Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau

§ 1

I bekendtgørelse nr. 837 af 6. juli 2015 om åben uddannelse på videregående niveau foretages følgende ændringer:

1. Bekendtgørelsens indledning affattes således:

»I medfør af § 2, stk. 2, 8, 9 og 12, § 2 a, § 3, stk. 3 og 4, § 3 a, § 6, stk. 7, 10 og 12, § 8, stk. 5 og 7, og § 18, stk. 2 og 3, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 814 af 21. juni 2018, fastsættes efter bemyndigelse:«

2. Efter § 12 indsættes:

»§ 12 a. Udenlandske studerende på videregående uddannelser kan kun indgå i beregningen af tilskud, hvis de

1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark,

2) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet,

3) efter EU-retten, herunder EØS-aftalen, eller internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere, eller

4) har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 m som medfølgende barn til en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens § 9 a.

Stk. 2. Institutionens udbud af videregående uddannelse til andre udenlandske studerende end dem, der er nævnt i stk. 1, sker mod fuld deltagerbetaling. Dette gælder tillige for udenlandske studerende, der er meddelt tidsbegrænset opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold i Danmark. Institutionen udarbejder beregningsgrundlag og fastsætter deltagerbetalingen, der mindst skal dække omkostningerne.

Stk. 3. En udenlandsk studerende, der er blevet optaget på en uddannelse ved institutionen på baggrund af stk. 1, nr. 4, vil stadig udløse tilskud til færdiggørelsen af den pågældende uddannelse, selv om den studerendes forælders opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 a bortfalder.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte, den 12. november 2018

Nikolaj Veje

/ Gertie Lund