Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - medhold

J.nr. 18-42747

En mand med et udenlandsk klingende navn bød på to biler. I sine svar på buddene skrev sælgeren ”Fedt så mangler du kun 19.000 perker…. og ”Det ser sort ud pt. Jeg sælger til. Hvid side du. . Manden havde været udsat for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af race og/eller etnisk oprindelse.

Manden fik derfor medhold og en godtgørelse på 5.000 kr.

Klagen angår påstået forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i form af chikane i forbindelse med, at klager afgav to bud på køb af brugte biler.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Indklagede har ved besvarelserne af klagers henvendelser med bud på køb af to brugte biler udsat klager for chikane i strid med lov om etnisk ligebehandling.

Indklagede skal inden 14 dage betale godtgørelse til klager på 5.000 kr. med procesrente fra den 26. juni 2018, hvor klagen er modtaget i Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling

Den 17. juni 2018 kl. 8:44 og 8:48 bød klager, der har et udenlandsk klingende navn, på to brugte biler udbudt til salg af indklagede.

Samme dag kl. 21:42 svarede indklagede vedrørende det ene bud:

”Fedt så mangler du kun 19.000 perker…. ”

Kl. 21:43 svarede indklagede vedrørende det andet bud:

”Det ser sort ud pt. Jeg sælger til. Hvid side du. ”

Klagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet den 26. juni 2018.

Parternes bemærkninger

Klager gør gældende, at han har været udsat for diskrimination.

Indklagedes udsagn viser racisme og racistiske holdninger. Indklagede så klager som ”perker” og ”sort” frem for en mulig køber.

Der er forskel på at tale og på at skrive. På skrift har afsenderen mulighed for at kigge, nærlæse og overveje det, der er skrevet, før det bliver sendt.

Indklagede sendte to nedladende beskeder, der ikke kan tolkes som andet en diskrimination.

Alle mennesker kan være pressede eller have travlt, men man må ikke løbe fra ansvaret for at behandle andre på en ordentlig måde.

Indklagede erkender, at der i de to beskeder ikke blev ført en ordentlig tone, hvilket indklagede beklager.

Bilerne var samme dag sat ned med 5.000 kr. Indklagedes kæreste havde samme dag svaret på mange henvendelser med bud, der var 20.000 kr. under den faste pris.

Det gik desværre galt ved svaret til klager. Indklagede er på ingen måde racist og beklager henvendelsen.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion

Ligebehandlingsnævnet behandler klager over forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse efter lov om etnisk ligebehandling.

Det fremgår af lov om etnisk ligebehandling, at ingen må udsætte en anden person for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller tredjemands race eller etniske oprindelse.

Chikane skal betragtes som forskelsbehandling, når en optræden i relation til race eller etnisk oprindelse finder sted med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima for den pågældende. Omtale og udtryk på skrift kan være chikanøs adfærd.

Indklagede omtalte i sine besvarelser klager som ”perker” og udtrykte, at det så ”sort ud”. Indklagede udtrykte endvidere, at han ønskede at sælge til ”hvid side”.

Indklagede var ved besvarelserne af klagers henvendelser bekendt med klagers navn, og indklagedes omtale af klager og øvrige ordvalg havde relation til klagers race og/eller etniske oprindelse.

På denne baggrund vurderer nævnet, at indklagede har udsat klager for chikane, der må betragtes som forskelsbehandling på grund af race og/eller etnisk oprindelse.

Klager får derfor medhold i klagen.

Godtgørelse

Klager tilkendes en godtgørelse, der skønsmæssigt passende kan fastsættes til 5.000 kr.

Ligebehandlingsnævnet har ved fastsættelse af godtgørelsens størrelse taget udgangspunkt i praksis samt et skøn over sagens faktiske omstændigheder, herunder karakteren og alvoren af den skete hændelse.

Indklagede skal herefter betale 5.000 kr. til klager med procesrente fra den 26. juni 2018, hvor sagen blev modtaget i Ligebehandlingsnævnet. Beløbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler

Afgørelsen er truffet efter følgende bestemmelser:

Lov om Ligebehandlingsnævnet

§ 1, stk. 1, og stk. 4, om nævnets kompetence

§ 9, stk. 1, om klagebehandling

§ 12, om klagebehandling

Lov om etnisk ligebehandling

§ 2, om lovens anvendelsesområde

§ 3, stk. 1-3, om forbud mod forskelsbehandling

§ 3, stk. 4, om chikane

§ 7, om delt bevisbyrde

§ 9, om godtgørelse

<18-42747>