Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 281 af 26. marts 2014 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl., som ændret ved bekendtgørelse nr. 707 af 1. juni 2016 og bekendtgørelse nr. 1043 af 5. september 2017, foretages følgende ændringer:

1. § 65 affattes således:

»§ 65. Leasingtager skal indregne et leasingaktiv og en leasingforpligtelse fra det tidspunkt, hvor leasingtager opnår brugsret til aktivet. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inkl. omkostninger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers marginale lånerente. Leasingtager kan vælge, men er ikke forpligtet til, at indregne leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver. Aktiver leaset på kontrakter af kort varighed samt leasede aktiver med lav værdi kan udelades. I forbindelse med aktiver leaset af en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, som indregnes til indre værdi, jf. § 56, foretages de elimineringer, der er fornødne for at give et retvisende billede af resultat, aktiver og forpligtelser knyttet til henholdsvis leasingkontrakt og de pågældende ejerandele. Den anvendte fremgangsmåde beskrives i en note.

Stk. 2. Efter første indregning måles leasede aktiver hos leasingtager efter principperne i §§ 59, 60, 62 eller 64 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasede ejendomme, der anvendes i leasingtagers drift måles efter første indregning efter principperne i § 59 eller § 61. Leasingaktiver præsenteres i balancen i samme post som tilsvarende ejede aktiver. Fordelingen specificeres i en note.

Stk. 3. Aktiver vedrørende finansielle leasingkontrakter indregnes hos leasinggiver som et tilgodehavende, hvis værdi svarer til nettoinvesteringen i leasingaftalen. For leasingtilgodehavender vurderes forventede kredittab i overensstemmelse med reglerne i §§ 50-53.

Stk. 4. Leasingtilgodehavender kan uanset stk. 3, 2. pkt., i alle tilfælde nedskrives med det forventede kredittab i hele tilgodehavendets levetid.

Stk. 5. Aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, indregnes i balancen hos leasinggiver i henhold til principperne i §§ 58-64 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasinggiver skal indtægtsføre betalinger fra en operationel leasingkontrakt løbende over leasingperioden eller på et andet systematisk grundlag.«

2. Bilag 6 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I bilag 9 afsnit 1. Opgørelse af ejendommens driftsafkast ændres »Prioritetsrenter« til: »Finansieringsomkostninger.«

5. I bilag 9 afsnit 2. Fastsættelse af ejendommens forrentningskrav indsættes som sidste afsnit:

»Ved fastsættelsen af forrentningskravet skal der kun tages hensyn til forhold vedrørende indretning og vedligeholdelsestand, lejekontrakters løbetid og lejereguleringsklausuler, hvis der ikke er taget hensyn til disse forhold på anden vis, enten ved korrektion af dagsværdien (afkastmetoden), eller ved indregning i betalingsstrømmen (DCF-metoden).«

6. I bilag 9 afsnit 4. Opgørelse af de estimerede betalinger i planlægningsperioden affattes afsnittet således:

»Der fastsættes en planlægningsperiode for ejendommen, der skal vare frem til ejendommens pengestrømme er stabiliseret. Perioden vil typisk være 5-10 år, men perioden kan være både længere og kortere. Betalingsstrømmen i form af indtægter og omkostninger skal estimeres for hvert enkelt år i planlægningsperioden. I betalingsstrømmen indgår de i pkt. 1 og 3 anførte indtægter og omkostninger.«

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere, jf. dog stk. 2 og 4.

Stk. 2. § 1, nr. 1, finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 3. § 80, stk. 1, i bekendtgørelsen behøver ikke at anvendes på leasingkontrakter, hvor virksomheden er leasingtager, og som er indgået i regnskabsperioder forud for den regnskabsperiode, hvor § 1, nr. 1, første gang anvendes. Hvis § 80, stk. 1, ikke anvendes, indregner virksomheden leasingaktiver og -forpligtelser vedrørende de pågældende kontrakter i primobalancen i de års- og delårsrapporter, hvor § 1, nr. 1, første gang anvendes, opgjort pr. denne dato. Leasingaktiverne sættes enten lig med de opgjorte leasingforpligtelser eller måles efter bestemmelserne i § 65, stk. 2, som affattet i denne bekendtgørelses § 1, nr. 1.

Stk. 4. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan helt eller delvis anvendes første gang i års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2018.

Finanstilsynet, den 3. december 2018

Jesper Berg

/ Trine Høybye


Bilag 1

»Bilag 6

Resultatopgørelsesskema for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, jf. § 4, stk. 2

1. Gebyrer og provisionsindtægter

2. Afgivne gebyrer og provisionsindtægter

A. Netto gebyrer og provisionsindtægter

3. Andre driftsindtægter

4. Udgifter til personale og administration

5. Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver

6. Andre driftsudgifter

B. Resultat før finansielle poster

7. Finansielle indtægter

8. Finansielle omkostninger

9. Kursreguleringer

C. Resultat før skat

10. Skat

D. Årets resultat«


Bilag 2

»Bilag 8

Femårsoversigt over hoved- og nøgletal for forvaltere af alternative investeringsfonde og investeringsforvaltningsselskaber, der ikke har tilladelse til at udøve værdipapirhandelsvirksomhed, jf. § 4, stk. 2

HOVEDTAL

Femårsoversigten skal i det mindste indeholde følgende hovedtal:

1. Netto gebyr- og provisionsindtægter

2. Udgifter til personale og administration

3. Resultat før finansielle poster

4. Årets resultat

5. Egenkapital

6. Aktiver i alt.

Femårsoversigten skal i det mindste indeholde følgende nøgletal:

1. Solvensprocent

2. Egenkapitalforrentning før skat

3. Egenkapitalforrentning efter skat

4. Gennemsnitligt antal medarbejdere

5. Antal foreninger/fonde under administration/forvaltning

6. Antal afdelinger under administration

7. Formue under administration«