Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om
fremme af privat udlejningsbyggeri og forskellige andre love

(Konsekvensrettelser på boligområdet som følge af kommunalreformen)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 21. februar 2005, som ændret ved § 1 i lov nr. 328 af 18. maj 2005 og § 1 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 4, 5. pkt., § 27, stk. 5, 2, og 5. pkt., § 27, stk. 6, 1. pkt., § 29, stk. 2, § 31, stk. 1, § 43, stk. 1, § 74, stk. 3, nr. 1, § 123 og § 179, stk. 7, 1. pkt. , ændres »amtskommunale« til: »regionale«.

2. I § 25, stk. 1, 4. pkt., § 29, stk. 2, § 30, stk. 6, 1. pkt., to steder i § 33, stk. 4, 1. pkt., § 51, stk. 2, 1. pkt., § 110, stk. 2, 2. pkt., § 126, 4. pkt., § 161, stk. 2, og § 174, 1. og 2. pkt. , ændres »amtsrådet« til: »regionsrådet«.

3. I § 25, stk. 1, 4. pkt., og stk. 2, 3. pkt., ændres »amtskommunalt« til: »regionalt«.

4. § 27, stk. 1, 3. pkt. , affattes således:

»Afhændelse af boliger, der er tilvejebragt særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal godkendes af kommunalbestyrelsen.«

5. I § 27, stk. 1, indsættes som 4. pkt. :

»Hvis boliger omfattet af 3. pkt. står til rådighed for øvrige kommuner i henhold til en rammeaftale efter § 185 b, stk. 4, skal afhændelsen tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.«

6. I § 30, stk. 1 og 5, § 56, 1. og 2. pkt., § 58, 1. pkt., § 74, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., § 120, stk. 2, § 121, 1. pkt., § 122, stk. 2, 2. pkt., § 124, stk. 2, 1. pkt., § 128 og § 130, stk. 3 , ændres »amtskommunen« til: »regionen«.

7. I § 27, stk. 4, 1. pkt., § 30 a, stk. 1 og 2, § 43, stk. 1, § 49, § 58, 1. pkt., § 58 d, 2. pkt., § 63 a, § 74, stk. 6, § 80 c, stk. 1 og 2, § 80 d, § 91, stk. 8, § 92, stk. 3, 1. pkt., § 98, stk. 2, 1. og 2. pkt., § 114, stk. 1, § 119, § 121, 1. pkt., § 143 i og § 143 r, stk. 1 , ændres »amtskommune« til: »region«.

8. § 54, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlejes til denne personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til den personkreds, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., hvis boligerne ikke kan udlejes til personkredsen, der er nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten.«

9. I § 54, stk. 4, 1. pkt. , udgår »eller amtskommunen« og »eller amtsrådet«, og i § 54, stk. 4, 2. pkt. , udgår »eller amtskommunen«.

10. § 55, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Indrettes almene ældreboliger, herunder almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne som bofællesskaber, skal kommunalbestyrelsen senest samtidig med tilsagnet eller beslutning om ommærkning træffe beslutning om, hvordan anvisningsretten skal finde sted. Forinden kommunalbestyrelsen træffer beslutning, skal de i medfør af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område valgte ældreråd eller handicapråd høres.«

11. I § 56, 1. pkt., og § 58 c, 1. pkt., ændres »amtsrådets« til: »regionsrådets«.

12. I § 57, stk. 2, 2. pkt., ændres »2.-4. pkt.« til: »2. og 3. pkt.«

13. § 57, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til de boliger, der er nævnt i stk. 2. For boliger nævnt i stk. 2, som ikke er etableret af beliggenhedskommunen, udøves anvisningsretten af den kommunalbestyrelse, som i henhold til en rammeaftale efter § 185 b, stk. 4, har rådighed over den pågældende bolig. Såfremt boligerne ikke kan udlejes til den i stk. 2 omhandlede personkreds, kan kommunalbestyrelsen udleje disse til den i § 54, stk. 1, 1. pkt., nævnte personkreds. Reglerne i § 54, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse.«

14. I § 58, 2. pkt., ændres »2.-4. pkt.« til: »2. og 3. pkt.«

15. I § 58 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommunale botilbud« til: »kommunale eller regionale botilbud«.

16. I § 58 b, stk. 1, 3. pkt., og § 58 b, stk. 2 , udgår »eller amtsrådet«.

17. I § 58 b, stk. 2, ændres »(amts)kommunen« til: »kommunen«, og i § 58 b, stk. 2, nr. 1 , ændres »tilflytnings(amts)kommunen« til: »tilflytningskommunen«.

18. I § 58 c, 1. pkt., udgår »og amtsrådets«.

19. § 63, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

20. I § 63, stk. 3, 1., 2., og 3. pkt., udgår »eller amtskommunen«.

21. I § 63, stk. 3, 1. og 4. pkt. udgår »eller amtsrådet«.

22. I § 63, stk. 3, 3. pkt., udgår »eller amtsrådets«.

23. I § 74, stk. 3, ændres »Amtskommunen« til: »Regionen eller kommunen«.

24. I § 74, stk. 5, 1. pkt., § 120, stk. 2, og § 183 ændres »amtskommunens« til: »regionens«.

25. I § 78, stk. 1, § 82, stk. 1, og § 140, stk. 2, ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

26. I § 101 udgår »eller amtskommunen« og »og amtskommunale«.

27. I § 105, stk. 2, ændres »Amtskommunerne« til: »Regionerne eller kommunerne«.

28. I § 105, stk. 2, udgår »kommuner,«.

29. I § 105, stk. 3, udgår »eller amtskommunalt«.

30. I § 115, stk. 2, ændres »til etablering af almene ældreboliger,« til: »til etablering af almene ældreboliger, herunder almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,«.

31. I § 115, stk. 4, ændres »hvor et amtsråd agter at etablere amtskommunale« til: »hvor et regionsråd på grundlag af den årlige rammeaftale med regionens kommuner skal etablere«.

32. I § 118, stk. 2, og § 127, 1. pkt., ændres »amtskommunal« til: »regional«.

33. I § 120, stk. 1, 2. pkt., ændres »amtskommunerne« til: »regionerne«.

34. I § 122, stk. 1, ændres »amtskommunernes« til: »regionernes«.

35. Overskriften til § 127 affattes således:

»Kommunale og regionale garantier«.

36. I § 142 b udgår »og amtskommunale«.

37. § 164, stk. 2, ophæves.

38. I § 167, stk. 1, udgår », amtsrådet«.

39. § 185 a ophæves.

40. Efter § 185 a indsættes:

»§ 185 b. Efter aftale med kommunalbestyrelserne i regionen skal regionsrådet etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Regionsrådet opfylder sin forpligtelse efter 1. pkt. ved at etablere egne almene ældreboliger og ved at samarbejde med kommuner og andre regioner.

Stk.2. Kommunalbestyrelsen kan etablere almene ældreboliger, der indrettes særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for kommunens behov for og forventede brug af almene ældreboliger, jf. stk. 1, i regionen.

Stk. 4. Regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen skal senest den 15. oktober indgå en årlig rammeaftale for regionsrådets etablering, tilpasning og udvikling af almene ældreboliger, jf. stk. 1. Rammeaftalen drøftes og suppleres efter behov. Regionsrådet skal sørge for, at regionens almene ældreboliger anvendes i overensstemmelse med rammeaftalen.

Stk. 5. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om den årlige redegørelse og rammeaftale efter stk. 3 og 4.

§ 185 c. En beliggenhedskommune kan overtage regionalt ejede almene ældreboliger til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter denne lov. På beliggenhedskommunens anmodning skal regionsrådet udarbejde et udkast til aftale mellem regionsrådet og kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Det er et vilkår for den beliggenhedskommune, som overtager almene ældreboliger efter stk. 1, at de pågældende almene ældreboliger skal stå til rådighed for øvrige kommuner, i det omfang det fastsættes i rammeaftalen efter § 185 b, stk. 4.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, som overtager almene ældreboliger efter stk. 1, overtager aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der er knyttet til varetagelsen af de almene ældreboliger. Svarer aktivernes og passivernes værdi ikke til hinanden, skal den kommunalbestyrelse, der overtager de regionale almene ældreboliger, eller regionsrådet kompenseres herfor.

Stk. 4. De pligter og rettigheder, der følger af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse, finder tilsvarende anvendelse for personale omfattet af stk. 3, der er ansat i henhold til kollektiv overenskomst, bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, eller individuel aftale, og som ikke er omfattet af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse.

Stk. 5. Tjenestemænd, der overføres som følge af en beliggenhedskommunes overtagelse af regionalt ejede almene ældreboliger efter stk. 1, overgår til ansættelse under den nye ansættelsesmyndighed på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår.

Stk. 6. Tjenestemænd omfattet af stk. 5 får ved pensionering fra denne ansættelse udbetalt den samlede tjenestemandspension af den nye ansættelsesmyndighed.

Stk. 7. Socialministeren kan efter forhandling med indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte nærmere regler for overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte efter stk. 3, herunder regler for fordelingen mellem regionen og beliggenhedskommunen af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd og andre ansatte omfattet af stk. 3.

§ 185 d. Andre kommuner i regionen kan anmode om, at en beliggenhedskommunes ønske efter § 185 c, stk. 1, om at overtage regionalt ejede almene ældreboliger drøftes i kontaktudvalget.

Stk. 2. Kontaktudvalget skal mindst én gang i hver valgperiode drøfte, om der i regionen er regionalt ejede almene ældreboliger, som mere hensigtsmæssigt kan overgå til en beliggenhedskommunes ansvar.

§ 185 e. Hvis en beliggenhedskommune ønsker at afhænde almene ældreboliger overtaget efter § 185 c, stk. 1, og de pågældende almene ældreboliger i henhold til en rammeaftale efter § 185 b, stk. 4, står til rådighed for øvrige kommuner, skal afhændelsen godkendes af kommunalbestyrelsen i de pågældende kommuner.«

§ 2

I lov nr. 281 af 27. april 1994 om kommunal anvisningsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 77 af 19. januar 2005, som ændret ved § 2 i lov nr. 328 af 18. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 7 ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

§ 3

I lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 7. december 2004, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 c, stk. 5, ændres »i region 4, jf. § 1 f« til: »for den gruppe af kommuner, som socialministeren har fastsat de laveste maksimale anskaffelsessummer for i medfør af § 1 f, stk. 2«.

2. § 1 f, stk. 1, 3. pkt. og nr. 1-4, ophæves.

3. I § 1 f indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Socialministeren fastsætter beløbsgrænser for grundprisen pr. kvadratmeter bruttoetageareal, den resterende del af anskaffelsessummen pr. kvadratmeter bruttoetageareal og den samlede anskaffelsessum for den enkelte lejlighed, som ikke må overskrides. Socialministeren inddeler til brug herfor kommunerne i fire grupper, hvor kommunerne i hver gruppe har samme maksimale anskaffelsessummer.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. § 1 f, stk. 2, som bliver stk. 3, ophæves.

5. I § 1 i, stk. 1, nr. 6, ændres »§ 1 f« til: »§ 1 f, stk. 2,«.

§ 4

I lov om leje, jf. lovbekendtgørelse nr. 920 af 10. september 2004, som ændret ved § 1 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 2, stk. 2., 2. pkt., ændres to steder »amtskommune« til: »region«.

§ 5

I lov om midlertidig regulering af boligforholdene, jf. lovbekendtgørelse nr. 922 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 371 af 24. maj 2005, foretages følgende ændring:

1. I § 4, stk. 2, nr. 3, ændres »amtskommune« til: »region«.

§ 6

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 921 af 10. september 2004, som ændret ved § 2 i lov nr. 330 af 18. maj 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2, ændres »amtskommune« til: »region«.

2. I § 3, stk. 1, 1. pkt., ændres »amtskommuner« til: »regioner«.

3. I § 4, stk. 3, 1. pkt., udgår »eller amtsrådets«, og i § 4, stk. 3, 2 pkt., udgår »eller amtsrådet«.

4. I § 110, stk. 1, nr. 3, ændres »amtskommune« til: »region«, og som 2. pkt. indsættes:

»Tilsvarende gælder for lejemål om boliger, der efter lejemålets indgåelse blev erhvervet af en tidligere amtskommune som almen ældrebolig.«

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 185 b, stk. 3-5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 40, træder i kraft den 1. januar 2006. Bestemmelserne i §§ 10 og 11 træder i kraft den 1. juli 2005.

§ 8

Staten overtager den amtskommunale andel på 20 pct. af udgifterne til ydelsesstøtte til de ældreboliger, hvortil der i 1996 er givet tilsagn om ydelsesstøtte efter § 5 a, stk. 2, i lov om boliger for ældre og personer med handicap, jf. lovbekendtgørelse nr. 729 af 5. september 1995 med senere ændringer, eller hvortil der i 1997 er givet tilsagn om ydelsesstøtte efter § 115, stk. 4, i lov om almene boliger m.v., jf. lov nr. 374 af 22. maj 1995 med senere ændringer.

§ 9

Stk. 1. Regionsrådene overtager med virkning fra den 1. januar 2007 amtskommunalt ejede almene ældreboliger, der er indrettet særligt med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Amtskommunalt ejede almene ældreboliger, til hvis etablering der inden den 31. december 2006 er givet tilsagn om ydelsesstøtte til almene ældreboliger efter § 115, stk. 4, i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., overføres til regionsrådet i den region, hvori boligerne skal være beliggende.

§ 10

Stk. 1. Amtskommunale almene ældreboliger, som overtages af et regionsråd den 1. januar 2007, overtages den 1. januar 2007 af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor de almene ældreboliger vil være beliggende den 1. januar 2007, såfremt kommunalbestyrelsen senest den 15. februar 2006 træffer bindende beslutning om overtagelse af de amtskommunale almene ældreboliger og meddeler beslutningen til amtsrådet. Skal overtagelsen ske af en kommune, der oprettes den 1. januar 2007, træffes bindende beslutning efter 1. pkt. af sammenlægningsudvalget.

Stk. 2. Den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger, overtager de aktiver og passiver, indtræder i de rettigheder og pligter samt overtager de ansatte, der er knyttet til varetagelsen af de almene ældreboliger. Svarer aktivernes og passivernes værdi ikke til hinanden, skal den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger, eller amtsrådet kompenseres herfor. Overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte efter 1. og 2. pkt. sker særskilt i forhold til fordelingen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte efter reglerne i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte nærmere regler for overtagelsen af aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte efter stk. 2.

Stk. 4. Reglerne i § 185 c, stk. 4-6, finder tilsvarende anvendelse for en beliggenhedskommunes overtagelse af amtskommunale almene ældreboliger efter stk. 1.

§ 11

Stk. 1. For de amtskommunale almene ældreboliger, der overtages efter § 10, stk. 2, udarbejder amtsrådet en opgørelse over de aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som myndigheden overtager.

Stk. 2. Amtsrådet forelægger senest den 1. januar 2006 opgørelsen nævnt i stk. 1 for de myndigheder, hvortil amtskommunens opgaver overføres i henhold til lovgivningen vedrørende kommunalreformen, med henblik på indgåelse af en aftale mellem på den ene side amtsrådet og på den anden side de myndigheder, hvortil amtskommunens opgaver overføres, om, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger, overtager efter § 10, stk. 2.

Stk. 3. Udarbejdelse og forelæggelse af opgørelsen nævnt i stk. 1 samt indgåelse af aftalen nævnt i stk. 2 sker i forbindelse med udarbejdelse og forelæggelse af et udkast til aftale henholdsvis indgåelse af aftale om fordelingen af amtskommunens øvrige aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Udarbejdelse og forelæggelse af opgørelsen nævnt i stk. 1 samt indgåelse af aftalen nævnt i stk. 2 sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 4. Er aftalen nævnt i stk. 2 ikke indgået inden den 1. april 2006, eller erklærer en af de myndigheder, som er nævnt i stk. 2, forhandlingerne afsluttet uden resultat, sker indgåelse af aftale, vedtagelse af delingsrådets mæglingforslag og delingsrådets beslutning om, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger, overtager efter § 10, stk. 2, i forbindelse med henholdsvis indgåelse af aftale, vedtagelse af delingsrådets mæglingsforslag og delingsrådets beslutning om fordelingen af amtskommunens øvrige aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte. Indgåelse af aftale, vedtagelse af delingsrådets mæglingsforslag og delingsrådets beslutning om, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, som den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger, overtager efter § 10, stk. 2, sker i overensstemmelse med reglerne i kapitel 3 og 4 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen.

Stk. 5. Regler fastsat i medfør af § 17 og kapitel 4 i lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen anvendes, medmindre indenrigs- og sundhedsministeren efter forhandling med socialministeren fastsætter andet.

Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte nærmere regler for amtsrådets udarbejdelse og forelæggelse af opgørelse efter stk. 1 og for indgåelse af aftale, vedtagelse af mæglingsforslag og delingsrådets beslutning om, hvilke aktiver og passiver, rettigheder og pligter samt ansatte, der efter stk. 2 overtages af den myndighed, der overtager de amtskommunale almene ældreboliger. Indenrigs- og sundhedsministeren kan herved fravige stk. 1-5 samt § 10.

§ 12

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 24. juni 2005

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Eva Kjer Hansen