er nævnt i § 58.

§ 60. Af de samlede andele til Fiskefonden, der er afsat i § 59, anvendes fra årets start promilleandele beregnet i henhold til stk. 2 i forbindelse med udstedelse af årsmængder til de fartøjer, der i tidligere år har fået forøget kvoteandele fra Fiskefonden.

Stk. 2. De anvendte promilleandele, jf. stk. 1, beregnes som summen af samtlige promilleandele uddelt til fiskefartøjer pr. 1. januar på en given kvote, hvorfra der fratrækkes 1000 promilleandele.

§ 61. Ud over de andele, der er afsat i henhold til § 59, kan bl.a. under hensyn til usikkerheden om de endelige danske kvoter afsættes andele af hver kvote som reserve ved uddelingen af årsmængder pr. 1. januar i et givent år.

Stk. 2. Ændring af de andele af kvoterne, der er afsat i § 59, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages mindst en gang i kvartalet stilling til, om der skal frigives mængder fra Fiskefonden.

Stk. 4. Årsmængder, som fartøjsejerne meddeler Fiskeristyrelsen, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, indgår i Fiskefonden.

§ 62. De mængder, der er afsat til reserve af sild og makrel og øvrige kvoter omfattet af IOK, kan anvendes til dispositioner inden for de formål, der er nævnt i § 58.

§ 63. Af de afsatte promiller til Fiskefonden af torsk i den østlige Østersø på 353 ‰, jf. § 59, stk. 1, nr. 5, anvendes 303 ‰, til fleksibilitets- og bytteårsmængde og 50 ‰ til øvrige formål i Fiskefonden, jf. § 58, stk. 1.

Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret.

§ 64. Af følgende kvoter, der er omfattet af § 40, stk. 1, som ikke hidtil har været opfisket, afsættes, ud over reserveandele til Fiskefonden m.v., følgende promilleandele af de danske kvoter, der holdes uden for tildelingerne af årsmængder til fartøjer med kvoteandele. Andelene anvendes som angivet i stk. 2:

1) 200 ‰ af rødspætte i Østersøen.

2) 100 ‰ af rødspætte i Kattegat.

3) 100 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

4) 500 ‰ af kuller i Skagerrak.

5) 750 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande).

6) 519 ‰ af laks i Østersøen.

7) 50 ‰ af tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) 100 ‰ af kulmule i Nordsøen (EU-farvande).

9) 100 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

Stk. 2. De andele af de enkelte kvoter, der afsættes i medfør af stk. 1, kan stilles til rådighed for rationsfiskeri eller indgå i Fiskefonden. Vilkårene for rationsfiskeri fastlægges ved meddelelse i overensstemmelse med bilag 6, jf. kapitel 16, herunder hvilke fartøjskategorier, der har adgang til at deltage i fiskeriet.

Øvrige formål

§ 65. Der kan via Fiskefonden i begrænset omfang etableres mulighed for, at fartøjsejere, der efter § 19 i fiskeriloven får tilladelse til at udøve bierhvervsfiskeri, får mulighed for at deltage i rationsfiskeri.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan tildele ekstra fangstmængder af torsk og brisling til fartøjer med basishavn på Agersø, Fejø, Sejerø, Omø og Årø, og som har haft dette siden 1. januar 2005. Det er dog tilladt at foretage en fartøjsudskiftning uden dermed at miste muligheden for tildeling af ekstra fangstmængder. Fartøjerne skal opfylde betingelserne i stk. 3-8. Der kan tildeles ekstra fangstmængder inden for en samlet mængde af 60 tons torsk og 100 tons brisling.

Stk. 3. Fartøjerne, jf. stk. 2, skal ifølge Fiskeristyrelsens fangstregistreringer i hvert af årene fra 2005 og frem, have landet konsumfisk svarende til mindst 80 % af værdien af fartøjets samlede konsumlandinger på den ø, hvor fartøjet har basishavn. Fartøjerne skal råde over en fartøjskvoteandel af enten torsk i underområde 22-24 eller brisling i underområde 22-32 i Østersøen og Bælterne.

Stk. 4. Hvis der for et berettiget fartøj, jf. stk. 2 og 3, ifølge Fiskeristyrelsens fangstregistreringer resterer mindre end 500 kg af fartøjets tildelte årsmængde af en af ovennævnte kvoter, kan Fiskeristyrelsen efter ansøgning første gang den 1. marts og indtil 15. september i samme år uddele tillægsmængder af henholdsvis torsk eller brisling. Uddeling sker løbende i tildelingsperioden, så længe der er mængder til rådighed. Fiskeristyrelsen kan dog i lyset af antallet af indkomne ansøgninger i forhold til de mængder, der er til rådighed, beslutte, at tildelingerne sker samlet. Der kan for et fartøj ansøges på ny, hvis den tildelte tillægsmængde er opfisket inden 15. juli.

Stk. 5. Der kan i perioden som udgangspunkt højst tildeles samme fartøj 4 tons torsk og 30 tons brisling i medfør af stk. 2. I det omfang, der ved udløbet af ansøgningsfristen den 15. september fortsat er mængder til rådighed, er der dog ingen øvre grænse for, hvilke mængder der kan tildeles samme fartøj. Hvis et fartøj indgår i en pulje, kan der kun ske tildeling af tillægsmængde, hvis der for hvert af fartøjerne i puljen højst resterer 500 kg af den årsmængde, der søges tillægsmængde for.

Stk. 6. Hvis der efter den 15. september er uuddelte mængder, indgår disse i Fiskefonden med henblik på de øvrige formål.

Stk. 7. Tillægsmængder af torsk, jf. stk. 2, skal landes på den ø, hvor fartøjet har basishavn. Tillægsmængden må kun fiskes, medbringes og landes med det fartøj, som mængden er tildelt.

Stk. 8. Hvis fartøjsejeren, jf. stk. 2, skønner, at en tillægsmængde ikke kan opfiskes, skal dette meddeles Fiskeristyrelsen, og mængden tilbageføres Fiskefonden. Hvis dette ikke sker så tidligt, at mængden kan stilles til rådighed for andre fartøjer i det pågældende år, vil fartøjet i de følgende år ikke være berettiget til at modtage tillægsmængde, uanset fartøjet opfylder de betingelser, der fastsættes for det enkelte år.

Kapitel 6

Generelle regler om maksimale kvotekoncentrationer og afvikling af ejerandele og kvoteandele

Kvotekoncentration på FKA-arter

§ 66. Personers eller selskabers samlede ejerandele af FKA-kvoter må ikke overstige 4 % af de samlede danske FKA-kvoter eksklusiv laks i Østersøen.

Stk. 2. FKA-kvoteandele placeret på et fartøj, må ikke overstige 4 % af de samlede danske FKA-kvoter eksklusiv laks i Østersøen.

Stk. 3. Personers og selskabers ejerandele eller fartøjers kvoteandele af FKA-arter, må ikke overstige de maksimale satser for ejerandele eller kvoteandele, som fremgår af bilag 14.

Stk. 4. Hvis de disponible danske kvoter ændres fra ét fangstår til et andet, og personers eller selskabers samlede årsmængder af FKA-kvoter uagtsomt af denne grund kommer til at overstige 4 %, jf. stk. 1, må personen eller selskabet ikke tilkøbe FKA-kvoter, og skal afhænde kvoteandele svarende til overskridelsen.

Stk. 5. Ejerandele, der svarer til overskridelsen, jf. stk. 4, skal senest være afhændet med udgangen af det efterfølgende år.

Stk. 6. Ejerandele, der jf. stk. 5 ikke er afhændet rettidigt, vil blive inddraget og tilfalde Fiskefonden.

Stk. 7. Beregninger af personers og selskabers samlede ejerandele af FKA-kvoter jf. stk. 1, sker på grundlag af ejerens ejerandele af FKA-kvoter og beregnes på baggrund af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske kvoter.

Stk. 8. I beregningen af personers og selskabers ejerandele og et fartøjs kvoteandele, jf. stk. 1-3, medregnes kvoteandele tildelt på basis af låne-FKA og låne-IOK, jf. §§ 95-99.

Stk. 9. Selskaber der overskrider FKA-kvoteloftet, jf. stk. 1 og 3, på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse, skal senest den 31. december 2025 efterleve kravet i stk. 1 og 3.

Kvotekoncentration på IOK-arter

§ 67. Personers og selskabers ejerandele af IOK-kvoter må ikke overstige 10 % af de samlede danske IOK-kvoter.

Stk. 2. De samlede IOK-kvoteandele, der er på et fartøj, må ikke overstige 10 % af de samlede danske IOK-kvoter.

Stk. 3. Personers og selskabers ejerandele eller fartøjers kvoteandele af IOK-arter, må ikke overstige de maksimale satser for ejerandele eller kvoteandele, som fremgår af bilag 14.

Stk. 4. Hvis de disponible danske kvoter ændres fra et fangstår til et andet, og en persons, et selskabs eller et fartøjs samlede årsmængde af IOK-kvoter som følge heraf overstiger 10 %, jf. stk. 1, må personen eller selskabet ikke tilkøbe IOK-kvoter, og skal samtidig afhænde kvoteandele svarende til overskridelsen.

Stk. 5. Kvoteandele, der svarer til overskridelsen, jf. stk. 4, som ikke er afhændet i det år, hvor overskridelsen har fundet sted, skal senest være afhændet med udgangen af det efterfølgende år.

Stk. 6. Kvoteandele, der ikke er afhændet rettidigt, jf. stk. 5, vil blive inddraget og tilfalde Fiskefonden.

Stk. 7. Beregning af personers og selskabers samlede ejerandele af IOK-kvoter, sker på grundlag af ejerens ejerandele af IOK-kvoter eller et fartøjs IOK-kvoteandele og beregnes på baggrund af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige kvoter af IOK-arter.

Stk. 8. I beregningen af personers og selskabers ejerandele og et fartøjs kvoteandele, jf. stk. 1-3, medregnes kvoteandele tildelt på basis af låne-FKA og låne-IOK, jf. §§ 95-99.

Stk. 9. Selskaber der overskrider IOK-kvoteloftet, jf. stk. 1 og 3, på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse, skal senest den 31. december 2025 efterleve kravet i stk. 1 og 3.

Krydsregler

§ 68. Personer eller selskaber, hvis samlede ejerandel udgør 1 % eller derover af de samlede danske IOK-kvoter, må ikke samtidig være ejer af FKA-kvoteandele.

Stk. 2. Personer eller selskaber, der ejer FKA-kvoteandele, må ikke samtidig være ejer af 1 % eller derover af de samlede danske IOK-kvoter.

Stk. 3. Hvis de disponible danske IOK-kvoter ændres fra et fangstår til et andet, og en persons eller et selskabs samlede årsmængde af IOK-kvoter som følge heraf overstiger 1 %, jf. stk. 1, må personen eller selskabet ikke tilkøbe FKA-kvoter, og personen eller selskabet skal afhænde enten de IOK-kvoteandele, der svarer til overskridelsen, eller afhænde alle FKA-kvoteandele.

Stk. 4. IOK-kvoteandele, der svarer til overskridelsen, eller de samlede FKA-kvoteandele, skal senest være afhændet med udgangen af det efterfølgende år.

Stk. 5. Kvoteandele, der ikke er afhændet rettidigt, jf. stk. 4, vil blive inddraget og tilfalde Fiskefonden.

Stk. 6. Beregning af personers og selskabers samlede ejerandele af de danske IOK-kvoter, sker på grundlag af ejerens ejerandele af IOK-kvoter eller et fartøjs IOK-kvoteandele og beregnes, jf. § 67, stk. 1-3 og stk. 7.

Stk. 7. Personer og selskaber der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse ikke overholder stk. 1 og 2, skal senest ved udgangen af 2025 overholde kravene i stk. 1 og 2.

Afhændelse af ejerandele og kvoteandele tidligere omfattet af overgangsbestemmelser i forbindelse med indførelse af kvotelofter

§ 69. Personer eller fartøjer, som den 23. april 2012 overskred de maksimale satser for ejerandele eller kvoteandele, da disse blev indført, og var omfattet af de ved indførelses fastsatte overgangsbestemmelser, skal senest ved udgangen af 2025 overholde de gældende satser for ejerskab af FKA og IOK-kvoter, jf. § 66, stk. 1 og 2, og § 67, stk. 1 og 2, samt de maksimale satser for ejerandele, jf. bilag 14.

Stk. 2. Personer eller fartøjer, som den 1. juli 2016 overskred de maksimale satser for ejerandele eller kvoteandele, da disse blev indført for kulmule i Nordsøen (EU-farvande), pighvar og slethvar i Nordsøen (EU-farvande) og laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande), og var omfattet af de ved indførelses fastsatte overgangsbestemmelser, skal senest ved udgangen af 2025 overholde de gældende satser for ejerskab af FKA og IOK-kvoter, jf. § 66, stk. 1 og 2, § 70, stk. 1 og 2, og de maksimale satser for ejerandele, jf. bilag 14, senest med udgangen af 2025.

Stk. 3. Ejerandele og kvoteandele, der ikke er afhændet rettidigt, jf. stk. 1 og 2, vil blive inddraget og tilfalde Fiskefonden.

Stk. 4. Personer, selskaber eller fartøjer, som den 1. juli 2016 overskred de maksimale satser for ejerandele eller kvoteandele for dybvandsrejer i Skagerrak, Kattegat og Bælterne, dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande), dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone), som fremgår af bilag 14, jf. § 66, stk. 2, er omfattet af de ved indførelses fastsatte overgangsbestemmelser. Det er ikke tilladt for disse personer, selskaber eller fartøjer at øge ejerandelene eller kvoteandelene for de kvoter, hvor de overskrider de maksimale satser, jf. bilag 14, og § 66, stk. 2.

Afvikling af ejerandele og kvoteandele

§ 70. Ved afvikling af ejerandele og kvoteandele, jf. § 69, stk. 1 og 2, lægges de overskydende ejerandele og kvoteandele sammen, og skal afvikles som en helhed.

Stk. 2. Personer og selskaber, der ved en gennemsnitlig afvikling på 3 % per år, ikke kan bringe sig under lofterne, jf. § 66, stk. 1 og 2, § 67, stk. 1 og 2, og § 68, stk. 1, senest ved udgangen af år 2025, jf. § 68, stk. 7, og § 69, stk. 1 og 2, kan ansøge Fiskeristyrelsen om et længere individuelt varsel.

Stk. 3. Individuelt varsel, jf. stk. 2, kan gives for ejerandele og kvoteandele der ikke kan afvikles inden udgangen af år 2025.

Stk. 4. Afvikling af ejerandele og kvoteandele hvortil der er givet individuelt varsel, jf. stk. 3, skal afvikles med 3 % per år.

Stk. 5. Afviklingen af ejerandele og kvoteandele der skal afvikles, jf. stk. 2 og 4, beregnes ud fra værdien af årsmængder tildelt på baggrund af ejerandele og kvoteandele på tidspunktet fra denne bekendtgørelses ikrafttrædelse, hvor værdifastsættelsen sker ud fra de gennemsnitlige afregningspriser for 2017.

Stk. 6. Ansøgning om tilladelse til individuel afviklingsfrist, jf. stk. 2, skal senest være Fiskeristyrelsen i hænde 31. december 2018.

Stk. 7. I forbindelse med afvikling af FKA ejer- og kvoteandele, jf. stk. 1, er personer og selskaber ikke omfattet af de i § 105, stk. 1, og § 106, stk. 1, fastsatte regler for overførelse af FKA.

Bestemmende indflydelse

§ 71. Personers og selskabers ejerandele og kvoteandele, som den pågældende har bestemmende indflydelse over, må ikke overstige de i § 66, stk. 1, § 67, stk. 1, og § 68, stk. 1, nævnte satser for ejerandele af de samlede FKA og IOK-kvoter, samt de i bilag 14 nævnte satser for maksimale ejerandele på en eller flere kvoter.

§ 72. Personer og selskaber, som ejer FKA eller IOK-andele, skal efter anmodning fra Fiskeristyrelsen oplyse, om andre personer eller selskaber har bestemmende indflydelse over deres ejerandele.

Stk. 2. Personer og selskaber, som ejer FKA eller IOK-andele skal efter anmodning fra Fiskeristyrelsen oplyse om finansiering af deres fiskefartøjer og ejerandele, herunder oplysning om eventuel kaution og långivning.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte oplysninger skal indsendes til Fiskeristyrelsen inden for en af styrelsen nærmere angivet tidsfrist.

Kapitel 7

Kystfiskeri

§ 73. Til kystfiskerordningerne, jf. §§ 74-82, afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til fiskeri i de nævnte farvande:

1) 22,4 ‰ af torsk i Nordsøen.

2) 30,8 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 47,7 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 58,1 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 58,1 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

6) 44,0 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 21,3 ‰ af tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) 40,0 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

9) 25,9 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 22,0 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

§ 74. Fartøjer med kystfiskertilladelse tildeles hvert år en ekstra årsmængde på baggrund af de andele af torsk, tunge og rødspætter, der er afsat i § 73.

Stk. 2. Mængderne efter stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte fartøjs kvoteandele af torsk, tunge og rødspætter af de enkelte kvoter.

Stk. 3. Ved tildeling af ekstra årsmængder differentieres størrelsen på tillægget i forhold til hvilken ordning fartøjet er tilmeldt. Fartøjer, der er tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning, jf. § 79, tildeles 75 % større tillæg pr. kvoteandel end fartøjer, der er tilmeldt den tidsbegrænsede kystfiskerordning, jf. § 75.

Stk. 4. De ekstra årsmængder tildeles de enkelte kystfiskerfartøjer af Fiskeristyrelsen i løbet af 1. kvartal.

Stk. 5. Forud for tildeling af ekstra årsmængder, jf. stk. 1, afsættes mængder til de foreningsfartøjer, der har fået tildelt årsmængder, jf. § 92.

Særlig tidsbegrænset ordning for kystfiskeriet

§ 75. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning fra den pågældende fartøjsejer tillade, at et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøj, og som maksimalt har en længde på 17 meter overalt, kan fiske på de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer i den tidsbegrænsede ordning. Fartøjsejeren kan vælge, hvilke af fartøjets kvoter af torsk, tunge og rødspætte, som ønskes tilmeldt ordningen.

Stk. 2. Fartøjsejere kan løbende tilmelde sig ordningen. Dog tildeles kun ekstramængder i det indeværende år, hvis tilmeldingen er modtaget senest 31. januar det pågældende år.

Stk. 3. Hvis ejeren af et kystfiskerfartøj, i medfør af §§ 105 og 106 overfører alle fartøjets FKA til et eller flere fartøjer med en længde på maksimalt 17 m, som vedkommende selv ejer, indgår det eller de fartøjer i kystfiskerordningen i stedet for det oprindelige fartøj.

§ 76. Et fartøj, som har fået tilladelse efter § 75, vil være omfattet af de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer, jf. §§ 75-78, til og med den 31. december 2019.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan fartøjsejeren framelde fartøjet fra den tidsbegrænsede kystfiskerordning indtil den 1. maj i det år hvor fartøjet tilmelder sig ordningen, hvis fartøjet indtil da ikke har fisket mere end de årsmængder, der svarer til fartøjets FKA uden tildeling af ekstra årsmængde som følge af fartøjets status som kystfiskerfartøj.

§ 77. Fartøjer med kystfiskerstatus må kun overføre de FKA-andele, som kystfiskerfartøjet har tilmeldt kystfiskerordningen, til andre kystfiskerfartøjer, jf. §§ 105 og 106.

§ 78. Et fartøj med kystfiskertilladelse kan få tildelt de ekstra årsmængder i den tidsbegrænsede kystfiskerordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Mindst 70 % af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg og tillægsmængde fra flidspuljen af de enkelte kvoter på de tilmeldte kvoter i det forudgående kalenderår skal være landet med det pågældende fartøj. Tildeling af kystfiskertillæg i 2018 er ikke omfattet af dette krav.

2) 80 % af fangstrejserne for fartøjer, for hvilke der føres logbog, i det forudgående kalenderår, første gang i 2017, har været på 2 døgn eller derunder.

3) Fartøjet ikke overfører årsmængder af de kvoter, som de har tilmeldt ordningen, til fartøjer, som ikke er tilmeldt kystfiskerordningerne, medmindre det er et MAF-fartøj, som mængderne er overført til.

Stk. 2. Stk. 1 nr. 3 finder anvendelse fra tidspunktet for fartøjets tilmeldelse til kystfiskerordningen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan et fartøj med kystfiskertilladelse ejet af et puljeselskab, kvoteselskab eller et laug få tildelt de ekstra årsmængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis mindst 70 % af fartøjets samlede årsmængde inkl. kystfiskertillæg og tillægsmængde fra flidspuljen for de tilmeldte kvoter i det forudgående år er fisket af andre kystfiskerfartøjer i puljeselskabet, kvoteselskabet eller lauget. Tildeling af kystfiskertillæg i 2018 er ikke omfattet af dette krav.

Stk. 4. Fartøjsejere, som på grund af sygdom, havari el. lign. ikke har været i stand til af opfiske 70 % af årsmængden på de tilmeldte kvoter, kan ansøge Fiskeristyrelsen om dispensation fra betingelsen i stk. 1, nr. 1. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.

Stk. 5. Fartøjer, der har modtaget kystfiskertillæg kan til og med 30. september afmelde tillægsmængden for de enkelte kvoter helt eller delvist, hvis det skønnes at mængden ikke kan fiskes. De afmeldte mængder indgår ikke i de 70 % af årsmængden, der skal opfiskes for at kunne modtage kystfiskertillæg det efterfølgende år, jf. stk. 1.

Stk. 6. Årsmængder, der uddeles fra fiskefonden efter den 30. september indgår ikke i årsmængden, der skal opfiskes for at kunne modtage kystfiskertillæg det efterfølgende år, jf. stk. 1, nr. 1.

Særlig tidsubegrænset ordning for kystfiskeriet

§ 79. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning fra den pågældende fartøjsejer tillade, at et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøj, og som maksimalt har en længde på 15 meter overalt, kan fiske på de vilkår, der gælder for kystfiskerfartøjer i en tidsubegrænset kystfiskerordning. Ved tilmelding til ordningen bindes fartøjets samlede kvoteandele og kapacitet (kW og BT) permanent i ordningen. Fartøjet ændrer herefter status til FKA-kystfiskerfartøj. Fartøjer registreret som FKA-fartøjer, som ikke råder over kvoteandele, kan også tilmelde sig ordningen.

Stk. 2. Ejere af et fartøj, der er indplaceret som FKA-fartøj, og som har en længde overalt på 17 meter og derunder, og som udelukkende anvender skånsomme redskaber, jf. bilag 15, kan ansøge om tilladelse til at fiske på de i stk. 1 fastsatte vilkår.

Stk. 3. Fartøjsejere kan løbende tilmelde sig den tidsubegrænsede kystfiskerordning. Dog tildeles der kun ekstramængder i det indeværende år, hvis tilmeldingen er modtaget senest 31. januar det pågældende år.

Stk. 4. Uanset stk. 1 og 2 kan fartøjsejeren framelde fartøjet fra den tidsubegrænsede kystfiskerordning indtil den 1. maj i det år, hvor fartøjet tilmelder sig ordningen, hvis fartøjet indtil da ikke har fisket mere end de årsmængder, der svarer til fartøjets FKA uden tildeling af ekstra mængde som følge af fartøjets status som FKA-kystfiskerfartøj.

§ 80. Fartøjer med FKA-kystfiskerstatus må kun overføre FKA-andele til andre FKA-kystfiskerfartøjer, jf. §§ 95 og 96.

§ 81. Et fartøj med kystfiskertilladelse i henhold til § 79 kan få tildelt de ekstra årsmængder i den tidsubegrænsede ordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Mindst 70 % af fartøjets årsmængder inkl. kystfiskertillæg, jf. § 74, og tillægsmængde fra flidspuljen, jf. § 83, af de enkelte kvoter for hvilke der er tildelt kystfiskertillæg, skal i det forudgående kalenderår være landet med det pågældende fartøj. Tildeling af kystfiskertillæg i 2018 er ikke omfattet af dette krav.

2) 80 % af fangstrejserne for fartøjer, for hvilke der føres logbog, i det forudgående kalenderår, første gang i 2017, har været på 2 døgn eller derunder.

3) Fartøjet ikke overfører årsmængder til fartøjer, som ikke er tilmeldt den tidsubegrænsede kystfiskerordning, medmindre det er et MAF-fartøj, som mængderne er overført til.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 3 finder anvendelse fra tidspunktet for fartøjets tilmeldelse til kystfiskerordningen.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan et fartøj med kystfiskertilladelse ejet af et puljeselskab, kvoteselskab eller et laug få tildelt de ekstra årsmængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis mindst 70 % af fartøjets samlede årsmængde inkl. kystfiskertillæg og tillægsmængde fra flidspuljen af de enkelte kvoter for hvilke der er tildelt kystfiskertillæg, i det forudgående kalenderår er fisket af andre kystfiskerfartøjer i puljeselskabet, kvoteselskabet eller lauget. Tildeling af kystfiskertillæg i 2018 er ikke omfattet af dette krav.

Stk. 4. Fartøjsejere, som på grund af sygdom, havari el. lign. ikke har været i stand til af opfiske 70 % af fartøjets samlede årsmængder, kan ansøge Fiskeristyrelsen om dispensation fra betingelsen i stk. 1, nr. 1. Dokumentation skal vedlægges ansøgningen.

Stk. 5. Fartøjer, der har modtaget kystfiskertillæg kan til og med 30. september afmelde tillægsmængden for de enkelte kvoter helt eller delvist, hvis det skønnes at mængden ikke kan fiskes. De afmeldte mængder indgår ikke i de 70 % af årsmængden, der skal opfiskes for at kunne modtage kystfiskertillæg det efterfølgende år, jf. stk. 1.

Stk. 6. Årsmængder, der uddeles fra fiskefonden efter den 30. september indgår ikke i årsmængden, der skal opfiskes for at kunne modtage kystfiskertillæg det efterfølgende år, jf. stk. 1, nr. 1.

Særlig flidspulje til den tidsubegrænsede kystfiskerordning

§ 82. Til kystfiskerordningerne afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til en flidspulje:

1) 47,6 ‰ af torsk i Nordsøen.

2) 36,8 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 86,9 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 77,9 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 16,9 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

6) 54,3 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 74,7 ‰ af tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) 13,9 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 33,9 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

10) 22,0 ‰ af rødspætte i Kattegat.

11) 42,4 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

Stk. 2. Mængder fra flidspuljen tildeles efter følgende prioritering:

1) Kystfiskerfartøjer i den tidsubegrænsede ordning, jf. § 79.

2) Kystfiskerfartøjer i den tidsbegrænsede ordning, jf. § 75.

§ 83. Fartøjer med FKA-kystfiskerstatus, kan efter ansøgning få tildelt tillægsmængde fra flidspuljen, når der med fartøjet er landet de procent andele af de enkelte kvoter af fartøjets årsmængde eksl. kystfiskertillæg som fremgår af stk. 2.

Stk. 2. Såfremt det enkelte fartøj inden den angivne skæringsdato har landet de nævnte procent andele, kan der på det tidspunkt hvor andelen af de enkelte kvoter er opfisket søges om tillægsmængde fra flidspuljen:

1) Torsk i Nordsøen 50 % senest 31. juli.

2) Torsk i Kattegat 50% senest 31. juli.

3) Torsk i Skagerrak 50 % senest 31. august.

4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24 50 % senest 31. august.

5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande) 50% senest 30. juni.

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne 50% senest 30. september.

7) Tunge i Nordsøen (EU-farvande) 50% senest 30. april.

8) Rødspætte i Nordsøen 50 % senest 30. juni.

9) Rødspætte i Østersøen og Bælterne 50 % senest 31. august.

10) Rødspætte i Kattegat 50 % senest 30. juni.

11) Rødspætte i Skagerrak 50% senest 31. august.

Stk. 3. Mængderne efter § 82, stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte fartøjs kvoteandele af de enkelte kvoter.

Stk. 4. Ved tildeling af tillægsmængder fra flidspuljen differentieres der i den maksimale tildeling i forhold til hvilken type redskab som fartøjet fisker med. Fartøjer som udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, kan tildeles en tillægsmængde på op til 125 % af fartøjets årsmængde pr. 1. januar. Fartøjer, som ikke udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, kan tildeles en tillægsmængde på op til 75 % af fartøjets årsmængde pr. 1. januar.

Stk. 5. Fartøjer, der i det forudgående år har opfisket mindst 100 % af fartøjets årsmængde pr. kvote, kan tildeles en tillægsmængde fra flidspuljen på op til henholdsvis 150 % af fartøjets årsmængde, hvis det udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, eller op til 100 % af fartøjets årsmængde, hvis det ikke udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, jf. stk. 3-4.

Stk. 6. Fartøjer, der har modtaget tillægsmængde fra flidspuljen kan til og med 30. september afmelde tillægsmængden for de enkelte kvoter helt eller delvist, hvis det skønnes at mængden ikke kan fiskes. De afmeldte mængder indgår ikke i de 70 % af årsmængden, som jf. § 81 skal opfiskes for at kunne modtage kystfiskertillæg det efterfølgende år.

Stk. 7. Resterer der efter tildeling af tillægsmængder fra flidspuljen til FKA-kystfiskerfartøjer ufordelte mængder, fordeles disse mængder til fartøjer tilmeldt den tidsbegrænsede ordning jf. stk. 3.

Stk. 8. Ved tildeling af tillægsmængder fra flidspuljen til fartøjer i den tidsbegrænsede ordning differentieres der i den maksimale tildeling i forhold til, hvilken type redskab som fartøjet fisker med. Fartøjer, der udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, kan tildeles en tillægsmængde på op til 90 % af fartøjets årsmængde pr. 1. januar. Fartøjer, som ikke udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af bilag 15, kan tildeles en tillægsmængde på op til 40 % af fartøjets årsmængde pr. 1. januar.

Stk. 9. Det er en betingelse for tildeling af tillægsmængde fra flidspuljen, at der efter den 2. marts 2017 ikke er overført kvoteandele af den pågældende kvote fra fartøjet.

Kystfiskerrationsfiskeri

§ 84. Til fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne afsættes følgende promilleandele af de danske kvoter til et rationsfiskeri:

1) 10,5 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen.

2) 8,2 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande).

3) 27,5 ‰ af mørksej I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

4) 16,7 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

5) 32,3 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

6) 41,1 ‰ af sild i Østersøen, vest (22–24).

7) 41,1 ‰ af sild i Østersøen, øst (25-32).

§ 85. Kun fartøjer tilmeldt kystfiskerordningerne, for hvilke der er ansøgt og opnået tilladelse, er det tilladt at deltage i rationsfiskeri på en kvote, der er omfattet af § 84. Det er en betingelse for at opnå tilladelsen, at der ikke efter den 2. marts 2017 er overført kvoteandele af den pågældende kvote fra fartøjet.

§ 86. Fartøjer med FKA-kystfiskerstatus for hvilke, der er opnået tilladelse til at deltage i rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand, tilladelsen omhandler.

Stk. 2. Uanset, om der for et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri med et fartøj tilmeldt kystfiskerordningerne, der deltager i puljefiskeri, skal indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.

Stk. 4. Hvis der pr. 31. oktober i det pågældende år er uopfiskede mængder, jf. § 84, kan Fiskeristyrelsen efter høring af Erhvervsfiskeriudvalget træffe afgørelse om, hvorvidt de uopfiskede mængder tilbageføres til Fiskefonden.

Kystfiskerforeninger

§ 87. Foreninger, der ønsker at blive registreret som kystfiskerforening med mulighed for at drive et begrænset selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri, jf. fiskerilovens § 16 b, stk. 1, skal indsende ansøgning herom til Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Ansøgning, jf. stk. 1, skal indeholde:

1) Foreningens vedtægter.

2) Motiveret ansøgning, hvor det skal fremgå, hvordan foreningen vil oplyse om og udbrede kendskab til lokalt kystfiskeri.

Stk. 3. For at opretholde registrering som kystfiskerforening, jf. stk. 1, skal foreningen oplyse om og udbrede kendskab til lokalt kystfiskeri.

§ 88. Fartøjer ejet af kystfiskerforeninger, jf. § 89, stk. 1, kan blive registreret som foreningsfartøj.

Stk. 2. For at blive registreret som foreningsfartøj, jf. stk. 1, må fartøjet maksimalt have en længde på 15 meter overalt.

§ 89. Kystfiskerforeninger, jf. § 87, stk. 1, der har registreret et foreningsfartøj, jf. § 88, stk. 1, kan ansøge om at få tildelt årsmængde med en maksimal årlig landingsværdi på 50.000 kr. fra kystfiskerpuljen, jf. § 74, stk. 5, og § 82.

Stk. 2. Ansøgning om tildeling af kvoteandele, jf. stk. 1, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 31. januar.

Stk. 3. Ansøgning, jf. stk. 1, skal indeholde angivelse af, hvilke arter der ønskes tildelt årsmængder for, jf. stk. 1.

Kapitel 8

Førstegangsetablering med FKA-fartøjer eller IOK-industriarter

Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøjer) eller godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE)

§ 90. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning fra yngre fartøjsejere, der er etableret med et fartøj efter den 30. marts 2007, godkende, at fartøjet får status som FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj), eller status som fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE).

Stk. 2. Ansøgninger, der ønskes behandlet i det pågældende år, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest 1. november i det pågældende år.

Stk. 3. Et fartøj kan godkendes som IOKINDUSTRI-FE fartøj, uanset at det allerede er godkendt som FKA-FE fartøj, eller omvendt, hvis den førstegangsetablerede lever op til de angivne krav for begge ordninger.

§ 91. Et fartøj kan opnå status som FKA-FE fartøj eller IOKINDUSTRI-FE fartøj, hvis følgende er opfyldt:

1) Ansøgeren skal være erhvervsfisker med A-status og må ikke være over 40 år på ansøgningstidspunktet. Hvis ejerforholdet er etableret før ansøgningen indgives, kan godkendelse dog ske, hvis ansøgeren ikke var over 40 år på tidspunktet for etableringen, jf. nr. 2.

2) Ansøgeren har efter den 30. marts 2007 etableret sig som ejer eller medejer af det fartøj, der søges om FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE status til med en ejerandel på mindst 25 %. For ansøgninger modtaget inden den 2. marts 2017, er kravet til ejerandel på mindst 10 %.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen være eller have været ejer eller medejer af et fartøj, hvor den pågældendes ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. af forsikringsværdien.

4) Fartøjet er i Fiskeristyrelsens fartøjsregister noteret med en længde overalt på 7,5 m og derover hvis der søges om FKA-FE status. Søges der om IOKINDUSTRI-FE status, skal fartøjet være noteret med en længde overalt på 17 m og derover.

5) Ansøgeren må ikke tidligere have ejet eller været medejer af et fartøj, som har haft status som FKA-FE fartøj, hvis der søges om FKA-FE status. Søges der om IOKINDUSTRI-FE status, må ansøgeren ikke tidligere have ejet et fartøj, som har haft status som IOKINDUSTRI-FE status.

Stk. 2. Hvis ansøgeren har etableret sig som eneejer, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges FKA-FE status til, være mindst 250.000 kr., og for ansøgninger om status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, være mindst 500.000 kr.

Stk. 3. Hvis ansøgeren har etableret sig som medejer af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal den nyetablerede ansøger mindst eje en andel af fartøjet, der søges FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE status til, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

Stk. 4. Hvis flere ansøgere, der alle opfylder betingelserne i stk. 1, sammen har etableret sig som ejer af et fartøj, skal forsikringsværdien af det fartøj, der søges FKA-FE status til, være mindst 250.000 kr., og for ansøgninger om status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, være mindst 500.000 kr. Hvis flere ansøgere etablerer sig som medejere af et fartøj, der også ejes af personer eller selskaber, der ikke opfylder betingelserne i stk. 1, skal hver af de nyetablerede etablere sig med en ejerandel, der svarer til mindst 1.000.000 kr. af fartøjets forsikringsværdi.

§ 92. Ansøgere, der endnu ikke har erhvervet fartøj, kan ansøge om, at fartøjet, den eller de pågældende planlægger at erhverve, forhåndsgodkendes som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj. I ansøgningen skal dokumenteres, at betingelserne i § 91 vil være opfyldt i forbindelse med den planlagte etablering.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan meddele endelig godkendelse til ansøgningerne, når ansøgerens erhvervelse er registreret i Søfartsstyrelsens skibsregister og Fiskeristyrelsens fartøjsregister. Ejerforholdet skal være registreret senest 6 måneder efter Fiskeristyrelsens forhåndsgodkendelse. Opfyldes dette ikke, bortfalder forhåndsgodkendelsen og alle rettigheder, der er knyttet hertil.

§ 93. Et fartøj kan godkendes som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj uanset, i hvilken fartøjskategori fartøjet er indplaceret. Fra det tidspunkt, hvor et MAF-fartøj får status som FKA-FE fartøj, kan fartøjet ikke anvendes til rationsfiskeri på de andele af kvoterne, der er afsat til MAF-fartøjer. Et FKA-fartøj, der får status som FKA-FE fartøj, kan fortsat disponere over de FKA-andele og IOK-andele, der er knyttet til fartøjet på almindelige vilkår. Et fartøj, der får status som IOKINDUSTRI-FE fartøj, kan fortsat disponere over de FKA-andele og IOK-andele, der er knyttet til fartøjet på almindelige vilkår.

Stk. 2. Efter endelig godkendelse eller forhåndsgodkendelse som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj kan ejerne af fartøjet ansøge om låne-FKA, hvis fartøjet har status som FKA-FE fartøj, og låne-IOK, hvis fartøjet har status som IOKINDUSTRI-FE fartøj.

Stk. 3. Et FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj kan deltage i puljefiskeri efter de til enhver tid gældende regler for puljefiskeri med de FKA eller IOK-fiskerirettigheder, der er knyttet til fartøjet, herunder den låne-FKA eller låne-IOK, der står til rådighed for fartøjet.

§ 94. Fartøjer får status som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøjer fra den endelige godkendelse.

Stk. 2. For fartøjer, der er godkendt med FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE status, ophører denne status efter 8 år. Fartøjer, som havde FKA-FE status, er herefter indplaceret som FKA-fartøj med disposition over de FKA andele, der er knyttet til fartøjet, bortset fra låne-FKA. Fartøjer, som havde IOKINDUSTRI-FE status, er herefter indplaceret som FKA-fartøj, hvis det har tilknyttet FKA-andele, eller som et Øvrigt Fartøj, hvis det ikke har nogen FKA-andele tilknyttet. Retten til at fiske på tildelte låne-FKA eller låne-IOK ophører samtidig endeligt for både FKA-FE og IOKINDUSTRI-FE fartøjer.

Stk. 3. Hvis den eller de førstegangsetablerede, jf. § 91, stk. 1, ophører med at være ejere eller medejere af fartøjet inden 8 år, ophører fartøjets status som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj fra ejerskiftet, og tildelte årsmængder på grundlag af låne-FKA eller låne-IOK bortfalder ved årets udgang.

Stk. 4. Hvis den eller de førstegangsetableredes ejerandel i fartøjet bliver mindre end på godkendelsestidspunktet, reduceres tildelingen af låne-FKA eller låne-IOK tilsvarende. Hvis den eller de nyetableredes ejerandel af fartøjet reduceres til en ejerandel på mindre end 25 %, eller 10 % hvis fartøjet blev godkendt inden 2. marts 2017, ophører fartøjets status som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj.

Stk. 5. Det er en betingelse for opretholdelse af godkendelsen som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj, at fartøjet og den eller de nyetablerede deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal i løbet af hvert kalenderår deltage i fiskeriet i mindst halvdelen af de dage, hvor fartøjet er på havet.

Låne-FKA til FKA-FE fartøj og låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøj

§ 95. Førstegangsetablerede, der er ejere eller medejere af fartøjer, som er godkendt som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj, eller som er forhåndsgodkendt, kan senest den 31. marts ansøge om låne kvoteandele (låne-FKA eller låne-IOK) fra de andele af kvoterne, der er afsat til dette formål. Tildeling af låne-FKA og låne-IOK sker kun en gang om året på baggrund af rettidigt indkomne ansøgninger.

Stk. 2. Det er muligt at søge både låne-FKA og låne-IOK, hvis den førstegangsetablerede er godkendt eller forhåndsgodkendt som både FKA-FE fartøj og IOKINDUSTRI-FE fartøj jf. § 90, stk. 3.

Stk. 3. I § 97 afsættes de andele af kvoterne, der indtil videre er afsat til de ansøgere, der vil være berettiget til låne-FKA, og de andele af kvoterne, der indtil videre er afsat til de ansøgere, der vil være berettiget til låne-IOK. Låne-FKA og låne-IOK tildeles for en periode på 8 år, dog således at der efter 4 år påbegyndes en reduktion i tildelingen. Reduktionen sker med 25 % om året.

Stk. 4. Til hvert godkendt FKA-FE fartøj tildeles låne-FKA på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastlægges med udgangspunkt i FKA-fartøjers gennemsnitlige landingsværdi af FKA-kvoter i det forudgående år, samt de længdekategorier, der fremgår af bilag 16. Til hvert godkendt IOKINDUSTRI-FE fartøj tildeles låne-IOK på grundlag af et beregningsgrundlag, der fastsættes med udgangspunkt i IOK-fartøjers gennemsnitlige landingsværdi i det forudgående år af industriarter omfattet af IOK, samt de længdekategorier der fremgår af bilag 16. De omsætningstal, der skal anvendes pr. fartøj i de angivne længdekategorier, jf. bilag 16, vil blive offentliggjort på www.fiskeristyrelsen.dk i løbet af 1. kvartal i et givent år.

Stk. 5. Til fartøjer, hvor en eller flere førstegangsetablerede jf. § 91, stk. 1, ejer 100 % af fartøjet, er beregningsgrundlaget 20 % af omsætningstallene jf. stk. 4.

Stk. 6. Hvis en eller flere førstegangsetablerede har etableret sig som medejere af et fartøj, som også ejes af andre fiskere, nedsættes beregningsgrundlaget, jf. stk. 5, i forhold til den eller de førstegangsetableredes ejerandele af fartøjet.

Stk. 7. I den periode, hvor et fartøj har FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE status, kan der højst tildeles låne-FKA eller låne-IOK svarende til 20 % af omsætningstallene pr. fartøj, jf. stk. 4, uanset hvor mange førstegangsetablerede, der er som medejere.

Stk. 8. Den tildelte mængde låne-FKA eller låne-IOK kan forøges ved, at den eller de førstegangsetablerede erhverver en større ejerandel af FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøjet. Dette forlænger dog ikke den periode, som den oprindelige låne-FKA eller låne-IOK blev tildelt for.

§ 96. På grundlag af det beregningsgrundlag, den eller de førstegangsetablerede som FKA-FE eller IOKINDUSTRI-FE fartøj er berettiget til for det pågældende fartøj i medfør af § 95, stk. 4-6, tildeles låne-FKA eller låne-IOK.

Stk. 2. Der tildeles for både FKA-FE og IOKINDUSTRI-FE fartøjer kvoteandele svarende til beregningsgrundlaget omregnet til andele af de kvoter, fartøjet er berettiget til, jf. stk. 1 og 2. Ved tildelingen sker omregningen på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser i året før, jf. meddelelse, der udsendes efter reglerne i bilag 6, og de danske kvoter pr. 1. januar i det pågældende år.

Stk. 3. Ansøgningerne om låne-FKA eller låne-IOK kan imødekommes i det omfang, der er tilstrækkelige kvoteandele til rådighed af de enkelte kvoter, ellers sker tildelingerne i medfør af § 98.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan under særlige omstændigheder og efter ansøgning fra den førstegangsetablerede give tilladelse til, at den tildelte låne-FKA eller låne-IOK sker med en anden procentvis fordeling af de enkelte kvoter end oprindelig tildelt. Tilladelse til ændring i låne-FKA eller låne-IOK vil først træde i kraft året efter, at tilladelsen er meddelt.

§ 97. Der afsættes inden for de andele af kvoterne, der er afsat i Fiskefonden, jf. § 59, indtil videre følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-FKA til FKA-FE fartøjer:

1) 20 ‰ torsk i Nordsøen.

2) 20 ‰ af torsk i Kattegat.

3) 20 ‰ af torsk i Skagerrak.

4) 20 ‰ af torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24.

5) 20 ‰ af torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande).

6) 20 ‰ af tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

7) 20 ‰ af tunge i Nordsøen (EU-farvande).

8) 20 ‰ af rødspætte i Nordsøen.

9) 50 ‰ af rødspætte i Kattegat.

10) 50 ‰ af rødspætte i Skagerrak.

11) 50 ‰ af rødspætte i Østersøen og Bælterne.

12) 50 ‰ af jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

13) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande).

14) 50 ‰ af jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone).

15) 50 ‰ af mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

16) 50 ‰ af kuller i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne.

17) 50 ‰ af kuller i Nordsøen.

18) 50 ‰ af dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat.

19) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande).

20) 50 ‰ af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone).

21) 50 ‰ af kulmule i Nordsøen (EU-farvande).

22) 20 ‰ af pighvar og slethvar i Nordsøen.

23) 20 ‰ af havtaske i Nordsøen (norsk zone).

24) 50 ‰ af brisling i Nordsøen (EU-farvande).

25) 50 ‰ af brisling i Skagerrak og Kattegat.

26) 50 ‰ af brisling i Østersøen og Bælterne.

27) 50 ‰ af sild i Østersøen og Bælterne.

28) 50 ‰ af laks i Østersøen og Bælterne.

Stk. 2. Der afsættes inden for de andele af kvoterne, der er afsat i fiskefonden, jf. § 59, samt de andele af kvoterne, der er afsat til reserve, jf. § 144, stk. 3, indtil videre følgende promilleandele af de danske kvoter til låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøjer:

1) 20 ‰ af tobis i Nordsøen (EU-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat.

2) 10 ‰ af sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat.

3) 20 ‰ af brisling i Nordsøen (EU-farvande).

Stk. 3. I ansøgningen om låne-FKA eller låne-IOK skal ansøgeren angive, hvilken fordeling af de nævnte kvoter, der ønskes tildelt.

§ 98. I det omfang der inden for de andele af de enkelte kvoter til de forskellige farvandsområder, der er afsat henhold til § 97, ikke er tilstrækkelige mængder til at imødekomme alle ansøgninger, nedsættes tildelingerne for de enkelte kvoter forholdsmæssigt. I det omfang, der fortsat er andele af andre kvoter til rådighed, kan disse tildeles i stedet for.

§ 99. Låne-FKA og låne-IOK indgår, i den periode de står til rådighed for fartøjet, i de samlede årsmængder, der kan fiskes af fartøjet. Op til 25 % af fartøjets samlede årsmængde inklusive de mængder, der er tildelt på grundlag af låne-FKA, kan overføres til andre FKA-fartøjer, jf. § 54.

Stk. 2. Låne-FKA og låne-IOK kan ikke overføres til andre fartøjer i medfør af §§ 105 og 106. Fiskeristyrelsen vil dog kunne tillade, at den eller de nyetablerede i den periode, jf. § 89, hvor låne-FKA eller låne-IOK står til rådighed for den eller de nyetablerede, foretager en fartøjsudskiftning. Retten til låne-FKA kan kun videreføres, hvis den eller de nyetablerede har mindst samme ejerandel i det fartøj, der skiftes til, som i det udskiftede fartøj. Det er desuden en betingelse for godkendelse, at det fartøj, der skiftes til, er i mindst samme længdekategori, jf. § 95, stk. 4.

Kapitel 9

Bytte af årsmængder af kvoter omfattet af IOK og FKA

Bytte mellem dansk indregistrerede fartøjer

§ 100. Fartøjsejere kan efter ansøgning bytte årsmængder inden for det enkelte kvoteår.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan meddele tilladelse til, at årsmængde flyttes fra et fartøj (det afgivende fartøj) til et andet fartøj (modtagerfartøjet) samtidig med, at der flyttes årsmængde fra modtagerfartøjet til det afgivende fartøj. Bytterne skal foregå inden for en ramme i forhold til værdien af de mængder, der byttes, jf. stk. 4.

Stk. 3. Efter at Fiskeristyrelsen har meddelt tilladelse efter stk. 2, registrerer styrelsen de foretagne bytter af årsmængde.

Stk. 4. Fiskeristyrelsen kan kun meddele tilladelse til og registrere bytter efter stk. 1, hvis der højst er en difference på 10 % mellem værdien af de mængder, der byttes. Værdien opgøres i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år for de kvoter, der byttes mængder for. De gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år vil fremgå af en tabel, der offentliggøres i henhold til bilag 6.

Stk. 5. Ansøgning skal indgives som en fælles ansøgning fra ejerne af de berørte fartøjer.

Bytte af retten til at anvende årsmængde til fartøjer fra andre EU-lande (individuelle kvotebytter)

§ 101. Fra Fiskefonden anvendes 303 ‰ af de i § 59, stk. 1, nr. 5, afsatte 353 ‰ således, at disse promiller uddeles som en årsmængde til alle fartøjer, der disponerer over FKA på vestkvoten. Fordelingen sker i forhold til de FKA, som fartøjerne disponerer over på vestkvoten. Fartøjerne kan fiske årsmængden i den østlige Østersø eller meddele Fiskeristyrelsen, at mængden står til rådighed for bytter med andre lande, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen. Hvis Danmark gennemfører bytte af torsk fra østkvoten til vestkvoten, får fartøjet rådighed over mængder på vestkvoten, der forholdsmæssigt svarer til den mængde af torsk fra østkvoten, som fartøjsejeren har stillet til rådighed for kvotebytte. Hvis forholdet i byttet mellem landene er et andet end 1:1, kan den mængde vesttorsk, som fartøjet får rådighed over, tilsvarende reduceres eller forøges. Hvis der ikke opnås bytter for hele den mængde, som fartøjsejerne har stillet til rådighed for bytter, stiller Fiskeristyrelsen forholdsmæssigt de mængder, der er byttet, til rådighed for de fartøjer, der har stillet mængder til rådighed for bytte.

Stk. 2. Fartøjer, som råder over kvoteandele af torsk i Østersøen fra vestkvoten, og som maksimalt råder over kvoteandele svarende til 500 kg årsmængder af torsk pr. farvandsområde i andre farvande end den vestlige Østersø og som meddeler Fiskeristyrelsen, at der står mængder til rådighed for bytte inden den 1. februar i et givent år, har fortrinsret til torsk, der bliver til rådighed på vestkvoten gennem bytter. For mængder, der stilles til rådighed for bytte efter den 1. februar i et givent år, fordeles de vesttorsk, der indkommer via bytter, til samtlige fartøjer.

Stk. 3. De nærmere vilkår for bytte i medfør af stk. 1 og 2 kan fastsættes ved meddelelse i henhold til bilag 6. Desuden kan det fastsættes, at

1) fartøjsejerne kan stille en større andel af fartøjets årsmængde af torsk fra østkvoten til rådighed for bytter end den del af årsmængden, der er uddelt som fleksibilitets- og bytteårsmængde, og

2) fartøjsejere, der disponerer over årsmængde af torsk på vestkvoten, kan stille mængder til rådighed for Fiskeristyrelsen med henblik på, at disse kan indgå i bytter, som Danmark foretager af torsk mellem de to kvoter i Østersøen.

§ 102. Fartøjsejere kan på samme måde, som angivet for torsk, jf. § 101, meddele Fiskeristyrelsen, at mængder, som fartøjet råder over af sild på østkvoten, står til rådighed for bytte med sild på vestkvoten. Nærmere regler kan udstedes i medfør af bilag 6.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan udsende bilag 6 meddelelse om mulighed for, at fartøjsejere kan stille årsmængde af en bestemt kvote til rådighed for bytte.

§ 103. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage retten til at fiske en del af fartøjets samlede årsmængde af sild og makrel omfattet af IOK og industriarter omfattet af IOK til et nærmere angivet EF-fartøj mod at få overført mængder, herunder i andre farvande, af andre kvoter fra det pågældende EF-fartøj, der kan fiskes i samme år eller det følgende kalenderår.

Stk. 2. Individuelt kvotebytte efter stk. 1-3 gennemføres mellem fiskerimyndighederne i Danmark og det pågældende medlemsland efter de gældende regler herom. Fiskeristyrelsen kan afslå at gennemføre byttet på grundlag af en vurdering af, at dette ikke bidrager til de samlede muligheder for fiskerierhvervet i Danmark. Ejere af et dansk indregistreret fartøj, der ønsker at få gennemført et individuelt kvotebytte, skal indsende ansøgning til Fiskeristyrelsen herom med følgende oplysninger:

1) Dato for indgåelse af aftale om individuelt kvotebytte.

2) Fartøjernes navne og havnekendingsnummer samt det udenlandske fartøjs nationalitet eller navn og adresse på udenlandsk producentorganisation, med hvilken der er indgået aftale om individuelt kvotebytte, hvis det udenlandske fartøj ikke er kendt.

3) Størrelsen af de kvoter af de pågældende arter, der byttes, og angivelse af de farvande, hvor kvoterne er tildelt.

4) Erklæring om at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

Stk. 3. Hvis Fiskeristyrelsen kan godkende ansøgningen om kvotebytter, og når kvotebyttet er gennemført med det pågældende medlemslands fiskerimyndigheder, og notificeret over for den Europæiske Kommission, registrerer Fiskeristyrelsen de overførte mængder for det pågældende danske fartøj og udsteder tilladelse til, at mængden af den tilførte kvote kan fiskes med dette fartøj.

Kapitel 10

Overførelse af FKA

§ 104. Hvis et fartøj skifter ejer, er de FKA, der på tidspunktet for ejerskifte er knyttet til fartøjet, efter ejerskifte fortsat knyttet til fartøjet.

§ 105. Ejerkredsen af et fartøj kan overføre fartøjets samlede FKA til op til 10 andre fartøjer. Overførslen skal ske på en gang, således at det afgivende fartøj efter overførslen ikke disponerer over FKA. Meddelelse om overførsel skal gives til Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Efter overførslen må ejerkredsen ikke anvende det afgivende fartøj identificeret ved EU-ident. nr. til rationsfiskeri.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen kan tillade, at det afgivende fartøj identificeret ved EU-ident. nr. efter udskiftning af hele ejerkredsen, kan anvendes til rationsfiskeri.

Stk. 4. Stk. 3 gælder også FKA-fartøjer, hvorfra der er overdraget FKA-andele, jf. stk. 1. Fartøjerne kan anvendes til rationsfiskeri, hvis ejerkredsen er udskiftet i forhold til den ejerkreds, der overførte fartøjets samlede FKA-andele.

§ 106. Uanset § 105 kan Fiskeristyrelsen tillade, at der et givent år overføres op til 25 % af de FKA-andele, det afgivende fartøj disponerer over på overdragelsestidspunktet, til andre fartøjer. Opgørelse af størrelsen af de fartøjskvoteandele, som det afgivende fartøj højst kan overføre, foretages på grundlag af værdien af de FKA-andele, som det afgivende fartøj disponerer over på tidspunktet, hvor første overdragelse finder sted, jf. stk. 2. Hvis der efter første overdragelse tilføres fartøjet kvoteandele, kan der overdrages op til 25 % af disse senere tilførte kvoteandele.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan tillade, at et fartøjs kvoteandel af dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone) overføres, uanset at denne udgør mere end 25 % af fartøjets samlede FKA.

Stk. 3. Beregning af værdien af de FKA-andele, der overføres fra det enkelte fartøj, jf. stk. 1, sker på grundlag af de danske kvoter pr. 1. januar i det år, hvor overførslen finder sted, fratrukket de mængder, der for den enkelte kvote i det pågældende år er afsat til fiskeri efter andre ordninger end med FKA. Disse tal for den enkelte kvote offentliggøres i en tabel. Desuden offentliggøres i henhold til bilag 6 en tabel med de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år.

Stk. 4. De andele af de enkelte kvoter, som det enkelte fartøj har overført, omregnes til mængder. Værdien af den overførte kvoteandel opgøres på dette grundlag i forhold til de gennemsnitlige afregningspriser for det forudgående år.

Stk. 5. Meddelelse om ejerskifte registreres i Fiskeristyrelsens register.

Stk. 6. Ved overdragelse af kvoteandele skal de i bilag 8 nævnte oplysninger gives til Fiskeristyrelsen.

§ 107. I perioden fra den 15. november til 31. december modtager Fiskeristyrelsen ikke meddelelse om overførsel af FKA til andre fartøjer i medfør af §§ 105 og 106. Overførelse og bytte af årsmængde efter §§ 54, 55 og 100 kan fortsat finde sted i denne periode.

§ 108. Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet FKA, udgår som registreret fiskerfartøj, uden at fartøjsejeren har givet Fiskeristyrelsen meddelelse om, til hvilket fartøj FKA-andelene ønskes overført, bortfalder retten til FKA-andelene, og disse overføres til Fiskefonden.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan retten til FKA dog efter ansøgning bevares i op til 6 måneder, efter at et fartøj er slettet i Fiskeristyrelsens fartøjsregister. Fiskeristyrelsen kan endvidere efter ansøgning tillade, at FKA-andelene bevares i en længere periode, dog i højst 18 måneder, hvis fartøjsejeren, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at FKA-andelene overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve.

Stk. 3. Årsmængder tildelt på baggrund af FKA-andele, der ikke er placeret på et aktivt fartøj, jf. stk. 2, er omfattet af reglerne i § 113, stk. 5.

§ 109. Det er en betingelse for overførsel af FKA fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeristyrelsen, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det modtagne fartøj er personer eller selskaber, som ved overførslen af FKA vil komme til at overskride én eller flere af de maksimale satser for ejerandele eller selskabsandele, som fremgår af bilag 14. Der er desuden en betingelse, at det modtagende fartøj ikke herved kommer til at overskride én eller flere af de maksimale satser for kvoteandele som fremgår af bilag 14, samt de betingelser som fremgår af stk. 3-4.

Stk. 2. Det er desuden en betingelse for registrering af ejerskifte af et fartøj i Fiskeristyrelsens registre, at der ikke blandt ejerne eller medejerne er personer eller selskaber, som ved registrering af ejerskiftet vil komme til at overskride én eller flere af de maksimale satser for ejerandele eller selskabsandele, som fremgår af bilag 14, samt de betingelser som fremgår af stk. 4.

Stk. 3. Det er en betingelse for overførsel af FKA fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeristyrelsen, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det modtagende fartøj er personer eller selskaber, der ejer andele i et fartøj med IOK-andele, og som på personniveau eller selskabsniveau ejer årsmængder af IOK-kvoter svarende til mere end 1 % af de samlede danske IOK-kvoter. Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske IOK-kvoter.

Stk. 4. Der er desuden en betingelse for registrering af et ejerskifte af et fartøj i Fiskeristyrelsens registre, at der ikke blandt ejerne eller medejerne er personer eller selskaber, der ejer andele i et fartøj med IOK-andele, og som på personniveau eller selskabsniveau ejer årsmængder af IOK-kvoter svarende til mere end 1% af de samlede danske IOK-kvoter Beregningen sker på grundlag af et gennemsnit af de foregående 3 års endelige danske IOK-kvoter.

§ 110. Hvis betingelserne i § 109, stk. 1-4 ikke er overholdt, vil Fiskeristyrelsen pålægge personer og selskaber, der ikke overholder betingelserne, at opfylde betingelserne senest efter 3 måneder, at der er givet meddelelse herom. Dette gælder, uanset om Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelse til fiskeri med andelene.

Stk. 2. Er betingelserne nævnt i § 109, stk. 1-2 ikke opfyldt senest efter 3 måneder, jf. stk. 1, bortfalder retten til de kvoteandele på fartøjet, som ved overførslen af FKA, jf. § 109, stk. 1, eller ved registrering af ejerskifte, jf. § 99, stk. 2, overskrider de maksimale satser, som fremgår af bilag 14, og disse kvoteandele overføres til Fiskefonden.

Overførsel af FKA i særlige situationer

§ 111. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver sælge fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, sælger fartøjet med tilhørende FKA til en person eller et selskab, der er berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 3. Når fartøjet er solgt, jf. stk. 1 og 2, kan den ny ejerkreds disponere over fartøjet og de dertil knyttede FKA i overensstemmelse med reglerne i §§ 105-111.

§ 112. Fiskeristyrelsen kan i de tilfælde, hvor et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Hvis et fartøj overtages af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, overtages fartøjets FKA samtidig. Fiskeristyrelsen kan efter overtagelsen udstede tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til tilladelse til at fiske en årsmængde i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Kapitel 11

Puljefiskeri

§ 113. I et puljefiskeri indgår årsmængder, som på grundlag af FKA modtages til de til puljefiskeriet knyttede fartøjer i den periode, tilladelsen til puljefiskeri er givet for.

Stk. 2. For fartøjer, der er tilmeldt en pulje, indgår også de årsmængder fartøjerne råder over af de følgende kvoter i puljefiskeriet:

1) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for brisling i Nordsøen.

2) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK for sild og brisling i Østersøen.

3) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på brisling i Skagerrak og Kattegat.

4) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på tobis i Nordsøen (EU-farvande og norsk zone) samt Skagerrak og Kattegat (EU-farvande), blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande, sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat, og blåhvilling i Færøsk zone.

5) Årsmængder, der er tildelt på grundlag af IOK på hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV.

Stk. 3. En fartøjsejer skal senest den 1. marts i et givent år give meddelelse til Fiskeristyrelsen, hvis en eller flere af de i stk. 2, nr. 1-5 anførte fangstrettigheder på en eller flere af de nævnte kvoter ikke skal indgå i det puljefiskeri, som et fartøj er tilknyttet. Meddelelsen skal være medunderskrevet af puljebestyreren eller dennes stedfortræder, jf. bekendtgørelsen om puljefiskeri.

Stk. 4. Hvis et puljefiskeri ved udgangen af et år har landet mere end de årsmængder som puljefiskeriet råder over, har puljefiskeriet indtil den 15. februar i det følgende år mulighed for at tilkøbe kvoteandele eller årsmængder af andre fartøjer eller puljefiskerier for at dække overskridelsen. Hvis puljefiskeriet efter den 15. februar stadig har landet mere end de årsmængder som puljefiskeriet råder over, betragter Fiskeristyrelsen det som et overfiskeri.

Stk. 5. For fartøjer, som deltager i et puljefiskeri, kan der maksimalt overdrages årsmængder til andre fartøjer svarende til 75 % af værdien af fartøjets samlede årsmængder for alle kvoter, opgjort efter beregningsmetoden der fremgår af § 106, stk. 3.

Stk. 6. I perioden fra denne bekendtgørelses udstedelse og indtil 31. december 2018, er overdragelser af årsmængder mellem to fartøjer med identisk ejerkreds ikke omfattet af stk. 5.

Stk. 7. Puljefiskeriet skal senest 14 dage efter udgangen af hvert kvartal indsende en opgørelse over, hvor stor en del af de enkelte fartøjers årsmængder der er overdraget til andre fartøjer målt på værdi, jf. beregningsmetoden der fremgår af § 106, stk. 3. Til brug for opgørelsen skal anvendes skema, jf. bilag 20 og 21. Skemaerne findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.

Stk. 8. Puljefiskeriet skal efter anmodning fra Fiskeristyrelsen indsende dokumentation for indleje og udleje for de enkelte fartøjer i puljefiskeriet. Dokumentationen skal indsendes inden for en af styrelsen nærmere angivet tidsfrist.

§ 114. Fartøjer ejet af et kvoteselskab, puljeselskab eller et laug, til hvilke der er udstedt tilladelse i henhold til §§ 47 og 48, er ikke underlagt vilkåret i § 113, stk. 5, så længe tilladelsen er gældende.

Kapitel 12

Fælles bestemmelser for fiskerier med IOK

Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration

§ 115. Det er en betingelse for overførsel af IOK fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeristyrelsen, at der ikke blandt ejerne eller medejerne af det modtagende fartøj er personer eller selskaber, som ved overførslen af IOK vil komme til at overskride én eller flere af de maksimale satser for ejerandele, som fremgår § 67, stk. 1, samt af bilag 14. Det er desuden en betingelse, at det modtagende fartøj ikke herved overskrider én eller flere af de maksimale satser for kvoteandele, som fremgår § 67, stk. 2, samt af bilag 14.

Stk. 2. Det er desuden en betingelse for registrering af ejerskifte af et fartøj i Fiskeristyrelsens registre, at der ikke blandt ejerne eller medejerne er personer eller selskaber, som ved registrering af ejerskiftet vil komme til at overskride krydsreglerne som fremgår af § 68, stk. 1 og 2.

Stk. 3. En person, som ejer IOK-kvoter, må ikke eje fartøjer, som tilsammen repræsenterer mere end 6000 BT.

Registrering af kvoteandele og årsmængder

§ 116. Hvis et fartøj skifter ejer, er de IOK, der på tidspunktet for ejerskifte er knyttet til fartøjet efter ejerskifte, fortsat knyttet til fartøjet.

Stk. 2. Et fartøjs samlede ejerkreds kan overdrage fartøjets (det afgivende fartøj) kvoteandel helt eller delvist til ejere af andre fartøjer (modtagerfartøjer), der opfylder betingelserne i § 7 og § 10.

Stk. 3. Overføres kvoteandele til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene, jf. stk. 1, udsteder Fiskeristyrelsen ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet.

Stk. 4. Den fartøjsejer, der har erhvervet kvoteandele eller årsmængder, skal skriftligt dokumentere over for Fiskeristyrelsen, at overdragelse har fundet sted.

Stk. 5. Meddelelse om ejerskifte registreres i Fiskeristyrelsens register.

Stk. 6. Ved overdragelse af kvoteandele skal de i bilag 7 nævnte oplysninger, herunder salgsprisen, gives til Fiskeristyrelsen.

§ 117. Fiskeristyrelsen beregner de reviderede kvoteandele og de tilsvarende årsmængder for de pågældende fartøjer.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen udsteder herefter tilladelse til, at modtagerfartøjet kan fiske den samlede årsmængde. Den mængde, som allerede er fisket i det pågældende fangstår, fratrækkes, inden tilladelsen udstedes.

Stk. 3. Såfremt et fartøj alene har overdraget en del af sin kvoteandel, udsteder Fiskeristyrelsen tilladelse til fiskeri af den resterende årsmængde i det pågældende fangstår.

Stk. 4. Fuldmægtigen, jf. § 7, indestår i forbindelse med kvoteoverdragelsen for oplysning om, at kravene om fartøjet og dets ejerkreds, jf. § 7 og § 115, samt om dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 115, er overholdt. Såfremt disse krav ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte kvoteandelen straks, og retten til selve kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller et selskab, der opfylder kravene i § 7 og § 115. Dette gælder, uanset om Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelse til fiskeri med andelen. Bortfaldne kvoteandele tilfalder reservepuljen for de pågældende kvoter eller Fiskefonden for de kvoter, der er omfattet af § 59.

Stk. 5. Fiskeristyrelsen udsteder ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet, hvis IOK er overført til et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene i § 7 og § 107. Fiskeristyrelsen kan tilbagekalde en udstedt tilladelse til fiskeri, hvis det senere viser sig, at betingelserne i § 7 og § 107 for overførsel af IOK ikke var opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen.

§ 118. Hvis et fartøj med IOK og/eller en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen slettes af Fiskeristyrelsens fartøjsregister, uden at kvoteandelene forinden er overført til et eller flere fartøjer, bortfalder retten til kvoteandelene og/eller årsmængden fra generationsskiftepuljen.

Stk. 2. Uanset stk. 1, kan retten til IOK kvoteandelene dog efter ansøgning bevares i op til 6 måneder, efter at et fartøj er slettet i Fiskeristyrelsens fartøjsregister. Fiskeristyrelsen kan endvidere efter ansøgning tillade, at IOK-andelene bevares i en længere periode, dog i højst 18 måneder, hvis fartøjsejeren, inden fartøjet er slettet, har ansøgt om, at FKA-andelene overføres til et andet fartøj, som ejerne har indgået bindende kontrakt om at erhverve. I perioden indtil det nye fartøj er indsat i flåden, kan ejerkredsen i det udgående fartøj overdrage fartøjets kvoteandele og årsmængder.

Stk. 3. Årsmængder tildelt på baggrund af IOK-kvoteandele, der ikke er placeret på et aktivt fartøj, jf. stk. 2, er omfattet af § 113, stk. 5.

Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer

§ 119. Hvis et fartøj overtages ved tvangsauktion af et pengeinstitut, Økonomistyrelsen, (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, kan panthaver overdrage fartøjets kvoteandel til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne i fiskeriloven for at udøve erhvervsmæssigt fiskeri.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning tillade, at en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger, der disponerer over fartøjet, overdrager fartøjets kvoteandele til ejere af fartøjer, der opfylder betingelserne.

§ 120. Fiskeristyrelsen kan i de tilfælde, hvor et fartøj overdrages ved tvangsauktion til et pengeinstitut, Økonomistyrelsen (tidl. Kongeriget Danmarks Fiskeribank), Danmarks Skibskreditfond eller til pantesikrede kreditorer, og hvor Fiskeristyrelsen i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, giver tilladelse til, at fartøjet kan udlejes, samtidig give tilladelse til, at fartøjet udøver fiskeri i henhold til dets kvoteandel i den periode, hvor fartøjet er udlejet.

Stk. 2. Overtages et fartøj af en efterlevende ægtefælle eller andre arvinger i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, overtages fartøjets kvoteandel samtidig. Fiskeristyrelsen kan efter overtagelsen udstede tilladelse til fiskeri i henhold til fartøjets kvoteandel og overdragelse af kvoteandel.

Kapitel 13

Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og i norsk fiskerizone nord for 62º N

Generelle bestemmelser

§ 121. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 16-17, må fiske, medbringe og lande makrel.

Stk. 2. Undtaget fra kravet i stk. 1 er landing af makrel med op til 800 kg fra én fangstrejse pr. døgn samt fiskeri, der udøves af fiskere, som hele året udelukkende udøver fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

§ 122. Fiskeristyrelsen udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af makrel til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK, som er tildelt pr. 1. januar 2006 eller erhvervet senere i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan udstede tilladelse til fiskeri med kroge til fartøjer, der ikke råder over IOK. Fiskeriet foregår på den mængde, der er afsat i henhold til § 125, stk. 1.

§ 123. Forud for beregningen af årsmængder afsættes af den danske kvote af makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt i den norske fiskerizone nord for 62º N 500 tons til fiskeri med fartøjer, der opnår tilladelse til at fiske med kroge, jf. § 122, stk. 2. Fra denne mængde fradrages dog en mængde svarende til 2,65 ‰, svarende til de IOK-andele, som er tildelt fartøjer, der udelukkende har drevet fiskeri med kroge.

Stk. 2. Restmængden fordeles til følgende formål:

1) 10 ‰ til fiskeri i henhold til § 121, stk. 2.

2) 30 ‰ til en reservepulje.

3) Den resterende mængde til fiskeri med IOK.

§ 124. Hvis der den 1. september i et givent år resterer en del af den mængde, der er afsat til krogfiskeri, eller en mængde, som fartøjsejere har meddelt Fiskeristyrelsen, at de ikke ønsker at opfiske det pågældende år, kan Fiskeristyrelsen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget beslutte, hvornår denne restmængde skal uddeles til fartøjer med makreltilladelse.

Stk. 2. Mængderne uddeles i forhold til de enkelte fartøjers IOK. Fiskeristyrelsen kan ligeledes uddele ikke forbrugte reservemængder, jf. § 113, stk. 2, nr. 2, og årsmængder, der er inddraget på baggrund af tilladelsesinddragelse. Mængder, der i øvrigt ikke fiskes i et givent år, vil indgå i reservepuljen.

Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel

§ 125. Fartøjer, som fisker makrel, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Der kan ikke fiskes i pulje, men fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

Særligt om overdragelse

§ 126. Efter hel eller delvis overdragelse af et fartøjs kvoteandel af makrel må det afgivende fartøj ikke fiske makrel uden tilladelse eller med kroge.

Stk. 2. Hvis der er overført kvoteandel fra et fartøj, der udøver bundgarnsfiskeri, gælder begrænsningen i stk. 1 for alle de fartøjer, som den pågældende fartøjsejer er ejer eller medejer af.

§ 127. Fiskeristyrelsen kan uanset reglen i § 55, meddele tilladelse til, at et fartøj i tilfælde af havari overdrager en mængde, der svarer til mere end 25 % af fartøjets samlede årsmængde.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan uanset reglen i § 55, meddele tilladelse til, at et fartøjs samlede ejerkreds, når der er ansøgt om tilladelse til fartøjsudskiftning, kan overdrage retten til at fiske hele årsmængden i perioden fra et fartøj er slettet af Fiskeristyrelsens fartøjsregister, til det erstattes af et andet fartøj, dog højst i 18 måneder.

Makrel i færøsk og norsk fiskerizone

§ 128. Makrel i færøsk fiskerizone tildeles fartøjer med adgangslicens til færøsk zone i forhold til de kvoteandele, som fartøjerne disponerer over i færøsk zone.

Stk. 2. Adgangslicenser, som Danmark har til disposition i norsk zone, fordeles blandt de fartøjer, som har den største andel af makrel pr. 1. januar i et givent år. I tilladelserne kan indsættes vilkår om, at tilladelserne skal tilbageleveres, når mængderne er opfisket med henblik på, at adgangslicenser kan stilles til rådighed for andre fartøjer.

Kapitel 14

Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild

Generelle bestemmelser

§ 129. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til §§ 16 og 17, må fiske, medbringe og lande sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt af atlantoskandisk sild.

Stk. 2. Uanset stk. 1, må fartøjer, der ikke har tilladelse til sildefiskeri i henhold til §§ 16 og 17, fiske, medbringe og lande sild, hvis

1) der landes op til højst 800 kg fra én fangstrejse pr. døgn, eller

2) fartøjet, der fisker, medbringer og lander silden, hele året kun anvendes til fiskeri med bundgarn og andre pæleredskaber.

§ 130. Fiskeristyrelsen udsteder tilladelse, jf. dog § 129, stk. 2, til at fiske en årsmængde af sild til ejere af fartøjer, som er tildelt IOK af sild pr. 1. januar 2003, og som ikke har overført kvoteandelene til andre fartøjer. Der udstedes desuden tilladelse til ejere, som efterfølgende har dokumenteret over for Fiskeristyrelsen, at der er erhvervet ret til sildefiskeri med kvoteandele med det pågældende fartøj.

Stk. 2. Der udstedes ligeledes tilladelse til fiskeri med årsmængder tildelt fra generationsskifte- og reservepuljen for sild, jf. § 131, stk. 3, nr. 2 og 3.

§ 131. Fiskeristyrelsen beregner årsmængderne for et givent år på baggrund af de kvoteandele, som det enkelte fartøj råder over pr. 31. december i det forudgående år.

Stk. 2. Forud for beregningen af årsmængder, jf. stk. 3, afsættes der 1 % af de danske sildekvoter i Nordsøen inkl. Limfjorden og Skagerrak/Kattegat til et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum.

Stk. 3. Efter fradrag af mængderne jf. stk. 2, afsættes der forud for beregningen af årsmængder følgende andele af de danske sildekvoter til følgende formål:

1) 11,0 ‰ for Nordsøen og 10,032 ‰ for Skagerrak/Kattegat til sildefiskeri.

2) 50,0 ‰ i henholdsvis Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt atlantoskandisk sild til generationsskifte- og reservepuljen for sild, herunder mindst 12,5 ‰ til reserve og højst 37,5 ‰ til en generationsskiftepulje.

3) 9,43 ‰ for Nordsøen og 20,314 ‰ for Skagerrak/Kattegat, til generationsskifte- og reservepuljen, svarende til de kvoteandele, som i 2003 er tilgået reservepuljen som følge af framelding af tildelte kvoteandele.

4) Kvoteandele, der måtte bortfalde og derefter tilgå generationsskifte- og reservepuljen, fordi kvoteandelene er overført strid med reglerne.

Stk. 4. Når de mængder, der er afsat i medfør af stk. 1, 2 og 3, eller når de samlede tilladte fangstmængder af sild, der er tildelt Danmark i henhold til Den Europæiske Unions forordninger, er opfisket, eller opfiskning skønnes nært forestående, indstiller Fiskeristyrelsen det pågældende fiskeri. Meddelelse herom udsendes i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 5. Mængder afsat til et kystnært rationsfiskeri af sild til konsum, jf. stk. 2, der ikke er opfisket pr. 1. oktober, føres tilbage til de samlede IOK-mængder.

Stk. 6. Der afsættes ikke mængder til rationsfiskeri af sild til konsum, jf. stk. 2, i 2018 og 2019.

§ 132. Fartøjer, som fisker sild, skal fiske, medbringe og lande de fangstmængder, som fiskes på de enkelte fangstrejser.

Stk. 2. Der kan ikke fiskes i pulje, men fiskeriet kan foregå som parfiskeri, hvor hver medbringer og lander den mængde, der er tildelt det enkelte fartøj. Parfiskeri skal foregå efter de derom gældende regler, herunder at fartøjerne skal være på samme licensliste.

§ 133. Det er ikke tilladt om bord at opbevare sild i samme rum som fisk, der ikke er behandlet med henblik på konsumanvendelse. Undtaget herfra er tilladte bifangster af sild i industrifiskeri.

Reservepulje- og (generationsskifte)

§ 134. I reservepuljen indgår, ud over mængder afsat i medfør af § 131, stk. 2, nr. 2, desuden mængder, som fartøjsejere meddeler Fiskeristyrelsen, at de ikke ønsker at fiske det pågældende år, samt inddragne årsmængder.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen disponerer over reservepuljen, herunder til eventuelle kvotebytter med andre lande og eventuelt overfiskeri, samt eventuelt forøgelse af mængden til bundgarnsfiskeri m.v. Disponeres der ikke over puljen eller dele heraf til andre formål, kan Fiskeristyrelsen for det pågældende år uddele mængderne til de fartøjer, der er tildelt kvoteandele af sild eller årsmængder af sild fra generations- og reservepuljen. Tildelingen sker i forhold til de uddelte mængder.

§ 135. Fiskeristyrelsen tildeler hvert år mængderne i generationsskiftepuljen til yngre fiskere, der har indsendt ansøgning herom og opfylder betingelserne i § 131. For ansøgere, der har fået årsmængde tidligere, gælder også § 137.

Stk. 2. Hver fisker kan som udgangspunkt få tildelt en årsmængde fra puljen i op til i alt 3 år.

Stk. 3. Ansøgeren skal i ansøgningen angive, hvor stor en mængde, jf. dog § 137, fra hvilke farvande, der ansøges om.

Stk. 4. Hvis Fiskeristyrelsen ved ansøgningsfristens udløb ikke har modtaget ansøgninger om tildeling af atlantoskandisk sild fra puljen, uddeler Fiskeristyrelsen puljens mængde af atlantoskandisk sild, jf. § 131, stk. 2, nr. 2, til berettigede fartøjer snarest muligt.

Stk. 5. Ansøgning fra fiskere, der ønsker sild fra puljen i et givent år, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 18. januar i det pågældende år.

Stk. 6. Nyetablerede fiskere, der er etableret efter fristen, kan tillige indsende ansøgning indtil 1. november i det pågældende år. Der kan tildeles sild, såfremt der fortsat er sild i puljen.

§ 136. Berettiget til sild fra generationsskiftepuljen er erhvervsfiskere med A-status, som i det første år, hvor der tildeles årsmængde, opfylder følgende betingelser:

1) Ansøgeren må ikke være over 45 år på tidspunktet for ansøgningens indsendelse.

2) Ansøgeren skal etablere sig som ejer eller medejer af et fartøj i det år, hvor silden må fiskes, jf. dog § 137, stk. 2, 3. pkt. og stk. 4. Ansøgeren må ikke på forhånd have ejerandel i fartøjet. Ejerandelen skal udgøre mindst 500.000 kr. og mindst 10 % i forhold til fartøjets forsikringsværdi.

3) Ansøgeren må ikke i forvejen have etableret sig som ejer eller medejer af et fartøj, hvor den pågældende ejerandel har udgjort mere end 1.000.000 kr. i forhold til forsikringsværdien.

Stk. 2. Det er en forudsætning for tildeling af en mængde i hvert fangstår og opretholdelse af tilladelsen hertil, at ansøgeren deltager aktivt i fiskeriet. Den pågældende skal deltage i fiskeriet i mindst 1/3 af de dage, hvor fartøjet er på havet, efter at etableringen har fundet sted. Fiskeristyrelsen kan efter ansøgning godkende, at deltagelse i undervisning på skipper- og navigationsskolerne ligestilles med aktiv deltagelse i fiskeriet.

§ 137. Der kan tildeles hver ansøger en mængde på højst 200 tons i alt til etablering med et fartøj.

Stk. 2. Ved fordelingen af mængderne tager Fiskeristyrelsen udgangspunkt i antallet af berettigede ansøgere, idet ansøgere, der tidligere har fået tildelt en årsmængde fra generationsskiftepuljen, har fortrinsret til en mængde fra puljen. Hvis en ansøgning ikke kan imødekommes fuldt ud i det ansøgte farvand, tilbydes ansøgeren tildeling i andre farvande i det omfang, der er mængde til rådighed. Der vil for senere år, herunder til ansøgere, der etablerer sig efter den 1. november, kunne tildeles en mængde i det omfang, der er mængder til rådighed.

Stk. 3. Det er en betingelse for udstedelse af tilladelse til at fiske den tildelte mængde i det pågældende år, at etablering er gennemført senest den 1. november.

Stk. 4. Såfremt der ikke er tilstrækkelige mængder sild til rådighed til nye ansøgere i et givent år, vil disse ansøgere have fortrinsret de følgende år i forhold til nye ansøgere i det pågældende år.

§ 138. Det er en forudsætning for tildelingen, at fiskeren har opfyldt vilkåret om aktiv deltagelse i fiskeriet i det forudgående år, jf. § 137, stk. 2, og fortsat indgår i ejerkredsen med mindst samme ejerandel som ved etableringen.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, kan der foretages fradrag i den mængde, der tildeles det enkelte fartøj fra puljen i et givent år, hvis

1) årsmængden tildelt fartøjet fra puljen i det forudgående år ikke blev opfisket, eller

2) mindre end 90 % af fartøjets samlede registrerede landinger af sild i det forudgående år blev afsat til konsumanvendelse. Procenten beregnes på grundlag af de registrerede landinger fra det pågældende farvand, i perioden fra fiskeritilladelsen blev udstedt i det forudgående år til udgangen af året.

Stk. 3. Fradrag i overensstemmelse med stk. 2 kan foretages med en andel, der svarer til forskellen mellem den tildelte mængde og den opfiskede mængde, jf. stk. 2, nr. 1, og forskellen mellem den andel, der blev afsat til konsum fra fartøjet, og 90 % af de samlede landede mængder af sild fra farvandet i perioden, jf. stk. 2, nr. 2.

§ 139. Hvis der foretages udskiftning af et fartøj, som helt eller delvist ejes af en yngre fisker, der har fået tildelt en årsmængde af sild fra generationsskiftepuljen, kan Fiskeristyrelsen meddele tilladelse til, at årsmængden opretholdes med henblik på fiskeri.

Stk. 2. Tilladelse meddeles kun, hvis kravene i § 136, stk. 1, nr. 2, til den yngre fiskers ejerandel opfyldes også for det nye fartøj, og det nye fartøj er indsat i den danske fiskeflåde senest den 1. november i et givent år.

Kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen inkl. Limfjorden og Skagerrak/Kattegat

§ 140. Fartøjer, med en længde på 40 meter og derunder, der ikke har kvoteandele af sild, kan ansøge om tilladelse til rationsfiskeri af sild i Nordsøen inkl. Limfjorden samt Skagerrak/Kattegat inden for de mængder, der er afsat, jf. § 131, stk. 2.

Stk. 2. Af de mængder der er afsat, jf. § 131, stk. 2, afsættes 2/3 af mængden til fiskeri med fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder.

Stk. 3. Rationerne fastsættes efter høring af Det Rådgivende udvalg for Erhvervsfiskeri.

Stk. 4. Fartøjer, hvorfra der er overdraget kvoteandele af sild efter tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, kan ikke opnå tilladelse til rationsfiskeri.

Stk. 5. Fartøjer, hvor ejeren er tildelt generationsskiftesild, jf. § 135, kan såfremt der på fartøjet ikke er kvoteandele af sild, opnå tilladelse til rationsfiskeri af sild, når den tildelte mængde af generationsskiftesild er opfisket.

Særligt om overdragelse m.v.

§ 141. Årsmængder, der er tildelt fra generationsskiftepuljen, må ikke overdrages, jf. dog § 55, stk. 3, om havari og sygdom og § 118, stk. 2, om fartøjsudskiftning.

§ 142. De IOK-andele, der er tildelt på grundlag af fiskeri af sild i Limfjorden, må kun fiskes i Limfjorden. Dette gælder, uanset om kvoteandelene er overdraget til et eller flere andre fartøjer.

Stk. 2. Fartøjets samlede ejerkreds kan overføre op til 25 % af fartøjets årsmængde i Limfjorden til fiskeri i Nordsøen uden for Limfjorden. For fartøjer, hvor en fisker er ejer eller medejer af både det afgivende og det modtagende fartøj, kan der overføres op til 100 % af årsmængderne til fiskeri i Nordsøen uden for Limfjorden. Fartøjer, som overfører op til 100 % af årsmængderne af sild i Limfjorden til fiskeri i Nordsøen må gerne overføre mængder som overstiger de 25 %, der fremgår af § 55, stk. 1.

Stk. 3. Muligheden for at overføre op til 100 % af årsmængderne til fiskeri i Nordsøen uden for Limfjorden i medfør af stk. 2 ophører, hvis ejerkredsen i det afgivende fartøj ændres efter den 25. august 2011.

Stk. 4. Der kan ikke overføres årsmængder eller kvoteandele, som er tildelt på grundlag af fiskeri uden for Limfjorden til fiskeri i Limfjorden. Der kan endvidere ikke tildeles sild fra reservepuljen, jf. § 131, stk. 2, nr. 3 til fiskeri i Limfjorden.

Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner

§ 143. Adgangslicenser, som Danmark har til rådighed til fiskeri af atlantoskandisk sild i færøsk zone, norsk zone omkring Jan Mayen samt norsk fiskerizone, fordeles blandt de fartøjer, der har den største årsmængde af atlantoskandisk sild. De disponible mængder af sild i de pågældende zoner fordeles forholdsmæssigt efter fartøjernes samlede årsmængde af atlantoskandisk sild pr. 1. januar til fartøjer med adgangslicenser. Ændringer i fartøjernes samlede årsmængde efter overdragelse af kvoteandele får først virkning for adgangslicenserne fra 1. januar i det efterfølgende fangstår.

Stk. 2. Adgangslicenser kan ikke overdrages.

Kapitel 15

Tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt norsk zone i Nordsøen, blåhvilling i EU-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV, havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-områderne VI, VII og VIII og sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat

Generelle bestemmelser

§ 144. Fiskeristyrelsen udsteder tilladelse til at fiske en årsmængde af de ovennævnte kvoter til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK af de pågældende kvoter. Hvis Danmark i løbet af et givent år får tildelt en sperlingekvote, vil Fiskeristyrelsen tage stilling til, hvorvidt kvotens størrelse giver grundlag for, at der udstedes tilladelse til at fiske en årsmængde til ejere af fartøjer, der disponerer over IOK af sperling i Nordsøen samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 2. For ovennævnte kvoter afsættes før tildeling af årsmængder på grundlag af IOK for det enkelte fartøj pr. 1. januar i et givent år til rationsfiskeri følgende andele:

1) 5 % af kvoten af tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt i norsk zone i Nordsøen, dog mindst 15.000 tons.

2) 15 % af en eventuel dansk kvote for sperling i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat, dog højst 10.000 tons. I det omfang der den 15. oktober det enkelte år er uopfiskede mængder af den del af sperlingekvoten, der er afsat til rationsfiskeri, vil det blive vurderet hvorvidt restmængden kan fordeles til fartøjer, der disponerer over IOK for sperling.

Stk. 3. Ud over de i stk. 2 nævnte andele og mængder afsættes før tildeling af årsmængder følgende promilleandele af de enkelte kvoter til reserver:

1) 50 ‰ af tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt i norsk zone i Nordsøen.

2) 50 ‰ af en eventuel sperlingkvote i EU-farvande i Nordsøen, samt Skagerrak og Kattegat.

Stk. 4. Reserverne kan anvendes til de formål, der er angivet i § 58, herunder førstegangs- og yngre fiskeres deltagelse i fiskeriet.

Stk. 5. Efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget tages inden udgangen af første kvartal stilling til, hvilke andele af reserverne, jf. stk. 3, der kan frigives og uddeles forholdsmæssigt til fartøjer med kvoteandelene. I denne forbindelse tages bl.a. hensyn til, hvilke projekter for udvikling af fiskeriet i retning af konsumanvendelse af industrifisk, jf. § 58, stk. 1, nr. 2), der kan forventes gennemført i årets løb.

§ 145. IOK, som det enkelte fartøj har rådighed over til fiskeri på tobiskvoten i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, omfatter også en eventuel kvote af tobis i norsk zone i Nordsøen.

Stk. 2. I det omfang den i stk. 1 nævnte kvote opdeles på flere forvaltningsområder, fastlægges der inden 1. april vilkår for fartøjernes deltagelse i fiskeriet i de enkelte områder. Vilkårene offentliggøres ved meddelelse, der udstedes i medfør af bilag 6.

§ 146. Hvis der er tildelt IOK på en industrikvote til et fartøj, må fartøjet som identificeret ved EU-identifikationsnummer efter den 1. januar 2008 ikke anvendes til rationsfiskeri på den pågældende kvote.

Stk. 2. Begrænsningerne i stk. 1 gælder også genanvendt tonnage fra fartøjer, der er ansøgt og tildelt IOK på den pågældende industrikvote på grundlag af.

Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat

§ 147. Der må kun udøves målrettet sperlingefiskeri, hvis der benyttes en sorteringsrist, som anvender en fast rist i stål, plast eller glasfiber/nylon med maksimal 35 mm tremmeafstand. Risten skal monteres i en netsektion foran posen dækkende hele sektionernes tværsnit og med en åbning, der tillader udslip af alle de fisk, som ikke passerer igennem risten.

Stk. 2. Ændringer til sorteringsristens udformning, herunder krav til gitterafstand, montering mv. vil blive offentliggjort ved meddelelse, der udstedes i medfør af bilag 6.

Stk. 3. Det er forbudt at udøve målrettet fiskeri efter sperling i norsk zone i Nordsøen.

Tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt norsk zone i Nordsøen

§ 148. I det omfang tobisfiskeriet igangsættes uden fastlæggelse af en endelig kvote, fragår de mængder, det enkelte fartøj har landet, i de samlede årsmængder, som fartøjet senere tildeles. Årsmængderne fordeles i forhold til de kvoteandele, det enkelte fartøj disponerer over. I det omfang nogle fartøjer har landet større mængder end fartøjets kvoteandel berettiger til, reduceres de årsmængder de øvrige fartøjer kan tildeles forholdsmæssigt.

Stk. 2. Af den samlede kvote reserveres fra det tidspunkt, kvotens størrelse er fastlagt endeligt den mængde til rationsfiskeri, jf. § 144, som kan fiskes af fartøjer, der ikke disponerer over kvoteandele. Andelen til rationsfiskeri kan reduceres i lyset af størrelsen af de samlede landede mængder for fartøjer, der ikke disponerer over IOK, frem til tidspunktet for kvotefastsættelsen, jf. stk. 1.

Stk. 3. Bl.a. i lyset af de kvotestørrelser, vilkår for fiskeriet m.v., der fastlægges gennem regler udstedt af den Europæiske Union for udøvelse af tobisfiskeri, fastlægges de nærmere vilkår for udøvelse af fiskeriet og de mængder, der afsættes, ved meddelelse udstedt i medfør af bilag 6.

Kapitel 16

Industrifiskeri

Generelle regler

§ 149. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 14, må udøve industrifiskeri. Der kan ansøges om en tilladelse, der gælder hele året, på de vilkår, der til enhver tid vil gælde for industrifiskeriet. For fartøjer, hvis ejere har tilladelse til industrifiskeri den 10. december i det forudgående år, udstedes der uden forudgående ansøgning tilladelse gældende for det pågældende år på de vilkår, der fremgår af tilladelsen.

Stk. 2. Ud over tilladelse til industrifiskeri i medfør af stk. 1 kræves tilladelse til de enkelte industrifiskerier i det omfang, dette fremgår af bestemmelserne herom.

Stk. 3. Fartøjer, for hvilke der er udstedt tilladelse til industrifiskeri i henhold til stk. 1, kan udøve andre fiskerier efter de regler, der gælder for disse fiskerier.

Stk. 4. Ved industrifiskeri skal der ske melding af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a.

Stk. 5. I tilladelsen til industrifiskeri stilles krav om, at der kun landes industrifisk i havne, hvor der er adgang til, at fartøjet kan benytte et af Fiskeristyrelsen godkendt halvautomatisk prøveudtag med henblik på udtagning af repræsentative prøver til kontrol.

§ 150. Forud for påbegyndelse af fiskeri i henhold til en privat aftale uden for dansk fiskeriterritorium og uden for Den Europæiske Unions fiskeriaftaler skal tilladelsen til industrifiskeri frameldes i Fiskeristyrelsen, jf. § 136.

§ 151. Fiskeristyrelsen kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at fiskeriet indstilles i et nærmere angivet farvandsområde. Dette kan ske afhængig af artssammensætningen i industrifiskeriet i dette område og udnyttelsen af den samlede rådighedsmængde for bifangster.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan i overensstemmelse med bilag 6 meddele, at industrifiskeriet i en nærmere fastsat periode skal ske efter en særlig fiskeplan.

Stk. 3. Det i stk. 1 nævnte farvandsområde vil fremgå af meddelelsen.

Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der udøves på rationsvilkår

Brisling i Den Engelske Kanal

§ 152. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande brisling fra Den Engelske Kanal.

Kapitel 17

Rationsfiskeri

Generelle regler for rationsfiskeri

§ 153. I fiskerier, der er reguleret som rationsfiskeri, må en fisker i en rationsperiode, uanset periodens længde, kun deltage i fiskeriet som fartøjsfører på ét fartøj. En fører af et MAF-fartøj må ikke i samme rationsperiode være fartøjsfører på et FKA-fartøj eller et Øvrigt Fartøj, der fisker på regulerede arter. En fartøjsfører kan være fører på flere FKA-fartøjer under den forudsætning, at ingen af fartøjerne deltager i rationsfiskeri.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan uanset stk. 1 meddele tilladelse til, at en fartøjsfører skifter fartøj i løbet af en reguleringsperiode.

Stk. 3. Ved beslutning om udstedelse af og indholdet af tilladelser i de fiskerier, der reguleres ved rationsvilkår, herunder antallet af tilladelser og omfanget af indsats i det enkelte fiskeri, lægger Fiskeristyrelsen vægt på de hensyn, der er nævnt i § 32, stk. 2, fiskeriloven, herunder på forsyningssituationen og rationel udnyttelse af de mængder, der er til rådighed på et givent tidspunkt. I tilfælde, hvor der skal foretages udvælgelse blandt ansøgere, kan Fiskeristyrelsen foretage en prioritering, hvor der bl.a. kan tages hensyn til ansøgernes afhængighed af det pågældende fiskeri og mulighed for at afsætte fangsten til konsum. Der kan endvidere lægges vægt på rådgivning fra organisationerne, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget.

Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser

§ 154. Fisk, der landes i en given rationsperiode, afskrives på denne periodes ration.

Stk. 2. Når et fartøjs perioderation for en fiskeart i et reguleringsområde er opfisket, er det ikke tilladt inden for rationsperioden at indlede fiskeri efter den pågældende art ved udsætning af fangstredskaber.

Stk. 3. Uanset stk. 2, er det for arter, der reguleres ved kalenderugerationer, tilladt at påbegynde fiskeri af den til enhver tid gældende kalenderugeration fra og med fredag i den nærmest forudgående kalenderuge.

§ 155. For fiskerier, der er reguleret på rationsvilkår, kan framelding af tilladelse eller skifte fra et reguleringsområde til et andet kun ske, hvis der på skiftetidspunktet højst er landet en andel af de tilladte fangstmængder, der forholdsmæssigt svarer til det forløbne antal dage i rationsperioden i det fiskeri, der forlades. Denne betingelse gælder dog ikke ved skifte til uregulerede fiskerier eller ved skifte til fiskerier af de årsmængder, som det pågældende fartøj kan fiske, medbringe og lande i medfør af reglerne om FKA og IOK.

Stk. 2. Efter skifte er det tilladt at fiske, medbringe og lande en andel af den rationsmængde, der forholdsmæssigt svarer til det antal dage, der er tilbage af rationsperioden i det fiskeri, der skiftes til.

Stk. 3. Skiftetidspunktet betragtes som værende tidspunktet, hvor fiskeriet i et andet reguleringsområde påbegyndes.

Stk. 4. Framelding skal foretages som angivet i bilag 2.

§ 156. Medmindre det meddeles i medfør af bilag 6, at der gælder andre regler, må fartøjer, der ifølge Fiskeristyrelsens fartøjsregister ejes af en eller flere bierhvervsfiskere, højst fiske, medbringe og lande 1/3 af fartøjsrationerne for alle arter. For torskefiskerier gælder dog, medmindre andet meddeles i medfør af bilag 6, at fartøjerne må lande halve fartøjsrationer. For rødspættefiskerier og laks i Østersøen må disse fartøjer, medmindre andet meddeles i henhold til bilag 6, lande samme rationer som fartøjer ejet af erhvervsfiskere.

Rationsfiskeri på FKA og IOK-kvoter for MAF-fartøjer

§ 157. For de fartøjer, der er indplaceret som MAF-fartøjer, meddeles i overensstemmelse med bilag 6, hvilke mængder af de kvoter der er nævnt i § 40, stk. 1, og i § 40, stk. 2, nr. 4 og 7 det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. kvartal for fartøjer med følgende længde:

1) Under 6 m.

2) Mindst 6 m og under 9 m.

3) 9 m og derover.

Stk. 2. Afhængig af udviklingen i fiskeriet i forhold til de mængder, der er til rådighed, kan der meddeles ændringer i vilkårene for fiskeriet på de enkelte kvoter. Eventuelle ændringer vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 3. Hvis det på baggrund af fangstudviklingen efter rådgivning fra Erhvervsfiskeriudvalget vurderes, at de disponible mængder til MAF-fartøjer ikke opfiskes, kan mængderne ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, stilles til rådighed for andre fartøjskategorier.

Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj

§ 158. Inden for den del af årsmængderne det enkelte FKA-fartøj i et givent år kan overføre til andre fartøjer, jf. § 49, kan der overføres årsmængder fra et eller flere FKA-fartøjer til et MAF-fartøj. Overførelserne kan vedrøre årsmængder i flere farvande / reguleringsområder.

Stk. 2. Fiskeri på de overførte årsmængder må først påbegyndes, når Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelse hertil. Det er en betingelse for tilladelsen, at MAF-fartøjet resten af i det pågældende år, kun fisker, medbringer og lander fisk fra et reguleringsområde i hver rationsperiode.

Stk. 3. Efter udstedelse af tilladelse i medfør af stk. 2, har fartøjet status som MAF-ekstra fartøj resten af det pågældende år. Det er tilladt med fartøjet at fiske, medbringe og lande de rationer, der til hver en tid er gældende for MAF-fartøjer i det eller de farvande, hvor fartøjet har fået tilført ekstra årsmængder. De ekstra årsmængder, jf. stk. 1, kan fiskes på hvilket som helst tidspunkt resten af året.

Stk. 4. Der kan ikke meddeles tilladelse til, at et MAF-fartøj videreoverfører de i stk. 1 nævnte årsmængder, medmindre der er tale om en fartøjsudskiftning.

Stk. 5. Ansøgning om overførelse af årsmængde til et MAF-fartøj kan tidligst indgives til Fiskeristyrelsen den 1. februar.

Rationsfiskeri for bundgarnsfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA

§ 159. For en bundgarnsbedrift, der i løbet af året ikke anvender andre redskaber end bundgarn, og hvor hovedfartøjet ikke er indplaceret som FKA-fartøj, kan der opnås tilladelse til rationsfiskeri. Tildeling sker på grundlag af det længste fartøj i bedriften. Der kan kun opnås én tilladelse for et fartøj fra hver bundgarnsbedrift i løbet af året.

§ 160. Ejere af fartøjer, der i løbet af 2006 har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA, og som fortsat udelukkende benyttes til fiskeri med bundgarn og bundgarnslignende redskaber, kan opnå tilladelse til torske- og eller sildefiskeri på rationsvilkår inden for den mængde, der er afsat i henhold til § 41, stk. 1, nr. 6.

Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer

§ 161. Kun med FKA-fartøjer, for hvilke der er ansøgt og opnået tilladelse, er det tilladt at deltage i rationsfiskeri på en kvote, der er omfattet af § 40, stk. 1. Tilladelse kan ikke opnås, såfremt der efter den 1. januar 2014 er overført kvoteandele af den pågældende kvote fra fartøjet, eller såfremt der i det pågældende år er overført årsmængde af den pågældende kvote fra fartøjet.

Stk. 2. Hvis en ejer af et FKA-fartøj, er ejer eller medejer af andre FKA-fartøjer, kan der først udstedes tilladelse til deltagelse i et rationsfiskeri, når årsmængderne på de fartøjer en fartøjsejer er ejer eller medejer af, er opfisket af ejeren i forhold til ejerens ejerandele. Ejeren skal ved ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri, dokumentere at de nævnte årsmængder er opfisket i forhold til ejerens ejerandele.

Stk. 3. FKA-fartøjer til hvilke, der er opnået tilladelse til at deltage i rationsfiskeri, må i tilladelsesperioden ikke fiske uden for det farvand, tilladelsen omhandler.

Stk. 4. Uanset der for et FKA-fartøj er ansøgt og opnået tilladelse til deltagelse i rationsfiskeri, vil landede mængder af den pågældende kvote til enhver tid først fragå fartøjets aktuelle årsmængde, hvis ikke denne allerede er opfisket.

Stk. 5. Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri med et fartøj, der deltager i puljefiskeri, skal indeholde samtykke fra de øvrige deltagere i puljefiskeriet. Samtykket kan gives af puljebestyreren på vegne af de øvrige puljedeltagere eller dennes stedfortræder.

Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer

§ 162. Medmindre andet fastsættes ved regler, der meddeles i medfør af bilag 6, kan fartøjer, som er indplaceret som Øvrige Fartøjer, ikke deltage i rationsfiskeriet på de kvoter, der er afsat til MAF-fartøjer.

Stk. 2. Ved regler, der meddeles i overensstemmelse med bilag 6, kan det fastsættes, at ejere af Øvrige Fartøjer vil kunne ansøge om at deltage i rationsfiskeri på FKA-kvoter på nærmere fastlagte vilkår.

Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter

Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b)

§ 163. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeristyrelsen, jf. § 14, må fiske, medbringe og lande torsk fra farvandene ved Svalbard og Bjørneø.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Hvilling i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat

§ 164. Det er ikke tilladt at fiske, medbringe og lande hvilling til andre formål end afsætning til konsum. Undtaget herfra er tilladte bifangster i industrifiskeri.

Fjæsing

§ 165. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt af Fiskeristyrelsen, jf. § 14, må fiske, medbringe og lande fjæsing.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er det tilladt uden særskilt tilladelse at fiske, medbringe og lande fjæsing, hvis

1) der ikke medbringes redskaber med maskestørrelser på mindre end 90 mm på den pågældende fangstrejse eller

2) den fjæsing, der medbringes og landes, er fisket i bundgarn.

Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand

Fiskeri i internationalt farvand, aktiviteter i forbindelse med fiskeri reguleret af regionale fiskeriorganisationer eller fiskeri i et tredjelandsfarvand reguleret af en partnerskabsaftale mellem EU og tredjelandet om bæredygtigt fiskeri

§ 166. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande fisk fra internationalt farvand. Ansøgning indgives til Fiskeristyrelsen med nærmere angivelse af, hvilket fiskeri der planlægges drevet.

Stk. 2. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande fisk eller deltage i andre aktiviteter i forbindelse hermed, når aktiviteten er omfattet af regelsæt reguleret af regionale fiskeriorganisationer.

Stk. 3. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande fisk eller deltage i andre aktiviteter i forbindelse hermed, når aktiviteten er omfattet af regelsæt reguleret af en partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og tredjelandet. For så vidt angår fiskeri i grønlandsk farvand se dog §§ 168 og 169. Ansøgning indgives til Fiskeristyrelsen med nærmere angivelse af, hvilket fiskeri der planlægges drevet.

Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer

§ 167. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande fisk fra ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0.

Stk. 2. Tilladelse til fiskeri efter demersale arter i ICES-områderne V-X samt CECAF 34.1.1., 34.1.2. og 34.2.0 kan bl.a. indeholde regler om højst tilladte indsatsdage i de enkelte indsatsområder.

Dybvandsrejer i grønlandske farvande

§ 168. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Lodde i grønlandske farvande

§ 169. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande lodde fra ICES-områderne XIV og V samt NAFO-områderne 0 og 1.

Blåhvilling i færøske farvande

§ 170. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande blåhvilling fra færøsk farvand.

Rejer i NAFO-område i Nordatlanten

§ 171. Kun fartøjer, hvis ejere har tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande dybvandsrejer i det område, der er reguleret af NAFO.

Dybhavsarter

§ 172. Kun fartøjer, der har tilladelse hertil udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande dybhavsarter. Listen over dybhavsarter fremgår af bilag 10.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen udsteder tilladelsen inden for Den Europæiske Unions regler for danske fartøjers udøvelse af dette fiskeri. Ved udstedelse af tilladelse lægges vægt på fartøjernes hidtidige afhængighed af dette fiskeri.

Andre arter i norsk fiskerizone

§ 173. Ved andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen forstås i denne bekendtgørelse alle andre arter af fisk, skaldyr og bløddyr end torsk, kuller, mørksej, hvilling, rødspætte, makrel, sild, tobis, sperling, blåhvilling, rejer, lange, brosme, havtaske og dybvandshummer.

§ 174. Efter høring af det rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg, beslutter Fiskeristyrelsen, hvorvidt der for andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen skal indføres en regulering. Eventuelle vilkår og rationsmængder vil blive meddelt i overensstemmelse med bilag 6.

Stk. 2. Fartøjer, der udøver krog og langlinefiskeri, er ved dette fiskeri undtaget fra den i stk. 1 nævnte regulering.

§ 175. Det er kun tilladt fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt af Fiskeristyrelsen i henhold til § 14, at fiske, medbringe og lande hestemakrel, knurhane, strømsild, skolæst og brisling fra den norske fiskerizone i Nordsøen.

Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud mod genudsætning

§ 176. Fangster omfattet af forbud mod genudsætning i den norske fiskerizone, og som ikke er omfattet af EU’s landingsforpligtigelse, skal straks efter indsejling i EU-farvande genudsættes, såfremt fisken ikke vil kunne medbringes og landes lovligt i EU.

Sild i Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d)

§ 177. Kun fartøjer, hvis ejere har en tilladelse udstedt i henhold til § 14, må fiske, medbringe og lande sild fra Den Engelske Kanal. § 132 gælder tillige ved fiskeri efter sild i Den Engelske Kanal.

Kapitel 18

Maksimumskapaciteten målt i kW for fartøjer med tilladelse til at fiske i et indsatsområde (kW-loft)

§ 178. Den samlede kapacitet udtrykt i kW for de fartøjer, der kan opnå kW tilladelse, må ikke overstige det loft, der efter Den Europæiske Unions regler gælder for fartøjer til fiskeri i et af områderne Nordsøen/Skagerrak eller Kattegat.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen tager inden udstedelse af kW-tilladelse stilling til, om der er plads til udstedelse af tilladelsen inden for det i stk. 1 nævnte loft. Samtidig med udstedelse af kW tilladelse optager Fiskeristyrelsen fartøjet på den liste, medlemsstaten ifølge Den Europæiske Unions regler skal opstille og ajourføre.

Stk. 3. Ved afgørelse af hvilke fartøjer, der kan meddeles kW-tilladelse til samt optages og beholde plads på listen, anvender Fiskeristyrelsen den prioritering, der er angivet i § 179. Hvis et fartøj ikke kan optages på listen, meddeler Fiskeristyrelsen afslag på ansøgningen om kW-dage tilladelse.

Stk. 4. Retten til optagelse på listen kan ikke overdrages, men afgøres for det enkelte fartøj udelukkende efter reglen i § 179. Dog kan retten til optagelse på listen overføres til et andet fartøj, der indsættes i dansk fiskeri i stedet for et fartøj, der samtidig udgår. Det er en forudsætning for dette, at de FKA eller IOK, der er knyttet til det fartøj, der udskiftes, samtidig flyttes til erstatningsfartøjet, og at dette indsættes med kapacitet (BT og kW) fra det udskiftede fartøj.

§ 179. Hvis der er flere ansøgninger om optagelse på listen over fartøjer med kW tilladelse end, der er plads til inden for indsatsloftet, jf. § 178, stk.1, prioriterer Fiskeristyrelsen fartøjerne i den i stk. 2, nr. 1-2, nævnte rækkefølge. Fartøjer, der er optaget på listen, beholder de rettigheder, der er knyttet hertil under forudsætning af, at fartøjet fortsat disponerer over årsmængder.

Stk. 2. I forhold til optagelse på listen over indsatsloftet prioriteres fartøjer i følgende rækkefølge:

1) Fartøjer, der har anvendt de i §§ 179 og 180 nævnte redskaber i andre farvandsområder eller fartøjer, der indgår i en fartøjsudskiftning, jf. § 178, stk. 4, med et sådant fartøj.

2) Øvrige fartøjer, som disponerer over årsmængder, optages på listen i det omfang, der er ledig kapacitet.

Kapitel 19

Fiskeri reguleret ved fangstkvoter

§ 180. I det omfang, der i et givent år efter EU-reglerne åbnes mulighed for, at medlemslandene kan tildele fartøjer ekstra fangstmængder med henblik på fiskeri med fangstkvoter, kan Fiskeristyrelsen i henhold til reglerne i bilag 6 meddele tilladelse til fiskeri med fangstkvoter.

Kapitel 20

Kvoteloft for bierhvervsfiskere

§ 181. Det er en betingelse for registrering som bierhvervsfisker, at den pågældende fisker ikke ejer kvoteandele, jf. § 13, nr. 30, som til sammen overstiger en værdi på 250.000 kr. Værdien af kvoteandelene fastsættes ved registrering til bierhvervsfiskeri på grundlag af de gennemsnitlige afregningspriser, der fastsættes i bilag 6 meddelelse, jf. § 106, stk. 3, gældende for det forudgående år.

Stk. 2. Efter registrering som bierhvervsfisker er det ikke tilladt at købe yderligere kvoteandele.

Kapitel 21

Erhvervsfiskerselskaber

§ 182. Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om, at et aktie- eller anpartsselskabs registrering som berettiget til at drive erhvervsmæssigt fiskeri i henhold til fiskerilovens § 16, stk. 1 eller 4 bortfalder, hvis anmeldelse af overdragelse af noterede aktier eller anparter ikke er meddelt Fiskeristyrelsen senest 30 dage efter overdragelsen.

Kapitel 22

Kontrol- og straffebestemmelser m.v.

Kontrolbestemmelser

§ 183. Føreren af et fiskerfartøj skal stoppe dette, når Fiskeristyrelsen giver påbud om det, og skal lette kontrolmyndighedens adgang til fartøjet.

Stk. 2. Føreren af et fiskerfartøj skal endvidere være behjælpelig ved de undersøgelser af fangst og redskaber samt af skibsdokumenter, Fiskeristyrelsen finder nødvendige.

Stk. 3. Fiskeristyrelsen er berettiget til at afkræve forklaringer, forlange udskrifter af skibsdokumenter og foretage fotografering af fartøj, redskaber og last.

§ 184. Fiskeristyrelsen kan som led i tilrettelæggelsen af kontrolindsatsen påbyde, at der ved ankomst, losning og farvandsskift i givne fiskerier, i givne områder, inden for givne tidsrum eller for enkelte fartøjer afgives melding i overensstemmelse med bilag 5a eller 5b, eller at losning ikke må finde sted uden forudgående tilladelse fra Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Fiskeristyrelsen kan dispensere fra krav i denne bekendtgørelse om melding om losning.

§ 185. I farvande og farvandsområder, hvor der er meddelt forbud mod fiskeri af en fiskeart, må den pågældende fiskeart ikke uden tilladelse fra Fiskeristyrelsen medbringes og landes i havne beliggende ud til dette farvand.

Stk. 2. I farvande, hvor fiskeriet reguleres med mere end en af følgende reguleringsformer: Rationer, årsmængder eller højst tilladte antal fiskedage, kan det pålægges fartøjer, der fisker under en bestemt reguleringsform i dette eller i andre farvande, at melde farvandsskift i overensstemmelse med bilag 5b.

§ 186. Modtagere af fisk, der oplosses i kasser, skal straks efter modtagelsen placere sedler i alle topkasser (kasser i øverste lag) med oplysning om havnekendingsbogstav og -nummer for det fartøj, hvormed fisken er fanget.

§ 187. Fartøjer, der på fangstrejser søpakker, skal have tilladelse hertil udstedt af Fiskeristyrelsen.

Stk. 2. Fartøjer til hvilke der er udstedt tilladelse til søpakning, er undtaget for kravet om vejning ved landing.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse til søpakning, skal indsendes til Fiskeristyrelsen på licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

Straffebestemmelser og ikrafttræden

§ 188. Med bøde straffes den, der

1) overtræder eller forsøger at overtræde bestemmelserne i denne bekendtgørelse og de bestemmelser, der fremgår af meddelelser om ændrede regler og vilkår udstedt i henhold til § 2 i overensstemmelse med bilag 6,

2) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår knyttet til en tilladelse udstedt efter bekendtgørelsen,

3) forsøger at overtræde eller undlader at efterkomme et påbud eller forbud meddelt i henhold til bekendtgørelsen, eller

4) afgiver eller forsøger at afgive urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier eller forsøger at fortie oplysninger, som afkræves efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 189. Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. november 2018.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020 ophæves.

Udenrigsministeriet, den 30. oktober 2018

Eva Kjer Hansen

/ Bjørn Wirlander


Bilag 1

Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder

Kattegat (ICES underområde III a, syd):

Farvandet afgrænses mod syd af linjer mellem Hasenøre og Gnibens spids samt Gilbjerg Hoved og Kullen, og mod nord af en ret linje fra Skagen fyr til Tistlarne Fyr og derfra til det nærmeste punkt på den svenske kyst. Isefjorden og Roskilde Fjord henføres til Kattegat.

Skagerrak (ICES underområde III a, nord):

Farvandet afgrænset mod syd og øst af Kattegat, jf. ovenfor, og mod vest af en ret linje mellem Hanstholm fyr og Lindesnes fyr.

Nordsøen (ICES område IV og EU-farvandene i ICES underområde II a):

ICES-område IV afgrænset mod nord af 62º00' nordlig bredde, mod vest af 4º00' vestlig længde fra 62º00' nordlig bredde til den skotske kyst, i syd af 51º00' nordlig bredde og i øst af Skagerrak, jf. ovenfor.

ICES område IV inddeles i:

ICES underområde IV a, der omfatter Nordsøen mellem 62º00' nordlig bredde og 57º30' nordlig bredde,

ICES underområde IV b, der omfatter Nordsøen mellem 57º30' nordlig bredde og 53º30' nordlig bredde, og

ICES underområde IV c, der omfatter Nordsøen syd for 53º30' nordlig bredde.

EU-farvandene i ICES underområde II a, der er beliggende mellem 64º00' nordlig bredde og 62º00' nordlig bredde.

Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden henføres til ICES-underområde IV b.

Den Engelske Kanal (ICES underområde VII d og VII e):

Farvandet afgrænset mod øst og nord af 51º00' nordlig bredde og mod vest af en linje fra den engelske kyst ret vest langs 50º00' nordlig bredde til 7º00' vestlig længde, derfra ret syd til 49º30' nordlig bredde, derfra ret øst til 5º00' vestlig længde, derfra ret syd til 48º00' nordlig bredde og derfra ret øst til den franske kyst.

Den engelske Kanal inddeles i ICES underområde VII d, der omfatter Den Engelske Kanal øst for 2º00' vestlig længde, og ICES underområde VII e, der omfatter Den Engelske Kanal vest for 2º00' vestlig længde.

Østersøen og Bælterne (ICES underområde III b, c og d) inddeles i følgende ICES-underområder:

Underområde 22

Nordlig grænse: En linje fra Hasenøre til Gnibens spids.

Østlig grænse: Farø linjen samt en linje fra Gedser ret øst til 12º00' østlig længde og ret syd langs 12º00' østlig længde.

Underområde 23

Nordlig grænse: En linje fra Gilbjerg Hoved til Kullen.

Sydlig grænse: En linje fra Stevns Røde Fyr til Falsterbo Fyr.

Underområde 24

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 22 og den sydlige grænse for ICES-underområde 23.

Østlig grænse: En linje fra Sandhammaren Fyr til Hammerodde Fyr og en linje fra sydkysten af Bornholm ret syd langs 15º00' østlig længde.

Underområde 25

Nordlig grænse: 56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 24.

Østlig grænse: 18º00' østlig længde.

Underområde 26

Nordlig grænse: 56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse: 18º00' østlig længde.

Underområde 27

Østlig grænse: En linje fra 59º41' nordlig bredde ret til syd langs 19º00' østlig længde til Gotland og en linje fra sydkysten af Gotland ret vest langs 57º00' nordlig bredde til 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Sydlig grænse: 56º30' nordlig bredde.

Underområde 28

Nordlig grænse: 58º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse: 56º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse: Nord for Gotland: 19º00' østlig længde

Syd for Gotland: en linje ret vest langs 57º00' nordlig bredde indtil 18º00' østlig længde og derfra ret syd.

Underområde 29

Nordlig grænse: 60º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse: 58º30' nordlig bredde.

Vestlig grænse: En linje fra 59º41' nordlig bredde ret syd langs 19º00' østlig længde.

Østlig grænse: En linje ret syd langs 23º00' østlig længde indtil 59º00' nordlig bredde og derfra ret øst.

Underområde 30

Nordlig grænse: 63º30' nordlig bredde.

Sydlig grænse: 60º30' nordlig bredde.

Underområde 31

Sydlig grænse: 63º30' nordlig bredde.

Underområde 32

Vestlig grænse: Svarer til den østlige grænse for ICES-underområde 29.


Bilag 2

Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse

1) Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse sker ved skriftlig henvendelse til Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V eller ved e-mail til licensadm@fiskeristyrelsen.dk.

2) Ansøgning om tilladelse skal være Fiskeristyrelsen i hænde 3 arbejdsdage forud for begyndelsen af den periode, hvor tilladelsen skal gælde.

3) Framelding af tilladelse skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest 3 arbejdsdage, før frameldingen skal være effektiv. Ved overgang fra et tilladelsesfiskeri til et andet skal framelding og ansøgning om ny tilladelse indsendes samlet senest 3 arbejdsdage, før overgangen skal være effektiv. I forbindelse med frameldingen skal det samtidig angives, hvilken fangstmængde, der er landet i den rations- eller tilladelsesperiode, som frameldes.

4) Ved visse tilladelser kan der ske tilmelding og framelding via SMS. Fiskeristyrelsens SMS numre er: 2124 3319 eller 2523 7390

Liste over hvilke tilladelser, som kan til- og frameldes via SMS:
Licens 1200
Torsk i Østersøen og Bælterne
Licens 1201
Brisling i Østersøen og Bælterne
Licens 1202
Sild i Østersøen og Bælterne
Licens 1203
Laks i Østersøen og Bælterne
Licens 1209
Rationstilladelse efter tunge i Nordsøen
Licens 1211
Rationstilladelse efter rødspætte i Kattegat
Licens 1212
Rationstilladelse efter rødspætte i Skagerrak
Licens 1213
Rationstilladelse efter rødspætte i Østersøen
Licens 1218
Rationstilladelse efter kuller i Skagerrak, Kattegat, Østersøen og Bælterne
Licens 1223
Rationstilladelse efter kulmule i Nordsøen
Licens 1224
Rationstilladelse efter pighvar og slethvar i Nordsøen
Licens 1232
Rationstilladelse efter laks i Østersøen

En tilmelding, der afgives via SMS, skal indeholde:

Tilmelding
Fartøjsident.
Licensnr.
Dato for optagelse på licens
LIT
Eks. : KE999
Eks. : 999
Mmdd Eks. : 0109
 
Framelding
Fartøjsident.
Licensnr.
Dato for sidste dag på licensnr.
LIF
Eks. : KE999
Eks. : 999
Mmdd Eks. : 0115

Fiskeristyrelsen sender automatisk en kvittering der angiver om framelding er korrekt (OK) eller om der var en fejl.

Efter kl. 16.00 kan der ikke ske framelding, som har virkning for indeværende døgn, og ikke ske tilmelding, som har virkning fra det følgende døgn.


Bilag 3

Tilladelser

A. Særlige vilkår.

En tilladelse kan bl.a. gøres betinget af overholdelse af nedennævnte forhold samt vilkår vedrørende det enkelte fiskeri:

1) Fastlæggelse af en højst tilladt fangstmængde for en periode.

2) Krav til afsætning eller anvendelse af fangsten og fangstens behandling.

3) Krav vedrørende målarter, bifangster, mindstemål og lignende.

4) Krav om udnyttelse af tilladelsen inden for en nærmere angiven frist som betingelse for opretholdelse af tilladelsen.

5) Krav om forudanmeldelse af ankomst og losning i overensstemmelse med bilag 5a eller krav om forudanmeldelse af ind- og udsejling af farvand i overensstemmelse med bilag 5b.

6) Det fremgår af tilladelsen, om det er tilladt at udøve andre fiskerier eller medbringe og lande andre arter i tilladelsesperioden eller i tilknytning hertil.

B. Generelle vilkår.

En tilladelse gives på følgende generelle vilkår:

1) Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser, m.v. vedrørende fiskeri, herunder EU-retsforskrifter.

2) Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre.

3) Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene.

4) For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler og EU-regler, skal der altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar tilknytning til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende jf. Fiskeristyrelsens bekendtgørelse om føring af logbog, m.v.

5) Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan meddeles i overensstemmelse med bilag 6.

6) Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licenslistenummer) kan udøve parfiskeri.

7) Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtet til at tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom.

C. Manglende overholdelse af vilkår.

Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel, jf. § 37, stk. 2, i fiskeriloven.


Bilag 4

Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder

Faktorer, der anvendes af Fiskeristyrelsen ved omregning af fisk, der er fanget i EU-farvande, og landes med en anden behandlingsgrad end ”levende fisk”, til ”levende fisk” med henblik på kontrol af mængdemæssige begrænsninger, jf. § 9, stk. 2:

Art
Landingstilstand
Faktor for omregning til levende fisk
Torsk, Kuller, Byrkelange og Lyssej
Renset med hoved
1,17
Kulmule
Renset med hoved
1,11
Lange og Brosme
Renset med hoved
1,14
Hvilling
Renset med hoved
1,18
Mørksej og Rødfisk
Renset med hoved
1,19
Skolæst
Renset med hoved
1,11
Pighaj
Renset med hoved
1,35
Pighaj
Renset med hoved og skind
2,52
Tunge
Renset med hoved
1,04
Rødspætte, Rødtunge og Helleflynder
Renset med hoved
1,05
Glashvarre og Skærising
Renset med hoved
1,06
Slethvar og Pighvar
Renset med hoved
1,09
Ising
Renset med hoved
1,11
Skrubbe
Renset med hoved
1,08
Rokkearter
Renset med hoved
1,13
Rokkearter
Vinger
2,09
Torsk
Renset uden hoved
1,70
Torsk
Filet med skind uden ben
2,60
Torsk
Filet uden skind og ben
2,60
Torsk
Filet uden skind uden ben uden buglap
3,80
Mørksej
Renset uden hoved
1,60
Mørksej
Filet med skind og ben
2,55
Mørksej
Filet uden skind med ben
2,80
Mørksej
Filet med skind og uden ben
2,85
Mørksej
Filet uden skind uden ben
3,00
Kuller
Renset uden hoved
1,46
Kuller
Filet med skind og ben
2,65
Kuller
Filet uden skind med ben
2,95
Kuller
Filet uden skind og uden ben
3,15
Kuller
Filet uden skind uden ben og uden buglap
3,70
Hvilling
Filet
2,80
Havtaske
Renset med hoved
1,22
Havtaske
Renset uden hoved
3,00
Jomfruhummer
Haler
3,00
Sildehaj
Renset med hoved
1,33
Laks i ICES-område 14 eller 5B
Renset med hoved
1,11
Laks i ICES-område 1, 2A og 2B
Renset med hoved
1,16
Laks i andre farvande
Renset med hoved
1,10
Dybvandsrejer i grønlandsk farvand
Kogte tunnelfrosne
1,05
Dybvandsrejer i grønlandsk farvand
Frosne (rå tunnelfrosne)
1,05
Øvrige arter
Lapper og vinger
1,70
For visse arter, de ikke traditionelt landes i Danmark, kan der findes omregningsfaktorer i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 404/2011


Bilag 5a

Melding om ankomst og losning til Fiskeristyrelsen

1) Melding om ankomst og losning skal indeholde følgende oplysninger:

a. Fartøjets havnekendingsbogstav og -nummer.

b. Art og mængde af fisk om bord.

c. Ankomsthavn, forventet ankomsttidspunkt, og forventet lossetidspunkt, hvis dette er for skelligt fra ankomsttidspunktet.

2) Melding skal gives af fartøjsføreren senest 2 timer før ankomst til havn med mindre der gælder længere tidsfrister i henhold til EU-krav.

3) Melding om ankomst og losning skal foretages, når fiskeriet er afsluttet. Hvis fiskeriet ikke er afsluttet 2 timer før ankomst til havn, kan der dog gives melding med oplysning om den evt. ombordværende fangst samt om, at fiskeriet ikke er afsluttet. Senest 15 minutter før ankomst til havn gives endelig melding omfattende hele fiskeriet. Den mængde og de arter, der anføres i meldingen, skal være i overensstemmelse med optegnelsen i fartøjets logbog.

4) Melding skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk rapportering af logbogsdata afgives via dette system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via mobiltelefonapplikationer eller Fiskeristyrelsens hjemmeside. Melding skal ske til Fiskeristyrelsen, også hvis losning finder sted i udlandet. Melding til Fiskeristyrelsen fritager ikke for de forpligtigelser, der gælder i det land, hvor der losses. Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen inden ankomst til havn.

5) Ankomst og losning må ikke finde sted inden det anmeldte tidspunkt, og før det ovennævnte kvitteringsnummer er indført i logbogen. Såfremt ankomst og/eller losning ikke er sket senest 2 timer efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives melding om nyt tidspunkt for ankomst og/eller ændring af tidspunkt for losning. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at der ikke losses, inden ovennævnte kvitteringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

6) En virksomhed, der modtager fisken, kan på fartøjsførerens vegne indgive melding. Fartøjsføreren er ansvarlig for indholdet af meddelelsen og for, at der ikke losses, inden kvitteringsnummeret er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt.

7) Tvivlsspørgsmål om, hvorvidt meldingen er indgivet korrekt, kan inden losning, af virksomheden eller af fartøjsføreren afklares ved henvendelse til Fiskeristyrelsen på telefonnummer 7218 5609.


Bilag 5b

Melding om farvandsskifte til Fiskeristyrelsen

1) Melding om farvandsskifte med henblik på fiskeri i andet farvand eller landing i havn beliggende ud til andet farvand skal indeholde følgende oplysninger:

a. Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer.

b. Art og mængde af fisk om bord. For industrifisk opgives den mest betydende fiskeart i partiet.

c. Forventet tidspunkt og position for grænsepassage mellem farvandene.

2) Melding om farvandsskifte skal ske senest 1 time forud herfor. Melding skal for fartøjer omfattet af reglerne om elektronisk rapportering af logbogsdata afgives via dette system. For øvrige fartøjer skal melding afgives via mobiltelefonapplikationer eller Fiskeristyrelsens hjemmeside. Ved anmeldelsen modtager fartøjsføreren et kvitteringsnummer, som skal indføres i logbogen. Fartøjsføreren er ansvarlig for, at farvandsskifte ikke sker, inden ovennævnte registreringsnummer er indført i logbogen, og inden det anmeldte tidspunkt, samt at det sker på den angivne position. Hvis ikke farvandsskifte er sket senest 1 time efter det anmeldte tidspunkt, skal der indgives ny melding. For fartøjer, der har påmonteret satellitovervågningsudstyr (fartøjsovervågningsenhed, FOE), kan der meddeles vilkår for elektronisk transmission af melding om ind- og udsejling ved brug af dette udstyr.

3) Fartøjsføreren skal lytte til de internationale nød- og kaldefrekvenser (VHF og mellembølge), således at Fiskeristyrelsen kan kalde fartøjsføreren for inspektion på den anmeldte position for grænsepassagen.


Bilag 6

Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet

Ved udsendelse af meddelelser om ændrede vilkår for fiskeriets udøvelse anvendes følgende procedure:

1) Meddelelsen udsendes over Lyngby Radio, uanset hvilket farvand meddelelsen gælder for. Meddelelser vil blive sendt fra Fiskeristyrelsen over Lyngby Radio på mandage, tirsdage, onsdage, torsdage eller fredage kl. 18.05, dog kl. 17.05 i perioden med sommertid.

2) Meddelelsen sendes til de organisationer, der er repræsenteret i Erhvervsfiskeriudvalget, pr. e-mail på udsendelsesdagen. Meddelelser kan desuden ses på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk straks efter udsendelsen.

3) Ikrafttrædelsestidspunktet fremgår af meddelelsen.


Bilag 7

Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder

Til dokumentation af, at overdragelse af kvoteandele har fundet sted, jf. § 116, stk. 4, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeristyrelsen:

1) Dato for overdragelsen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Sælger og købers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overdragelsen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede handel.

8) Erklæring om, at kravene, om fartøjets ejerkreds og dennes indflydelse på udnyttelsen af kvoteandelene, jf. § 7, stk. 2, og § 117 er overholdt.

9) De i nr. 7 og 8 nævnte erklæringer skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds. Hvis et fartøj er ejet af et erhvervsfiskerselskab, skal erklæringerne være underskrevet af den eller de personer, som har tegningsretten i selskabet.

For IOK: Salgsprisen for den solgte kvoteandel.


Bilag 8

Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af FKA og årsmængder for visse arter

Til dokumentation af, at overførsel af kvoteandele har fundet sted, og at vilkårene for overdragelsen er opfyldt, skal følgende oplysninger gives til Fiskeristyrelsen:

1) Dato for overførslen.

2) Fartøjernes EU-identifikationsnumre, navne og havnekendingsnumre.

3) Afgiver og modtagers navne.

4) Kvoteandelens eller årsmængdens størrelse samt EU-identifikationsnummer, navn og havnekendingsnummer på det eller de fartøjer, som hver enkel kvoteandel oprindeligt var tildelt.

5) Oplysning om den mængde, der er fisket med kvoteandelen i indeværende fangstår frem til datoen for overførslen.

6) Farvand, hvor kvoteandelen er tildelt.

7) Erklæring om, at parterne forpligter sig ved den indgåede aftale.

8) Erklæring om, at kravene om fartøjets ejerkreds er overholdt.

9) De i nr. 7 og 8 nævnte erklæringer skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds. Hvis et fartøj er ejet af et erhvervsfiskerselskab, skal erklæringerne være underskrevet af den eller de personer, som har tegningsretten i selskabet.

10) Værdien af den overførte kvoteandel, jf. § 106.


Bilag 9

Landinger af torsk, kulmule, sild, makrel og hestemakrel over en vis mængde i udpegede havne

Fartøjer med mere end 2.000 kg torsk og/eller 2.000 kg kulmule (levende vægt) om bord fra Nordsøen, Skagerrak og Kattegat må i Danmark kun foretage landing i følgende 16 havne: Bønnerup, Esbjerg, Gilleleje, Grenå, Hanstholm, Hirtshals, Hundested, Hvide Sande, Lemvig, Lild Strand, Nørre Vorupør, Skagen, Strandby, Torsminde, Thorup Strand og Thyborøn.

Fartøjer med mere end 10.000 kg sild, makrel og hestemakrel om bord må i Danmark kun foretage landing i følgende 9 havne: Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Hvide Sande, Skagen, Grenå, Glyngøre, Strandby og Gilleleje.

For silds vedkommende gælder ovennævnte vilkår for fangster taget i ICES-område I, II, IIIa, IV, Vb, VI og VII. For makrels vedkommende gælder vilkåret for fangster taget i ICES-område IIa, IIIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV og hestemakrels vedkommende gælder vilkåret for fangster taget i ICES-område IIa, IV, Vb, VI, VII, VIII, IX, X, XII og XIV.


Bilag 10

Liste over dybhavsarter

Latinske navn
Almindeligt anvendt navn
Aphanopus carbo
Apristuris spp.
Argentina silus
Beryx spp.
Centrophorus granulosus
Centrophorus squamosus
Centroscyllium fabricii
Centroscymnus coelolepis
Coryphaenoides rupestris
Dalatias licha
Deania calceus
Etmopterus princeps
Etmopterus spinax
Galeus melastomus
Galeus murinus
Hoplostethus atlanticus
Molva dypterigia
Phcis blennoides
Centroscymnus crepidater
Scumnodon ringens
Hexanchus griseus
Chlamydoselachus anguineus
Oxynotus paradoxus
Somniosus microcephalus
Pagellus bogaraveo
Chimaera monstrosa
Marcrourus berglax
Mora moro
Antimora rostrata
Epigonus telescopus
Helicolenus datylopterus
Conger conger
Lepidopus caudatus
Alepocephalus bairdii
Lycodes esmarkii
Raja hyperborean
Sebastes viviparous
Hoplostethus mediterraneus
Trahuscorpia cristulata
Raja nidarosiensus
Chaceon (Geryon) affinis
Raja fyllae
Hydrolagus mirabilis
Rhinochimaera atlantica
Alepocephalus rostratus
Polyprion americanus
Sort sabelfisk
Islandsk kattehaj
Guldlaks
Berycider
Ru pighaj
Mørk pighaj
Fabricius’ sorthaj
Portugisisk pighaj
Skolæst
Chokoladehaj
Næbhaj
Lyshaj
Sorthaj
Ringhaj
Mouse catshark
Orange savbug
Byrkelange
Middelhavsskælbrosme
Langsnudet pighaj
Haj (Scymnodon ringens)
Seksgællet haj
Kravehaj
Spidsfinnet trekanthaj
Grønlandshaj
Spidsandet blankesten
Havmus
Nordlig skolæst
Glyse
Blå antimora
Teleskopkardinalfisk
Blåkæft
Almindelig havål
Strømpebåndsfisk
Bairds glathovedfisk
Esmarks ålebrosme
Polarrokke
Lille rødfisk
Middehavssavbug
Dragehovedfisk (Trachyscorpia cristulata)
Sortbuget rokke
Dybvandskrabbe (Chaceon (Geryon) affinis)
Fyllas rokke
Storøjet havmus
Havmus (Rhinochimaera atlantica)
Rissos glathovedfisk
Vragfisk


Bilag 11

Fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat

Ved fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat, som skal foregå med maskestørrelse på 90 mm og derover, skal der anvendes et sorteringspanel som specificeret nedenfor.

Vinduet indsættes i den ikke-koniske del med mindst 80 åbne masker i omkredsen. Vinduet indsættes i toppanelet. Der må højst være to åbne diagonalmasker mellem den bageste maskerække i vinduets side og sammenføjningen. Vinduet slutter højst seks m fra bindestrikken. Sammenføjningsforholdet er to diagonalmasker til en kvadratmaske, når fangstposens maskestørrelse er på mindst 120 mm, fem diagonalmasker til to kvadratmasker, når fangstposens maskestørrelse er på mindst 100 mm og under 120 mm, og tre diagonalmasker til en kvadratmaske, når fangstposens maskestørrelse er på mindst 90 mm og under 100 mm.

Vinduet skal være mindst 3 m langt. Maskerne skal have en minimumsåbning på 120 mm. Maskerne skal være kvadratmasker, dvs. alle fire sider i vinduet skæres stolperet. Nettet monteres sådan, at stolperne er parallelle med og vinkelrette på fangstposens længderetning.

Det kvadratmaskede panelnet skal være knudeløst enkeltgarn. Vinduet indsættes således, at maskerne hele tiden er helt åbne, når der fiskes. Vinduet må ikke på nogen måde obstrueres af anordninger på nettets inder- eller yderside.


Bilag 12

Krav til de selektive fangstposer, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat med en maskestørrelse på 90 mm og derover, jf. § 30

Der skal anvendes en af følgende 3 typer selektive fangstposer:

1) 4-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

2) 4-panel fangstpose med et 270 mm diamantmasket sorteringsvindue monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

3) 2-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

Beskrivelse af de 3 typer af selektive fangstposer

Alle maskemål er angivet i indvendige helmasker.

1) 4-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

Fangstposen består af en firkantet panelsektion på 3 meter i længde og 4 sider, der er lige brede. Siderne og bunden er lavet af traditionelle diamantmasker med en maskestørrelse på mindst 90 mm. Der må maksimalt være 25 åbne masker i bredden i en side. I topsektionen skal placeres et 3 meter langt sorteringsvindue med kvadratmasker, der ender maksimalt 4 meter fra bindestrikken. Sorteringsvinduet med kvadratmasker skal have en maskestørrelse på mindst 180 mm og bestå af 8 åbne kvadratmasker i bredden. Sorteringsvinduet med kvadratmasker skal være udført i et knudestabilt materiale. Redskabets 90 mm diamantmasker sammenføjes med 180 mm kvadratmaskerne i forholdet 3:1. Principperne er vist i nedenstående figurer.

Figur 1. 4-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue

12.1

Figur 2. Illustration af sammenføjning af 90 mm diamantmasker og 180 mm kvadratmasker

12.2

2) 4-panel fangstpose med et sorteringsvindue med diamantmasker på mindst 270 mm monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

Fangstposen er identisk med type 1, men selektionsvinduet består her af diamantmasker med en maskestørrelse på mindst 270 mm. Diamantmaskerne på mindst 270 mm monteres med Y-masker og sammenføjningsforholdet mellem fangstposens diamantmasker og selektionsvinduets 270 mm diamantmasker, er 4 til 1, hvor fangstposens maskestørrelse er på mindst 90 mm og under 120 mm, og 3 til 1, hvor fangstpostens maskestørrelse er på 120 mm eller derover. Principperne i redskabet er vist i nedenstående figurer.

Figur 3. 4-panel fangstpose med et sorteringsvindue med diamantmasker på mindst 270 mm

12.3

Figur 4. Illustration viser sammenføjning af 90 mm diamantmasker og 270 mm diamantmasker

12.4

3) 2-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue monteret 4-7 meter fra bindestrikken.

Fangstposen består af en traditionel 2-panelkonstruktion. Top – og bundsektionen er lige brede (maksimum 50 åbne masker i hver sektion jf. Rådets forordning 850/98). I topsektionen skal placeres et 3 meter langt sorteringsvindue med kvadratmasker, der ender maksimalt 4 meter fra bindestrikken. Sorteringsvinduet med kvadratmasker skal have en maskestørrelse på mindst 180 mm og bestå af 8 åbne kvadratmasker i bredden. Sorteringsvinduet med kvadratmasker skal være udført i et knudestabilt materiale. Sorteringsvinduet skal være placeret midt i topsektionen således, at der er lige mange åbne masker mellem sorteringsvinduets to sider og de to sidesømme. Redskabets 90 mm diamantmasker sammenføjes med 180 mm kvadratmaskerne i forholdet 3:1. Principperne i redskabet er vist i nedenstående figurer.

Figur 5. 2-panel fangstpose med et 180 mm kvadratmasket sorteringsvindue

12.5

Figur 6. Illustration af sammenføjning af 90 mm diamantmasker og 180 mm kvadratmasker

12.6

Montering af stopgarn

Der kan indsættes et stopgarn i de selektive fangstposer (type 1-3). Bestemmelserne om mindste maskestørrelse anvendes ikke på stopgarnet. Stopgarnets forreste fastgørelsessted er bag ved sorteringsvinduet og vinkelret på redskabets længderetning. Stopgarnet monteres stolperet i fangstposen. Stopgarnet må ikke overlappe sorteringsvinduet.


Bilag 13

Krav til de selektive redskaber, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Skagerrak, jf. § 31.

1) Tunnelen/opsamlingsposen, der anvendes i henhold til § 31, stk. 3, skal have en åbning på minimum 23 cm og max 30 cm og være konstrueret af 120 mm kvadratmasker eller have et toppanel med 120 mm kvadratmasker. Den skal være mindst 3 meter lang og mindst lige så bred som sorteringsristen, jf. figur 1.

2) Sorteringsristen, der skal anvendes i henhold til § 31, stk. 4, skal overholde følgende specifikationer og illustreret i figur 2:

a. Sorteringsristen skal monteres i et trawl, hvis fangstpose består af kvadratmasker med en maskestørrelse på mindst 70 mm. Fangstposen skal være mindst 8 meter lang. Det er forbudt at anvende trawl på over 100 kvadratmasker i fangstposens omkreds, ekskl. sammenføjninger eller sømliner.

b. Risten skal være rektangulær. Ristens tremmer skal være parallelle med ristens længdeakse. Afstanden mellem tremmerne må højst være 35 mm. Det er tilladt at anvende et eller flere hængsler, så risten lettere kan placeres oven på nettromlen.

c. Risten skal monteres diagonalt i trawlet med ristens overkant pegende bagud og opad. Den kan monteres lige foran fangstposen eller længere fremme i forlængelsesstykket. Risten skal være fastgjort til trawlet på alle sider.

d. I trawlets overpanel skal der i umiddelbar forbindelse med ristens overkant være en ublokeret åbning, hvor fiskene kan slippe ud. Udslipningsåbningen skal bagerst være lige så bred som risten og foran ende i en spids, hvor siderne er skåret langs maskestolperne på hver side af risten.

e. Det er tilladt at fastgøre en tragtformet anordning foran risten for at lede fisken mod trawlets bund og risten. Maskestørrelsen i tragten skal være mindst 70 mm. Tragten skal have en lodret åbning ved risten på mindst 15 cm. Tragtens åbning ved risten skal være lige så bred som risten.

3) Ved fiskeri i henhold til § 31, stk. 6 skal anvendes en af følgende 3 typer selektive fangstposer:

a. Et panel med minimum 140 mm. kvadratmaske i en 4-panel sektion, jf. design 1 i figur 3.

b. Et panel med minimum 270 mm. diagonalmasker i en 4-panel sektion, jf. design 2 i figur 3.

c. Et panel med minimum 140 mm. kvadratmaske i en 2-panel sektion, jf. design 3 i figur 3.

Et panel, som beskrevet i a), b) og c), skal være mindst 3 meter langt og være placeret højst 4 meter fra bindestroppen. Sektionspanelet skal have samme bredde som overstykket på trawlen målt fra søm til søm. Såfremt panelet er med 270 mm. diagonalmaske, skal det placeres i en 4-panelsektion og monteres med et sammenføjningsforhold på tre 90-100 mm. masker til én 270 mm maske eller to 100-120 mm masker til én 270 mm. maske, jf. figur 4 og 5. Paneler med 140 mm. kvadratmasker skal monteres med et sammenføjningsforhold på tre 90-100 mm. masker til én 140 mm. kvadratmaske, to 100-120 mm. masker til én 140 mm. kvadratmaske eller fem 100-120 mm. masker til to 140 mm. kvadratmaske, jf. figur 6.

Figur 1. Rejerist med tunnel, jf. nr. 1.

13.1

Figur 2. Illustration af et størrelses- og artsselektivt trawl, jf. nr. 2.

13.2

Figur 3. Skematisk tegning af design 1 -3, jf. nr. 3.

13.3

Figur 4. Illustration af sammenføjning af tre 90-100 mm. masker med én 270 mm. maske

13.4

Figur 5. Illustration af sammenføjning af to 100-120 mm. masker med én 270 mm. maske

13.5

Figur 6. Illustration af sammenføjning af tre 90 mm. masker med én 140 mm. maske.

13.6


Bilag 14

Maksimale satser for ejerandele, selskabsandele og kvoteandele jf. §§ 109-110 og § 115

I oversigten nedenfor vedrører ejerandele den maksimale grænse for, hvor meget af den enkelte kvote en person kan eje. Selskabsandele vedrører den maksimale grænse for, hvor meget af den enkelte kvote et selskab kan eje. Kvoteandele vedrører den maksimale grænse for, hvor meget af den enkelte kvote et fartøj kan disponere over.

FKA-kvoter
Ejerandele
Selskabsandele
Kvoteandele
Torsk i Nordsøen
5 %
5 %
5 %
Torsk i Skagerrak
5 %
5 %
5 %
Torsk i Kattegat
5 %
5 %
5 %
Torsk i Østersøen område 25-32
10 %
10 %
10 %
Torsk i Østersøen område 22-24
5 %
5 %
5 %
Rødspætter i Nordsøen
6 %
6 %
6 %
Rødspætter i Skagerrak
7,5 %
7,5 %
7,5 %
Rødspætter i Kattegat
6 %
7,5 %
7,5 %
Rødspætter i Østersøen
5 %
5 %
5 %
Mørksej i alle farvande
7,5 %
10 %
10 %
Kuller i Nordsøen
10 %
10 %
10 %
Kuller i Skagerrak og Kattegat
7,5 %
10 %
10 %
Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
7,5 %
10 %
10 %
Jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande)
10 %
10 %
10 %
Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone)
10 %
10 %
10 %
Havtaske i Nordsøen (norsk zone)
10 %
10 %
10 %
Tunge i Nordsøen
7,5 %
10 %
10 %
Tunge i Skagerrak, Kattegat og Østersøen
4 %
5 %
5 %
Dybvandsrejer i Skagerrak, Kattegat og Bælterne
15 %
20 %
20 %
Dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande)
15 %
20 %
20 %
Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone)
15 %
20 %
20 %
Kulmule i Nordsøen (EU-farvande)
10 %
10 %
10 %
Pighvar og slethvar i Nordsøen (EU-farvande)
7,5 %
10 %
10 %
Laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande)
10 %
10 %
10 %

IOK-kvoter
Ejerandele
Selskabsandele
Kvoteandele
Atlantoskandisk sild
24 %
24 %
24 %
Sild i Nordsøen
21 %
21 %
21 %
Sild i Limfjorden
7 %
7 %
7 %
Sild i Skagerrak og Kattegat
26 %
26 %
26 %
Sild i Østersøen område 22-24
15 %
15 %
15 %
Sild i Østersøen område 25-32
15 %
15 %
15 %
Makrel I Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
21 %
21 %
21 %
Makrel i Nordsøen norsk zone
21 %
21 %
21 %
Makrel i Færøsk zone
40 %
40 %
40 %
Brisling i Østersøen
15 %
15 %
15 %
Brisling i Skagerrak og Kattegat
15 %
15 %
15 %
Brisling i Nordsøen
10 %
10 %
10 %
Blåhvilling i EU farvand i Nordsøen
30 %
30 %
30 %
Blåhvilling i Færøsk zone
41 %
41 %
41 %
Havgalt i EU- og internationale farvande
34 %
34 %
34 %
Hestemakrel i Kanalen og vestlige farvande
41 %
41 %
41 %
Sperling i Nordsøen (EU-zone), Skagerrak og Kattegat
25 %
25 %
16 %
Tobis i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
10 %
10 %
10 %


Bilag 15

Liste over skånsomme redskaber, som udløser op til 125 % i yderligere tildeling af årsmænde (i kilo) pr. kvoteandel fra flidspuljen, hvis et fartøj fisker udelukkende med disse redskaber, jf. § 83

Redskabstype

Garn

Toggegarn

Langliner

Pilk og dørg

Pelagisk trawl (flydetrawl)

Ankret snurrevod og snurpenot (inkluderer ikke flyshooting)

Ruser og bundgarn

Tejner


Bilag 16

Længdekategorier for fartøjer

Længde kategorier for fartøjer til beregning af tildeling af låne-FKA, jf. § 95, stk. 4

Længde
Mindst 7,50 m og under 9 m
Mindst 9 m og under 12 m
Mindst 12 m og under 15 m
Mindst 15 m og under 20 m
Mindst 20 m og under 24 m
24 m og derover

Længdekategorier for fartøjer til beregning af tildeling af låne-IOK, jf. § 95, stk. 4

Længde
Mindst 17 m og under 20 m
Mindst 20 m og under 30 m
Mindst 30 m og under 40 m
Mindst 40 m og under 50 m
50 m og derover


Bilag 17

Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejeloftet, jf. §§ 52 og 53, jf. § 49, stk. 1

Udenrigsministeriet

Fiskeristyrelsen

Nyropsgade 30

1780 København V

Tlf. nr. 72 18 58 30

Ansøgning om tilladelse til afvigelse fra aktivitetskravet og udlejeloftet som følge af igangværende generationsskifte

FARTØJSOPLYSNINGER – PASSIVT FARTØJ
1.
Havnekendings nr.: _____________________________ EU-ident. nr.:__________________________
Navn:__________________________________________________________________________________
§ 49. Fartøjer, der er del af et igangværende generationsskifte eller forventet generationsskifte, kan efter ansøgning til Fiskeristyrelsen opnå tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejeloftet, jf. §§ 52 og 53.
Stk. 2. For at ansøge om tilladelse, jf. stk. 1, skal en af følgende betingelser være opfyldt:
Minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set skal være skiftet per 13. juli 2018, eller
ansøger forpligtiger sig til, at 20 % af den samlede forretning økonomisk set skal være skiftet senest den 30. juni 2020.
Stk. 3. Ved ansøgning, jf. stk. 1, skal anvendes ansøgningsskema, jf. bilag 17. Ansøgningsskemaet findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.
Stk. 4. Ansøgning om tilladelse, jf. stk. 3, skal indeholde følgende:
1) Udfyldt erklæring om igangværende generationsskifte, jf. bilag 18, og skal være underskrevet af revisor. Erklæringen findes også www.fiskeristyrelsen.dk.
2) Dokumentation for efterlevelse af stk. 2, nr. 1, eller dokumentation for efterlevelse af stk. 2, nr. 2.
3) Havnekendings nr. på fartøjer, der er omfattet af tilladelsen.
4) Havnekendings nr. på det fartøj årsmængderne skal overføres til.
5) Skriftlig aftale om generationsskiftets gennemførelse, herunder plan for generationsskiftet inkl. tidsplan.
Stk. 5. Ansøgning om tilladelse jf. stk. 1, skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest 6. januar 2019.
Stk. 6. Tilladelse efter stk. 1, gælder til og med 31. december 2021.
Stk. 7. Fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 2, nr. 2, skal indsende dokumentation for, at betingelsen, jf. stk. 2, nr. 2, er opfyldt. Dokumentationen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 14. juli 2020 og skal indeholde erklæring, jf. bilag 19, underskrevet af revisor. Erklæringen findes også på www.fiskeristyrelsen.dk.
Stk. 8. Ved manglende indsendelse af dokumentation for efterlevelse af stk. 2, nr. 2, jf. stk. 7, inddrages tilladelsen, og aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, skal efterleves i 2020.
Stk. 9. Fartøjer, der har fået inddraget tilladelse, jf. stk. 7, og ikke har fisket og landet 25 % af årsmængderne, jf. § 46, stk. 1 og 2, vil i år 2021 få modregnet årsmængder svarende til den mængde der i 2020 mangler, for at leve op til de i § 46, stk. 1 og 2, fastsatte krav.
§ 50. Fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 1, skal overføre alle årsmængder til fartøjer angivet i ansøgningen, jf. § 49, stk. 4, nr. 4. Samtidig overtages aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, af det fartøj årsmængderne overføres til, jf. dog § 46, stk. 8.
Stk. 2. Fartøjet der overføres mængder til, jf. § 49, stk. 4, nr. 5, må højest udleje op til 25 % af alle årsmængder, herunder årsmængder overført fra fartøjer, der er omfattet af tilladelsen i § 49, stk. 1, jf. § 49, stk. 4, nr. 5.
Stk. 3. Ejere af fartøjer, der har tilladelse, jf. § 49, stk. 1, skal senest den 15. februar indsende dokumentation til Fiskeristyrelsen for, at vilkårene for tilladelsen er opfyldt i det forudgående år. Såfremt vilkårene for tilladelsen ikke er opfyldt, dokumentation ikke er modtaget i Fiskeristyrelsen eller er mangelfuld, kan tilladelsen tilbagekaldes.
ERKLÆRING
Nedennævnte fartøjsejere har ved deres underskrift erklæret at betingelserne, jf. § 49, stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelsen er opfyldt, eller forpligtiger sig til, at betingelserne, jf. § 49, stk. 2, nr. 2, opfyldes inden den i bestemmelsen angivne frist. Erklæringen skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds. Hvis et fartøj er ejet af et erhvervsfiskerselskab, skal erklæringen være underskrevet af den eller de personer, som har tegningsretten i selskabet.
Navn:_________________________________________________ CPR nr.:__________________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
Underskrift: _____________________________________________ Dato: _______________________
FARTØJSOPLYSNINGER – AKTIVT FARTØJ
2.
Havnekendings nr.: ________________________________ EU-ident. nr.: _____________________
Navn: ________________________________________________________________________________
ERKLÆRING
3.
Nedennævnte fartøjsejere har ved deres underskrift erklæret at forpligtigelserne, jf. § 50, stk. 1, 1. pkt., og § 50, stk. 2, i bekendtgørelsen opfyldes. Erklæringen skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds. Hvis et fartøj er ejet af et erhvervsfiskerselskab, skal erklæringen være underskrevet af den eller de personer, som har tegningsretten i selskabet.
Navn:_______________________________________________ CPR nr.:________________________
Adresse: _____________________________________________________________________________
Underskrift: _________________________________________ Dato: __________________________
 

Såfremt et fartøj er ejet af flere ejere, skal der udfyldes et skema for hver af ejerne. For fartøjer ejet af et erhvervsfiskerselskab, skal der udfyldes et skema for hver af de tegningsberettigede personer.


Bilag 18

Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 4, nr. 1

Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte

Til Fiskeristyrelsen

Vi har med henvisning til reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 1, undersøgt, hvorvidt selskab A (det afgivende selskab) i forbindelse med ansøgning om undtagelse af aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejelofterne, jf. §§ 52 og 53, er under generationsskifte, hvor minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 13. juli 2018.

Ved ”gennemsigtig generationsskifteaftale” forstås i denne erklæringsopgave, at generationsskifteaftalen er klar og entydig og at den indeholder en plan for generationsskiftet, herunder en tidsplan. Generationsskifteaftalen skal være skriftlig.

Ved ”under generationsskifte” forstås i denne erklæringsopgave, at minimum 10 % af den samlede forretning økonomiske set er overdraget pr. 13. juli 2018, og at der derudover foreligger en formel aftale om generationsskifter inklusive en plan for generationsskiftet, herunder en tidsplan.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og afgives for at give Fiskeristyrelsen mulighed for at vurdere, om selskaberne er under generationsskifte pr. 13. juli 2018. Erklæringen kan alene anvendes til dette formål.

Ledelsens ansvar

Det er ledelsen i Selskab A, der er ansvarlig for at der udarbejdes en gennemsigtig generationsskifteaftale, som viser, at minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 13. juli 2018, hvormed aftalen kan danne grundlag for ansøgning om undtagelse fra aktivitetskravet og udlejelofterne, jf. reguleringsbekendtgørelsen § 49, stk. 2, nr. 1.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at udtrykke en konklusion om, at Selskab A er under generationsskifte, hvor minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget fra selskab A pr. 13. juli 2018 således, at Selskab B (det modtagende selskab) kan opnå dispensation fra aktivitetskravet, jf. § 49, stk. 2, nr. 1.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

[Revisionsfirma] er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Ved vores undersøgelse har vi anvendt vores kendskab til virksomheden, dens branche og den af ledelserne fremlagte dokumentation for, at selskabet er under generationsskifte, og at minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 13. juli 2018, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 1. Vores undersøgelse omfatter endvidere en stikprøvevis gennemgang af information, der understøtter den af ledelsen fremlagte dokumentation med henblik på at vurdere, om selskabet er under generationsskifte.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at selskab A er under generationsskifte, hvor minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 13. juli 2018, og betingelserne for undtagelse fra aktivitetskravet, jf. § 49, stk. 2, nr. 1, for Selskab B derved er opfyldt.

[by], den [dag]. [måned] [år]

[Revisionsfirma], [revisionsfirmas CVR]

_______________________________________________________________

[Navn], [Statsautoriseret revisor / registreret revisor]


Bilag 19

Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 7

Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte

Til Fiskeristyrelsen

Vi har med henvisning til reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 2, undersøgt, hvorvidt selskab A (det afgivende selskab) har efterlevet forpligtigelsen om, at 20 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 30. juni 2020 og derved forsat har tilladelse til undtagelse fra aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejelofterne, jf. §§ 52 og 53.

Ved ”gennemsigtig generationsskifteaftale” forstås i denne erklæringsopgave, at generationsskifteaftalen er klar og entydig og at den indeholder en plan for generationsskiftet, herunder en tidsplan. Generationsskifteaftalen skal være skriftlig.

Ved ”under generationsskifte” forstås i denne erklæringsopgave, at minimum 10 % af den samlede forretning økonomiske set er overdraget pr. 13. juli 2018, og at der derudover foreligger en formel aftale om generationsskifter inklusive en plan for generationsskiftet, herunder en tidsplan.

Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed, og afgives for at give Fiskeristyrelsen mulighed for at vurdere, om selskaberne har efterlevet kravet til generationsskiftet progression pr. 30. juni 2020. Erklæringen kan alene anvendes til dette formål.

Ledelsens ansvar

Det er ledelsen i Selskab A, der er ansvarlig for at der udarbejdes en gennemsigtig generationsskifteaftale, og at minimum 20 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 30. juni 2020, hvormed der forsat er danne grundlag for undtagelse fra aktivitetskravet og udlejelofterne, jf. reguleringsbekendtgørelsen § 49, stk. 2, nr. 2.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at udtrykke en konklusion om, at Selskab A er under generationsskifte, hvor minimum 20 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget fra selskab A pr. 30. juni 2020 således, at Selskab B (det modtagende selskab) kan opretholde dispensation fra aktivitetskravet, jf. § 49, stk. 2, nr. 2.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion.

[Revisionsfirma] er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Ved vores undersøgelse har vi anvendt vores kendskab til virksomheden, dens branche og den af ledelserne fremlagte dokumentation for, at selskabet er under generationsskifte, og at minimum 20 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 30. juni 2020, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 2. Vores undersøgelse omfatter endvidere en stikprøvevis gennemgang af information, der understøtter den af ledelsen fremlagte dokumentation med henblik på at vurdere, om selskabet er under generationsskifte.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at selskab A er under generationsskifte, hvor minimum 20 % af den samlede forretning økonomisk set er overdraget pr. 30. juni 2020, og betingelserne for den fortsatte undtagelse fra aktivitetskravet, jf. § 49, stk. 2, nr. 2, for Selskab B derved er opfyldt.

[by], den [dag]. [måned] [år]

[Revisionsfirma], [revisionsfirmas CVR]

_______________________________________________________________

[Navn], [Statsautoriseret revisor / registreret revisor]


Bilag 20

Skema til overdragelse af max 25% IOK årsmængder i 2018 - inkl. beregning af max 75% i pulje og indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7

1


Bilag 21

Skema til overdragelse af max 25% FKA årsmængder i 2018 - inkl. beregning af max 75% i pulje og til indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7

1


Bilag 22

Indholdsfortegnelse

Kapitel 1
 
Anvendelsesområde
§ 1
Ændring af vilkår for fiskeriet
§§ 2-4
Generelle bestemmelser
§§ 5-10
Offentligt tilgængelige oplysninger om FKA og IOK
§§ 11-12
Definitioner
§ 13
Tilladelser
§§ 14-19
Meldinger
§§ 20-21
Omladning
§ 22
   
Kapitel 2 Generelle begrænsninger
 
Fiskeri- og landingsbegrænsninger
§ 23
Parfiskeri
§§ 24-25
Fartøjs- og redskabsbegrænsninger og regler for fiskeri og landing af torsk m.m.
§§ 26-32
   
Kapitel 3 Fartøjskategorier og forskellige reguleringsformer
 
Fartøjskategorier
§ 33
FKA-fartøjer
§ 34
FKA-kystfiskerfartøjer
§ 35
MAF-fartøjer
§§ 36-39
Oversigt over kvoter fordelt på reguleringsformer
§ 40
   
Kapitel 4 Generelle regler om tildeling på grundlag af kvoteandele (FKA og IOK) og overførelse af årsmængder
 
Opdeling af kvoterne
§§ 41-44
Årsmængdefiskeri på grundlag af kvoteandele
§§ 45-53
Overførelse af årsmængder til andre fartøjer
§§ 54-57
   
Kapitel 5 Formål og andele til Fiskefonden og rationsfiskeri for FKA-arter for FKA-fartøjer
 
Kvoteandele, der afsættes til andre formål forud for tildeling af årsmængder af FKA og IOK
§§ 58-63
Andele af kvoter, der ikke hidtil har været fisket op eller i øvrigt er reserveret.
§ 64
Øvrige formål
§ 65
   
Kapitel 6 Generelle regler om maksimale kvotekoncentrationer og afvikling af ejerandele og kvoteandele
 
Kvotekoncentration på FKA-arter
§ 66
Kvotekoncentration på IOK-arter
§ 67
Krydsregler
§ 68
Afhændelse af ejerandele og kvoteandele tidligere omfattet af overgangsbestemmelser i forbindelse med indførelse af kvotelofter
§ 69
Afvikling af ejerandele og kvoteandele
§ 70
Bestemmende indflydelse
§§ 71-72
   
Kapitel 7 Kystfiskeri
§§ 73-74
Særlig tidsbegrænset ordning for kystfiskeriet
§§ 75-78
Særlig tidsubegrænset ordning for kystfiskeriet
§§ 79-81
Særlig flidspulje til den tidsubegrænsede kystfiskerordning
§§ 82-83
Kystfiskerrationsfiskeri
§§ 84-86
Kystfiskerforeninger
§§ 87-89
   
Kapitel 8 Førstegangsetablering med FKA-fartøjer eller IOK-industriarter
 
Godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøjer) eller godkendelse af fartøj som førstegangsetableret med IOK-industriarter (IOKINDUSTRI-FE)
§§ 90-94
Låne-FKA til FKA-FE fartøj og låne-IOK til IOKINDUSTRI-FE fartøj
§§ 95-99
   
Kapitel 9 Bytte af årsmængder af kvoter omfattet af IOK og FKA
 
Bytte mellem dansk indregistrerede fartøjer
§ 100
Bytte af retten til at anvende årsmængde til fartøjer fra andre EU-lande (individuelle kvotebytter) §§ 101-103
 
   
Kapitel 10 Overførsel af FKA
§§ 104-110
Overførsel af FKA i særlige situationer
§§ 111-112
   
Kapitel 11 Puljefiskeri
§§ 113-114
   
Kapitel 12 Fælles bestemmelser for fiskeri med IOK
 
Ejerforhold og maksimal kvotekoncentration
§ 115
Registrering af kvoteandele og årsmængder
§§ 116-118
Overdragelse og anvendelse af kvoteandele i særlige situationer
§§ 119-120
   
Kapitel 113 Makrel i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, Østersøen og i norsk fiskerizone nord for 62º N
 
Generelle bestemmelser
§§ 121-124
Betingelser for fiskeri for fartøjer med tilladelse til at fiske makrel
§ 125
Særligt om overdragelse
§§ 126-127
Makrel i færøsk og norsk fiskerizone
§ 128
   
Kapitel 14 Sild i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt atlantoskandisk sild
 
Generelle bestemmelser
§§ 129-133
Reservepulje- og (generationsskifte)
§§ 134-139
Kystnært rationsfiskeri af sild i Nordsøen inkl. Limfjorden og Skagerrak/Kattegat
§ 140
Særligt om overdragelse m.v.
§§ 141-142
Adgangslicenser til andre landes fiskerizoner
§ 143
   
Kapitel 15 Tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt norsk zone i Nordsøen, blåhvilling i EU-farvande og internationale farvand, blåhvilling i færøsk zone, hestemakrel i ICES områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV, havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-områderne VI, VII og VIII og sperling i Nordsøen (EU-farvande) samt Skagerrak og Kattegat
 
Generelle bestemmelser
§§ 144-146
Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
§ 147
Tobis i EU-farvande i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, samt norsk zone i Nordsøen
§ 148
   
Kapitel 16 Industrifiskeri
 
Generelle regler
§§ 149-151
Bestemmelser for enkelte industrifiskerier, der udøves på rationsvilkår
 
Brisling i Den Engelske Kanal
§ 152
   
Kapitel 17 Rationsfiskeri
 
Generelle regler for rationsfiskeri
§ 153
Generelle rationsbegrænsninger og mængdeopgørelser
§§ 154-156
Rationsfiskeri på FKA og IOK-kvoter for MAF-fartøjer
§ 157
Overførelse af årsmængde fra FKA-fartøj til MAF-fartøj
§ 158
Rationsfiskeri for bundgarnsfiskere, der har valgt indplacering med ret til at fiske på andele af torske- og sildekvoterne i Østersøen i stedet for FKA
§§ 159-160
Rationsfiskeri på FKA-kvoter for FKA-fartøjer
§ 161
Rationsfiskeri på FKA-kvoter for Øvrige Fartøjer
§ 162
Rationsfiskeri for de konsumkvoter, der ikke er FKA-kvoter
 
Torsk ved Svalbard og Bjørneø (ICES-underområde II a og b)
§ 163
Hvilling i Nordsøen og i Skagerrak/Kattegat
§ 164
Fjæsing
§ 165
Specialfiskerier og fiskeri i tredjelandes fiskerizoner og i internationalt farvand
 
Fiskeri i internationalt farvand, aktiviteter i forbindelse med fiskeri reguleret af regionale fiskeriorganisationer eller fiskeri i et tredjelandsfarvand reguleret af en partnerskabsaftale mellem EU og tredjelandet om bæredygtigt fiskeri § 166
 
Fiskeri under indsatsregulering i farvandet vest og syd for De Britiske Øer
§ 167
Dybvandsrejer i grønlandske farvande
§ 168
Lodde i grønlandske farvande
§ 169
Blåhvilling i færøske farvande
§ 170
Rejer i NAFO-område i Nordatlanten
§ 171
Dybhavsarter
§ 172
Andre arter i norsk fiskerizone
§§ 173-175
Fisk og krebsdyr omfattet af norsk forbud mod genudsætning
§ 176
Sild i Den Engelske Kanal (ICES-underområde VII d)
§ 177
   
Kapitel 18 Maksimumskapaciteten målt i kW for fartøjer med tilladelse til at fiske i et indsatsområde (kW-loft) §§ 178-179
 
   
Kapitel 19 Fiskeri reguleret ved fangstkvoter
§ 180
   
Kapitel 20 Kvoteloft forbierhvervsfiskere
§ 181
   
Kapitel 21 Erhvervsfiskerselskaber
§ 182
   
Kapitel 22 Kontrol- og straffebestemmelser
 
Kontrolbestemmelser
§§ 183-187
Straffebestemmelser og ikrafttræden
§§ 188-189
   
Bilag 1 Farvande i Nordsøen, Den Engelske Kanal, Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne med ICES-underområder
 
Bilag 2 Ansøgning om tilladelse og framelding af tilladelse
 
Bilag 3 Tilladelser
 
Bilag 4 Omregningsfaktorer ved opgørelse af mængder
 
Bilag 5a Melding om ankomst og losning til Fiskeristyrelsen
 
Bilag 5b Melding om farvandsskifte til Fiskeristyrelsen
 
Bilag 6 Udsendelse af meddelelser om ændrede regler og vilkår for fiskeriet
 
Bilag 7 Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af IOK-andele og årsmængder
 
Bilag 8 Oplysninger til Fiskeristyrelsen i forbindelse med overdragelse af FKA og årsmængder for visse arter
 
Bilag 9 Landinger af torsk, kulmule, sild, makrel og hestemakrel over en vis mængde i udpegede havne
 
Bilag 10 Liste over dybhavsarter
 
Bilag 11 Fiskeri med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat
 
Bilag 12 Krav til de selektive fangstposer, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Kattegat med en maskestørrelse på 90 mm og derover, jf. § 30
 
Bilag 13 Krav til de selektive redskaber, der skal anvendes, når der fiskes med trawl og/eller andet slæbende redskab i Skagerrak, jf. § 31.
 
Bilag 14 Maksimale satser for ejerandele, selskabsandele og kvoteandele jf. §§ 109-110 og § 115
 
Bilag 15 Liste over skånsomme redskaber, som udløser op til 125 % i yderligere tildeling af årsmænde (i kilo) pr. kvoteandel fra flidspuljen, hvis et fartøj fisker udelukkende med disse redskaber, jf. § 83
 
Bilag 16 Længdekategorier for fartøjer
 
Bilag 17 Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, jf. § 46, stk. 1 og 2, og udlejeloftet, jf. §§ 52 og 53, jf. § 49, stk. 1
 
Bilag 18 Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 4, nr. 1
 
Bilag 19 Den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte, jf. § 49, stk. 7
 
Bilag 20 Skema til overdragelse af max 25% IOK årsmængder i 2018 - inkl. beregning af max 75% i pulje og indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7
 
Bilag 21 Skema til overdragelse af max 25% FKA årsmængder i 2018 - inkl. beregning af max 75% i pulje og til indberetning, jf. reguleringsbekendtgørelsens § 47, stk. 3, § 48, stk. 6, og § 113, stk. 7
 
Bilag 22 Indholdsfortegnelse
 

Officielle noter

1) I bekendtgørelsen er fastsat bestemmelser, der er nødvendige til opfyldelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/1380/EU af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF, EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 22, som senest ændret ved Kommissionens delegerede forordning 2018/211/EU af 21. november 2018, bestemmelser der er nødvendige til opfyldelse af Rådets forordning 2009/1224/EF af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (kontrolforordningen), EU-Tidende 2009, nr. L 343, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/812/EF af 20. maj 2015 og Kommissionens gennemførelsesforordning 2011/404/EU af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, EU-Tidende 2011, nr. L 112, side 1, som senest ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/1962/EU af 28. oktober 2015 og bestemmelser der er nødvendige til opfyldelse af Rådets forordning (EF) nr. 2016/1139 af 6. juli 2016 om en flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007, EU-Tidende 2016, nr. L 191, side 1, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) (EU) 2018/976 af 4. juli 2018. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat.