Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

§ 1

I bekendtgørelse nr. 937 af 27. juli 2015 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 688 af 1. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, skal for hvert regnskabsår udarbejde og offentliggøre en årsrapport, jf. § 183 i lov om finansiel virksomhed. Årsrapporten skal indeholde et koncernregnskab, hvis det følger af §§ 133-135.

Stk. 2. Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, skal endvidere udarbejde og offentliggøre en halvårsrapport, jf. § 145.

Stk. 3. Års- og halvårsrapport skal være affattet på dansk eller engelsk.«

2. I § 10, stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt pkt.:

»Aktiver omfattet af § 57 indgår ikke i posten.«

3. § 22, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Under underposten Indtægter af investeringsejendomme og andre materielle investeringsaktiver opføres overskud eller underskud ved drift af virksomhedens investeringsejendomme og andre materielle investeringsaktiver. Beløbet opføres efter fradrag af udgifter til administration af aktiverne og før fradrag af finansieringsrenter, der opføres under posten Renteudgifter. Regulering af aktivernes værdi opføres ikke under denne post, men under posten Kursreguleringer

4. I § 55, stk. 1, udgår »som besiddes til brug i virksomheden eller til udlejning og.«

5. § 56, stk. 1, affattes således:

»Driftsmidler, som er materielle anlægsaktiver, der besiddes til brug i virksomheden, bortset fra domicilejendomme, jf. § 58, skal efter første indregning måles til kostprisen med fradrag af akkumulerede afskrivninger og akkumulerede nedskrivninger ved værdiforringelse.«

6. I § 57 indsættes efter »Investeringsejendomme«: »samt andre materielle anlægsaktiver, der ikke besiddes til virksomhedens eget brug.«

7. I § 57, stk. 2, indsættes efter »Dagsværdien«: »af investeringsejendomme.«

8. § 62 affattes således:

»Leasingtager skal indregne et leasingaktiv og en leasingforpligtelse på det tidspunkt, hvor leasingtager opnår brugsretten til aktivet. Ved første indregning måles aktivet til nutidsværdien af leasingforpligtelsen inkl. omkostninger. Samtidig indregnes nutidsværdien af de aftalte leasingbetalinger som en forpligtelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingkontraktens interne rente, hvis det er muligt at bestemme denne. I modsat fald anvendes leasingtagers marginale lånerente. Leasingtager kan vælge, men er ikke forpligtet til, at indregne leasingkontrakter vedrørende immaterielle aktiver. Aktiver leaset på kontrakter af kort varighed samt leasede aktiver med lav værdi kan udelades. I forbindelse med aktiver leaset af en dattervirksomhed eller en associeret virksomhed, som indregnes til indre værdi, jf. § 53, foretages de elimineringer, der er fornødne for at give et retvisende billede af resultat, aktiver og forpligtelser knyttet til henholdsvis leasingkontrakt og de pågældende ejerandele. Den anvendte fremgangsmåde beskrives i en note.

Stk. 2. Efter første indregning måles leasede aktiver hos leasingtager efter principperne i §§ 56, 57, 59 eller 61 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasede ejendomme, der anvendes i leasingtagers drift måles efter første indregning efter principperne i § 56 eller § 58. Leasingaktiver præsenteres i balancen i samme post som tilsvarende ejede aktiver. Fordelingen specificeres i en note.

Stk. 3. Aktiver vedrørende finansielle leasingkontrakter indregnes hos leasinggiver som et tilgodehavende, hvis værdi svarer til nettoinvesteringen i leasingaftalen.

Stk. 4. Aktiver, der indgår i en operationel leasingkontrakt, indregnes i balancen hos leasinggiver i henhold til principperne i §§ 55-61 afhængig af karakteren af det leasede aktiv. Leasinggiver skal indtægtsføre betalinger fra en operationel leasingkontrakt løbende over leasingperioden eller på et andet systematisk grundlag.«

9. § 66, stk. 1, nr. 5, affattes således:

»5) Pensionsafkastskat, som forventes betalt på vegne af forsikringstagere og parter i investeringskontrakter.«

10. I § 67, stk. 5, ændres »Livsforsikringshensættelser« til: »forsikringsmæssige hensættelser.«

11. I § 91 a, stk. 2, affattes 2. pkt. således:

»Hovedtallene 7, Årets resultat, 11, Egenkapital i alt, og 12, Aktiver i alt, samt nøgletallet 6, Egenkapitalforretning i pct., og solvensdækning, jf. § 128 a, stk. 2, skal ikke oplyses.«

12. Efter § 95 indsættes:

»Aktiver og forpligtelser til dagsværdi

§ 95 a. Virksomheden skal give oplysninger, der giver mulighed for, at brugere af virksomhedens årsrapport kan vurdere:

1) De teknikker og input, der er anvendt ved målingen af de aktiver og forpligtelser, der er indregnet i balancen til dagsværdi.

2) Den andel af regnskabsårets kursreguleringer, der vedrører de aktiver og forpligtelser, der er indregnet til dagsværdi, og hvor der ved målingen i væsentligt omfang er anvendt ikke-observerbare input (niveau 3).

Stk. 2. Oplysningerne efter stk. 1 skal gives for de enkelte grupper i en relevant gruppering af de pågældende aktiver og forpligtelser, hvor de enkelte grupper er karakteriseret ved:

1) aktivernes henholdsvis forpligtelsernes art, karakteristika og risiko og

2) aktivernes henholdsvis forpligtelsernes placering i det tredelte dagsværdihierarki.

Stk. 3. I årsrapporter, der indeholder koncernregnskab, kan oplysningerne efter stk. 1 og 2 udelades på selskabsniveau.«

13. § 111 affattes således:

»§ 111. Virksomheden skal beskrive de principper, som virksomheden anvender for deling af det realiserede resultat. I denne sammenhæng skal størrelsen af det realiserede resultat for året og fordelingen af beløbet angives.

Stk. 2. Har virksomheden ved udgangen af regnskabsåret beløb, der omfattes af overgangsbestemmelserne i § 13 i bekendtgørelse om kontributionsprincippet, skal der oplyses herom med angivelse af:

1) størrelsen af beløbet,

2) tidsplanen for afviklingen og

3) den nedbringelse, der har fundet sted i regnskabsåret, samt den andel heraf, der indgår i årets resultat.«

14. § 126 affattes således:

»§ 126. Virksomheden skal give oplysninger om følsomhed over for risici. Oplysningerne skal gives i form af angivelse af, med hvor store beløb virksomhedens resultat og egenkapital ville være påvirket af rimeligt sandsynlige ændringer i relevante risikovariabler.

Stk. 2. Der skal oplyses om de anvendte metoder og forudsætninger ved udarbejdelsen af oplysningerne efter stk. 1. Endvidere skal der oplyses om ændringer i forhold til den forudgående periode og om årsagerne til sådanne ændringer.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse for gruppe 1-forsikringsselskaber, der i ledelsesberetningen har gengivet den følsomhedsanalyse pr. balancedatoen, der er udarbejdet i medfør af § 126 g i lov om finansiel virksomhed, eller som i ledelsesberetningen har henvist til, hvor denne følsomhedsanalyse er offentliggjort.«

15. I § 128 a indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Solvensdækning, som er forholdet mellem kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav angivet i procent, samt solvenskapitalkravet skal oplyses. Solvensdækningen oplyses tillige for de fire forudgående regnskabsår til sammenligning.«

16. Overskriften før § 145 ophæves.

17. Overskriften efter § 145 ophæves.

18. § 145 a affattes således:

»§ 145 a. Offentliggør virksomheden halvårsrapporter uden at være forpligtet hertil, jf. § 2, eller kvartalsrapporter, skal disse være udarbejdet efter reglerne i § 145, stk. 1-6 med de nødvendige tilpasninger. En modervirksomhed kan dog undlade at medtage sit eget regnskab, således at delårsrapporten alene omfatter koncernregnskabet for den pågældende periode.

Stk. 2. Regnskabsmæssige oplysninger, som offentliggøres af virksomheden, må ikke betegnes halvårsrapport, kvartalsrapport eller delårsrapport, med mindre de opfylder kravene i stk. 1 eller kravene til en delårsrapport efter internationale regnskabsstandarder, jf. § 1, stk. 2.

Stk. 3. Offentliggør virksomheden delårsrapporter uden at være forpligtet hertil, skal disse indsendes til Finanstilsynet umiddelbart efter offentliggørelsen.«

19. I bilag 1 indsættes efter nr. 4:

»4 a. Input:

De data og antagelser, som markedsdeltagere ville anvende, når de skal prissætte et aktiv eller en forpligtelse, herunder data og antagelser om risici som eksempelvis:

a) Den risiko, der er forbundet med en bestemt værdiansættelsesteknik, der anvendes til at måle dagsværdier (eksempelvis en prismodel).

b) Den risiko, der er forbundet med de input, der anvendes i værdiansættelsesteknikken.

Input kan være observerbare eller ikke-observerbare.«

20. I bilag 1 indsættes efter nr. 5:

»5 a. Niveau 1:

Målinger til dagsværdi, hvor offentlige priser på aktive markeder for identiske aktiver eller forpligtelser er tilgængelige på målingstidspunktet.

5 b. Niveau 2:

Målinger til dagsværdi, hvor andre direkte eller indirekte observerbare input end offentlige priser omfattet af niveau 1 er tilgængelige.

5 c. Niveau 3:

Målinger til dagsværdi, hvor input er ikke-observerbare.«

21. I bilag 2, nr. 3, indsættes efter »3. Investeringsejendomme«: »og andre materielle investeringsaktiver.«

22. I bilag 3, nr. 2.3 indsættes efter »2.3. Indtægter af investeringsejendomme«: »og andre materielle investeringsaktiver.«

23. I bilag 4, nr. 7.3, indsættes efter »7.3. Indtægter af investeringsejendomme«: »og andre materielle investeringsaktiver.«

24. I bilag 5, nr. 17.2, indsættes: efter »17.2. Indtægter af investeringsejendomme«: »og andre materielle investeringsaktiver.«

25. I bilag 7 afsnit 1. Opgørelse af ejendommens driftsafkast ændres: »Prioritetsrenter« til: »Finansieringsomkostninger.«

26. I bilag 7 afsnit 2. Fastsættelse af ejendommens forrentningskrav indsættes som sidste afsnit:

»Ved fastsættelsen af forrentningskravet skal der kun tages hensyn til forhold vedrørende indretning og vedligeholdelsestand, lejekontrakters løbetid og lejereguleringsklausuler, hvis der ikke er taget hensyn til disse forhold på anden vis, enten ved korrektion af dagsværdien (afkastmetoden), eller ved indregning i betalingsstrømmen (DCF-metoden).«

27. I bilag 7 afsnit 4. Opgørelse af de estimerede betalinger i planlægningsperioden affattes afsnittet således:

»Der fastsættes en planlægningsperiode for ejendommen, der skal vare frem til ejendommens pengestrømme er stabiliseret. Perioden vil typisk være 5-10 år, men kan efter omstændighederne være længere eller kortere. Betalingsstrømmen i form af indtægter og omkostninger skal estimeres for hvert enkelt år i planlægningsperioden. I betalingsstrømmen indgår de i pkt. 1 og 3 anførte indtægter og omkostninger.«

28. I bilag 9 afsnit Femårsoversigten skal endvidere indeholde følgende nøgletal udgår:

»8. Solvensdækning«

29. I bilag 9 afsnit 3. Omkostningsnøgletal ændres brøken, der definerer omkostningsprocent af hensættelser til brøken angivet i bilag 1 til denne bekendtgørelse.

30. I bilag 9 afsnit om beregning af nøgletal i femårsoversigten ophæves afsnit nr. 5.

31. I bilag 10 afsnit Femårsoversigten skal endvidere indeholde mindst følgende nøgletal udgår »7. Solvensdækning.«

32. I bilag 10 ophæves de to sidste afsnit.

33. I bilag 11 ændres skemaets »4. Dattervirksomheder« til: »4. Tilknyttede og associerede virksomheder«.

34. Bilag 13 og bilag 14 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019 og finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2019 eller senere, jf. dog stk. 2 og 5.

Stk. 2. § 1, nr. 8, finder anvendelse på udarbejdelse og aflæggelse af års- og delårsrapporter, der vedrører regnskabsperioder, der begynder 1. januar 2020 eller senere.

Stk. 3. Kravet om sammenligningstal for oplysninger efter bestemmelsen i § 1, nr. 12, gælder ikke det første år, bestemmelsen anvendes.

Stk. 4. § 84, stk. 1, i bekendtgørelsen behøver ikke at anvendes på leasingkontrakter, hvor virksomheden er leasingtager, og som er indgået i regnskabsperioder forud for den regnskabsperiode, hvor § 1, nr. 8, første gang anvendes. Hvis § 84, stk. 1, ikke anvendes, indregner virksomheden leasingaktiver og -forpligtelser vedrørende de pågældende kontrakter i primobalancen i de års- og delårsrapporter, hvor § 1, nr. 8, første gang anvendes, opgjort pr. denne dato. Leasingaktiverne sættes enten lig med de opgjorte leasingforpligtelser eller måles efter bestemmelserne i § 62, stk. 2, som affattet i denne bekendtgørelses § 1, nr. 8.

Stk. 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse kan helt eller delvis anvendes første gang i årsrapporter, der vedrører regnskabsåret 2018.

Finanstilsynet, den 3. december 2018

Jesper Berg

/ Trine Høybye


Bilag 1

Omkostningsprocent af hensættelser

formel til 29