Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om nedsættelse af pristillæg til biogas til elproduktion og opgradering

I medfør af § 50, stk. 2, i lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, § 35 c, stk. 6, i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1127 af 5. september 2018, og efter forelæggelse for Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1512 af 15. december af 2017 om Energistyrelsens opgaver og beføjelser:

§ 1. Pristillægget på 26 øre pr. kWh, der ydes i medfør af § 43 a, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi, til elektricitet, som produceres ved biogas og forgasningsgas fremstillet ved biomasse, nedsættes ved ikrafttræden af denne bekendtgørelse til 18 øre pr. kWh.

Stk. 2. Nedsættelsen gælder for ejere af produktionsanlæg, som modtager pristillæg i medfør af § 43, stk. 2 i lov om fremme af vedvarende energi.

§ 2. Pristillægget på 26 kr. pr. leveret gigajoule opgraderet biogas, der ydes i medfør af § 35 c i lov om naturgasforsyning til opgraderet biogas, som leveres til det sammenkoblede system og til renset biogas, der leveres til et bygasnet, nedsættes ved ikrafttræden af denne bekendtgørelse til 21 kr. pr. leveret gigajoule opgraderet eller renset biogas.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Energistyrelsen, den 21. november 2018

Martin Hansen

/ Jane Glindvad Kristensen