Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Tilskud
Kapitel 2 Tilskudsbetingelser
Kapitel 3 Kompensation af ikke-fradragsberettiget købsmoms (moms)
Kapitel 4 Årsrapport
Kapitel 5 Revision
Kapitel 6 Andre bestemmelser
Kapitel 7 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

I medfør af § 19, stk. 6, 7 og 11, og § 28, stk. 6, i universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 172 af 27. februar 2018, § 32, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 986 af 18. august 2017, som ændret ved lov nr. 737 af 8. juni 2018, og § 6, stk. 12, og § 8, stk. 6, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, og efter forhandling med finansministeren fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Tilskud

§ 1. Efter denne bekendtgørelse ydes tilskud til universitetet som faste tilskud, aktivitetsbestemte tilskud, resultattilskud og kvalitetstilskud til uddannelse samt som faste tilskud til forskning og øvrige formål. Tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Faste uddannelsestilskud

§ 2. Der ydes faste tilskud til uddannelse i form af grundtilskud, grundtilskud til decentrale uddannelsesudbud, kompensationstilskud og øvrige faste tilskud til uddannelsesformål.

Stk. 2. Grundtilskuddene fastsættes første gang for finansåret 2019 og genfastsættes for finansåret 2023.

Stk. 3. Grundtilskuddene til decentrale uddannelsesudbud fastsættes første gang for finansåret 2019 og genfastsættes for finansåret 2023.

Stk. 4. Kompensationstilskuddene fastsættes for finansåret 2019. En andel af kompensationstilskuddene udfases over 3 år.

Aktivitetsbestemte tilskud

§ 3. De aktivitetsbestemte tilskud ydes til universitetets udbud af godkendt videregående uddannelse efter universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, (bachelor- og kandidatuddannelse), § 4 b (erhvervskandidatuddannelse), § 5 (deltidsuddannelse) og § 7 anden videregående heltidsuddannelse (erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelse), jf. dog stk. 2 og § 4.

Stk. 2. Universitetets udbud af ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter § 4 a i universitetsloven, ekstra uddannelsesaktivitet efter § 7 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og enkeltfag efter § 6, stk. 12, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., indgår ikke i beregningen af universitetets tilskud. Dog indgår aktiviteten på det universitet, der ved en elevs efterfølgende optagelse på en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse eller erhvervsakademiuddannelse ved universitetet giver merit for enkeltfaget, i beregningsgrundlaget her, uanset om faget er gennemført og bestået ved dette universitet, et andet universitet eller anden institution. Ved et eventuelt senere studieskift til en uddannelse ved en anden institution gives der ikke tilskud på ny.

Stk. 3. Praktik under en uddannelse, der er fastsat som lønnet praktik efter uddannelsesreglerne, indgår ikke i beregningen af universitetets tilskud.

§ 4. Udenlandske studerende på en godkendt videregående uddannelse, jf. § 3, stk. 1, kan kun udløse aktivitetsbestemte tilskud efter § 3, og dermed indgå i beregningen efter §§ 16-17, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske bachelor-, kandidat- eller masterstuderende efter aftale indgået efter bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb mellem universitetet og et eller flere universiteter i udlandet eller er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Fulbright, Denmark's International Study Program (DIS) eller Rotary Ambassadorial Scholarships,

3) er udvekslet med danske erhvervsakademi- eller professionsbachelorstuderende efter aftale mellem universitetet og en institution i udlandet,

4) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, herunder kulturaftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere,

5) har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a, eller

6) gennemfører dele af en Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelse i Danmark og er omfattet af nr. 4, jf. § 6, stk. 8.

Stk. 2. For udenlandske studerende, der ikke er omfattet af stk. 1, skal universitetet opkræve fuld deltagerbetaling efter § 19. Dette gælder tillige for studerende, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.

Stk. 3. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende bliver tilskudsudløsende efter stk. 1, vil deltagerbetalingen først falde bort fra det kommende semester. Det påhviler den studerende at dokumentere ændrede forhold over for universitetet.

Stk. 4. Ændres den studerendes forhold i løbet af et semester således, at den studerende ikke længere er tilskudsudløsende efter stk. 1, skal der betales deltagerbetaling efter § 19 fra det kommende semester.

Stk. 5. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en uddannelse ved universitetet, jf. § 3, stk. 1, på baggrund af stk. 1, nr. 5, udløser aktivitetsbestemte tilskud til færdiggørelsen af den pågældende uddannelse, selvom den studerendes forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a bortfalder.

§ 5. Ved uddannelser eller grupper af uddannelser, hvor maksimumsrammer for tilgangen (dimensionering) fastlægges af uddannelses- og forskningsministeren, jf. universitetslovens § 4, stk. 5, og § 33 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, fastsættes aktivitetstilskuddet efter § 3 i overensstemmelse hermed.

Stk. 2. Ved optag ud over dimensioneringen reduceres den tilskudsudløsende aktivitet i forhold til den indberettede aktivitet med den procentdel, som meroptaget udgør af årgangens optag. Modregning foretages i tilskud for det efterfølgende finansår. Hvis overskridelsen er betydelig, kan modregning foretages i tilskud for senere finansår.

Stk. 3. Hvis en årgangs aktivitet på grund af overflytning eller lignende i betydeligt omfang overskrider den aktivitet, der kan forventes ud fra den fastsatte dimensionering, vil årgangens tilskudsudløsende aktivitet blive reduceret til den aktivitet, som den fastsatte dimensionering forventes at medføre.

Stk. 4. En reduktion efter stk. 1-3 vil blive tilrettelagt således, at en eventuel overskridelse af dimensioneringen, som følge af en eventuel fleksibilitetsgaranti eller optagelse af bachelorer, der har ret til optagelse på en kandidatuddannelse, jf. § 10 i bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område, friholdes.

§ 6. Universitetet kan i samarbejde med et eller flere udenlandske universiteter udbyde hele eller dele (frivillige eller obligatoriske forløb) af godkendte uddannelser efter universitetslovens § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, og § 5 i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter, jf. § 2 i bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. Der ydes aktivitetsbestemte tilskud efter § 3 for den del af uddannelsen, der foregår i Danmark.

Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af hele eller dele (frivillige eller obligatoriske forløb) af godkendte uddannelser i udlandet ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark.

Stk. 3. Universitetets aftaler om udbud af hele eller dele af uddannelser i udlandet i samarbejde med et udenlandsk universitet samt bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler skal udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb.

Stk. 4. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet aktivitetsbestemte uddannelsestilskud efter § 3 for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem det danske universitet og de udenlandske studerendes hjemuniversitet.

Stk. 5. Universitetet skal tilrettelægge sit samlede udbud af dele (frivillige og obligatoriske forløb) af godkendte uddannelser i udlandet, jf. stk. 2, og bilaterale eller multilaterale udvekslingsaftaler, jf. § 4, stk. 1, nr. 2 og 3, således, at der er gensidighed og økonomisk balance i udvekslingen med de udenlandske universiteter. Gensidigheden og den økonomiske balance vurderes over den 3-årige periode 2019-2021 og herefter over efterfølgende 3-årige perioder og for den samlede universitetssektor under ét. Universiteternes tilskud for indgående studerende reguleres svarende til værdien af den aktivitet, de udgående studerende får merit for.

Stk. 6. Optjent merit for studerende, der, mens de er optaget på det danske universitet, tager på selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet og ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, jf. stk. 4, kan indgå i beregningen af tilskud. Ved beregningen af aktivitetsbestemte tilskud efter § 3 indgår ikke merit for studerende, der finansieres via udlandsstipendieordningen, jf. afsnit I a i SU-loven.

Stk. 7. Universitetet kan anvende egne midler til at afholde udgifter for studerende, der ikke udløser tilskud efter § 4 i de tilfælde, hvor studerende optaget på et universitet i udlandet er omfattet af en aftale og tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark, jf. stk. 5.

Stk. 8. I henhold til universitetsloven kan universitetet i samarbejde med et eller flere udenlandske universiteter udbyde uddannelser som led i EU-studieprogrammer om Erasmus+ og Erasmus Mundus-kandidatuddannelser. Der ydes aktivitetsbestemte tilskud efter § 3 for den del af uddannelsen, der foregår i Danmark og er omfattet af EU-retten, herunder EØS-aftalen, jf. § 4, stk. 1, nr. 4. For udenlandske studerende på Erasmus+ eller Erasmus Mundus-kandidatuddannelser, der ikke er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 4, skal universitetet opkræve fuld deltagerbetaling efter § 19.

§ 7. Universitetet kan udbyde erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser efter aftale med en eller flere udenlandske institutioner efter §§ 8-10 i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

§ 8. De aktivitetsbestemte tilskud beregnes endeligt ved årets afslutning på grundlag af den opgjorte aktivitet og takster fastsat i finansloven samt eventuelle efterfølgende reguleringer.

§ 9. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter krav til universitetets registrering og indberetning af studieaktivitet og optagelsestal til brug for fastlæggelse af tilskud efter denne bekendtgørelse (indberetningsinstruks for universiteter).

§ 10. Universitetets opgørelse af studenterårsværk m.v. skal attesteres af rektor eller af den, som rektor har delegeret kompetencen til.

Resultattilskud

§ 11. Resultattilskuddene ydes som henholdsvis studietidstilskud og beskæftigelsestilskud.

§ 12. Studietidstilskuddene fastsættes som 5,56 pct. af årets aktivitetstilskud ganget en studietidsfaktor.

Stk. 2. Studietidsfaktoren beregnes ud fra dimittenders gennemsnitlige studietid på det enkelte universitet sammenlignet med et målopfyldelsestal for overskridelsen af den normerede studietid således:

1) Hvis den gennemsnitlige faktiske studietid medfører en overskridelse af den normerede studietid, der er under målopfyldelsestallet, er faktoren 1.

2) For hver måned den gennemsnitlige studietid er over målopfyldelsestallet, reduceres faktoren med 1/9.

3) Hvis den gennemsnitlige studietid medfører en overskridelse af den normerede studietid, der er 9 måneder over målopfyldelsestallet, er faktoren 0.

Stk. 3. Målopfyldelsestallet for overskridelsen af normeret studietid er fastsat til 3 måneder plus et beregnet institutionsspecifikt tillæg. Tillægget er fastsat ud fra antallet af dimittender, der under uddannelsen har fået henholdsvis barselsklip, sygeklip eller handicaptillæg via Statens Uddannelsesstøtte. Tillægget beregnes ud fra den gennemsnitlige beregnede forsinkelse for studerende, der har modtaget disse klip eller tillæg. Herudover beregnes et tillæg for udbydere af kandidatuddannelsen i medicin svarende til, at 25 pct. af det dimensionerede optag på uddannelsen kan gennemføre et forskningsår under studiet.

Stk. 4. Beregningen af studietidsfaktoren er baseret på dimittenderne fra perioden 1. oktober 3 år forud for finansåret til 30. september 2 år forud for finansåret.

§ 13. Beskæftigelsestilskuddene fastsættes som 5,56 pct. af årets aktivitetstilskud ganget med en beskæftigelsesfaktor.

Stk. 2. Beskæftigelsesfaktoren beregnes ud fra det enkelte universitets dimittenders gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i 12.-23. måned efter afsluttet uddannelse sammenlignet med et måltal således:

1) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger over måltallet, er faktoren 1.

2) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger under måltallet og mindre end 25 procentpoint under måltallet, beregneres faktoren som 1 minus 0,04 gange forskellen på den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad og måltallet.

3) Hvis den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad ligger mere end 25 procentpoint under måltallet, er faktoren 0.

Stk. 3. Målopfyldelsestallet for beskæftigelsesgraden er den generelle beskæftigelsesgrad fratrukket 0,4 gange ledighedsgraden (usikkerhedsfaktor). Beskæftigelsesgraden og ledighedsgraden opgøres for personer mellem 16 år og 66 år for de dage, hvor personen er beskæftiget eller ledig.

Stk. 4. Opgørelsen af beskæftigelsesgrader er baseret på dimittenderne fra perioden 1. oktober 6 år forud for finansåret til 30. september 5 år forud for finansåret.

§ 14. Resultattilskuddene beregnes endeligt en gang om året på grundlag af de gældende resultatfaktorer og det faktisk opgjorte aktivitetstilskud.

Kvalitetstilskud

§ 15. Kvalitetstilskuddene ydes inden for en ramme, der fastsættes ud fra differencen mellem de maksimale resultattilskud og de faktiske resultattilskud. Rammen fastsættes ud fra de faktiske studietids- og beskæftigelsesfaktorer og en prognose for årets aktivitet. Tilskudsprincipperne og kvalitetspuljens størrelse fastsættes i finansloven.

Udbetaling af tilskud

§ 16. Tilskud efter § 1 udbetales månedsvis forud med 1/12 af det årlige tilskud. Aktivitetsbestemte tilskud og resultattilskud beregnes foreløbigt efter reglerne i stk. 3.

Stk. 2. Foreløbigt beregnede tilskud fastsættes endeligt på grundlag af universitetets indberetning og reguleres efter § 17. Indberetningsperiode, indberetningsfrist og optællingsprincipper m.v. fastsættes i indberetningsinstruks for universiteter.

Stk. 3. Foreløbigt beregnede tilskud beregnes forud for et finansår på grundlag af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes prognose for antal årsstuderende i det pågældende finansår, jf. dog stk. 4. Styrelsen baserer prognosen på universitetets indberetninger i årene forud for det år, prognosen vedrører.

Stk. 4. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og det foreløbigt beregnede tilskud, jf. stk. 3, derfor vil afvige væsentligt fra det endelige tilskud, jf. stk. 2, kan styrelsen regulere sin prognose på grundlag af et konkret skøn over det forventede antal årsstuderende og ændre den foreløbige beregning. Eventuelle udbetalte tilskudsrater reguleres på grundlag af den nye beregning, idet reglerne i § 17 finder tilsvarende anvendelse.

§ 17. Hvis det endelige tilskud, jf. § 16, stk. 2, er større end det foreløbigt beregnede tilskud, udbetales differencen til universitetet ved den følgende tilskudsudbetaling.

Stk. 2. Hvis det endelige tilskud, jf. § 16, stk. 2, er mindre end det foreløbigt beregnede tilskud, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskudsrater i det finansår, tilskuddet vedrører. Modregningen foretages i de efterfølgende tilskudsanvisninger, herunder eventuelt i andre tilskud i finansåret fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Om nødvendigt modregnes desuden i den første tilskudsudbetaling for det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal universitetet tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører.

Stk. 3. Der ydes og opkræves ikke renter, hvor regulering af tilskud følger stk. 1 og 2.

§ 18. Andre tilskud, end tilskud omfattet af § 1, udbetales af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte i forbindelse med bevillingen af tilskuddet.

Deltagerbetaling

§ 19. Universitetet skal opkræve fuld deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under godkendt videregående uddannelse, jf. § 3, stk. 1, i det omfang, der ikke er ydet tilskud efter § 4, jf. dog stk. 2, eller givet hel- eller delvis friplads til aktiviteten i henhold til bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne. Universitetet fastsætter deltagerbetalingen efter universitetslovens § 26.

Stk. 2. Universitetet opkræver ikke deltagerbetaling for ekstra uddannelsesaktivitet og enkeltfag efter universitetslovens § 4 a og til ekstra uddannelsesaktivitet efter § 7 a i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og til enkeltfag efter § 6, stk. 12, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. til danske statsborgere og til udenlandske studerende, der er omfattet af § 4, stk. 1, mens universitetet opkræver fuld deltagerbetaling for udbud af disse aktiviteter til øvrige udenlandske studerende efter universitetslovens § 26.

Stk. 3. Det danske universitet sikrer, at eventuel deltagerbetaling ved gennemførelse af uddannelsesdele på Erasmus+, Erasmus Mundus-kandidatuddannelse eller en hel uddannelse i udlandet med et eller flere samarbejdsuniversiteter, ikke overstiger størrelsen af det danske udlandsstipendium, jf. bestemmelserne i SU-loven. Dette gælder alene for danske statsborgere og andre, der skal ligestilles med danske statsborgere, og som er optaget ved det danske universitet.

Stk. 4. Der kan ikke opkræves deltagerbetaling for obligatoriske forløb i udlandet.

§ 20. Værdien af en hel friplads opgøres som det aktivitetsbestemte tilskud for den pågældende uddannelse, som dette fremgår af de årlige finanslove, med et tillæg på 50 pct.

Stk. 2. Værdien af den delvise friplads opgøres som en andel af en hel friplads, jf. stk. 1. Deltagerbetalingen skal udgøre differencen mellem værdien af den delvise friplads og værdien af en hel friplads.

Kapitel 2

Tilskudsbetingelser

§ 21. Retten til tilskud efter universitetsloven og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser er betinget af, at universitetet

1) følger universitetsloven og lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og regler udstedt i henhold hertil,

2) opgør og indberetter studieaktivitet m.v. efter de regler, der fastsættes i indberetningsinstruks for universiteter, og tilskudsinstruks for de erhvervsrettede videregående uddannelsesinstitutioner for studieaktivitet efter lov om åben uddannelse,

3) følger reglerne om regnskabets førelse og aflæggelse, jf. § 23,

4) udarbejder og følger en regnskabsinstruks, jf. § 26,

5) for tilskud til andre opgaver, der varetages af universitetet, varetager opgaverne i overensstemmelse med de vilkår, der er fastsat for tilskuddet,

6) for dimensionerede uddannelser, ikke optager studerende ud over den fastsatte maksimumsramme for tilgangen til en uddannelse, medmindre overskridelsen kan henføres til en eventuel fleksibilitetsgaranti eller optagelse af bachelorer, der har ret til optagelse på den pågældende kandidatuddannelse, jf. bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område,

7) for tilskud til deltidsuddannelse, følger betingelserne og reglerne i bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen), og

8) for tilskud til erhvervskandidatuddannelse, følger betingelserne og reglerne i bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen).

Stk. 2. Hvis universitetet ikke overholder betingelserne for tilskud, kan Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte tilbageholde tilskud helt eller delvis, lade tilskud bortfalde helt eller delvis, foretage modregning i kommende tilskudsbetaling eller kræve tilskud eller lån tilbagebetalt.

Kapitel 3

Kompensation af ikke-fradragsberettiget købsmoms (moms)

§ 22. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte afregner kvartalsvis og efter behørig dokumentation for udgifter til betaling af afgifter i henhold til momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som universitetet afholder ved køb af varer og tjenesteydelser. Årets tilskud fastsættes endeligt på baggrund af en årlig opgørelse.

Stk. 2. Tilskud til moms efter stk. 1 beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af styrelsens prognose for universitetets momsudgifter i finansåret. Prognosen udarbejdes på baggrund af universitetets indberetning af forventet afholdt ikke-fradragsberettiget købsmoms til styrelsen. Det foreløbige tilskud udbetales i månedlige rater på baggrund af styrelsens prognose.

Stk. 3. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede moms derfor vil afvige væsentligt fra den endelige moms, kan styrelsen regulere sin prognose. Eventuelt udbetalt tilskud til moms reguleres på grundlag af den nye beregning, idet reglerne i stk. 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Hvis den endelige moms for kvartalet er større end det udbetalte tilskud efter stk. 2, udbetales differencen til universitetet ved den følgende tilskudsudbetaling.

Stk. 5. Hvis den endelige moms for kvartalet er mindre end det udbetalte tilskud efter stk. 2, reguleres differencen ved modregning i de resterende tilskud i det finansår, kompensationen vedrører. Om nødvendigt modregnes desuden i tilskudsudbetaling i det følgende finansår. Overstiger differencen det således modregnede, skal universitetet tilbagebetale det overskydende beløb inden udgangen af supplementsperioden for det finansår, tilbagebetalingen vedrører.

Stk. 6. Der ydes og opkræves ikke renter, hvor regulering følger af stk. 4 og 5.

Kapitel 4

Årsrapport

§ 23. Universitetet er omfattet af lov om statens regnskabsvæsen m.v., bekendtgørelsen om statens regnskabsvæsen mv. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning.

Stk. 2. Universitetet opstiller og aflægger årsrapport i henhold til lov om statens regnskabsvæsen m.v. og Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning med følgende krav til supplerende bilag til regnskabet:

1) Anlægsoversigt.

2) Oplysninger om samlede indestående for legater og lignende, hvor universitetet varetager sekretariatsfunktion for disse.

3) Oversigt over universitetets omkostninger til studenterpolitiske aktiviteter og andre studenteraktiviteter.

4) Oversigt over hoved- og nøgletal.

5) Oplysninger om forbruget fordelt på følgende hovedformål: uddannelse, forskning, formidling og videnudveksling, forskningsbaseret myndighedsbetjening og generel ledelse, administration og service.

6) Oplysninger om indskudte midler i fonde, hvis hovedformål er at etablere universitetsnære boliger, efter § 10, stk. 2, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

7) Oplysninger om omkostninger afholdt til administration af fonde og foreninger, herunder erhvervsdrivende fonde og foreninger, efter § 11, stk. 1, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde.

8) Oplysninger om universitetets indskud og erhvervelse af aktier i selskaber, herunder efter § 4, stk. 1, og § 4 a, stk. 1, i lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde, i regnskabsåret og akkumuleret.

9) Oplysninger om universitetets indtægter og omkostninger i relation til nævnte selskaber i nr. 8.

10) Oplysninger om antal personer og forbrug af midler til fripladser fordelt på takstgrupper og omfanget af udbetalte stipendier samt oplysninger om overført overskud for udenlandske betalingsstuderende.

11) Oplysninger om aktiviteter ved universitetets udbud af uddannelser i udlandet udbudt som indtægtsdækket virksomhed, jf. universitetslovens § 3 a, stk. 1, og § 20, stk. 3.

12) Oplysninger om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed, andre tilskudsfinansierede aktiviteter, indtægtsdækket virksomhed og retsmedicinske undersøgelser.

Stk. 3. Målrapporteringen følger det, som er aftalt i den strategiske rammekontrakt.

Kapitel 5

Revision

§ 24. Universitetets årsrapport revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Efter § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med uddannelses- og forskningsministeren aftale, at revisionsopgaver efter stk. 1 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor. Institutionsrevisor udpeges af universitetets bestyrelse og skal være statsautoriseret revisor. Medmindre andet fremgår af aftalen, vil universitetets oplysninger til brug ved beregning af statstilskud være omfattet af institutionsrevisors påtegning eller erklæring om regnskabet.

Stk. 3. Rigsrevisionen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor og om årsagen til revisorskift.

Stk. 4. Institutionsrevisor, jf. stk. 2, reviderer og påtegner universitetets årsrapport. Institutionsrevisor udarbejder løbende revisionsprotokollat om den udførte revision.

Stk. 5. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og rektor.

Stk. 6. En af bestyrelsen og rektor underskrevet og påtegnet årsrapport indsendes til henholdsvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Rigsrevisionen senest den 15. april i året efter regnskabsåret. Endvidere fremsendes genpart af revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten til styrelsen og Rigsrevisionen.

Kapitel 6

Andre bestemmelser

§ 25. Universiteterne er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

§ 26. Universitetet udarbejder en regnskabsinstruks i overensstemmelse med Moderniseringsstyrelsens vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser.

§ 27. Universitetet skal anvende Statens Lønsystem (SLS) og Statens Koncernbetalinger for selvejende institutioner under staten (SKB).

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1648 af 15. december 2016 om tilskud og revision m.v. ved universiteterne ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 12. november 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund