Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019 af personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union

I medfør af § 14, stk. 3, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 21. marts 2018, fastsættes:

§ 1. Personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og som ikke optages på valglisten i medfør af lovens § 14, stk. 2, 1. pkt., optages efter ansøgning på en særlig valgliste i Københavns Kommune, hvis de

1) senest tirsdag den 23. april 2019 opfylder valgretsbetingelserne bortset fra aldersbetingelsen,

2) indgiver ansøgning om optagelse på valglisten efter reglerne i §§ 2-4 og

3) ikke er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union.

§ 2. Ansøgning om optagelse på valglisten skal indgives til Københavns Kommune.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives senest tirsdag den 23. april 2019. Ansøgning kan tidligst indgives mandag den 26. november 2018. Københavns Kommune afviser en ansøgning om optagelse på valglisten efter stk. 1, der er indgivet forud for det i 1. pkt. nævnte tidspunkt.

Stk. 3. Er en ansøgning om optagelse på valglisten efter stk. 1 indgivet til en anden kommune end Københavns Kommune, videresender kommunalbestyrelsen ansøgningen til Københavns Kommune.

§ 3. Ansøgning kan indgives ved personlig henvendelse, pr. post eller e-post.

Stk. 2. Ansøgning skal indgives på en formular (et ansøgningsskema), der er godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Stk. 3. Ansøgningsskemaet kan fås hos danske diplomatiske og konsulære repræsentationer i de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union. Ansøgningsskemaet kan endvidere fås hos Københavns Kommune eller hentes på www.kk.dk eller valg.oim.dk.

§ 4. Ansøgningen, der skal være dateret og underskrevet af ansøgeren, jf. dog stk. 4, skal indeholde oplysning om ansøgerens

1) fulde navn,

2) danske personnummer, jf. dog stk. 3,

3) bopælsland og adresse i bopælslandet samt

4) seneste adresse i Danmark, hvor ansøgeren har været bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR), jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Ansøgningen skal tillige indeholde en erklæring om, at ansøgeren har dansk indfødsret og fast bopæl på den angivne adresse, og at ansøgeren kun vil udøve sin valgret til Europa-Parlamentet i Danmark.

Stk. 3. Hvis ansøgeren ikke har dansk personnummer, skal ansøgningen i stedet indeholde oplysning om ansøgerens fødselsdato. Hvis ansøgeren ikke har været registreret i CPR med bopæl i Danmark, skal ansøgningen indeholde oplysning herom.

Stk. 4. Indgives ansøgningen pr. e-post, skal ansøgerens navn anføres på det sted på ansøgningsskemaet, der er beregnet til ansøgerens underskrift.

§ 5. Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger opfylder betingelserne for optagelse på den særlige valgliste, jf. §§ 1-4, og giver ansøgeren meddelelse om afgørelsen. Afgørelsen skal træffes senest fredag den 10. maj 2019.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 6. Kommunalbestyrelsen i Københavns Kommune skal indberette afgørelser om optagelse på den særlige valgliste af personer, der har valgret efter § 3, stk. 1, nr. 2, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet til CPR i overensstemmelse med de nærmere fastsatte regler herfor.

§ 7. Afgørelser om optagelse på den særlige valgliste gælder for valget til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis økonomi- og indenrigsministeren modtager underretning om, at en person, der er optaget på den særlige valgliste, er optaget på valglisten til Europa-Parlamentsvalget i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union, jf. § 1, nr. 3, skal den pågældende slettes af den særlige valgliste, jf. § 14, stk. 4, i lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 12. november 2018.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 31. oktober 2018

Simon Emil Ammitzbøll-Bille

/ Christine Boeskov