Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Generelle bestemmelser
Kapitel 2 Tilskud til maritime uddannelser på ikke videregående niveau
Kapitel 3 Optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau
Kapitel 4 Momskompensation til maritime uddannelsesinstitutioner
Kapitel 5 Regnskab og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner
Kapitel 6 Ikrafttræden
Bilag 1 Blanket til indberetning af refusionsberettigede momsudgifter for maritime uddannelsesinstitutioner
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til og optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau samt momskompensation til og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner

I medfør af § 5 a, stk. 3, § 7, stk. 7 og 9, § 10, stk. 6, § 12, stk. 1, nr. 1, § 12, stk. 2, og § 12 b i lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 164 af 27. februar 2018, fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse for maritime uddannelsesinstitutioner, der i henhold til § 4 i lov om maritime uddannelser er godkendt til at modtage tilskud, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 3 finder ikke anvendelse for godkendt uddannelse på videregående niveau (professionsbachelorniveau) efter lov om maritime uddannelser. For tilskud til disse uddannelser finder bekendtgørelse om tilskud m.v. til videregående uddannelser på erhvervsakademier, professionshøjskoler, maritime uddannelsesinstitutioner m.fl. anvendelse, bortset fra kapitel 3.

§ 2. Institutionerne efter § 1, stk. 1, er omfattet af budgetvejledningens regler for statsfinansierede selvejende institutioner.

§ 3. Anlægsaktiver m.v., der er anskaffet med statstilskud efter lov om maritime uddannelser, må ikke afhændes, pantsættes, belånes eller anvendes til andet end det ved anskaffelsen forudsatte formål uden godkendelse fra Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

§ 4. Institutioner, hvortil der ydes tilskud efter § 5 i lov om maritime uddannelser, er, bortset fra skoleskibe, omfattet af statens selvforsikringsordning, jf. Finansministeriets cirkulære om selvforsikring i staten mv.

Kapitel 2

Tilskud til maritime uddannelser på ikke videregående niveau

§ 5. Der ydes tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner som grundtilskud og aktivitetsbestemte tilskud til godkendt uddannelse på ikke videregående niveau samt som øvrige tilskud, jf. dog § 6. Tilskuddenes størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. For uddannelser, hvor teoridelen er normeret til 3 semestre eller mere, kan en studerende, der overskrider den normerede studietid, udløse ekstra tilskud svarende til højst 1 semester.

§ 6. Udenlandske studerende på maritime uddannelser på ikke videregående niveau kan kun indgå i beregningen af aktivitetsbestemte tilskud efter § 5 og dermed indgå i beregningen efter § 9, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn af en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a, jf. dog stk. 3,

3) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller

4) efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere.

Stk. 2. For udenlandske studerende, der ikke er omfattet af stk. 1, skal institutionen opkræve fuld deltagerbetaling efter § 10. Dette gælder tillige for udenlandske studerende, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark.

Stk. 3. En udenlandsk studerende er omfattet af stk. 1, nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen.

Stk. 4. Der skal være balance mellem antallet af indgående og udgående udvekslingsstuderende, som er udvekslet efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet. Balancen opgøres for 3-årige perioder og første gang for perioden 2019-2021.

§ 7. De aktivitetsbestemte tilskud beregnes endeligt ved årets afslutning på grundlag af den opgjorte aktivitet.

§ 8. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte fastsætter krav til institutionernes registrering og indberetning af uddannelsesaktivitet m.m. og optagelsestal (indberetningsinstruks for maritime ikke videregående uddannelser).

Udbetaling af tilskud

§ 9. Indberetning af studieaktivitet, jf. § 8, og de fastsatte takster på finansloven danner grundlag for udbetaling af a conto tilskud og regulering af a conto tilskud.

Stk. 2. Grundtilskud betales i månedlige rater forud.

Stk. 3. Aktivitetsbestemte tilskud udbetales a conto månedsvist forud på baggrund af institutionernes indberetninger. Styrelsen kan nedsætte a conto-udbetalingen, hvis de indberettede aktivitetsforventninger vurderes ikke at være realistiske.

Stk. 4. Det endelige tilskud fastsættes ud fra opgørelsen af studenterårsværk i årsrapporten.

Deltagerbetaling

§ 10. Institutionen skal opkræve fuld deltagerbetaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen under uddannelse på ikke videregående niveau i det omfang, der ikke er ydet tilskud efter § 6.

Stk. 2. Institutionen udarbejder beregningsgrundlag og fastsætter deltagerbetalingen, der mindst vil skulle dække omkostningerne.

Kapitel 3

Optag på maritime uddannelser på ikke videregående niveau

§ 11. For maritime uddannelser på ikke videregående niveau, hvilket vil sige uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau, opgøres optaget, og det indberettes efter de krav, der er fastsat i indberetningsinstruks for maritime ikke videregående uddannelser.

§ 12. De enkelte maritime uddannelsesinstitutioner kan til uddannelser, der ikke er på professionsbachelorniveau, fastsætte kriterier for optagelse af ansøgere, der opfylder de adgangskrav, der er fastsat i de for uddannelsen relevante bekendtgørelser og uddannelsesplaner.

Stk. 2. Kriterier som nævnt i stk. 1, skal sikre, at ingen ansøgere, der opfylder adgangskravene, på forhånd er afskåret fra optagelse.

Stk. 3. Dersom en maritim uddannelsesinstitution ikke har fastsat kriterier for udvælgelse af ansøgere, optages studerende i den tidsmæssige rækkefølge, ansøgning er modtaget fra personer, der opfylder adgangskravene.

Stk. 4. Den maritime uddannelsesinstitution, der fastsætter kriterier som nævnt i stk. 1, skal offentliggøre kriterierne 1 år før semesterstart.

Kapitel 4

Momskompensation til maritime uddannelsesinstitutioner

§ 13. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte yder kompensation for institutionernes udgifter til betaling af afgifter efter momsloven, som efter momsloven ikke kan fradrages ved en virksomheds opgørelse af afgiftstilsvaret (ikke-fradragsberettiget købsmoms), og som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser, til hvilke der ydes tilskud efter lov om maritime uddannelser, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Der ydes ikke kompensation for institutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms, jf. stk. 1, som institutionerne afholder ved køb af varer og tjenesteydelser i forbindelse med institutionernes lokaleforsyning, dvs. udgifter, der vedrører opretholdelse, fornyelse og dimensionering af lokalekapacitet.

§ 14. Momskompensation efter § 13, stk. 1, beregnes foreløbigt forud for et finansår på baggrund af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøttes prognose for institutionens momsudgifter i finansåret.

Stk. 2. Styrelsen baserer prognosen efter stk. 1 på institutionens momsudgifter for 4. kvartal i det finansår, der ligger to år forud for det finansår, prognosen vedrører, samt 1.-3. kvartal i året, der ligger umiddelbart forud for det finansår, prognosen vedrører.

Stk. 3. Hvis grundlaget for prognosen ændres væsentligt, og den foreløbigt beregnede årlige momsudgift derfor vil afvige væsentligt fra den endelige momsudgift, kan styrelsen regulere prognosen.

§ 15. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte udbetaler momskompensation månedsvis forud med 1/12 af den efter § 14, stk. 2, foreløbigt beregnede årlige momsudgift. Styrelsen kan regulere udbetalingen, hvis prognosen reguleres efter § 14, stk. 3.

§ 16. Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte foretager afregning af institutionens momskompensation efter § 13, stk. 1, kvartalsvis på baggrund af institutionens indberetning af afholdte momsudgifter.

Stk. 2. Styrelsen foretager den endelige afregning af institutionens momskompensation efter § 13, stk. 1, efter institutionens indberetning af årets kompenserbare momsudgifter. Indberetningsfrister og retningslinjer herfor meldes ud af styrelsen.

Stk. 3. Institutionen skal anvende den i bilag 1 fastsatte blanket til indberetning efter stk. 1. Blanketten skal være underskrevet af institutionens daglige leder.

§ 17. Hvis den indberettede momsudgift for kvartalet er større end det udbetalte forskud efter § 15, udbetales differencen til institutionen ved den følgende forskudsudbetaling.

Stk. 2. Hvis den endelige opgørelse for året er større end det udbetalte efter § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1, udbetales differencen til institutionen ved den følgende forskudsudbetaling.

§ 18. Hvis den indberettede momsudgift for kvartalet er mindre end det udbetalte forskud efter § 15, reguleres differencen ved modregning i de resterende forskud i det finansår, kompensationen vedrører. Om nødvendigt modregnes desuden i forskudsudbetaling i det følgende finansår.

Stk. 2. Hvis den endelige opgørelse for året er mindre end det udbetalte efter § 16, stk. 1, og § 17, stk. 1, reguleres differencen ved modregningen i de resterende forskud i det finansår, kompensationen vedrører. Om nødvendigt modregnes desuden i forskudsudbetaling i det følgende finansår.

§ 19. Hvor regulering følger af §§ 17 og 18 ydes og opkræves ikke renter.

Kapitel 5

Regnskab og revision ved maritime uddannelsesinstitutioner

§ 20. De maritime institutioners årsrapporter revideres af rigsrevisor i henhold til lov om revisionen af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. I medfør af § 9 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. kan rigsrevisor med uddannelses- og forskningsministeren aftale, at revisionsopgaver efter stk. 1 varetages i et nærmere fastlagt samarbejde mellem rigsrevisor og en institutionsrevisor. Institutionsrevisor udpeges af den maritime institutions bestyrelse og skal være statsautoriseret revisor. Medmindre andet fremgår af aftalen, vil institutionens oplysninger til brug ved beregning af statstilskud være omfattet af institutionsrevisors påtegning eller erklæring om regnskabet.

Stk. 3. Rigsrevisionen og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte skal underrettes om antagelse og afskedigelse af institutionsrevisor, samt om årsagen til revisorskift.

Stk. 4. Institutionsrevisor, jf. stk. 2, reviderer og påtegner institutionens årsrapport. Institutionsrevisor udarbejder løbende revisionsprotokollat om den udførte revision.

Stk. 5. Årsrapporten skal underskrives af bestyrelsen og institutionens øverste leder.

Stk. 6. En af bestyrelsen og institutionens daglige leder underskrevet og påtegnet årsrapport indsendes til henholdsvis Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Rigsrevisionen senest den 15. april i året efter regnskabsåret. Endvidere fremsendes genpart af revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten til styrelsen og Rigsrevisionen.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1597 af 15. december 2016 om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser ophæves.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 12. november 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund


Bilag 1

Blanket til indberetning af refusionsberettigede momsudgifter for maritime uddannelsesinstitutioner

Indberetningstype

Kvartalsindberetning
 
Årsopgørelse
 

I opgørelsen bedes uddannelsesinstitutionen angive alle refusionsberettigede momsudgifter i faktiske afholdte udgifter (brutto).

År
 
Kvartal / Årsopgørelse
 
Institutionsnummer
 
Institutionsnavn
 

Refusionsberettiget købsmoms (drift), brutto kr.
 
Refusionsberettiget købsmoms (anlæg), brutto kr.
 
Refusionsberettiget købsmoms i alt, brutto kr.
 

Erklæring

Opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner, momskompensation og optag på visse maritime uddannelser.

Sagsbehandler

Navn, stilling
 
Telefon
 
E-mail
 
Dato
 

Underskrift: ________________________________________________________________________

Leder

Navn, stilling
 
Dato
 

Underskrift: ________________________________________________________________________

Bemærkninger

 

Blanketten underskrives, indscannes og sendes pr. e-mail til maritim@ufm.dk