Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - medhold

J.nr. 18-42445

En mand med et udenlandsk klingende navn kontaktede en håndværker om udført arbejde. I mails til manden skrev virksomhedens direktør bl.a.: ”Jeg ved [ikke] hvor i verden man tror at det er ok ikke at betale for arbejde man har bestilt men her betaler man! ! ! , ”…da det her ikke er nogen bazar eller rismarked så vil jeg forslå at du betaler den forfaldne faktura. og ”Hør her din lille banan plukker (…). Hvis du sender mig en kopi af den "gældende" lovgivning, så kreditere jeg hele beløbet og sender et gave kort til Indiancorner. . Manden havde været udsat for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse i form af chikane i forbindelse med, at klager havde fået udført arbejde af indklagede håndværksvirksomhed.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har i mails vedrørende udført håndværksarbejde udsat klager for chikane i strid med lov om etnisk ligebehandling oprindelse.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 5.000 kr. med procesrente fra den 22. juni 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Den indklagede virksomhed udførte håndværksarbejde med isolering hjemme hos klager i forbindelse med, at A håndværker fra en anden virksomhed udskiftede gulvet.

Klager har et udenlandsk klingende navn.

Den 1. februar 2017 kl. 09.05 henvendte klager sig i en mail til indklagede:

”Hej,

Jeg har modtaget ovenstaende faktura fra [A håndværker].

Jeg gaar udfra at jeg ogsaa vil modtage en kreditnota for det arbejde som [A håndværker] udfoerte bagefter.

Ser fremtil at hoere fra dig.

Mvh

[klagers fulde navn]”

Samme dag svarede indklagedes direktør kl. 10:07:

”Hej,

Jeg ved ikke hvad du går ud fra og er også helt ligeglad, jeg skal ikke kreditere noget som helst! ! !

Den faktura har været forfalden i lang tid og den skal betales NU.

Jeg ved [ikke] hvor i verden man tror at det er ok ikke at betale for arbejde man har bestilt men her betaler man! ! !

[navn og telefonnummer]”

Hertil skrev klager samme sag kl. 10:31:

”Hej [navn],

For det foerste saa har jeg foerst modtaget fakturaen i sidste uge, saa jeg kan ikke forstaa at den har vaeret til forfald i lang tid. Det kan jo ikke vaere mit problem at du ikke faar sendt den til den rigtige mail addresse.

For det andet saa har du lagt for meget isolering i forhold til det du har faet at vide, baade fra [A håndværker] samt fra ingenioren der har regnet paa det. Det er noget du skal tage hoejde for og kan ikke vaere mit problem. [A håndværker] har efterfoelgende fjernet ekstra isolering og har brugt tid og kraefter paa det. Jeg har ikke taenkt mig at betale for noget som var dit ansvar.

Ser frem til at modtage en kreditnota, det resterende beloeb vil blive betalt efterfoelgende.

Mvh

[klagers fulde navn]”

Samme dag kl. 10:45 skrev indklagedes direktør:

”Hej,

Fakturen er sendt i december, men selvfølgelig har først fået den nu. . . .

Jeg fik af vide at jeg skulle isolere mellem de strøer der var lagt og det har jeg gjordt, hverken mere eller mindre.

Du kan trygt regne med at jeg aldrig sender nogen kreditnota til dig, hvis du ikke betaler må jeg jo komme ud og hente vores isolering.

[navn]. ”

Klager rettede herefter henvendelse til A håndværker og oplyste, at han ikke ønskede at kommunikere med indklagede.

Den 1. februar 2017 kl. 11:44 skrev indklagedes direktør på ny til klager:

”Du har entreret med os om at få udført et stykke arbejde, det har vi lavet og ikke fået penge for og da det her ikke er nogen bazar eller rismarked så vil jeg forslå at du betaler den forfaldne faktura. ”

Hertil svarede klager kl. 12:06:

”Arbejdet er ikke udfoert som kraevet efter gaeldende lovgivning og dermed kan der heller ikke goeres nogen former for krav til betaling.

Mvh

[klagers fulde navn]”

Den 2. februar 2017 skrev indklagedes direktør til klager:

”Hør her din lille banan plukker, du skal vist lige til at slappe lidt af med at uddele din visdom i dansk byggelovgivning.

Hvis du sender mig en kopi af den "gældende" lovgivning, så kreditere jeg hele beløbet og sender et gave kort til Indiancorner. ”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 22. juni 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for chikane i strid med lov om etnisk ligebehandling. Han ønsker en godtgørelse.

A håndværker, der udførte arbejde hjemme hos klager i forbindelse med udskiftning af gulv, skulle bruge hjælp til at lægge isolering under gulvet, hvilket blev foretaget af den indklagede virksomhed. Indklagede lagde imidlertid ikke isoleringen korrekt, hvilket A håndværker oplyste klager om. A håndværker brugte flere timer på at rette arbejdet.

Senere på året modtog klager en faktura fra indklagede for det udførte arbejde. Klager krævede en kreditnota for A håndværkers ekstra arbejde som følge af, at indklagede ikke havde udført arbejdet korrekt.

Indklagede ville ikke sende en kreditnota, men sendte fakturaen til inkasso. Retssagen er afsluttet og endte med, at indklagede måtte nøjes med de penge, som han havde tilskrevet fakturaen minus det arbejde, som A håndværker havde påtaget sig.

Selvom retssagen er afsluttet, tænker klager stadig over de grove mails fra indklagede. Klager stoppede kommunikationen med indklagede, da han modtog mailen af 1. februar 2017.

Der er tale om krænkende udsagn. Hvis indklagede ikke bliver stoppet, vil han blive ved med sin krænkende adfærd over for andre mennesker.

Da direktøren for indklagede skrev mailen af 1. februar 2017, var han bekendt med klagers navn og udseende. Det er uden betydning, at der forud for udtalelsen havde været uoverensstemmelser omkring betaling for ydelser mellem indklagede og klager.

Indklagede har telefonisk oplyst, at direktøren ikke mødte klager og ikke kendte klagers navn.

Indklagede er trods gentagne opfordringer herefter ikke fremkommet med yderligere bemærkninger.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

De mails, som klagen angår, blev sendt til klager den 1. og 2. februar 2017. Klagen blev indbragt for nævnet den 22. juni 2018.

Efter klagers oplysning om, at der har verseret en sag om kravet ved domstolene, vurderer nævnet, at der ikke er grundlag for at fastslå, at klager har udvist retsfortabende passivitet.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands etniske oprindelse.

Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en optræden i relation til race eller etnisk oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. Omtale og udtryk på skrift kan være chikanøs adfærd.

Indklagedes direktør skrev i sine mails til klager bl.a. ”hvor i verden” og ”her betaler man”, samt at der ikke var tale om ”en bazar” eller ”et rismarked”. Indklagedes direktør omtalte klager som ”bananplukker” og skrev endvidere, at klager ville modtage et gavekort til ”Indiancorner”.

Indklagede var bekendt med klagers navn, da han sendte de omhandlede mails, og indklagedes omtale af klager og øvrige ordvalg havde relation til klagers etniske oprindelse.

På denne baggrund vurderer nævnet, at indklagede har udsat klager for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 22. juni 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 7, om delt bevisbyrde

§ 9, om godtgørelse

<18-42445>