Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Følgende produkter med de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 2
Bilag 2 Følgende anvendelser af de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 3
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser1)

I medfør af § 30, § 45, stk. 1, og § 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, fastsættes:

Bekendtgørelsens område

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter hydrofluorcarboner (HFC-er) med et globalt opvarmnings potentiale (GWP) på 5 eller derover, perfluorcarboner (PFC-er) og svovlhexafluorid (SF6).

Anvendelsesbegrænsninger m.v.

§ 2. Import, salg og anvendelse af nye produkter indeholdende de omfattede drivhusgasser er forbudt.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er import, salg og anvendelse af nye produkter, som er anført i bilag 1, og som indeholder de nævnte drivhusgasser, tilladt.

§ 3. Import, salg og anvendelse af de omfattede drivhusgasser, nye og genvundne, er forbudt.

Stk. 2. Uanset stk. 1, er import, salg og anvendelse for de anvendelser, som er anført i bilag 2 af de angivne drivhusgasser, tilladt.

Stk. 3. Industriel anvendelse af de anførte drivhusgasser er ikke omfattet af bekendtgørelsen, bortset fra beskyttelsesgas i letmetalstøberier og produktion af fleksibelt skumplast. Ved industriel anvendelse forstås anvendelse til produktion af en vare, hvor drivhusgassen ikke findes i det færdige produkt.

Administrative bestemmelser

§ 4. Tilsyn og kontrol med overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen udøves af Miljøstyrelsen, jf. lovens kap. 10.

Stk. 2. Miljøstyrelsen kan i ganske særlige tilfælde tillade, at reglerne i bekendtgørelsen fraviges.

Stk. 3. Miljøstyrelsens afgørelser efter stk. 2 kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Straf og ikrafttræden

§ 5. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder bekendtgørelsens §§ 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel, herunder ved besparelser, for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 525 af 21. maj 2017 om regulering af visse industrielle drivhusgasser ophæves.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 19. november 2018

Jakob Ellemann-Jensen

/ Henrik Søren Larsen


Bilag 1

Følgende produkter med de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 2

Produkt
 
Drivhusgas
1.
Højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV).
 
SF6
2.
Varmepumper med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.
 
HFC-er
3.
Kølesystemer til varmegenvinding med en fyldning på 50 kg eller derunder, som er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt kabinet, der primært er samlet ved svejsning eller lodning.
 
HFC-er
4.
Køleanlæg, varmepumper, som ikke er omfattet af nr. 2, airconditionanlæg (komfortkøling) og affugtere med fyldninger mellem 0,15 kg og 10 kg.
 
HFC-er
5.
Vaccinekølere.
 
HFC-er
6.
Mobile køleanlæg.
 
HFC-er
7.
Aircondition i køretøjer samt fly.
 
HFC-er
8.
Lavtemperaturfrysere (temperaturer under -50° C).
 
HFC-er
9.
Medicinske spraydåser.
 
HFC-er
10.
Laboratorieudstyr.
 
Alle
11.
Testfaciliteter til afprøvning af køleudstyr.
 
HFC-er
12.
Automatik (termostater, ventiler m.v.).
 
Alle
13.
Produkter til militær anvendelse.
 
Alle
14.
Produkter til anvendelse ombord på skibe.
 
Alle


Bilag 2

Følgende anvendelser af de anførte drivhusgasser er undtaget fra forbuddet i § 3

Anvendelse
 
Drivhusgas
1.
Servicering af køleanlæg, airconditionanlæg, varmepumper og affugtere.
 
HFC-er
2.
Servicering af airconditionanlæg i køretøjer og fly.
 
HFC-er
3.
Servicering af højspændingsanlæg (spændinger over 1 kV) .
 
SF6
4.
Servicering af laboratorieudstyr.
 
Alle
5.
Militær anvendelse.
 
Alle
6.
Anvendelse ombord på skibe.
 
Alle

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/1535/EU om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (kodifikation).